'In Den Haag is te weinig plaats voor vormingstoneel' Half jaar respijt voor Zoetermeerse Omroep Hoenderparkbewoners wachten nog steeds op betere behuizing Dagje 'palen slaan' jB Wethouder Vink: KORPEL „Nette" dief „Vergeten Dorp" boos op wethouder Van Hagen Kerkdiensten en 'Rond de kerst' op pagina 27 amnesty international Weekend van Amnesty International Twee mannenkoren in de Visserskerk ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 REGIO DEN HAAG Trouw/Kwartet H{. door Teun Lagas DEN HAAG In Scheveningen staat een theater leeg. Theater aan de Haven werd ongeveer een Jaar geleden verlaten door toneelgezelschap „De Appel" omdat er enkele honderden meters verderop een ruimer onderkomen werd gevonden. De kantoorruimte boven Theater aan de Haven wordt nog altijd bezet door de Nieuwe Komedie. Vanuit dit gezelschap komen dan ook de plannen om nieuw leven in te blazen: met vormingstoneel. De Haagse wethouder van kunstza ken. Piet Vink. gaat eind deze maand naar het ministerie van cul tuur. recreatie en maatschappelijk werk om te praten over de Nieuwe Komedie. Vink vindt de plannen om Theater aan de Haven tot 'n Haags „home" voor het vormingstoneel te maken goed en wel. maar dan moet CRM er wel aan meebetalen. De Nieuwe Komedie is tenslotte een landelijk toneelgezelschap en wordt als zodanig gesublsideerd door CRM. mijn waardering voor het werk van de Nieuwe Komedie nooit onder stoelen o! banken gestoken. Maar het blijft natuurlijk een gezelschap dat gesubsidieerd wordt door CRM. Als het ministerie niet bijdraagt in de huisvestingskosten van Theater aan de Haven wordt het een moeilij ke zaak. Ik heb geen geld op de begroting om het theater voor het vormingstoneel open te houden." Gezelschappen Verrijking Al weer enige UJd geleden heeft de Nieuwe Komedie de plannen voor Theater aan de Haven opgesteld en met medewerking van de wethouder gepresenteerd aan de gemeente raadscommissie voor kunstzaken. De bedoeling is dat naast de Nieuwe Komedie een aantal gezelschappen met soortgelijke signatuur regelma tige bespelers van het theater wor den: Het Werktester. Baal. Proloog, het Onafhankelijke Toneel. Discus, Sater, de Internationale Nieuwe 8ce- ne-De Mannen van Den Dam. het Vrouwencabaret, aldus Albert van der Baan. Wethouder Vink onderzoekt momen teel of het argument ..overcapaci teit" steekhoudend is. Vink laat er overigens geen twijfel over bestaan dat hij alle zeilen zal bijzetten om de Nieuwe Komedie de kans te geven het vormingstoneel in Den Haag wat beter op poten te zettten. „Ik heb Los van de mogelijkheid die door de Nieuwe Komedie is aangedragen streft de wethouder in ieder geval naar meer mogelijkheden in Den Haag voor gezelschappen die aan educatief toneel doen. ..Vast staat dat dit soort gemotiveerd toneel een te kleine plaats in neemt in onze stad. Of daar ruimte voor moet ko men in Theater aan de Haven staat daar los van. Meer vormingstoneel betekent in ieder geval een verrij king van Je gemeentelijk cultuurbe leid". Als het plan voor het vormingsthea ter doorgaat wordt de Nieuwe Ko medie min of meer stimulator van deze toneelvorm in Den Haag. De leden van het gezelschap moeten zich bezig gaan houden met de ex ploitatie van Theater aan de Haven. Volgens Albert van der Baan wordt die extra taak van het toneelgezel schap op het ministerie van CRM niet als nadelig ervaren. „Wat minis ter Van Doorn betrof kon de Nieuwe LOZ moet vereniging worden Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER De Lokale Omroep Zoetermeer (radio en televisie) moet in de komende drie maanden ongeveer 2.000 leden zien te winnen om in aan merking te komen voor subsi diëring door de gemeente Zoe termeer. Voorlopig heeft de gemeente ruim een halve ton beschikbaar gesteld om de LOZ de gelegenheid te bieden in die drie maanden op zoek te gaan naar een ledental van minstens 10 procent van de inwoners, die op het centraal antennesysteem zijn aange sloten. Deze leden of donateurs die nen met elkaar een bedrag van onge veer 80.000 bijeen te brengen voor dat de gemeenteraad het omroep- werk In het vervolg wil subsidiëren. Lukt het de LOZ niet voor 1 april aan de genoemde voorwaarde te voldoen, dan is het met de plaatselijke om roep gedaan en hebben de vrijwilli gers. die de LOZ runnen, nog tot 1 juli 1978 de UJd aan hun financiële en contractuele verplichUngen te voldoen, waarvoor de gemeente bij springt. In Zoetermeer zijn de afgelopen we ken. maar vooral tijdens de raadszit ting van gisteren, veel onderhande lingen gevoerd, voordat een meer derheid in de raad gevonden kon worden voor dit voorstel. Eind vorige maand bleek er al verdeeldheid in het college van b. en w. De WD'ers (burgemeester Wegstapel en wethou der Janse) waren voor het verlenen van subsidie aan de LOZ. omdat de omroep naar hun mening zo'n be langrijke taak vervult in de samenle vingsopbouw. De wethouders Nagte- gaal (CDA) en Oskam (PvdA) wezen subsidiëring af. vanwege de hoge kosten en de naar hun oordeel te lage kijk- en luisterdichtheid. Wethouder Meijer (Open Groepe ring) stelde zich op het standpunt dat de LOZ wel subsidie verleend moet worden, maar onder de voor waarde dat de LOZ vereniging zou worden met betalende leden. Een voorstel van zijn fracUegenote me vrouw Molenkamp, bijgeschaafd door de WD, haalde tenslotte het hele college en het CDA over de streep. PvdA en SOP hielden vast aan hun bezwaren tegen subsidië ring en stemden tegen. Ook CDA'er Fijen keerde zich tegen het compro mis, omdat hij onvoorwaardelijke subsidiëring voor ogen heeft. Komedie alle gelegenheid krijgen om de lacune in Den Haag op het gebied van het vormingstoneel op te vullen." vertelt hij. „De minister had er niets op tegen dat krachten van ons gezelschap UJd vrij zouden ma ken om te proberen toneelgroepen naar Den Haag te trekken." De lacune op het gebied van het vormingstoneel moet in Den Haag opgevuld worden. Bij de Nieuwe Ko medie verwacht men niet dat de medewerking van CRM na de wisse ling aan de top verminderd is. Dat geeft goede hoop voor de wethouder van kunstzaken en voor het voortbe staan van Theater aan de Haven. Verschillende Haagse wijken kwa men het afgelopen jaar in aanraking met het vormingstoneel van de Nieuwe Komedie toen buurtbewo ners werden betrokken in de pro- dukties „Kostwinner, wat is dat pa" en „Wonen of wijken." Vormingstoneel hoort per definitie thuis in de wijken. Op de vraag waarom er dan toch behoefte is aan een eigen onderkomen antwoorden zowel wethouder Vink als Albert van der Baan de zakelijke man van de Nieuwe Komedie dat er lang niet overal voldoende accom modatie is om samen met de buurt bewoners iets op te zetten. Daar naast kan het Theater aan de Haven als vormingstheater een belangrijke rol spelen voor het voortgezet onder wijs in de stad. Scholen die zelf niet over voldoende podiumaccommo datie beschikken, kunnen hun leer lingen in dit theater aan het werk zetten. In het kader van de dramati sche vorming kunnen leerlingen openbare repetities van de Nieuwe Komedie bijwonen. Bij het presenteren van het plan om de Nieuwe Komedie de kans te ge ven het Scheveningse theater draai ende te houden, kwamen er wat pro testen van twee andere Haagse vest zaktheaters: Theater in de Steeg en Pepijn. Er ontstond angst dat er in Den Haag een overcapaciteit aan kleine theaters zou komen. Volgens Albert van der Baan zijn de bezwa ren van Pepijn en Theater in de 8teeg Inmiddels uit de weg geruimd. „We hebben duidelijk gemaakt dat de vestzaktheaters geen concurren tie behoeven te dulden van het vor mingstheater. Mits er maar duidelij ke afspraken over hql -programma worden gemaakt." DIAKONES Eén van de laatste diakonessen van het Bronovo-zle- kenhuis In Den Haag. zuster Geer Brouwer neemt maandag tijdens een receptie van 16.30 tot 18 uur afscheid. Zuster Brouwer heeft 33 Jaar bij het ziekenhuis gewerkt. voor al uw bloemwerk telefoon 469221. De Nieuwe Komedie moet in Theater aan de Haven de ruimte krijgen om het vormingstoneel in Den Haag meer vorm te geven. DEN HAAG Een 79-jarige Haagse dame, die zich omdat zij slecht ter been was, met een taxi naar een winkelstraat in Den Haag had laten vervoeren, ontdekte toen zij een winkel binnen wilde stappen, dat haar tas van het hengsel, dat zij nog om haar arm had hangen, was losgesneden. Omdat behalve haar persoonlijke bezittingen, ook al haar geld in de tas zat, zag de vrouw zich genoodzaakt naar huis terug te lopen, wat haar ruim twee uur kostte. Thuis ge komen trof zij in de brievenbus een witte envelop aan met daar in haar paspoort en alle andere persoonlijke spulletjes uit de tas. Alleen het geld, 650,- ont brak. De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. Zoetermeer blijft in streekmuziekschoo) Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER De gemeente Zoetermeer zal zich niet terugtrek ken uit de gemeenschappelijke rege ling Streekmuziekschool Centrum Zuid-Holland. De gemeenteraad be- Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Wethouder Van Hagen (volkshuisvesting en wijkaangelegenheden) kan voorlopig tot nieuwjaar iedere dag een telegram tegemoet zien van de actiegroep „Het vergeten dorp". De actiegroep wijst de wethouder daarin op zijn belofte dat „het menselijkerwijs mogelijk moet zijn" om de bewoners van „Het Hoenderpark" nog voor het nieuwjaar uit te plaatsen. Nu, nog maar een paar weken voor de Jaarwisseling wonen er nog steeds mensen In de panden Rijswijkseweg 262 A fm Z. Het telegram meldt dan ook dat „zestien Hoenderparkbewo ners nog steeds in de kou zitten en geen sleutels van dichtgespijkerde huizen wensen". De actiegroep „Het vergeten dorp" houdt zich sinds een jaar bezig met de schandalige woontoestanden in het hofje. De gemeente is er sinds enige maanden eigenaar van gewor- sloot hiertoe, nadat het bestuur van "uKc.,Utttt,l"cw v<m «ewur- de Streekmuziekschool had toege- zeed een onderroek te laten Instil. men van eigenaar-bewoners en van ,ef™ 2? „e1: de banketbakker Glimmerveen, die len naar de organisatie binnen de Q_ itn j i^ uiamtaa irmam kat haehntv er veertien zijn bezit had. De banket- school. Hiermee kwam het bestuur ho^vor hori hot tntoia tegemoet aan de bezwaren van Zoe termeer en Benthuizen, die de lei bakker had het totale hofje in het Schipperskwartier in oktober '64 ding van de muziekschool te zwaar 90.000,- Vanaf 1972 probeert Olim- vonden. Besloten werd de deelnemende ge- merveen de huisjes stuk voor stuk te ocsiuurn weru ue ueeiiieineiiue kc- verkopen, wat hem niet te veel pro- meenten in de regeling (zoetermeer, «- j Benthuizen, Leldschendam. Voop tl burg. Blelswljk en Moerkapelle) een wb^poekenden. De nieuwe e ge- Jaar de tijd te geven zich over voort- hïton.n u!2. zptttncf van hat varhanH uit ta cnra. 22.000,- betalen. VOOr Glimmer- niet veel veranderd. De nieuwe eige naar, de gemeente Den Haag, was het er al gauw over eens dat de huisjes onleefbaar waren en dat de bewoners een andere woning moes ten krijgen. Nu echter, na de toezeg ging van de wethouder, zitten er nog steeds achttien bewoners in de pan den. Door bemiddeling van de actie groep is een zestal gezinnen aan een betere woning geholpen, maar het Bureau Huisvesting van de gemeen te is, zo meent de actiegroep, kenne lijk niet ln staat de resterende acht tien bewoners onder te brengen in Den Haag. Een pijnlijk geval deed zich enige weken geleden voor toen één der bewoners uit de woonellen- de gehaald leek te worden; er was voor hem een huis. Met de sleutel op zak ging hij een kijkje ter plaatse nemen om te moeten constateren dat de hem toebedeelde woning zorgvuldig dichtgespijkerd was. In het Schipperskwartier een reden te meer om een groot vraagteken te zetten achter het beleid van wethou- der"Van Hagen. zetting van het verband uit te spre ken. Vorige week kondigden b. en w. van Zoetermeer aan uit het samen werkingsverband te stappen vanwe ge bezwaren tegen het personeelsbe leid, de voorgenomen mechanisatie en de manier waarop Zoetermeer voor een groter deel van de exploita tietekorten moet opdraaien. Bent huizen sloot zich begin deze week hierbij aan. DEN HAAG Voor de Federatie van Woningcorporaties in Den Haag was het gisteren een grote dag. In de ochtend sloeg de heer J. van Reste ren. secretaris van de federatie, de eerste paal van het bouwproject van 129 gesta pelde woningen en een parkeerdek in Nieuw-Waldeck, 's Middags speelden de feestelijkheden xich geheel af rond de nieuw te bouwen wijk in het Besuiden- hout-West. Hier sloeg, met enige moeite, wethouder J. W. M. Hardon van stadsont wikkeling (tie foto rechts) de eerste paal van het bouwproject van 90 eengezinswo ningen. Direct daarna volgde wethouder A. J. van Hagen van volkshuisvesting en wijkcontacten, (zie foto rechts), die op z'n beurt de vlag hees op het hoogste punt van het woongebouw met 45 één- en twee kamerappartementen. Nadat de wethou der, beschut door de in aanbouw zijnde huizen de vlag gehesen had, werd deze door een hijskraan daadwerkelijk op het hoogste punt neergezet. Oud-wethouder van stadsontwikkeling, de heer Nuij, was ook bij de plechtigheden aanwezig, aan gezien hij de eerste aanzet heeft gegeven tot het tot standkomen van het nieuw Bezuidenhout-West. Maar nog was het feest niet voorbij. De heer J. H. van Meijgaarden startte de bouw van twee parkeergarages, terwijl mevrouw B. van Spronsen, voorzitster van het wijkberaad Bezuidenhout-West de modelwoning aan de Francois Valentijnstraat opende. veen dus een aardig zakcentje extra. De kwaliteit van de huizen was zeer slecht: toen in 1977 de bewoners Bouw- en Woningtoezicht vereoch- ten de woningen eens goed te bekij ken, bleek dat er zo'n 250.000 aan achterstallig onderhoud was. Zaken als riolering, dakgoten en schoorste nen waren van dermate kwaliteit dat alleen vernieuwing mogelijk was. Glimmerveen was hier officieel echter niet voor aan te schrijven: hij had al een aantal panden verkocht en aanschrijving zou betekenen dat ook huurkopers en eigenaar-bewo ners gesommeerd zouden worden hun woningen op te knappen. De gemeente zette een punt achter de duistere praktijken van Glimmer veen door de huisjes aan te kopen. Deze sprong er zelf met een fors winstpercentage uit. Toch wil de actiegroep „Het verge ten dorp" de ex-eigenaar niet zo maar laten lopen. Hoewel de Neder landse wetgeving huisjesmelkers als hij nauwelijks lets in de weg legt, lijkt hij toch aan te pakken. Glim merveen heeft een zestal woningen aan de bewoners verkocht vla een koopcontract met uitgestelde leve ring. Dat houdt in dat de eigen domsrechten op een later tijdstip overgedragen worden. Dezelfde zes woningen stopte Glimmerveen ech ter ook in het pakket woningen dat hij aan de gemeente verkocht. De gedupeerde kopers gaan nu samen met de actiegroep proberen of er een mogelijkheid is de huisjesbaas aan te klagen bij de rechter. Zij willen teruggave van de door hen betaalde rentevergoedingen eisen. Voor de nog in „Het Hoenderpark" wonende bewoners is er echter nog Vrije tram- en busbaan RIJSWIJK Naast de 10 miljoen gulden, die het rijk begin dit jaar in het kader van het zogenaamde de monstratieproject toezegde, maakt de gemeente Rijswijk ook nog eens kans op een bijdrage van zeven mil joen gulden. Deze rijksbijdrage zal dan besteed worden aan het aanleg gen van vrije bus- en trambanen op de Haagweg en de Oeestbrugweg. De ai toegezegde tien miljoen gul den worden beschikbaar gesteld voor de herinrichting van Oud-Rijs- wijk. Deze financiële injectie bete kent dat Rijswijk de plannen, die er al waren voor dit gebied, nu in plaats van ln tien Jaar ln drie jaar kan uitvoeren. Dokterstelefoon DEN HAAO Het telefoonnummer van de dokterateleloon ln Den Haag is vandaag veranderd. Het nieuwe nummer Is 45.53.00. Ook de bood schappendienst en de service-tele foon-centrale hebben een ander nummer. 45.60.43. Boerenstraat DEN HAAO Het Algemeen Ne- 'derlands Jeugd Verbond, afdeling Den Haag. wil vandaag om 12 uur de Boerenstraat in Transvaal omdopen in de Mandelastraat. Mandela was een „moedig verzetsstrijder (aldus het ANJV), die nu gevangen zit op het Robbeneiland. Afgelopen zater dag doopte het ANVJ met een zes tigtal sympathisanten het Paul Kru- gerpleln om in het 8teve Blkoplein. De „prtkakties" van het ANVJ staan in het teken van een solidariteitsbij- eenkomst op 27 januari in De Hout zagerij. Het ANVJ wil onder meer vrijheid voor alle politieke gevange nen ln Zuid-Afrlka, economische en politieke boycot van het regiem- Vorster en steun aan het verzet ln Zuid-Afrika. Prof. mr. H. Franken LEIDEN Prof. mr. H. Franken, hoogleraar in de inleiding tot de rechtswetenschap in Rotterdam, is aan de universiteit van Lelden be noemd tot gewoon hoogleraar met dezelfde opdracht. Prof. Franken (41) ls voor de CHU lid van Provinci ale Staten van Zuid-Holland. DEN HAAG Op zaterdag 7 en zondag 8 januari wordt ln de Konin klijke Schouwburg in Den Haag een toneel/muziek-weekend gehouden, waarvan de baten ten goede komen aan Amnesty International. Al meer dan 16 jaar strijdt Amnesty International voor de rechten van mensen, die waar ook ter wereld als gevolg van hun poltieke of gods dienstige overtuiging, hun ras of et nologische verschillen worden on derdrukt. In Nederland zijn sinds 1969 afdelingen van deze organisa ties opgericht Tijdens het muziek/toneel-weckend kan men optredens bijwonen van het Hofstads Jeugdorkest, de ama teurtoneelvereniging Carrousel speelt „Huis Clos" van Jean-Paul Sartre en Nel Oosterhout speelt „Rasputin" van Klabund. Na vier jaar staat de directeur van de Ko ninklijke 8chouwburg ook weer op de planken. Hij leest uit „Tijl Uilen spiegel" van Charles de Coster. Het Residentie Bach Orkest speelt o.l.v. Gerard Akkerhuis en Julien Schoe- naert besluit het weekend met „De Apologie van Socrates." In de hal van de Schouwburg staat een stand van Amnesty waar leder een Inlichtingen kan krijgen over het werk van de organisatie en waar men eventuele bijdragen kan afgeven. POPPENTHEATER Vandaal om 10.30 uur geeft Felicia van Detl met haar poppentheater een voor stelling in het wijkcentrum Ster-f voorde aan de dr. H. J. v.d. Mook, laan 1 in Rijswijk. Zij speelt hel spel: „Suuske en zijn ezeltje". Tot gangsprijs 2,50 TURKIJE Vanmiddag houden^ de Turkse arbeidersvereniging Nederland, de Wereldwerkplaats eifr het Filmhuis Delft een Turkije-ma](j nifestatie in de 8tadsdoelen, Ver-jf, wersdijk 44 in Delft. Aanvang 14 uur. Medewerking verlenen de thea^ tergroep Internationale Nieuwe Sce-I ne Mannen van den Dam met eei| produktle over gastarbeid Vreemdelingen". Verder tredenr Turkse zangers en Turkse volk dansgroepen uit verschillende strei ken van Turkijke op, evenals hefo orkest „Eigen Hulp" uit Den HaagJg DIER IN HET BOEK De ten£ toonstelling van oorspronkelijke^ diertekeningen „Het dier in het boek", die nog tot en met 23 decern* ber te zien is in Galerie ClemarL Laan van Meerdervoort 79 ln Dei^f Haag, is vanaf 20 december ookj 's avonds tot negen uur te bezichti gen. Gebruikelijke openingstijden^, zijn dinsdag Vm zaterdag van 12 totji 17.30 uur. HARRY SACKSIONI - In dej, Stadsgehoorzaal in Leiden treedt^ morgen de gitarist Harry Sacksionf op. Aanvang 20.15 uur. KOFFIECONCERT - Om 11.30 uur begint in de Leidse Stadsge hoorzaal morgenochtend een koffie concert, gegeven door Jan van der Meer, piano en Koos Verheul fluit Toegangsprijzen van 3,- tot 6,- inclusief koffie vooraf en pr gramma. KAARSLICHTCONCERT li het Paus Johannes Centrum in Leid- schendam wordt in de serie Concer ten morgen het traditionele „con cert bij kaarslicht" gegeven. Aai vang 20.15 uur. Medewerking ver leent het ensemble Quadro Hott terre. Toegangsprijs 7,50, CJP ei 65+ 5,-. 11 JAZZ IN PEPUN In de seri( „Jazz ln Pepijn" speelt morgen Juni-, or Cook en het Bill Hartman Kwin-pr tet. Aanvang 15 uur, in theater Pe pijn aan de Nieuwe Schoolstraat ii Den Haag. SLUITING Morgenmiddag vai 15 tot 17 uur wordt de afscheidsre ceptie gehouden van Galerie „Ja" ii het Sportfondsenbad aan de Pri senweg/Zanderijlaan in Wassena; De werkzaamheden van de galeri» zijn niet langer te combineren met die van de potterie en de handweve-d0 rij. Tot en met morgen loopt nog de— meeneemexpositie kunst tot en men 2,50. Na morgen is het voorlopige V contact-adres voor de potterie en de handweverij: Storm van 's-Grave- sandeweg 18 in Wassenaar. lijf AVONDCONCERT In de Ge hoorzaal hHK aan de Denneweg 64 in Den Haag begint morgen om 20 uur een Avondconcert. Medewer king verleent het Ensemble Musica Son. Toegangsprijs 6,-, CJP, 65+ en leerlingen Kon. Conservatorium 4.- leden HKK en Pulchri Studio gratis. VROUWENBOND Maandag komen de geref. Vrouwen Vereni ging en de Ned. Christen-Vrouwen bond bijeen in het Hervormd Ge meente Centrum aan de Lijtweg in Oegstgeest. Om 20 uur begint dan de kerstfeestviering. OPBELDAG De Christ. Wer kende Jongeren Organisatie „Wer kende Jeugd - CNV" houdt maan dag van 7 tot 17 uur weer een „opbel dag". Alle jongeren uit Nederlant kunnen dan bellen (070-88.47.02 en 89.14.32) om vragen over het onder wijservaringen met het onderwijl door te geven. Dit ls de tweede maa] dat zo'n opbeldag wordt georgani seerd. Door Adr. Hager SCHEVENINGEN - Het kerstcon eert dat gisteravond in de Oudl Kerk werd gegeven, was wat betref de uitvoerenden een mannelijk aangelegenheid. Het 25 jaar oud christelijk mannenkoor „Scheven: gen" van Gerard Breas werd afgi wisseld door „Die Rhijnse Sangers uit Bodegraven onder leiding van Dirk van der Bosch. Verder werktr mee de tenor Willy Caron, de bajDe Hans Scheyen en de begeleider 8e Leen Ramp en Kees van Delft „dj Beide mannenkoren deden een ket1*0^ ze uit het brede kerstrepertoir doch daarnaast wilde men het talrij101 ke publiek ook een bewijs leverei die van andere mogelijkheden. Zo hooneni de men bijvoorbeeld „Eeuwen gel den", „Er is een kindeke", King Glorious en Cantique de Noel, mi ook Landerkennung van Grieg het Pelgrimskoor van Wagner, twee dirigenten lieten er geen twijfdgra over bestaan: de koren hadden zie - uitstekend en serieus voorbereid. I het karakter van het progri past het uiteraard niet om verge! kingen te maken, bij eerdere gel genheden hebben zij trouwens kwaliteiten overtuigend bewez< Dat geldt evenzeer voor beide sol ten. Willy Caron klankrijk als imn en Hans Scheyen welluidend in e~ lied van Dvorak en The Holy Cit| chï *n Bij dit sfeervolle kerstconcert brandende kaarsen in de strali glanzende luchters vanzelfsprel ook gelegenheid voor veel sai.«— zang. Zo was de oude Visserskei ™>i vervuld van een muzikaal belewfr" rond het kerstfeest t i to<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 6