Terreur woedt =in Addis Abeba peking hekelt Carters politiek van verzoening Tankers bij de Kaap in brand Marcos' referendum niets anders dan schijndemocratie j" Teng vergroot macht en invloed in Peking Peugeot-directeur Argentinië gedood Heathrowlijn geopend Zakenwereld VS: weinig vertrouwen in Jimmy Carter Leger Cyprus op spoor van presidentszoon Brand in Filippijns ziekenhuis: 32 doden Breznjew ongesteld sp ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 BUITENLAND Trouw/Kwartet ngresleden VS terug uit Ethiopische hoofdstad li NAIROBI. ROME (Reuter, UPI, AP) Terwijl het Ethiopische ?nregiem in de grensprovincies waar geteisterd wordt door opstan- a^dige bevrijdingsbewegingen, woedt in de eigen hoofdstad de ■'terreur. Twee Amerikaanse Congresleden, die gisteren vanuit ij Addis in de Keniase hoofdstad Nairobi aankwamen, vertelden e'dat ze met eigen ogen gezien hadden hoe regeringstroepen een ?ngroot aantal mensen die van subversie verdacht werden, in het )«»penbaar executeerden, waarna de lijken op straat gegooid ?nwerden Volgens de Congresleden. Paul e^Tsongas uit Massachusetts en Den 6<Jonker Uit Washington, beiden De- piocraten, waren er in de nacht van n' ionderdag op vrijdag minstens 50 nensen omgekomen in schietpartij en tussen voor- en tegenstanders van n tiet huidige bewind. De gevechten ir(werden geleverd tussen regerings troepen en het verboden marxisti- ;che Ethiopische revolutionaire ^•volkspartij. Voor de goede orde: ook ;npet regiem onder leiding van sterke °Vian Mengistoe Haile Marian noemt :ich marxistisch. De beide Amerika nen waren in Ethopië om eens te zien J^ioe er in dat land werd omgespron gen met de rechten van de mens. De Congresleden vertelden dat veel van de slachtoffers die zij op straat «hadden gezien geboeid waren en dat sommigen briefjes op hun li chaam geprikt waren waar op stond p'dat zij contra-revolutionairen wa- ran TTo AlrorViaiH IaoI KtiilfKoor (na ren. „De overheid laat blijkbaar toe .dat deze lichamen daar maar blijven •'liggen, de terreur heerst in Addis, het is wijd verbreid en iedereen is er door beïnvloed, je kunt de angst op de gezichten van de mensen lezen." ^Volgens de Congresleden heeft „de "BUENOS AIRES (AFP) De tech- nisch directeur van de Peugeot-fa- jebriek in Argentinië, de Fransman ij.André Gasparoux, is gisteren op n, straat doodgeschoten. Zijn lijfwacht e verd ernstig gewond. Gasparoux as van zijn woning te Ranelagh, op 5 km ten zuiden van Buenos Aires, op weg naar de vijf km. verder gele en Peugeot-fabriek te Florencia 'arela. toen een vrachtauto met vijf [j mannen en twee vrouwen hem de n weg versperde. De directeur en zijn ir lijfwacht, een politieman, werden ■igdoor de mannen onder vuur geno- efmen, waarbij Gasparoux werd ge bood en de andere zwaar gewond. Koningin Elizabeth heeft gisteren de nieuwe metrolijn van het centrum van Londen naar de luchthaven Heathrow opengesteld. De aanleg van de lijn, die 125 miljoen gulden heeft gekost, betekent een aanzienlijke verbetering van de verbinding voor miljoenen luchtreizigers. Heathrow is het eerste vliegveld dat op een dergelijke manier met een wereldstad is verbonden. De Britse vorstin verrichtte de opening door de trein op station Heathrow door een lint te laten rijden. Op de foto: de koningin met de bestuurder. WASHINGTON (Reuter) Het Amerikaanse bedrijfsleven wordt steeds pessimistischer en heeft steeds minder vertrouwen in presi dent Jlmmy Carter. Dit blijkt uit een onderzoek dat door een van de grootste instituten in de Verenigde Staten (het Gallup Instituut) ver richt is in samenwerking met de Amerikaanse kamer van koophan del. Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de 1174 gepolste zaken lieden binnen de komende twaalf maanden een recessie verwacht en de helft zo'n economische teruggang tegemoet ziet in de komende vier entwintig maanden. De belangrijk ste reden voor het toenemende pes simisme is een gebrek aan vertrou wen in het beleid van de regering, aldus de onderzoekers. Ruim de helft van de in de steek proef opgenomen bedrijven meent dat de regering het in de komende twee jaar het in de bestrijding van de inflatie en de werkloosheid slecht zal doen. Maar twee procent denkt dat Carter en zijn ministers het goed zullen doen. Men is bijzonder scep tisch ten aanzien van Carters plan nen over beheersing van lonen en prijzen. Het bedrijfsleven is bang dat de regering deze dwingend zal opleggen, al heeft zowel de regering als het Congres dat tegengesproken. Het Amerikaanse zakenleven is vol gens het onderzoek vooral bang voor de mogelijkheid dat de rege ring hogere belastingen zal gaan heffen en de prijzen voor de energie zal verhogen. Dat het pessimisme voor een deel uiterlijk vertoon is en waarschijnlijk bedoeld is de regering onder druk te zetten, mag blijken uit de verwach ting voor de toekomst die de zaken lieden hebben over de te behalen winsten. Een overweldigende meer derheid verwacht namelijk wel een stijgende omzet in 1978 en ruim de helft voorziet stijging van de winst na aftrek van de belasting. revolutionaire verdedigingsgroep" van de regering de bevoegdheid mensen naar eigen goeddunken dood te schieten. Duizenden mensen zouden het afge lopen jaar in Addis zijn vermoord of verdwenen. Hun bezorgdheid over de rechten van de mens in Ethiopië had bij Megistoe niet veel indruk gemaakt. „Hij acht zich in oorlog met de marxistische revolutionaire partij en vindt dat alle middelen om deze mensen uit te schakelen geoor loofd zijn." De beide Amerikanen zullen er in de Verenigde Staten op aandringen dat de economische en humanitaire hulp aan Ethiopië wordt voortgezet en dat er een nieuwe ambassadeur benoemd wordt. Tevens zullen zij benadrukken dat de wapenleveran ties in dit gebied zeker niet hervat worden. Verder moeten de Verenig de Staten, aldus de Congresleden, via de Verenigde Naties proberen vrede te brengen in het gebied en zou de VN de Sowjet-Unie sterk moeten veroordelen vanwege de voortdurende bewapening van Ethi opië. Inmiddels hebben de opstandelin gen in de Ethiopische kustprovincie Eritrea een offensief geopend op de Ethiopische marinebasis van de ha venstad Massawa. Dit werd gisteren door woordvoerders van het Volks bevrijdingsfront voor Eritrea in Rome meegedeeld. Volgens de woordvoerders hebben de rebellen zich meester gemaakt van alle toe gangen tot de stad en hebben zij een zodanige blokkade ingesteld dat het Ethiopische garnizoen niet kan uit breken. De verovering van Massawa door de opstandelingen zou de hoofdstad van het gebied, Asmara, volledig van de buitenwereld afsnijden en vrijwel zeker ten val brengen. Behal ve Asmara hebben de Ethiopiërs nog maar drie steden in Eritrea in bezit. PORT ELIZABETH (Reuter, DPA) Twee olietankers van 330.000 ton, varend onder Liberiaanse vlag, zijn gisteren voor de Zuidafrikdanse kust op elkaar gevaren, waarna op een van de tankers brand uitbrak. Van de 84 opvarenden zijn er 82 door helikopters en schepen gered. Twee mannen worden nog vermist. De be manning was in dienst van Ameri kaanse rederijen. NICOSIA (Reuter, UPI) Cypri sche veiligheidstroepen hebben de plaats bepaald waar Achilleas Ky- prianoe, de ontvoerde zoon van de president van het eiland, zich moet bevinden. De regering heeft contact met de ontvoerders, die de uitvoe ring van hun dreigement om de pre sidentszoon te doden als er geen politieke amnestie voor Grieksge- zinden komt met 48 uur hebben uitgesteld tot vanavond acht uur. Volgens regeringskringen proberen de Cyprische veiligheidstroepen met grote voorzichtigheid de 21-jari ge officier uit handen van zijn ont voerders te halen. Kyprianoe junior werd woensdagavond laat met een taxi ontvoerd uitzijn kampement in de omgeving van de hoofdstad Nico sia. Een niet met name genoemde hoge functionaris heeft gezegd dat goede vorderingen worden gemaakt en dat men hoopt spoedig „goed nieuws" te kunnen meedelen. De ontvoering heeft tot gevolg ge had dat „in het belang van de natio nale eenheid" de rivaal van het staatshoofd bij de presidentsverkie zingen van komende vrijdag, de rechtse Grieks-Cyprioot Glafkos Clerides zich als kandidaat heeft teruggetrokken. Hij acht het niet verantwoord de spanning op het ei land nog verder op te voeren. Cleri des' stap betekent dat Kyprianoe vrijdag vrijwel zeker zonder tegen- kandidaturen zal worden herkozen tot president. Er stroomt olie uit de Venoil, die met 307.000 ton Iraanse olie op weg was naar Europa. Op het andere, niet geladen schip, de Venpet, die op weg was naar de Perzische Golf. is brand uitgebroken. De kapitein van de Venpet en zeven bemanningsleden zijn later naar de tanker terugge keerd om te proberen het vuur te blussen, zo hebben de havenautori teiten in Port Elizabeth meegedeeld. Ook de olie. die uit de Venoil stroomt, staat in brand. Volgens heli kopterpiloten heeft zich een 100 km. lang olietapijt gevormd. De olievlek kan een bedreiging worden voor de stranden in de Plettenbergbaai. waar veel badgasten komen. Boven de plaats van het ongeluk hangt een kolom dikke zwarte rook. De ooizaak van de botsing is nog niet bekend. Er zou een lichte mist geweest zijn, en bovendien staan de kustwateren bij Durban bekend om de grillige stromingen. De route om de kaap wordt jaarlijks door zo'n 26.000 schepen gebruikt. De twee tankers, zusterschepen van dezelfde maatschappij, zijn vier jaar geleden in Japan gebouwd. Op de foto: de brandende Venpet. PEKING (DPA, Reuter) De Chinese vice-premier Teng Shiao- ping is volgens waarnemers in de hoofdstad Peking en Hong Kong bezig zijn machtsbasis te vergroten en zou de huidige partijvoorzitter Hoea Kwo-feng, die ook premier is, qua invloed naar de kroon steken. Men leidt dit onder meer af aan het aantal getrouwen van de vice-pre- mier die de laatste tijd op hoge pos ten benoemd zijn. Zo werd gisteren bekend dat China een nieuwe minis ter van cultuur heeft. Het is Hwang Tsjen, die zijn land jarenlang heeft vertegenwoordigd in Washington. Waarnemers menen dat zijn politie ke ideeën nauw verwant zijn met die van Teng. De buitenwacht vernam Hwangs be noeming via een omweg (zoals gere geld gebeurt in China) doordat Pe- kingse kranten hem in een verslag plotseling als „minister van cultuur" aanduidden. Hwang is lid van het centrale comité van de communisti sche partij en is d^ar plaatsvervan gend leider van de zeer belangrijke afdeling propaganda. Gewipt Zijn voorganger als minister. Joe Hoei-Joeng, werd als vertrouweling van Tsjiang Tsjing, de weduwe van wijlen partijvoorzitter Mao Tse- toeng (en tegenwoordig de leidster van de „bende van vier") uit het leidinggevende apparaat gewipt. Hwang is 69 jaar en behoort al jaren tot de politieke toplaag van de Chi nese Volksrepubliek. Hij verwierf zich enige faam met tekeningen over de legendarische „lange mars" van het Chinese rode leger. Gisteren werd ook bekend dat Kwo Joe-feng blijkt te zijn afgezet als leider van de afdeling organisatie van het centrale comité, dat overigens nog maar sinds augustus zitting heeft. Ook hij is waarschijnlijk vanwege sympathie voor de „bende van vier" aan de dijk gezet. De nieuwe man op de afdeling organisatie van het centrale comité. Hoe Jao-pang, wordt eveneens tot de naaste medestanders van vice-pre mier Teng gerekend. Geruchten doen in Peking de ronde dat Teng in aanmerking komt voor de volgend jaar te herstellen functie van presi dent van de Volksrepubliek. Eerdere geruchten dat Teng het premier schap van Hoea zou overnemen wer den door Teng zelf ontkend. door Johan ten Hove Afgaande op het aantal keren dat de Filippijnse president Ferdinand Marcos zijn volk naar de stembus roept is men geneigd dit land en zijn leider wel bijzonder democratisch te noemen. Afgaande op de vragen die er tijdens zo'n referendum beantwoord moeten worden en afgaande op de keuzemogelijkhe den van de Filippino's komt men tot een geheel andere conclu sie. De president laat zijn volk steevast slechts kiezen tussen „Marcos of chaos", terwijl er van enige kans voor welke oppositie dan ook geen sprake is. De presidentsverkiezingen zijn nu weer uitgesteld. De referenda in de Filippijnen heb ben zonder uitzondering een over weldigende meerderheid voor presi dent Marcos opgeleverd. Officiële bekendmakingen spreken altijd van meer dan 90 procent „Ja-stemmers" voor Marcos. Dat zal vrijwel zeker ook vandaag weer gebeuren als de miljoenen kiesgerechtigden ver plicht ter stembus trekken om daar „ja" te zeggen op de vraag „of presi dent Ferdinand E. Marcos staats hoofd en regeringsleider moet blij ven na de totstandkoming van de Batasang Pambansa (een „volksver tegenwoordiging ad interim"), zoals geregeld bij artikel 3 van de amende menten van de grondwet." Een alter natief wordt niet geboden. De verklaring van Marcos dat hij bij een overtuigend „nee" zou aftreden als president, geeft niet zijn demo cratische gezindheid aan. maar de mate waarin hij er in geslaagd is de oppositie aan banden te leggen. En dat is hem in de vijf jaar staat van beleg op de Filippijnen aardig ge lukt. Wat er nog van de oppositie over is en wat er nog in het openbaar durft te spreken, kan nauwelijks meer doen dan oproepen tot een algehele boycot van het referendum. Maar net als bij de vorige volksraad plegingen zal dit weinig zoden aan de dijk zetten. Daarvoor zit de angst er bij de Filippino's te diep in. Moed Het getuigt van moed om in de Filip pijnen het zoveelste referendum „een schaamteloze vertoning" te noemen, zoals een groep tegenstan ders van Marcos, georganiseerd in de Filippijnse Unie van de burgerrech ten. gedaan heeft. Zij winden zich op over het gebrek aan democratische middelen waarmee het Filippijnse volk écht zijn grieven tegenover de regering zou kunnen uiten. De Unie heeft een verklaring uitgegeven waarin staat „De staat van beleg heeft al deze middelen vernietigd en vervangen door hun tegendeel en de vrije pers werd gemuilkorfd: vrije volksorganisaties werden vervangen door dwangmatige coöperaties, vrije bijeenkomsten en demonstraties door de overheid opgelegde parades en manifestaties; de onafhankelijke rechterlijke macht door ja-knikkers tegenover het regiem; burgerlijke ge rechtshoven werden vervangen door militaire tribunalen en vrije verkie zingen werden bespottelijke refe renda". Eind oktober deed Marcos de hoop bij de miljoeneh Filippino's opbloei en. Hij kondigde zowaar vrije presi dentsverkiezingen aan Een hele vooruitgang, al zat zijn belangrijkste rivaal, oud-senator Benigno Aquino, wel veilig achter de tralies. De man is inmiddels ter dood veroordeeld door een militaire rechtbank, maar Mar cos heeft bevolen het proces te hero penen. Die presidentsverkiezingen zijn echter veranderd in het referen dum dat vdndaag gehouden wordt. Ander systeem Marcos heeft verder verkiezingen be loofd in de loop van volgend jaar waarbij een tussentijds parlement zou moeten worden samengesteld dat voorbereidingen moet treffen voor het verkiezen van een volwaar dige nationale vergadering. Marcos zegt meer en meer te willen overgaan van een puur presidentieel systeem naar een gemengd presidentieel en parlementair systeem, waarbij wel het presidentschap en het premier schap in een persoon verenigd blijft. En niemand hoeft te raden wie dat dan wel zou moeten worden. Marcos is gewoon niet van plan zijn macht uit handen te geven, noch zijn macht te laten controleren door welk vertegenwoordigend lichaam dan ook. Want zelfs een volwaardige nati onale vergadering, als deze er ooit komt. kan door de president krach tens de amendementen op de grond wet van 1973, naar huis gestuurd worden En zelfs deze grondwet van '73 met welke amendementen dan ook, is niet van kracht zolang het de presi dent behaagt de staat van beleg op de Filippijnen te handhaven. Niets wijst er op dat Marcos van plan is deze staat van beleg, die werd inge steld om de moslem-opstandelingen in het zuiden te bedwingen, binnen kort op te heffen. Het tegendeel is eerder waar. De strijd tegen de mos lims is, na een korte periode van onderhandelen heviger dan ooit. Ook over de staat van beleg heeft Marcos het afgelopen jaar enige hoopgevende verklaringen ten beste gegeven De staat van beleg zou in de toekomst afgeschaft, in leder geval verzacht kunnen worden Waarne mers menen dat deze toezeggingen vooral gedaan werden onder Amen kaanse pressie, waar tegenwoordig een president zit die zich iets aan trekt van de rechten van de mens in de wereld. Ook het referendum van vandaag en de hoopgevende uitspra ken van Marcos van het afgelopen jaar zijn waarschijnlijk ingegeven uit angst voor toenemende Ameri kaanse pressie. .Beschaafd' Er zijn het afgelopen jaar een aantal internationale organisaties bezig ge weest rapporten op te stellen over de Filippijnen. Met name dat van de internationale commissie van Juris ten en dat van Amnesty Internatio nal logen er niet om en er is Marcos alles aan gelegen de Filippijnen toch als een beschaafd land te presente ren. Het is de vraag of zo'n „bescha ving" bereikt kan worden met mid delen die niets met echte democratie en alles met schijndemocratie te ma ken hebben (meer over de Filippijnen op pag. 19). MANILA (Reuter, AFP) Bij een brand in een psychiatrisch zieken huis in de Filippijnse hoofdstad Ma nila zijn 32 patiënten om het leven gekomen. Het waren allen mannen Volgens de politie is het grote aantal slachtoffers vooral te wijten aan het feit dat de meeste patiënten ver lamd van schrik waren. De directeur van het ziekenhuis deelde echter mee dat in de door de brand getrof fen negen ziekenhuiszalen meer dan 1200 patiënten opeen waren gepakt, terwijl zij slechts berekend zijn op 400 patiënten. Het was de tweede grote brand in Manila in iets meer dan een maand. Op 14 november kwamen 48 mensen, onder wie veel buitenlandse toeristen, om in cfe vlammen bij een brand in een groot hotel. Deze brand werd fel aange wakkerd door een orkaan MOSKOU (Reuteri De Sowjet- Russische partijleider Leonid Breznjew voelt zich de laatste tijd niet zo goed. Hij was gisteren voor de derde achtereenvolgende dag niet aanwezig in het Russische par lement Hij heeft waarschijnlijk een griepje. Kringen in Moskou zeiden gisteren dat hij „lichtelijk onge steld" was. :rtse ajDe handen van de Amerikaan president Jimmy Carter druipend van het bloed" in de >ufgen van Peking. De Chinezen Ifzeggen dit van beide super- rij machten in een woeste aanval, eidie hun wantrouwen in de Ver- «enigde Staten moet onderstre pen. Beide supermachten, zegt ÜJPeking, zitten gevangen in het t dat zij beide over de wereld bben uitgeworpen. Maar de fdpafdelvers van de bourgeoisie - het wereldproletariaat dus ij-- „zullen de ketenen afwerpen u tn de wereld voor henzelf ver- ;rven". king hamert weer op het aam- ld zoals wijlen partijleider Mao -toeng eens deed dat een •e 'toomoorlog de ware communisti- ty che gelovigen alleen maar zal hel den een nieuwe, prachtige wereld te ^uwen op het puin van de oude. Dewel Mao niet met zoveel woor- tn wordt aangehaald zegt Peking nftot als een nieuwe oorlog uitbreekt it -honderden miljoenen mensen meer -efullen overstappen naar het socialis- fc" Voor de imperialisten zal er nog a 'ekii U *elc ii 'se t maar weinig ruimte zijn en het zou best eens kunnen gebeuren dat de „hele structuur van het imperialisme in elkaar klapt". Sleutelstukken Met woorden maak je geen politiek en het opnieuw hameren op dit aam beeld betekent niet dat Peking een atoomoorlog wil. Maar wat in China wél gebeurt is dat de buitenlandse politiek, in het bijzonder de verhou ding met de Verenigde Staten en met de Sowjet-Une, helemaal op nieuw wordt bekeken. Het artikel in het Volksdagblad waaruit de cita ten komen is duidelijk een sleutel stuk in het Pekingse beleidsdebat. Een artikel overigens dat zo lang is als een klein boek, met bijna hon derd voetnoten. Het is kracht bij gezet door korte commentaren die alle zijn bedoeld de Verenigde Staten duidelijk te ma ken dat ze niet op China hoeven te rekenen als een bondgenoot tegen de Sowjet-Unie. Het Sowjetrusslsche le ger, zegt Peking, is twee keer zo sterk als het Amerikaans en de mankracht is de afgelopen tien Jaar met meer dan een miljoen vergroot, tot 4,6 miljoen militairen. De Sowjet-Unie heeft 400 voertuigen meer voor stra tegische wapens, en kan raketten lanceren met een lading twee maal zo groot als die van de Verenigde Staten. Het aantal conventionele wapens is „aanmerlijk groter, en de produktie van tanks is het zesvoudi ge van die in de Verenigde Staten, van geweren acht keer en van ge vechtswagens drie keer. „Wat is dat voor machtsevenwicht waar Was hington over praat", vraagt Peking zich af. Geen gelijkheid President Carter, aldus Peking, spreekt over de „opbouwende sa menwerking van de zijde van de Sowjet-Unie, terwijl zijn minister van buitenlandse zaken volhoudt dat Moskou, „net als de Verenigde Staten, een strategisch evenwicht" zoekt Maar de Sowjet-Unie „zal nooit tevreden zijn" met gelijkwaar digheid ten opzichte van de Verenig de Staten. Ook kan de vrede niet worden bewaard door te vertrouwen op „gelijke kracht", wat in de ogen van Peking betekent dat Washing ton door de gelijkheid te aanvaarden een nederlaag toegeeft, terwijl Mos kou de besprekingen over de beper king van strategische wapens zal ge- door Victor Zorza bruiken om een „rookgordijn" te leg gen en zelf sterker te worden. Als# de Sowjet-Unie West-Europa zou aanvallen „weet niemand hoe de Verenigde Staten zullen reageren." Inderdaad, aldus nog steeds Peking, sommige strategen in Washington geloven dat de Verenigde Staten „Europa moeten opgeven om Ame rika te redden." De boodschap is: als Europa al niet op de Verenigde Sta ten kan steunen, dan kan China dat zeker niet en daarom moet het zijn redding elders zoeken. München Carters vereoenlijke houding tegen over het Kremlin wordt door China gezien als het evenbeeld van de af spraak die de vroegere Britse pre mier Chamberlain met Hitier maak te. Het ziet al „de schaduwen van een nieuw München". Terwijl de Sowjet-Unie werkt aan een „offen sieve strategie" om haar invloed te vergroten, beperken de Verenigde Staten zich tot „bescherming" van hun éigen belangen. Maar die belan gen zijn zo verspreid dat het laatste neerkomt op „proberen tien vlinders te vangen met tien vingers". Het Kremlin is „offensief" in zijn uitin gen, maar Carter „spreekt op aardi ge toon" en blijft roepen om „inper king", wederkerigheid en wederzijd se aanpassing. Pekings scherpste woorden zijn voor maarschalk Shulman, top-ad- viseur voor 8owjet-zaken bij het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken. Van hem wordt ge zegd dat hij „bazuint" voor meer samenwerking met Moskou en te gen Amerikaans militair overwicht is, „omdat zoiets de Sowjet-Unie zou irriteren." Oeprobeerd wordt Shul- mans standpunt zoveel mogelijk te laten lijken op Kissingers pleidooi en voor ontspanning. Maar Peking erkent dat er ook enig verzet tegen is en dat wordt dan door de Pekine se Washington-kenners gelokali seerd in het kantoor van Zbig Brze- zinski, Carters adviseur voor de na tionale veiligheid. Honger naar winst In Washington, aldus Peking, „lijkt het debat nog gaande te zijn". Maar de Chinese leiders weten niet wat de uitkomst daarvan zal zijn en kun nen zich niet veroorloven er hun eigen toekomst aan op te hangen. De Gaulle en Churchill waarschuw den tegen verzoening, maar de „ver zoeners" wonnen en volgens Peking krijgen ze nu weer de overhand Na de Eerste Wereldoorlog gaf het Wes ten grote leningen aan een verzwakt Duitsland, die uiteindelijk Hitler in staat stelden ..zich tot de tanden te bewapenen". Deze politiek van „een tijger fokken" wordt nu herhaald Een economisch zwakke Sowjet- Unie krijgt „kolossale" steun in de vorm van geld en technische kennis. Daardoor wordt de „militaire kracht van de Sowjet-Unie versterkt" Wes terse kapitalisten zien de Sowjet- Unie als de grootste onderontwik kelde markt ter wereld, „een gouden gelegenheid om een fortuin te ver dienen" Maar de winsthonger van de kapitalisten creëert een „politiek van zelfmoord" Het Westen vindt de grootste markt ter wereld „maar lest zijn dorst met vergif Niet onderhandelen Hebben de leningen en de steun aan Duitsland, zo vraagt Peking, het westen geholpen? Het probeerde met Hitier te onderhandelen over ontwapening, en hield de ene confe rentie na de andere Vandaag is het nog ernstiger, schrijft Peking, met SALT, de onderhandelingen over troepenvermindering in Europa en de conferenties in Helsinki en Bel grado Hoewel oorlog „onvermijde lijk" is, kan het wel worden uitge steld. Maar de sleutel voor dat uit stel ligt niet in onderhandelingen en overeenkomsten „zoals sommige mensen (bedoeld is Carter) zo bralle rig preken." Die sleutel ligt in de „gezamenlijke strijd van de volkeren van de we reld; waarvan de regering-Carter de Verenigde 8taten kennelijk heeft uitgesloten door haar „verzoening" Inderdaad, nu de volkeren worden opgeroepen op te staan tegen beide supermachten, kunnen de Verenig de Staten zelf het doelwit van de strijd worden. Op wie kan China zich dan verlaten? Het debat in Pe king heeft verschillende mogelijkhe den onder de aandacht gebracht, en op sommige daarvan zullen we later nog eens terug komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 7