De Fretes: 'Nog nooit zo druk gehad als in deze vakantie' E3 Proces tegen Franse kalimijnen begint maandag tekening van een lezer Trouw commentaar Advocaat en cliënt _Rein water Ambonees sprak hier met Zuidmolukse leiders Uitspraak kan vergaande gevolgen hebben Schelde als wandelpad vlees alleen voor de rijken hoei-hsing waar moet dat naar toe? stuur een brief ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet 4s Als je de verhalen over de toneelge schiedenis van zo'n honderd jaar geleden moet geloven, reageerden de mensen nogal naïef op de dra ken, die zich op het toneel afspeel- r* den. Na afloop van het stuk, zo luidt dan het verhaal, stond het publiek bij de artiesten-uitgang de toneelspeler op te wachten die zoe ven op de planken de rol van de schurk had gespeeld met de bedoe ling hem af te tuigen en op die manier wraak te nemen. Een naïeve reactie, zijn wij nu ge- neigd te denken, maar is dat wel zo? De nieuwe deken van de orde van advocaten, mr. Max Rood heeft deze week gewaarschuwd tegen een zelfde gevaar, dat nu de advocaat bedreigt. Het is voor heel wat men sen moeilijk om de verdedigers van het nieuwe type misdadigers (Mees tal mensen die politieke motieven aanvoeren in een poging hun daden te rechtvaardigen) koel en zonder Dat het proces tegen de Franse kali- mijnen eindelijk kan beginnen, is in veel opzichten verheugend. Nadat drie jaar geleden drie tuinders en de Stichting Reinwater de kali-mijnen als de grootste vervuiler van de Rijn voor de Rotterdamse rechter dag vaardden. heeft het Franse staats bedrijf alle middelen aangegrepen het proces te verhinderen. Deze manoeuvre heeft voor de kali- mijnen een averechts effect gehad, omdat eerst het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap en vervolgens het Europese Hof van Justitie zich in voor de eisers gunsti ge zin uitspraken. Het Europese Hof bracht duidelijk heid in de vraag, wèèr Europese burgers hun recht kunnen zoeken bij een vermeende onrechtmatige daad: zij kunnen zich naar keuze wenden tot de rechter in het land waar de schade wordt geleden óf tot emotie te blijven bekijken. „Wie het op zich neemt zo'n man te verdedigen, die deugt zelf ook niet", zo is dan de al of niet duide lijk uitgesproken reactie. Niemand zal het in zijn hoofd hafen de advocaat van een inbreker of een smokkelaar ervan te betichten, dat hij met zijn cliënt heult of mede plichtig is, maar deze eenvoudige waarheid wordt kennelijk heel wat moeilijker als het om een oorlogs misdadiger gaat of iemand die ver dacht is van RAF-terrorisme. Toch past ieder ook in deze geval len de grootste terughoudendheid, want wie met dergelijke emoties gaat werken, is bezig aan één van de grondslagen van ons rechtstelsel te wrikken. Wie namelijk beschuldigd wordt, heeft het recht zich te verde digen en ieder heeft het recht zich daarbij zo goed als mogelijk is, te laten bijstaan. de rechter in het land waar de schade wordt veroorzaakt. In die zin kan de actie van de tuinders en de stichting reeds een succes worden genoemd, doordat zij de weg naar de bevoegde rechter heeft getraceerd. De eigenlijke vraag (is de lozing van de kali- mijnen onrechtmatig en moeten de kali-mijnen de door hun veroor zaakte schade vergoeden?) komt nu dan aan de orde. Het antwoord hierop wordt niet alleen door de eisers met spanning tegemoet ge zien. Tot ver over de grenzen wordt de zaak met belangstelling gevolgd, omdat een eventuele veroordeling van de kali-mijnen een grote stap vooruit kan zijn in de strijd tegen de grensoverschrijdende vervuiling. De burgers zullen dan een nieuwe mogelijkheid hebben om hun recht te zoeken in een probleem dat door overleg tussen de betrokken landen slechts uiterst langzaam in de rich ting van een bevredigende oplossing gaat. BOND TEGEN HET VLOEKEN POSTBUS 362 VEENENOAAL Drievoudig verzoek van de Bond tegen het vloeken: 1. Vloek zeil nooit 2 Protesteer als in uw omgeving wordt gevloekt 3. Steun het werk van de Bond. dat blijkbaar meer nodig is dan ooit. Giro 85.20.91 t.n.v. de penningm. te Den Ham (ov.) Van een onzer verslaggevers BREUKELEN Het was de bedoeling, dat Johannes de Fretes, van Indonesië in onder meer Nepal, voor een vakantie van twee land zou verblijven. Hij is 65 jaar en gepensioneerd. Hij wilde wat mei van dit jaar zijn vrouw was overleden. kijken hoe Soekamo onmiddellijk na de souvereiniteitsoverdracht in december 1949 begon de door Neder land opgezette deelstaten-construc tie op te rollen. En uiteraard voelde hij de Ambonees geen enkele verwantschap met de mensen, die in april 1950 op Ambon de zelfstandige republiek der Zuid-Molukken pro clameerden. De Fretes heeft voor die proclamatie zelf een nogal simpele verklaring. Hij maakt de gebeurtenissen van die 24e april 1950 niet los een rancune-hou ding, die hij met name een man als mr. Chris Soumokil toedicht. Maar De Fretes' verklaring moet los gezien worden van zijn hele visie op wat hij steeds maar weer (en elke keer weer met een special timbre in zijn stem) „het grote gebeuren" noemt de strijd van 1945 tot 1949 tegen de Nederlanders. Eigenlijk is het verhaal van dat „grote gebeuren" de centrale bood schap geweest, die hij hier in Neder land zijn landgenoten heeft voorge houden. „Jullie Ambonezen in Ne derland lijden aan twee psychische tekorten" heelt hij gezegd, „jullie missen de belevenissen van wat er tussen 1945 en 1949 op de eilanden van Indonesië is gebeurd en Neder land doet er ook niets aan om jullie daar iets over te zeggen. Integen deel: een man als de Groningse hoogleraar Baudet vertelt heel ver keerde dingen over jullie geschiede nis. Het tweede tekort is, dat jullie niet hebben geleerd de politieke ge gevens van de twintigste eeuw te aanvaarden", waarmee De Fretes doelt op de noodzaak van het den ken in grotere verbanden. De Fretes heeft ook met Manusama gesproken een gesprek, waar hij met het grootste genoegen op terug ziet. Het heeft een paar uur geduurd en het is afgesloten met een uitge breide, door mevrouw Manusama bereide, rijsttafel. De Fretes heeft in dat gesprek Manusama gewezen op diens grote verantwoordelijkheid voor het lot van zoveel mensen en op de noodzaak omwille van die grote verantwoordelijkheid oude stand punten te herzien; nieuwe strate gieën op te zetten. Voor de twee mannen aan tafel gin- Het is heel anders uitgepakt. Voor hij vertrok, had hij in overleg met een stuk of wat Ambonese vrienden in Jakarta afgesproken dat hij in Nederland zou rondkijken wat hij kon doen voor de Zuidmolukkers hier. Hij weet nu wat die wat achte loos gemaakte afspraak inhield. „Ik heb het nog nooit zo druk ge had," zegt hij, terugblikkend op zijn vakantie in Nederland. Hij heeft het hele land afgereisd, met Zuidmoluk se leiders gesproken, vergaderingen van jongeren bijgewoond, gedebat teerd en vooral: zijn eigen belevenis sen verteld. De Fretes is Ambonees en één van de Indonesische nationalisten van het eerste uur. Hij behoorde in augustus 1945 tot de groep nationalisten, die Soekarno en Hatta met fysieke dwang geprest heeft de onafhanke lijkheid van Indonesië te procla meren. Hij was tijdens de Japanse bezetting in Jakarta, waar hij onder meer maatschappelijk werk deed voor de vrouwen en kinderen van de Ambo nese KNIL-militairen, die met de le gers van McArthur waren meege trokken en nog steeds tegen de Ja panners vochten. Dagen (en nach ten) lang werd er in die bezettingsja ren in Jakarta gediscussieerd over nationalisme en onafhankelijkheid. De Fretes was er ook bij en daar, in die gesprekken, is hij politiek be wust geworden. Al voor de oorlog was, met name bij de intellectuelen in Indonesië een proces van Indonesische bewustwor ding op gang gekomen. Voelde men zich in het verleden in de eerste plaats Javaan, Sumatraan of Ambo nees geleidelijk aan herkenden al die groepen elkaar op het gemeen schappelijk Indonesiër-zijn. Door de Japanse bezetting is dat proces versneld. Er werd daar in die oorlogsjaren in Jakarta nog wel ge sproken over de vraag of het nieuwe en onafhankelijke Indonesië als een- heidstaat of federatief moest worden opgebouwd, maar voor De Fretes zelf was dat al geen vraag meer. Hij sprak zich toen al uit voor een een- heidstaat en hij heeft dan ook niet met spijt of teleurstelling zitten toe- Ambonees en oud-ambassadeur maanden bij zijn dochter in ons rondreizen en uitrusten, nadat in gen, hebben beiden een soort balans opgesteld van de verschillende standpunten. De Fretes wil nog wel even voor ons de drie punten noe men. die hij ten slotte heeft laten noteren. Ten eerste: de Molukken kunnen zich niet permitteren om buiten de Indonesische samenleving te staan. Ten tweede: de kans op een verwerkelijking van het RMS-ideaal is zelfs nog niet aan de horizon te zien en ten derde: een man als Ma nusama heeft geen vat op zijn jonge re landgenoten in Nederland. De Fretes is deze week weer terugge keerd naar Indonesië vol indruk ken over zijn zo wonderlijk verlopen vakantiereis. Misschien zal later nog eens blijken dat dit uitstapje van een man, die vergetelheid en ver strooiing zocht, een nieuwe ontwik keling in een vastgelopen zaak op gang heeft gebracht. Johannes de Fretes door Hans Schmit ROTTERDAM Na meer dan drie jaar touwtrekkerij zal de rechtbank in Rotterdam maandag eindelijk kunnen beginnen aan het proces dat drie Nederlandse tuinders en de stichting Reinwater hebben aangespannen tegen de Franse kalimijnen. De Rotterdamse rechtbank zal moeten bepalen of het lozen van grote hoeveelheden zout door de kalimijnen op de Rijn een onrechtmati ge daad is en of de schade die door deze lozingen wordt geleden op de kalimijnen kan worden verhaald. De kalimijnen zijn verantwoordelijk voor ongeveer veertig procent van de zoutlast die de Rijn draagt bij bin nenkomst in Nederland. Dit aandeel van de kalimijnen kan worden vast gesteld uit metingen, die regelmatig worden verricht door de internatio nale Rijncommissie even ten zuiden en even ten noorden van de kalimij nen. Aan de hand van het verschil tussen beide metingen kan worden vastgelegd hoeveel zout door de kali mijnen in de Rijn wordt geloosd. Omdat het aandeel van de kalimij nen kan worden vastgelegd en om dat de kalimijnen de grootste (zout- )vervuilers in het stroomgebied van de Rijn zijn. riepen de drie Zuidhol landse tuinders Bier, Strik en Val- star en de Stichting Reinwater het Franse staatsbedrijf in oktober voor de Rotterdamse rechter. Deze ver klaarde zich in mei 1975 onbevoegd. De eisers stapten daarop naar het Haagse gerechtshof, dat de zaak voorlegde aan het hof van justitie van de Europese gemeenschap. Nadat eerst de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EG) een voor de eisers gunstig standpunt had ingenomen, hakte november vo rig jaar het Europese Hof de knoop door: zowel in het land waar de scha de wordt geleden als in het land waar de schade wordt veroorzaakt, is de rechter bevoegd zich uit te spreken. De eisers mogen zelf bepalen in welk land zij zich tot de rechter wenden. Frankrijk had het verdrag van Brus sel uit 1968 altijd zo uitgelegd dat alleen de Franse rechter in deze zaak kon beslissen. Hoewel hiermee een forse streep door de rekening van de kalimijnen werd gehaald, belette dit de Fransen niet wederom te proberen de zaak te vertragen. De kalimijnen verzoch ten nog achttien andere vervuilers van de Rijn op te roepen, omdat zij Tekeningen, bij voorkeur in liggend formaat, sturen aan. Trouw, jury politieke prent. Postbus 859, Naam en adres aan achterzijde vermelden. Voor geplaatste prenten is er een boekenbon. ZO, SONMCR Oil AOOIC VCtL AAAKKIL'JKSg HET WEER door Hans de Jong Sattelietopnamen van vrijdag morgen gaven een zonnige ver rassing. Het betrof een betrek kelijk klein gebied over noord- oost-België. zuidoost-Nederland en het Rijnland, van bovenaf bekeken een beetje gelijkend op de binnenkant van een rechter hand met de duim gericht op de Bilt en de vingers op Vlaanderen en Zeeland. In de loop van de dag breidde dit zonnige eilandje te midden van een groot C-ge- bied (covered more than 80 per cent) zich met de zuidoostelijke stroming over Nederland uit. Gevolg; eindelijk eens een door braak van de sombere triestheid voor Kerstmis. Of het dit wee keinde telkens zo blijft is de vraag: er zal wel weer opnieuw lage bewolking en mist opko men nu de wind later wat meer naar zuid tot zuidwest ruimt, maar vandaag toch nog maar wat profiteren van zonnige peri oden en morgen zien we wel weer. Met de regen zal het zon dag ook best meevallen, voorna melijk op het westelijk en noor delijk deel van de Britse Eilan den is er wat nattigheid op komst. Nu even wat meer tech nisch. Al enige tijd zijn er in de algeme ne hoogtestromingen boven het noordelijk halfrond ondermeer drie duidelijke meanders met een amplitudo en golflengte tus sen 3000 tot 6000 kilometer ik heb het niet precies nagemeten één dal op de gebruikelijke plaats aan de lijzijde van het Amerikaanse rotsgebergte, één boven het westelijk deel van de oceaan en één via noord-Scandi- navlë, terugbuigend over noord west-Rusland naar de Balkan tot over Tunesië, Libië en Egyp te, om vervolgens als een min of meer langgerekte west-zuidwest tpt zuidwestelijke stroming naar Siberië door te lopen. Ook boven de Atlantische oceaan tussen het dal ten oosten van New Foundland en Labrador en het Oosteuropese dal, waaien de winden over een uitgestrekt ge bied veelal uit zuidwest tot west en dat is ook de reden, dat er in de eerste helft van volgende week geen kou-inval van beteke nis zal komen. Het blijft veeleer aan de zachte kant bij wind uit zuid tot zuidwest. Dit ondanks sterke hogedrukge- bieden van 1044 tot 1048 mb boven het oostelijk deel van de Verenigde Staten en Groenland en een uitdiepende depressie van de Denemarken Straat naar het zeegebied ten zuiden van IJsland (995 tot 985 mb), gefigu reerd op Amerikaanse prognose- kaarten voor dinsdag en woens dag volgende week. Zou er later wel een wat frisser windje bij ons gaan waaien dan voert die lucht aan welke op een lange reis over oceaanwater is aange- warmd. Wat er in de tweede helft van volgende week staat te gebeuren ls nog volkomen on duidelijk. De „eeuwig durende natuurka- lender" bracht mij op het spoor van de strenge winter van 1464- '65, die Philips de Goede nog juist meemaakte, drie jaar voor zijn dood. Die winter was zo streng dat men een maand lang over de Schelde kon lopen. Die bewuste winter, beginnend op 10 december en eindigend hal verwege fabruari, werd in Vlaan deren als de scherpste sedert 1408 beschouwd Die van 1408 was weer de ergste winter sedert vijf eeuwen en ver gelijkbaar met de later nog vol gende grote winters van 1608, 1709 en 1830. De Maas. toegevro- ren, bleef twee maanden lang dicht liggen en de Luikenaars, terugkerende van het beleg van Maastricht, trokken met hun wagens over het ijs. De Noord zee tussen Denemarken en Noorwegen was bevroren. De wolven liepen van het ene ko ninkrijk naar het andere. De ge hele Donau zat dicht van het ijs. Men vreesde dat de intense kou alle vruchten en zaden had ka pot gevroren, maar er volgde juist een zeer vruchtbaar jaar. De erop volgende winter (1409) was juist zeer zacht en bijna zonder ijs. De uitersten liggen gewoonlijk ook dicht bij elkaar als er een meridionale circulatie is: van noord naar zuid of van zuid naar noord. De boeren be gonnen destijds in Januari al het land te bewerken HOOOWATER *ond«f 18 december. VU* sineen 7 42-20.30. HanngvllrUluizen 7 01- 18 29. Rotterdam 9 43-22 38. Bchevenlngen 8 57-21 31. IJ muiden 9 46-22 20, Den Hel der 0 34-12 34, Harllngen 2 57-15 16. Delf zijl 5.17-1810 HOOOWATER maandag 19 december. Vlisslngen 8 55-2138. HartngvlleUJulzen 8 04-21 43. Rotterdam 10 47-23 46. 8cheve- ningen 10 05-22 43. Umuiden 10 54-23 32. Den Helder 1 28-13 48. HarUngen 3 55-18 31. Delfzijl 8 17-18 11. niet alleen verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de zoutlast van de Rijn. Deze stap had tot aanzien lijke vertraging kunnen leiden, maar dat gebeurde niet omdat bleek dat de kalimijnen de dagvaarding verkeerd hadden begrepen. In de dagvaarding worden de kalimijnen uitsluitend aansprakelijk gesteld voor hun aandeel van de vervuiling en de door dat aandeel veroorzaakte schade. Mr D. J M. Lasonder van de stich ting Reinwater zegt. nu maandag het eigenlijke proces kan beginnen de toekomst met vertrouwen tege moet te zien. De kalimijnen zouden maandag, wanneer zij hun schrifte lijke verweer op de dagvaarding moeten overhandigen, mogelijk nog om uitstel kunnen verzoeken, maar de heer Lasonder verwacht dat niet Wanneer de schriftelijke behande ling voltooid is, kunnen mogelijk in de loop van het jaar de mondelinge pleidooien worden gehouden. Schadevergoeding De uitspraak in het proces, die tot ver over de grenzen met belangstel ling tegemoet wordt gezien, kan ver gaande gevolgen hebben. Want wan neer de kalimijnen worden veroor deeld, kunnen ook andere personen eisen tot schadevergoeding indie nen. Te denken valt aan de waterlei dingbedrijven die het drinkwater uit de Rijn halen en kostbare ontzil- tingsinstallaties hebben moeten bouwen en moeten onderhouden. Ook bierbrouwerijen leiden duidelij ke schade. Tot nu toe echter heeft het initiatief van de drie tuinders en de stichting Reinwater nog geen na volging gevonden. Dat de Rotterdamse rechtbank zich nu kan uitspreken over de lozingen door het Franse staatsbedrijf, wordt door de Franse regering niet in dank afgenomen. Evenmin als het feit dat de Nederlandse regering het stand punt van de Europese commissie en het Europese Hof deelt dat ook de Rotterdamse rechter bevoegd is zich uit te spreken Het Rijnproces heeft echter nog geen merkbare in vloed gehad op de onderhandelin gen op regeringsniveau tussen de Rijnoeverstaten. Dit komt mede omdat de Nederlandse regering Frankrijk heeft duidelijk gemaakt geen bemoeienis met het proces te hebben, maar dat het duidelijk een initiatief van een aantal Nederland se burgers ls. Tussen 1400 en 1800 voedden de meeste Europeanen zich met gra nen. Ze aten ze bij elke maaltijd, soms in de vorm van pap of grut ten. maar het konden ook panne koeken of brood zijn. Vlees was erg duur daar kwam Je als gewoon mens niet eens aan toe en groen ten en melk vonden ze toen nog niet belangrijk. Vlees was dus rijke- luiseten, en als de mensen die min der goed in de slappe was zaten, ooit een feest gaven, wilden ze daarom óók wel eens vlees op tafel. Alle gangen waren dan uit vleesge rechten samengesteld, maar dat bleef wel een grote uitzondering voor de kleine luyden, want zoveel feestjes vierden die ook weer niet in hun leven. Pas na 1750 werd de aardappel een vertrouwd ver schijnsel op de tafel van de gewone man, maar die aardappel, hoe be langrijk toen ook. heeft het brood nooit echt van tafel kunnen vegen. Drie soorten brood kenden ze in het begin van de zestiende eeuw: fijn en grof roggebrood en het weyte- brood (van tarwe), dat het fijnste, kleinste en duurste was. Het goed koopst was het grove roggebrood, dat dus het meest gegeten werd en behoorlijk groot en zwaar was. Het werd geleverd in broden van vier, acht en zelfs twaalf pond. Wit tar webrood „schoonbroot" noem den ze dat werd alleen voor heel feestelijke gelegenheden gebak ken. Omdat er zoveel rogge gegeten werd, moest er ook heel wat ver bouwd worden. En nog hadden de steden Deventer, Kampen en Zwol le niet genoeg aan wat er in het Sailand van de akkers kwam. en moesten ze rogge importeren uit de Oostzeestaten en Westfalen. We noemen Deventer, omdat in die stad in het museum De Waag tot 2 april een tentoonstelling te zien is over brood, koek, koekplan- ken, en wat er verder aan het broodbakken te pas kwam. Ook het bakkersgilde. dat vanaf de vijf tiende eeuw aardig wat in de melk te brokkelen had, komt daar ter sprake. De bakker mocht bijvoor beeld niet zelf de ingrediënten voor de beroemde Deventer peperkoek mengen. Het recept was geheim, een paar beëdigde glldeleden wa ren de enigen die het mengsel mochten bereiden en de bakker mocht het alleen in de vorm gieten en bakken. Van de koekplanken, taaivormen, speculaasvormen en „prenten" die tot de normale uitrusting van de bakker hoorden, zijn er nog heel wat uit de zeventiende en achttien de eeuw over. Op de speculaasplan ken was plaats voor veel speculaas jes onder elkaar; speculaaskoek werd vaak in de vorm van hanen of heiligen gebakken. De taaiplanken waren groter, omdat er een hele „vrijer" op moest. Op de tentoon stelling zijn ook daar voorbeelden van te zien. Het oudste in de De venter Waag te bezichtigen exem plaar dateert van 1748. „In het tweede Jaar, tweede maand van de regering van Ch'ien p'lng, verscheen een hoel-hsing zeventig dagen lang boven Ch'ien-Nloe". Die hoel-hsing. aldus een groep sterrekundigen uit Groot-Brittan- nië en Nieuw-Zeeland in het tijd schrift van het Britse koninklijk astronomisch genootschap, moet de ster van Bethlehem geweest zijn. De bevestiging daarvoor von den de sterrekundigen In oude astronomische verhandelingen in China en Korea. De hoei-hsing von den ze terug in de geschiedenis van de Han-dynastie, en ook in de be schreven historie van de drie ko ninkrijken (Samgoek Soegi); uit de begintijd van Korea ontdekten ze een passage, waaruit ze dezelfde conclusie hebben getrokken: „In het vierenvijftigste jaar. tweede maand van de Hyokkose Wang, verscheen een po-hsing boven Hoe koe". Zowel met de hoei-hsing als met de po-hsing moet één en hetzelfde be doeld zijn, zeggen de geleerden: een ster aan de oostelijke hemel, de ster van Bethlehem. Het moet een nova geweest zijn, een ster die voor het eerst zichtbaar wordt en plotse ling fel oplicht. Geen bewijs heb ben de Nleuwzeelandse en Britse astronomen gevonden, dat er ver band zou zijn tussen de nova en de geboorte van Christus. Hoewel ze toegeven dat tweeduizend jaar ge leden de Chinese en Koreaanse sterrekundigen zonder twijfel de besten ter wereld op dat vakgebied waren, menen ze met zekerheid te kunnen vaststellen, dat zowel de passage in de Chinese als die in de Koreaanse geschriften vijf jaar vóór Christus' geboorte geschreven zijn. Het xiet er vreselijk ingewikkeld uit, die oversteekplaats in het centrum van Polens hoofdstad Warschau. Maar ondanks al die strepen en lijnen mag je er niet eens diagonaal oversteken, zoals in Vlaardingen. De meeste strepen zijn voor het gemotoriseerd verkeer bedoeld en voetgangers mogen alleen op de „gewone" zebra. Omdat die toch niet meer zo makkelijk te vinden is, heeft de politie nog een extra witte streep getrokken van de ene kant van de zebra naar de andere. Vandaag aandacht voor Albanië, waar drie rooms-katholieke bis schoppen verdwenen zijn, omdat zij zich, naar verluidt, ondanks een verbod van de regering toch aan hun godsdienstige plichten gewijd hadden. Officieel is Albanië een ongods dienstig land. Er ls een nieuwe grondwet, waarin het land volgens artikel 37 „geen godsdienst erkent en atheïstische propaganda bevor dert" Hoewel de christelijke en Is lamitische leiders al tientallen Ja ren van wrede onderdrukking te lijden hebben, mochten de drie ver dwenen bisschoppen in een aantal centra op beperkte schaal nog wat godsdienstoefeningen lelden Tot begin van dit Jaar. Toen begonnen de Albanese autoriteiten te verhin deren dat de bisschoppen hun werk konden doen. Het gaat om Ernesto Coba (65 jaar), titulair bisschop van Mideo en apostolisch bestuurder van Shkorè; Nicola Troshani (62). titulair bisschop van Cisamo en apostolisch bestuurder van Durrës en Lézhe; Antonln Fishta (75), titu lair bisschop van Amizone en apos tolisch bestuurder van Puit. Am nesty International vreest dat de bisschoppen door de veiligheidspo litie gevangen worden gehouden en gemarteld. De brieven met het verzoek tot onmiddellijke Invrijheidstelling van de drie bisschoppen moeten op advies van Amnesty ditmaal niet alleen in beleefde, maar zelfs in hoffelijke termen gesteld worden. ZE kunnen gericht worden aan: Mr Enver Hoxha, First Secretary of the Central Committee of the Alba nian Workers' Party - Tirana, Alba nia. De beste taal is in dit geval Engels.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 5