IXiW docent(e) y Trouw hoofd van de huishouding adjunct-direktrice psychiatrisch verpleegkundige ziekenverzorg(st)er leerling zieken verzorgenden NIEUW WOELWIJCK opleiding tot Z-gediplomeerden wolfheze hoofd fysiotherapie (m/v) waarnemend hoofd voedingsassistente hervormd verpleeg- en reactiveringscentrum nassau-odijckhof driebergen medewerkster verpleegkundige/assistentie) verpleegkundige/assistentie) de elf ranketi WAARNEMEND DIREKTRICE het Academisch Ziekenhuis Utrecht vraagt Verpleegkundigen Academisch Ziekenhuis Utrecht tevens leerling Z-verpleegkundigen tweedejaars leerlingen dorpsgemeenschap van geestelijk gehandicapten mi. DEHARTENBERG-EDE n DEHARTENBERG-EDE <£NS> TROUW/KWARTET 33 RICHARD HOOGLAND STICHTING UTRECHT Huize „Tamarinde", Neckardreef 6 te Utrecht is een modern geoutileerd verpleeg- en reaktiveringscentrum. Het heeft een capaciteit van 122 bedden voor somatisch zieken, terwijl het stichten van een verpleegafdeling van 80 bedden voor psychogeriatrie in voorbereiding is. Aangezien de huidige functionaris een eigen praktijk gaat beginnen wordt gaarne contact gezocht met gegadigden voor de functie van Momenteel zijn er 7 personen op de afdeling fysiotherapie werkzaam, terwijl het hoofd tevens de coördinatie met de logopedie en ergotherapie verzorgt. Naast reaktivering van de opgenomen patiënten is er ook een poliklinische taak. Van de aan te stellen functionaris wordt de nodige ervaring verwacht, terwijl betrokkene bereid dient te zijn nauw met het multidisciplinaire team samen te werken. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de huidige functionaris, de heer v. d. Tooien, tel. 030-611211, toestel 616. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van „Tamarinde". de tjongerschans Voor een van onze chirurgische afde lingen zoeken wij een De afdeling telt 25 bedden, er worden hoofdzakelijk urologische patiënten verpleegd. Vereisten zijn: diploma A verpleegkundige, ruime ervaring, liefst in het ge noemde specialisme, voltooide stafopleiding, dan wel studerend daarvoor. Aanstelling kan geschieden in de rang van eerste verpleegkundige; de CAO ziekenhuiswezen is van toepassing. Huisvestingsmogelijkheden in Hee renveen of omgeving zijn aanwezig. Inlichtingen worden verstrekt door het hoofd verplegingsdienst, de heer W. H. Oosterhoff. tel. 05130-44444. toe stel 240. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de dienst personeelszaken van de tjongerschans. Thialfweg 44 te Hee renveen. in ons Hervormd Verpleeg- en Reactiverings centrum "Nassau-Odijckhof" te Driebergen hebben wij door uitbreiding van de voedings- dienst plaats voor een Haar werkzaamheden zullen bestaan uit het verzorgen van koffie en thee en het serveren van de maaltijden op een verpleegafdeling. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een Inas, O.V.B. of verzorgingsassistente diploma. Gezien het karakter van ons huis vragen wij van de aan te stellen kandidate een postief protes- tantschristelijke levensovertuiging. Informatie over deze funktie kunt U verkrijgen bij de heer R. Ie Clercq, hoofd huishoudelijke dienst, tel: 03438-5811 Sollicitaties kunt U richten aan de heer N. Goedhart, verpleegkundig direkteur, Nassau- Odijcklaan 3, Driebergen. KON.NED.GASTHU1S VOOR OOGLIJDERS (kapacitelt 100 bedden) zoekt voor direkt een voor do bezigheidstherapie Taak: - het verzorgen van het gesproken boek bij patiënten op de verpleegafdeling; in samenwerking met de bezigheidsthe rapeute de aktiviteiten in ons ziekenhuis verzorgen. Werktijden van 9.00-12.30 uur. Onze voorkeur gaat uit naar een bezig heidstherapeute met opleiding Norel of Princenoord. Belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijke sollicitaties te richten aan de verpleegkundig direktrice, waarna een informatief gesprek kan plaats vinden. F C. DWDERSSTR 41TAS 17»ECHT TEL 030 712424 STICHTING ZIEKENHUIS „ST. JAN-HOOG-LAREN" te Laren/Blaricum in 't Gooi Op onze operatie-afdeling is een vacature voor Gaarne willen wij kennis maken met liefst ervaren krachten, maar ook zij, die deze opleiding willen volgen kunnen reflecteren. Interne huisvesting is mogelijk Salaris volgens de C.A.O. voor het zie kenhuiswezen. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door me vrouw A. B. M. Janse-Arink, verpleegkundig- direkteur; tel. (02153) 83441 ('s morgens) ot 83341 ('s middags) Sollicitaties kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken, Eemnesserweg 14, Laren N.H. Verptoghuls-TMkUv«r1n0K«ntnjfn Rotterdam-Lombarden Voor de opleiding tot ziekenverzorgende, welke op 1 maart 1978 aanvangt in ons moderne verpleeghuis voor langdurig lichamelijk zieken kunnen zich aan melden Deze boeiende cursus leidt op tot het wettelijke erkende diploma. Leeftijd bij aanvang 17 jaar en 9 maanden Tenminste een diploma van 4 jaar voortgezet onderwijs op theorieniveau Voor meisjes is er een leuke kamer in onze personeelsflat Sollicitaties kunt u richten aan het Hoofd Oplei ding van het verpleeghuis, Aesopusplastt 2, (naast N.S.-atation Lombardijen). Telefoon 010- 328400. Het Bejaardencentrum "NEBO" te Barneveld vraagt een Ons tehuis biedt plaats aan 76 bewoners. Deze medewerkster moet beschikken over tenminste het verpleegkundig diploma A en. naast leidinggevende en organisatorische kapa- citeiten over goede kontaktuele eigenschappen t.o.v. bejaarden en personeel. Godsdienst: Ned. Hervormd op G.G. Leeftijd: het liefst boven 30 jaar. De direktrice, Mevrouw H.v.d. Hooff-Boor zal U gaarne nadere inlichtingen geven, telefoon: 03420-2645, privé 03420-5340. Sollicitaties te richten aan de sekretaris, dhr. C.A. de Leede, van Hogendorplaan 44 te Barneveld, binnen veertien dagen na ver schijning van dit blad. Bij de Verplegingsdienst van ons ziekenhuis bestaan vacatures voor ten behoeve van de afdelingen: A. KINDER-HEELKUNDE B. COUVEUSE C. DERMATOLOGIE D. OTOLOGIE E. INWENDIGE GENEESKUNDE F. LONGZIEKTEN G. HEELKUNDE H. NEURO-CHIRURGIE I. O.K NEURO-CHIRURGIE J. NEUROLOGIE K. REANIMATIE L. INFECTIEPAVILJOEN de uitvoering van verpleegtechnische werk zaamheden in het kader van een goede patiëntenzorg; het meewerken aan de begeleiding van leerling-verpleegkundigen en incidentieel stagiaires. Onze verlangens: diploma A-ziekenverpleging; eventuele specialistische opleiding of bereidheid deze te volgen. Wij bieden: salaris volgens Rijksregeling van minimaal f 1.742,- tot maximaal f 2.543,- bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring; op het ziekenhuispersoneel zijn de bepa lingen van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet van toepassing; vakantietoelage 8%. Zo solliciteert u: Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 3700/717 en de ge wenste afdeling op brief en envelop kunnen worden gericht aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, Catharijnesingel 101 te Utrecht. Uw advertentie in J wordt door 355.000 koopkrachtige Nederlanders gelezen. Verzorgingstehuis 'TER SCHELDE' te Breskens (Zeeland) is een modem tehuis voor 91 bejaarden met ongeveer 30 personeelsleden. Het bestuur van de -Vereniging Protestants Tehuis' te Sluis, exploitant. van Ter Schelde, wenst op korte termijn in kontakt te komen met kandidaten voor de funktie: Aangezien de te benoemen persoon regelmatig de direkteur zal moeten ver vangen, dient zij in het bezit te zijn van het diploma ziekenverzorgende; het bestuur gaat ervan uit dat de kandidaten weten hoe zij met en voor bejaarden moeten werken. De te benoemen persoon wordt geboden: salaris volgens de CAO-bejaardentehuizen pensioenvoorziening bij het PGGM moderne huisvesting Sollicitaties dienen binnen veertien dagen na verschijning van deze adver tentie te worden gericht aan het Bestuur van de Vereniging Protestants Tehuis, Hoogstraat 58 te Sluis 1011.78-1610). Bij de Z-Opleiding die in januari van start gaat, hebben wij plaats voor enkele Wij zoeken bewuste jonge mensen, die hun geestelijke gehandicapte medemensen als groepsleid(st)er willen en kunnen begeleiden. Om tot de opleiding te kunnen worden toe gelaten moet je niet meer leerplichtig zijn, en minimaal één van de volgende diploma's hebben behaald: M.A.V.O. IV, K.V.J.V., I.N.A.S. De kursus wordt in blokweken gegeven en duurt in totaal 3 jaar. Het salaris bedraagt voor een eerste jaar leerling f 1291.50 bruto per maand. Verder hebben wij plaats voor enkele voor de Z-Opleiding; te beginnen in januari 1978. Je komt hiervoor in aanmerking als je één van de volgende diploma's bezit: A- of B-Verpleegkundige, M.B.O. - I.W., of wanneer je minder dan 3 maanden geleden je eerste jaar van de Z-Opleiding hebt voltooid. Inlichtingen worden verstrekt door de heer J. Ruiter of J. Schreurs, aan wie ook de sollicitaties kunnen worden gericht. Ons adres is: "Nieuw Woelwijck" De Vosholen 10,9611 KR SAPPEMEER. Telefoon 05980 99899. uitgaande van de Vereniging tot Christelijke Liefdadigheid te Wagenborgen. stichtii Psychiatrisch centrum ZON EN SCHILD te Amersfoort, uitgaande van de vereniging Ned. Herv. stichtingen voor zenuw- en geësteszieken. In ons centrum start op 1 februari en 1 mei 1978weer een 3-jarige De vakken die je in het theoretisch deel van de opleiding krijgt, zijn boeiend en praktijkgericht (o.a. psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie, psy chologie en andragogie). De opleiding staat open voor meisjes en jongens vanaf 1772 jaar,die een havo-, mavo-, inas- of een gelijkwaardig diploma hebben. Als deze advertentie je belangstelling heeft ge wekt, bel of schrijf dan om inlichtingen naar de afdeling personeelszaken, tst. 208. Sollicitaties richten aan afdeling personeelszaken, Utrechtseweg266 te Amersfoort, tel. 033-38534. CHR. CENTRUM VOOR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN Apeldoornseweg 60, Ede, Telefoon (08382) 441. Ons centrum Is onderdeel van de protestants- christelijke Vereniging 's Heeren Loo te Amersfoort. Wij zijn gevestigd op enkele kilometers afstand van Otterlo in de gemeente Ede. Op ons terrein zijn een aantal paviljoenen gebouwd, elk voor 24 pupillen. De dagelijkse zorg en aandacht die in deze paviljoenen aan onze pupillen worden gegeven, staan steeds centraal. Voor enkele van deze paviljoenen vragen wij nu in de functie groepsleid(st)er of groepsoudste. Gezien de levensbeschouwelijke uitgangs punten van ons centrum treden wij bij voorkeur in contact met gegadigden die een protestants- christelijke levensovertuiging hebben. Het is niet mogelijk hier alles over deze baan te "vertellen". Aarzelt u niet ons even te bellen voor eventuele informatie of voor het maken van een afspraak (toestel 119, de heer Hakkenberg, hoofd van de Verpleegdienst). Schriftelijke sollicitatie aan de algemeen directeur, Postbus 75, Ede. Voor do afdeling opleiding zoeken wij een: Hij/zij zei deel uitmaken ven het opleidingsteam. Tot zijn/haar teken zullen o.a. behoren: het geven van lessen psychiatrische verpleegkunde (eventueel soma tische verpleegkunde) - het op zich nemen van het groepedocentschep van enige kursusgroe- De funktie-eisen zijn: B-opleiding of A/B-opleiding - diploma docentenopleiding of studerend hiervoor (eventueel bereid zijn de docentenopleiding te volgen). Een christelijke levensovertuiging vinden wij belangrijk. Het talaria zei -afhankelijk van leeftijd en ervaring- variëren van 12.134,52 tot f 2.749,20 bruto per maaod. Informatie over deze funktie kunt U verkrijgen bij Dhr. J. Jongstra tst. 480. Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan de direktie, t.a.v. de heer H. Huberts. Wolft»» (bij Arnhem) Tel. 08308 241 PZ13 CHR. CENTRUM VOOR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN Ap«kJoornseweg 60. Ede, Telefoon (08382) 441. Ons centrum is onderdeel van de protestants- christelijke Vereniging 's Heeren Loo te Amersfoort. Wij zijn gevestigd op enkele kilometers afstand van Otterloo in de gemeente Ede. Voor een van onze paviljoenen voor bedlegerigen vragen wij een Het betreft een afdeling met 15 bedden. De C.A.O. voor het ziekenhuiswezen is van toepassing. Bij voorkeur treden wij In contact met gegadigden die een christelijke levens overtuiging hebben. Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met het hoofd van de Verpleegdienst, de heer Hakkenberg, toestel 119. Schriftelijke sollicitatie te richten aan de algemeen directeur, Postbus 75, Ede. Ma spijkers met koppen, word lid van het CNV! j Samen sta je sterk! Bel 030-941041. ■rivlrlijk Nitioiuil VjLverbonJ "fchl. Rivrlliin IPotfbu» 2475

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 33