ortret van nieuwe ministersploeg dij hangt alvast het engelenhaar in de boom. Dan maak ik intussen een aar lekkere paai kaas stosti's. Kaastosti Hoophoudt De Azteken Hanger Van Agt Van der Klaauw Andriessen Van Aardenne Weetje wat? Wie 'teerst klaar is. Pa's goed eten. Albeda Gardeniers Berendsen Ginjaar Beelaerts van Blokland De Koning Pais Peijnenburg De Ruiter Van der Stee Tuijnman r De Azteken Hanger 1 I 8 ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet Van onze parlementsredactie DEN HAAG Vijfüen man nen en één vrouw staan maan- jdag op het bordes van paleis oestdijk om daarmee de offi ciële geboorte van het kabinet Van Agt/Wiegel fotografisch |vast te leggen. Figuurlijk ge- proken hebben de kersverse ewindslieden hun zuidwesters |en oliejassen al aan. Een ieder ireet het: er is zwaar weer op komst. Sociaal-economisch £taan er moeilijke tijden te Kachten en de oppositie ln de Kamer zal hevig zijn. Ivan de kersverse bewindslieden (van (wie de gemiddelde leeftijd met 49 jaar drie jaar hoger ligt dan van de ploeg Den Uyl in 1973) volgt hieron der een serie korte portretten. Mr A. A. M. van Agt (46) premier, algemene zaken, (CDA). Had nooit gedacht dat hij ooit nog eens de hoogste politieke post in dit land bekleden, heeft er ook nooit echt naar gestreefd. Stond als hoog leraar in Nijmegen bekend als een vooruitstrevend jurist. Werd in 1971 minister van justitie. Was het mid delpunt van grote opschudding over de drie van Breda en het abortusbe leid. W men met Aantjes de onrust in de ARP bezworen na de formatie van het kabinet Den Uyl. Dr. C. A. van der Klaauw (53) buiten landse zaken (WD). Laatstelijk top ambtenaar van buitenlandse zaken als directeur-generaal Europese sa menwerking. Hij is een van de ver rassingen ln dit kabinet. Van der Klaauw was de derde keus voor de WD nadat Toxopeus, commissaris van de koningin in Groningen, en de Nederlandse ambassadeur ln Parijs. De Ranltz weigerden. Algemeen in Den Haag geldt de re gel dat het verstandig is een diplo maat minister van buitenlandse za ken te maken. Hoe het in dit geval uitpakt is onzeker. Weinig mensen kennen hem goed omdat hij al vanaf 1953 tot enkele maanden terug, con stant in het buitenland zat (Boeda pest, Oslo, Parijs, Rio de Janeiro, New York, Genève). Betwijfeld wordt of de al zolang bepleite ophef fing van de schelding tussen de ambtenaren in het buitenland en op het departement in Den Haag ln hem een krachtige voorstander zal vinden. De fractievoorzitters hebben gisteren het eindoordeel van de fracties over de samenstelling van het KfUiSinQci kabinet aan formateur Van Agt meegedeeld. Aantjes van het CDA en Wiegel van de WD geven elkaar SSSSS de hand. Op de achtergrond formateur Van Agt. Na zijn benoeming tot lijstaanvoer der van het CDA oktober 1976 heeft hij zich in kleine kring wel eens laten ontvallen dat mannen als Andriessen of Zijlstra veel geschik ter als premier zouden zijn. Daar is toen nogal wat om te doen geweest want een lijsttrekker van een grote partij die de grootste moest wor den bovendien mocht zichzelf niet zomaar wegcijferen. Het zijn gedurende de verkiezingscampagne vooral zijn AR-vrienden geweest die hebben geprobeerd Van Agt tot een echte politicus, een ware kandidaat- '^premier te transformeren. Tijdens de kabinetsformatie hebben Den Uyl en de PvdA deze taak van de AR overgenomen. En met succes: Van Agt wordt nu werkelijk premier. aa!Wiegel >ef" ïlk«H. Wiegel (36), vice-ministerpresi- a ildent, minister van binnenlandse za- e|ken. (WD). Werd ln 1967 het jongste Tweede Kamerlid dat ooit op het binnenhof was gezien, in 1971 de ■)TdtIngste fractieleider en wordt nu de nhv- jongste vice-premier aller tijden, igd Een stormachtige carrière van een ver-vroegrijpe jongeman. Toch staat Wiegel niet bekend om ien messcherp of bijzonder vrucht- )aar intellect. Hij is meer een ont spannen causeur en tafelaar dan een edreven maatschappijhervormer. Wiegel heeft zijn bliksemcarrière vooral hieraan te danken dat hij een >erfect vertolker is van de onlustge voelens van middengroepen die zich uw bejegend, ja zelfs bedreigd voe- en: van mensen die steeds goed hun >est hebben gedaan en zich met noeite een positie hebben verwor- ren en die nu moeten meemaken 10e zij in de nood der tijden en inder de druk van omstandigheden hun bewegingsvrijheid worden lelemmerd niet in het minst door ie overheid. Wiegel is tot nu toe, >nveranderlijk in volle zalen, de clokkenist van de op hun rust ge- telden geweest. En bovendien, dat noet gezegd, hij heeft zijn zaakjes teeds punctueel en precies op tijd 'oor elkaar. Mr F. H. J. J. Andriessen (48), finan ciën (CDA), is een van de knapsten uit de KVP-klas. Een Pietje Precies die zijn stukken tot en met de pun ten en komma's pleegt te hebben bestudeerd, een onderhandelaar bo vendien die net zolang zeurt, vast houdt, trekt en duwt tot hij krijgt wat hij hebben wil. Zijn volharding en geduld hebben hem gestempeld tot de ideale man om de KVP in de moeilijke laatste jaren van haar be staan bijeen te houden en het CDA binnen te loodsen. Helaas zijn zijn gaven op het gebied van de presentatie beperkt. Als lijst trekker heeft hij in 1972 het tij voor de KVP niet weten te keren. Vijf jaar later kreeg hij de kans niet om het CDA in de verkiezingen aan te voeren, want hij was te zeer expo nent van de „oude" KVP gebleven. Om strikt zakelijke reden is An driessen steeds een voorstander van een kabinet met de PvdA geweest: in de loop van de afgelopen jaren kreeg hij echter steeds meer het land aan Den Uyl, door wie hij zich als steunpilaar van het kabinet Den Uyl miskend voelde. Dat Den Uyl nu buitenspel staat is dan ook nu voor Andriessen een groot, niet eens zo heimelijk genoegen. Drs G. M. V. van Aardenne (47), economische zaken, VVD, kwam in 1971 in de Kamer, en kreeg al spoe dig naam als werkpaard van de frac tie en rekenbrein achter Wiegel. Als opsteller van de tegenbegrotingen van de WD-oppositie tijdens het kabinet-Den Uyl kruiste hij vele ma len de degens met minister Duisen- berg van financiën, maar was daar bij zoals zijn forse postuur al kon doen vermoeden niet licht geraakt. Net als zijn voorganger Lubbers, combineerde Van Aardenne in zijn carrière politieke activiteiten met het ondernemerschap in de metaal sector, namelijk als (adjunct)direc- teur van Penn en Bauduin nv in Dordrecht. In die stad is Van Aar denne ook verschillende Jaren wet houder, fractievoorzitter van de WD in de gemeenteraad, en voor zitter van het bestuur van het ge meenteziekenhuis geweest. Ook is hij commissaris van de bondsspaar bank Breda. In tegenstelling tot zijn voorganger mag van Van Aardenne minder be kendheid worden verwacht vanwege visie en originaliteit, maar eerder vanwege degelijk management van dit van oudsher sterk op het be drijfsleven georiënteerde ministerie. Prof. dr. W. Albeda (52), sociale za ken, CDA (ARP), wordt een sleutel figuur in het kabinet-Van Agt Hij zal moeten voorkomen dat het CDA- WD-kabinet in oorlog komt met de vakbeweging. Van de nieuwe minis ters heeft hij de meeste goodwill bij links en bij de vakbeweging. Zijn (Friese) vader was voorzitter van de CNV-bond van belastingambtena ren, en zelf werkte hij na zijn studie dertien jaar bij het CNV, eerst als adviseur van de bouwbond, en later als lid van het hoofdbestuur van het CNV. In die tijd verving hij zijn huidige voorganger, Jaap Boersma, al wel eens als hoofd van de econo mische dienst van het CNV. Maar ook in werkgeverskring geniet Albe da veel respect. Tussen zijn CNV- banen door werkte hij bijna twee jaar bij Philips. Thans heeft hij vijf commissariaten, waaronder enkele grote concerns (ABN, SHV, Mene- ba). Sinds 1966 is hij hoogleraar ln Rotterdam, en sinds 1973 rector van de (inter-unlversltaire) stichting be drijfskunde in Delft. Verder is hij voorzitter van de regionale raad voor de arbeidsmarkt Zuid-Holland, en heeft bij enkele functies op ker kelijk gebied. Vorig jaar hoorde Albeda tot de ARP'ers die vurig ijverden voor de totstandkoming van het CDA. In de ministersploeg zal hij geen gemak kelijk collega zijn. Vanwege zijn uit gewogen en deskundige standpun ten zal hij door meer politiek den kende figuren licht als eigen-wijs worden ervaren. Mevrouw M. H. M. F. Gardeniers- Berendsen (52) cultuur, recreatie en maatschappelijk werk (CDA). Met twee vrouwen (Til Gardeniers en Ne- lie Smit-Kroes als staatssecretaris verkeer en waterstaat) doet dit kabi net meer aan emancipatie dan het kabinet Den Uyl. maar op een totaal van dertig bewindslieden houdt het niet over. Emanclpatie-beleid zal de nieuwe CRM-minister ongetwijfeld zelf gaan doen, evenals bijv. media beleid, waarover tussen CDA en WD nogal wat verschil van inzicht bestaat. Sinds 1971 zit ze in de Ka mer en kreeg door haar hartelijke manier van optreden de bijnaam: „het moedertje van de KVP-frac- tie." Wordt anderzijds een heel wat zakelijker instelling toegeschreven dan die betiteling zou doen vermoe den. Had voor haar huwelijk de lei ding van de exportafdeling van een textielfabriek. Verdedigde samen met mevrouw Van Leeuwen (AR) het CDA-abortuswetsontwerp. Dr. L. Ginjaar (49) volksgezondheid en milieuhygiëne (WD). Dr. Ginjaar is de enige bewindsman, wiens vrouw in politiek Den Haag meer bekendheid geniet dan hij zelf. De echtgenote van de chemicus Gin jaar is Tweede-Kamerlid voor de WD. Hijzelf is wel politiek actief, maar op provinciaal niveau. Dr. Ginjaar is voorzitter van de WD- statenfractie ln Zuid-Holland. Als minister zal hij zich onder meer moeten bezighouden met het abor tusvraagstuk. Dr. Ginjaar heeft het betreurd dat de parlementaire be handeling van een inltiarief-voorstel van PvdA en WD, eind vorig jaar, niet leidde tot legalisering van abor tus. „De toestand is schimmig. Wij weten helaas niet wat de minister van Justitie (Van Agt) gaat doen, noch wat een nieuw kabinet zal doen," zei Ginjaar eind '76 in de Staten. De nieuwe minister is sinds 1970 werkzaam bij het TNO studie- en informatiecentrum voor het onder zoek ten behoeve van milieubeheer. Bij dit in Delft gevestigde instituut is dr. Ginjaar nu directeur. Jhr drs P. A. C. Beelaerts van Blok land (45 jaar), volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (CDA), geldt in de CHU al Jaren als één van de sterren van de wat jongere genera tie. De ln de laatste dagen van de formatie nog vrij onverwacht naar voren gekomen naam van Beelaerts van Blokland werd in vorige forma ties ook al eens genoemd voor een kabinet van de confessionele partij en met de PvdA. Beelaerts gold in de CHU, en in het CDA, dan ook steeds als een vrij vooruitstrevend man, en als ambitieus. Dat laatste laat zich ook herkennen in zijn snelle carrière: burgemeester schappen van achtereenvolgens Wolphaertsdljk, Vianen en Amstel veen, met tegelijkertijd vele activi teiten binnen de CHU en binnen de Nederlandse Vereniging van Ge meenten. Aan dat soort neven-acti viteiten herkent men veelal de werklustige burgemeester, en het verwonderde in het politieke wereld je twee jaar geleden dan ook nie mand dat Beelaerts serieus ge noemd werd als opvolger van de toen overleden burgemeester van Den Haag, mr Marijnen. Drs Beelaerts van Blokland is van huis uit planoloog, en was binnen de CHU ook actief in commissies van het wetenschappelijk bureau, de Lohmanstichting. op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening. Drs J. de Koning (51) ontwikkelings samenwerking (CDA). „Een goed po liticus en een goed Kamerlid," zegt zijn voorganger Pronk. Met zijn ach tergrond (secretaris christelijke boe ren en tulndersbond) en ervaring als Europees parlementariër de aange wezen man om landbouw te doen. Echter op ontwikkelingshulp ook op zijn plaats, gezien zijn lidmaatschap van het Novib-bestuur en de Stich ting oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen. Zal naar verwach ting niet veel afwijken van beleid van Pronk. Was in de fractie tegen het* opschorten van de hulp aan Cuba, had ook grote bezwaren tegen de oorspronkelijke tekst over ont wikkelingshulp in het CDA-WD ak koord. Heeft als AR-vooizitter, sa- ADVERTENTlE Dr R. J. H. Krulslnga (55) defensie (CDA). Kruislnga heeft bekendheid verworven door zijn grote politieke soepelheid. Als medicus van huis uit werd hij staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid ln het ka binet De Jong. schakelde vervolgens zonder problemen over op verkeer en waterstaat als staatssecretaris in het kabinet Biesheuvel, werd in 1973 CHU fractieleider in de Tweede Ka mer. Daar voerde hij vier Jaar harde oppositie tegen het kabinet Den Uyl, groeide in de verkiezingsstrijd ineens naar samenwerking met de PvdA toe, kreeg het daarover aan de stok met Wiegel; had geen proble men met het aanvaarden van een ministerspost in het kabinet Van Agt-Wiegel. Heeft zich intern voor verschillende ministersposten kan didaat gesteld met als grote voor keur buitenlandse zaken, maar moest uiteindelijk met tegenzin de fensie aanvaarden. Kan nu toch af en toe naar het buitenland. Prof. dr Arie Pais (47), onderwijs (VVD) gaat als financieel expert te gen alle aanvankelijke verwachting het departement van onderwijs lel den. De opzet van de WD daarbij is, naar wordt aangenomen, dat het duurste departement in financieel opzicht zo doelmatig mogelijk wordt ingericht. De komst van Pais wordt dan ook in de onderwijswe reld met vrees tegemoet gezien. Waar het onderwijs met Pais aan toe is staat evenwel nog lang niet vast. Een uitspraak uit het recente verle den van de nieuwe bewindsman geeft daarover ook geen echte op heldering: „Ik beschouw mij in fi- nancieel-economisch opzicht als rechts, maar maatschappelijk-cul- tureel als links." Een naar rechts model gerichte economische basis is de enige manier om voor de leuke linkse dingen geld te verkrijgen, al dus Pais, vrij vertaald. Hij is geen onbekende in de politiek, als raadslid van Amsterdam, en lid van de Eerste Kamer. Pais' hoofd functie is tot maandag hoogleraar ln de economie aan de Amsterdamse universiteit. Pikant is dat hij pas op 32-jarige leeftijd overging naar de VVD, daarvoor was hij actief PvdA- lid. Drs M. W. J. M. Peijnenburg (49), minister (zonder portefeuille) voor wetenschapsbeleid, CDA (KVP). heeft in zijn ruim elf jaar Kamerlid maatschap vooral een rol op de ach tergrond gespeeld als economisch specialist. Een meeslepend spreker is hij niet. Voor minder onderlegde KVP-leiders fungeerde hij als het „economisch geweten." bijvoor beeld voor KVP-liJsttrekker en mi nister van onderwijs Verlnga in 1971, en voor Van Agt tijdens de jongste kabinetsformatie. In linkse kring heeft Peijnenburg de bijnaam „Rechtse Rinus", doordat aldaar ongewenste opstellingen van KVP- leiders nogal eens werden toege schreven aan „influisteringen" van Peijnenburg. In het kabinet-Van Agt zou Peijnen burg aanvankelijk staatssecretaris van algemene zaken worden met als taak premier Van Agt te begeleiden bij de valstrikken ln het economisch beleid. Die taak zal hij nu als minis ter voor wetenschapsbeleid mede op zich nemen. Net als Van Agt is Peij nenburg geboren in het Brabantse Geldrop. Na zijn studie was hij tot hij in de Kamer kwam tien jaar secretaris van de katholieke, later christelijke, werkgevers, waarvoor hij sindsdien adviseur is gebleven. Prof. mr J. de Ruiter (47) Justitie (CDA). Een vondst van de AR-leider Aantjes. Zei tot grote opluchting van Van Agt en Aantjes „ja", nadat De Gaay Fortman, Boukema, Die penhorst. Grosheide en Oranje had den geweigerd. Was sinds 1 septem ber 1976 rector magnificus van de VU, volgde prof. Diepenhorst op. Verraste vriend en vijand met zijn mededeling geen bezwaar te hebben tegen communisten in bestuurs functies op de VU. Zal zijn op de praktijk gerichte visie kunnen toet sen aan problemen als abortus, de drie van Breda, weggelopen kinde ren, terreurbestrijding, en dat alles waarschijnlijk onder het wakend oog van premier Van Agt. die even min als zijn voorganger Den Uyl, zijn oude vakgebied geheel los zal kunnen laten. Mr A. P. J. M. M. van der Stee (49). landbouw en visserij. CDA. Van der Stee, oud-KVP-voorzitter. is de eni ge „blijver" onder de ministers. Ook ln het kabinet Den Uyl beheerde hij de landbouwportefeuille. Ofschoon afkomstig uit een boerengeslacht is Van der Stee eerst via een omweg „in de landbouw" terechtgekomen. Na zijn rechtenstudie in Nijmegen werd hij medewerker van een belas tingadviesbureau. In het kabinet Biesheuvel werd Van der Stee staatssecretaris van financiën. Hij stapte in die functie over naar het kabinet Den Uyl. waar hij in 1973 de opvolger werd van mr. Brouwer, die om gezondheidsredenen niet langer minister van landbouw kon blijven. Van der Stee kon direct met zijn Europese collega's in de slag. tijdens marathon-vergaderingen ln Brussel. De Nederlandse landbouworganisa ties waren al snel ingenomen met de nieuwe bewindsman („een echte doordouwer"), en hebben er de laat ste maanden in contacten met poli tici geen geheim van gemaakt Van der Stee graag te zien door-regeren. Ir D. Tuijnman (62), verkeer en wa terstaat (VVD) is een zelden op de voorgrond tredende figuur. Vrijwel nooit kwam zijn naam ln verband met de grote politiek ln de publici teit, ook al is hij al veertien Jaar lid van de WD-fractie in de Tweede Kamer, de laatste jaren als vice- voorzitter. Wel had Tuijnman door zijn weloverwogen rust volgens zijn fractiegenoten altijd een sterk stabi liserende invloed. Daarmee functio neerde hij intern vooral de laatste Jaren als rechterhand van Wiegel optimaal, temeer daar Tuijnman zich nooit tot een der mogelijke vleugels in de VVD liet rekenen. Met zijn 62 jaar was Tuijnman een der ouderen in de VVD-fractle. en hij wordt tevens de oudste minister van het kabinet Van Agt. Binnen de VVD wordt de -benoeming van Tuijnman tot minister vrij alge meen gezien als een soort beloning voor het vele werk achter de coulis sen. waarvoor hij naar buiten toe nooit geëerd werd. Tuijnmans Ka mer-specialismen hebben weinig met het departement van verkeer en waterstaat van doen: hij behandel de altijd landbouw en visserij, en alleen zijn kennis van de natte wa terstaat komt bij zijn ministerschap goed van pas. Hij kan daar als gebo ren Zeeuw een belangrijke fase in de afronding van de Delta-werken ter hand nemen. AOVERTENTIE In Mexico vervaardigd A van goud en zilver. op ware grootte afgebeeld - doorsnede 32 mm. Sluitingsdatum: 31 december 1977 In Mexico brengen wij hulde aan de bron van het licht als het nieuwe jaar begint Wij zeggen 'Draag een gouden zon en de lente zal vroeg komen'. Wij kennen ook nog een andere traditie - een duizend jaar oude erfenis van de Azteken - nl. het vervaardigen van prachtige juwelen uit het kostbare goud en zilver van ons land. De edelsmeden van Franklin Mint de Mexico hebben deze tradities bijeengebracht bij de creatie van 'De Azteken Hanger' - uitgevoerd in zuiver 24-karaats goud op massief sterling zilver. Goud en zilver uit de mijnen van Mexico, zo gewaardeerd door de Azteken en nagejaagd door de conquistadores. Het ontwerp van de hanger is geïnspireerd door de Azteekse KalenderSteen -de beroemde Zonnesteen. Het ontwerp iscchter nieuw. Het voegt de boeiende figuren van onze Azteekse erfenis samen. Precies in het midden staat het teken van Tonatiuh, de zonnegod. Daaromheen zien wc talloze symbolen van de schat ten van de Azteken. Het resultaat is intrigerend en buitengewoon fraai -een fijn netwerk van een volmaakt gedetailleerd relief tegen een flonkerend gouden achtergrond. Franklin Mint de Mexico zal 'De Azteken Hanger* in een beperkte oplage vervaardigen en uitsluitend voor degenen die hem uiterlijk 31 december 1977 besteld hebben. De hanger zal door geen enkele winkel uit de eerste hand te koop worden aan geboden. Bestellingen in Nederland dienen gericht te worden aan Franklin Mint BV. De pnjs van de hanger, inclusief een bijpassende ketting en presentatiecassettc, bedraagt f 145,-. Een Certificaat dat de beperkingen van de uitgifte bevestigt en dat garandeert dat de hanger vervaardigd is in Mexico, van Mexicaans goud en zilver, zal elke hanger vergezellen. In Mexico geloven wij dat voor de drager van het gouden symbool van de zon de lente altijd vroeg zal beginnen. Wij kun nen ons - voor u of uw geliefde - dan ook geen beter cadeau voorstelleb om het nieuwe jaar in te luiden. -INTEKENFORMULIER Alléén geldig indien vóór of op 31 december 1977 door de posterijen afgestempeld. Limiet: één hanger per intekenaar. Aan: Franklin Mint BV, DeRivierstaete, Amsteldijk 166, Antwoordnummer 7816, Amsterdam. (Te verzenden in een envelop zonder postzegel) Hierbij verzoek ik u mijn bestellingte noteren voorde'Azteken Hanger* in 24 karaats goud op massief sterling zilver met de biipassende ketting en geleverd in een aantrekkelijke presentatiecassettc tegen de uitgifte prijs van f145,-. Ik heb het bedrag van f 145,- nog niet betaald, maar zal dit, zodra ik van u een acceptgirokaart heb ontvangen, bij vooruitbetaling aan u overmaken. Handtekening. Naam Adres Plaats Bestelling geldig na acceptatie door Franklin Mint BV

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 9