ajltje I 1 postzegel V V Aantjes wilde niet - in gebed voor gaan heb het voorfzo, harteens. \S> Trouw Trouw FAMILIEBERICHTEN Incident in CDA-fractie j ta ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET 8 z kunnen van maandag lol en met vrijdag telefonisch van 9 00*19.30 uur opgegeven worden op nummer 020-9134S6. Op zondagavond Is dit alleen mogelijk van 18.00-20.00 uur. Getrouwd Kyra Bakker en Menko ten Cate Den Haag. 17 december 1977 - 55 jaar getrouwd Amersfoort 21 dec. 1977 L. G. M. A. van Nleuwenhuizen J. van Nieuwenhuizen-van Haselen laat Hem besturen, waken 't u wijsheid wat Hij doet zo zal Hij alles maken dat geU verwond'ren moet. gez. 427-5a Voor belangstellenden delen wij mede: wij houden dit maal geen receptie. Onze, bijna daaglijkse ontmoetin gen met familieleden en goede vrienden, waaronder zovele oud-leerlingen, is ons steeds weer een genoegen Wij beiden zijn thans 80 wij zelf. onze kinderen en kleinkinderen, ook in Canada, maken het goed. Ongedachte mogelijkheden kregen wij in ons kerkelijk en geestelijk leven en in onze dagelijkse werkzaamhe den. Wij ook. verwonderen ons en zijn heel dankbaar. Geprezen zij de Here Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil Ps. 68 20 Frans Boone en Elly Boone-Mansens gedenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden Allen, die ons willen feliciteren, zijn van harte welkom op de receptie, welke wordt gehouden D V. donderdag 29 december a s. van 16 30 tot 18 00 uur in de „Voorhof Fazantlaan 6 te Honselersdijk Honselersdijk. december 1977 Pijnacker Hordijklaan 14 Hierbij danken wij allen, die door hun blijken van belangstelling voor de viering van ons 25-jarig huwelijk er door hebben bijgedragen, dat wij terug kunnen zien op een onvergetelijk feest. Fam. J. van Rijn Dorpsstraat 55. Oegstgeest. 1952 1977 ..Laat ons elkander, bij het licht dat Gij ontstak, van aangezicht tot aangezicht uw lieflijkheid spiegelen. God die liefde zijt." Ad den Besten Op 30 december 1977 is het 25 jaar geleden dat onze ouders Johan C. Baumfalk en Gerrie Roukema in het huwelijk traden. Ter gelegenheid van dit vreugdevolle feit wordt er op 6 januari 1978 van 17.00-18.30 h in Credo bij de Juliana- kerk. Julianalaan 19 te Soest, een receptie gegeven waar u hen kunt feliciteren. Ynze Nienke en Nick Riemer en Lidy Minke Willem Hilde Soest, december 1977 Willem de Zwijgerln. 12 Op 11 januari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn. dat Ds. Joh. C. Baumfalk Dienaar des Woords van de Gereformeerde Kerk van Soest, in het ambt werd bevestigd Het is ons een eer en een genoegen hem en zijn gezin ter gelegenheid hiervan een receptie aan te bieden op vrij dag 6 januari a s. van 17.00-18 30 uur in Zaal Credo, achter de Julianakerk, Julianalaan 19 te Soestdijk De Kcrkeraad Algemene Zaken en de Wijk raad Noord van de Gereformeerde Kerk van Soest. Vervuld met dankbaarheid jegens God en blij. dat we dit mogen beleven, melden wij. dat we 45 jaar getrouwd zijn op 22 december 1977 We hopen dit D.V. met onze kinderen te vieren in ..Bellevue" te Assen. Van 5-6 uur is daar gelegenheid ons te feliciteren. F. Postema H. Postema-de Vries Kamerlingh Onneslaan 9. Assen. Op 29 december 1927 werden onze geliefde ouders en grootouders J. van den Brink C. van den Brink*Griffioen door ds A. G. Barkey-Wolf in de echt verbonden met de woorden uit Lucas 10-42 „Maar één ding is nodig". De wens van hun kinderen en kleinkinderen is dat beiden na dit gouden jubileum nog vele jaren in gezond heid verblijven. Auckland Janny en Andre John. Michel. Roy. Sylvia. Peter en Doreen IJsselstein Hans en Thea Karin, Laura, Olga Dordrecht Cieneke en Joop Ronald. Edwin Amsterdam Dxk Leiderdorp, december 1977 Sandhorst 5 Op wens van c c ouden geen receptie God bracht zegen op hun levensweg Uit dankbaarheid hopen wij met onze ouders J. D. Stob M. Stob-Tiessinga op 21 december te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden Wij hopen dat te vieren op D.V woensdag 21 december in hotel-restaurant Bloemink aan dc Looïaan Gelegenheid tot feliciteren van 16 30-18 00 uur Apeldoorn, december 1977 Waltcrsingel 61 Jan Trijnie God haalde thuis Zijn kind, onze lieve broer, zwager en oom, Durk Nijhof op de leeftijd van 74 jaar. Geliefde echtgenoot van Louwerdina G. Zelden- rust. Assen, 13 december 1977 „Hij is verlost. God heeft hem welgedaan". Midwolde: J. Wierenga-Nijhof T. Wierenga Bovenrijge: G. Nijhof W. Nijhof D. A. Nijhof Roden: J. Nijhof J. Nijhof-Boonstra Enumatil: A. Wierenga-Nijhof M. Wierenga Neven en nichten Tot ons leedwezen ontvingen wij het bericht dat na een langdurige ziekte op 60-jarige leeftijd is overleden de heer A. Stolk De overledene was sedert 1 oktober 1966 aan de School voor Verpleegkundigen van ons zieken huis verbonden als portier. Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen, die wij Gods troost en nabijheid toe- bidden Directie en medewerkers van de School voor Verpleegkundigen en het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit Amsterdam, 15 december 1977. ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING Hedqn heeft de Heere tot Zich genomen onze geliefde zuster en schoonzuster Marina de Meer op de leeftijd van bijna 88 jaar Uit aller naam S. C. de Meer Dordrecht 12 december 1977 Oranjelaan 284 De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Dordrecht. „God kent de HELE weg, wij kennen alleen DE VOLGENDE STAP en HET EINDDOEL Levende vanuit deze vaste overtuiging en dank baar voor wat hij van God mocht ontvangen, is in Christus ontslapen onze lieve man en vader Hendrik Griffioen legerpredikant te Ermelo geboren: 15 januari 1926 overleden: 15 december 1977 Z. Griffioen-Vos Dia Ermelo, 15 december 1977 Harderwijkerweg 116 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de Manuia Stichting. Beetsstraat 17 te Har derwijk. Gelegenheid tot condoleren aldaar op maandag 19 december van 19.00-20.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 20 de cember om 12.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Ermelo. Daaraan vooraf zal om 11.00 uur een dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de Oude Kerk, Kerkbrink te Ermelo. Geen toespraken Indien zij horen, en Hem dienen, zul len zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren tn lievelijk- heden God nam tot Zich onze beste schoonzoon, zwager en oom Hendrik Griffioen V.D.M. legerpredikant te Ermelo Familie H. Vos Huizen. 15 december 1977 Jan Sleenlaan 48 De Here nam tot Zich mijn lieve vrouw, onze lieve moeder Anna Nl«sje van den Berg-Markus op de leeftijd van 62 jaar F van den Berg Marius en Elly Michiel en Marianne Ria en Ton Slikkerveer 16 december 1977 Beneden rijweg 393 Geen bloemen Gelegenheid tot condoleren aan huis maan dag na 19 30 uur en na de begrafenis in dc aula De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 20 decem ber 14.00 uur op de nieuwe begraafplaats „Vrede hof' te Ridderkerk In Jezus ontslapen onze innig geliefde en zorgza me moeder, behuwdmoeder en grootmoeder Elisabeth Hannewijk-van Noort in de gezegende ouderdom van bijna 92 jaar Wij zijn bedroefd om haar heengaan, maar dank baar voor alles wat God ons in onze dierbare moeder heeft geschonken. Rotterdam: J. Hannewijk H Hannewijk-Möhle Els en Zoran Jan Joke en Bart Rotterdam: W. Hannewijk Rotterdam. 15 december 1977 Hofstedestraat 7 b Aan huis geen bezoek - Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren maandagavond van 6.30 tot 7 uur in de rouwkamer aan de Mathenes- serlaan 470 en na de begrafenis in de kapel op de begraafplaats. De bijzetting in het familiegraf op de begraaf plaats ..Oud-Kralingen" aan de Kralingseweg 334 zal plaatsvinden D.V. dinsdag 20 december, na aankomst in de kapel om 3 uur. Vertrek vanaf het woonhuis circa 2.30 uur. Want Hij heeft gezegd: „Ik zal u niet begeven en verlaten." Hebr. 135B Voor ons geheel onverwacht is door de Here tot Zich genomen, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa Jacob van Veen op de leeftijd van 66 jaar. Uit aller naam: H. van Veen-Codée Rijswijk, 15 december 1977 Jozef Israëlslaan 34 Geen bloemen. Vader is thuis opgebaard. Gelegenheid tot af scheid nemen zaterdag van 3-5 uur. De crematie zal plaatsvinden maandag 19 decem ber om 3 uur in het crematorium Eikelenburg aan de Eikelenburglaan 7 te Rijswijk. Vertrek vanaf Jozef Israëlslaan 34 om 2.40 uur. Na de crematie gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. God heeft ons geen kalme reis be loofd, maar wel een behouden aan komst. Na een liefdevolle verzorging in het verzorgingste huis „De Amandelboom" ging nog onverwacht van ons heen onze geliefde nicht en vriendin Everdina Jantina Nip Op de leeftijd van 65 jaar. Namens de familie en vrienden. W. Prins. Ex. Test. Kampen, 16 december 1977 Wederiklaan 2 Kamer 211 Corr. adres: W. Prins, Burgwal 65, Kampen. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 19 de cember a.s. van 19.00-19.45 uur in de aula van „De Amandelboom" ingang achterzijde. De teraarde bestelling zal D.V. plaatsvinden dinsdag 20 de cember a.s. op de Nieuwe Algemene Begraaf plaats van Kampen aan de Bovenbroeksweg. Ver trek vanaf de aula van „De Amandelboom" om 11 00 uur. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden welke zal aanvangen om 10.30 uur. IN PLAATS VAN KAARTEN Wij zijn getroffen door het warme meeleven bij het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze vader en onze opa Onne Jan Beukema De oprechte gebeden, brieven, telefoongesprekken, per soonlijke bezoeken en handdrukken zijn ons in deze moeilijke dagen tot grote steun geweest. Wij willen u hiervoor hartelijk dank zeggen. S. Beukema-de Vries kinderen kleinkinderen Groningen, december 1977 Floresplein 14A. Bejaardencentrum „Uitzicht" (Geref Stichting tot huisvesting, verzorging en verpleging van bejaarden) Oaal en Bergselaan 52 's-Gravenhage. Voor de genatrische verpleegafdeling in ons centrum vragen wij een VERPLEEGKUNDIGE voor de avonddiensten. Vereisten diploma A leidinggevende capaciteiten zo mogelijk ervaring in het verplegen van genatrische patiënten Er wordt gewerkt in wisselende diensten Sollicitaties te richten aan de directeur opgegeven voor 16.00 uur ken de volgende morgen geplaatst worden. Voor de krant van zater dag opgeven vrijdags vóór 13.30 uur en de krant van maandag op geven vrijdags vóór 16.00 uur. Bel 020*913456 of 070-469445 of 010*115588 Schriftelijke opgave aan Postbus 859 Amsterdam, in linkerbovenhoek ver melden P/V. „Pijltjes" verschijnen óók als „Victories" in het och tendblad de Volkskrant voor de combinatieprijs van 1,93 per millimeter hoogte pér kolom van 4 cm breed. Exclusief 4% BTW. Brieven onder nummer 2 toeslag. Trouw en de Volkskrant hebben samen een be taalde oplage van 365.000 en worden da gelijks door ca. één mil joen mensen gelezen. In Utrecht kwam gisteravond het partijbestuur van de AR bijeetf om te praten over de gerezen meningsverschillen. Van links naaf rechts minister van staat Donner, CDA-fractievoorzitter Aantjer en AR-voorzitter De Boer. fi Vervolg van pagina 1 De CDA-fractie, die gisteren in ver gadering bijeenkwam, stemde alge meen In met de personele samen stelling van het kabinet, zoals die deze week door Van Agt is uitge werkt. In de fractie, die door Aantjes werd geleid, deed zich een klein inci dent voor toen Aantjes aankondig de deze maal aan het begin van de vergadering liever niet in gebed voor te gaan. Volgens mededelingen van CDA-fractieleden deed hij dat in verband met de manier waarop zijn naam de laatste week bij fractiele den over de tong was gegaan. Daarmee .werd gedoeld op het bin nenkort vertrekkende CDA-Kamer- lid Hannie van Leeuwen, die Aan tjes het afgelopen weekend een hui chelaar noemde, maar ook op de storm van kritiek die vanuit KVP en CHU losbarstte, toen begin dezeZ( week AR-ministerskandidaten pu- e) bliekelijk een functie in Van Agt'S |e kabinet weigerden. Het incidentjeL vormt een inleiding tot de CDA- fractievergadering van a.s. dinsdag, waar de nu nog zeer omstreden be slissing moet vallen over de vraag wie de nieuwe CDA-fractievoorzitter moet worden. BELEGGINGSFONDS IN POSTZEGELS! Diten nog veel meer nieuws over filatelie leest U in het MAANDBLAD ■/REVUE C* Overal verkrijgbaar ƒ3.50. Speciale aanbieding: Stort een bedrag van 7,50 op giro 3733584 van Postzegel- Revue. Antoniusstr. 32 te MOOK en U ontvangt 4 verschenen nummers ter kennismaking. ELKE ZATERDAG IN advertentie; pagina's voor ONDERWIJZEND- VERPLEGEND- VERZORGEND EN HOGER PERSONEEL Inlichtingen Advertentie exploitatie Tel. 020-913456 Toettel 794 reep. 763 en 750. met z'n 355.000 intensieve lezers en lezeressen EEN ONMISBAAR ADVERTENTIE MEDIUM Scholengemeenschap voof v.w.o. en h.s.v.o. Onze docente gymnastiek MEJ. FENNY BOERMAN, die 45 jaar aan onze school verbonden is geweest, neemt afscheid. Er wordt een receptie gehouden op vrijdag 23 december 1977 van 17.00 uur tot 19.00 uur in de aula van hel Christelijk Lyceum Arnhem. Bernhardiaan 49. Allen, die afscheid van haar willen nemen worden hierbij uitgenodigd. Volgens oude afspraken zou dat een ARP-man moeten worden, en ligt Aantjes dan als waarnemend frac tieleider voor de hand. Maar nu Aan- tjes niet met het regeerakkoord heeft ingestemd, zijn er stromingen w in de fractie die het AR-KamerlidjDI Schakel, of de ex-KVP-minlster^ Lubbers fractievoorzitter willen zierinj worden. jg( Meer schot p Verwacht wordt dat vandaag meeifp] schot komt in de keuze van de per-U sonen voor de staatssecretariaten] u onder meer ln de oprichtingsverga-0, dering van het nieuwe kabinet. Dal^ constituerend beraad vindt van^ daag plaats in het gebouw van d«i i Eerste Kamer in Den Haag. DaaiV worden onder meer besproken d^g taakverdelingen tussen ministers er staatssecretarissen, de vraag welkiH minister de Nederlandse Antillen iidt zijn of haar portefeuille krijgt, eik« enkele procedurekwesties. T Maandagochtend om elf uur wordtj het kabinet-Van Agt door de Kont* ij> gin op paleis Soestdijk beëdigd Maandagmiddag vinden op de ver-W schillende departementen de portej feuille-overdrachten plaats. |T< per maand schenkt u dit kind een écht leven Dil is een van de ontelbare kinderen in de Derde Wereld die in nood zijn. Weeskinderen, zwerfkinderen, straatkinderen, kinderen van ouders die zeil kreperen. gehandicapte kinderen. Zij hebben niet 0111 hel leven gevraagd, hel is hun gegeven. Maar wal voor leven. Verhongerd. Verlaten. Uitzichtloos. Permanent ondervoed. Zij hebben ook recht op liefde en bescherming, op een thuis, op school kameraadjes. op een volle maag. Voell u zich machteloos bij zoveel leed? Uw hulp is geen druppel opeen gloeiende plaat, maar hoop en leven vooreen geslagen kinderhart. Mei een eenmalige gilt op onze giro IIII 222 helpt u zon kind al een eind op weg. Is uw hart groot genoeg om deze kinderen blijvend ie helpen? Word dan sponsor van hulpprogramma „Neem een kind voor uw reke ning". Dal kosi 11 welgeteld I 20.- per maand. Waarlijk geen geld voor een blij kinderleven. Heb het hart eens neem een kind voor uw rekening en vul de bon nu meteen in! BON Natuurlijk neem ik zon kind vnor mijn rekening. Mei hclalmg wacht ik lol nader herielii. Ik wil graag uitvoerige mlorimilic over deze hulp ontvangen. Woonplaats s \S\p aankruisen, invullen cn opsturen aan Stichting.* Mensen in Nood Antwoordnummer 10. Den Bosch ieen posl/egel nodig. Stichting Mensen in Nood. Ilekcllanii 6. 's-Hcrlogenbosch

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 8