r. hloemendoal" IJm bnonovo"neb° iiMÉt I& _J I I I I I I I I Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit Leiden radiologisch latafel ADJUNKT- UITGEVER SU Trouw Christelijke Boeren- en Tuinders Bond West-Nederland JURIST KLUWER Trouw jurist denhaag leerling ziekenverzorgenden (m/v) subhoofd fysiotherapie m/v ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 Bij de is plaats voor een beiast met de leiding van de dienst grondzaken. Het werk omvat de belangenbehartiging der leden op het gebied van de onteigeningen, het grondgebruik en de ruimtelijke ordening. Een zekere ervaring strekt tot aanbeveling. Vereist zijn een academische opleiding met als hoofdvak privaatrecht of bestuursrecht, een prot. chr. levensbeschouwing en het bezit van het rijbewijs B.E. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring nader overeen te komen. Werkgebied West-NedeHand. Standplaats Haarlem of direkte omgeving. Nadere informatie bij drs. S. Baar, algemeen sekretaris, tel. 023-281353 (kantoor) of 023-286314 (thuis). Sollicitaties binnen 14 dagen aan het bestuur van de C.B.T.B. West-Nederland. Zuiderhoutlaan 12, Haarlem. de rijksbelastingdienst vraagt juristen en economen (mni./vru Bi| de rijksbelastingdienst bestaat voor een van de inspecties van de landelijk een aantal juristen en economen de gespreide rijksbelastingdienst ol aan mogelijkheid in dienst le worden het ministerie van linancién. genomen om te worden opgeleid tot inspecteur van 's Ri|ks belastingen Gewoonlijk drie jaar na de benoeming Voorzover n) geen fiscaal-|unst ot lol adjunct-inspecteur volgt bevorde liscaal-econoom zijn dienen zij daar ring tot inspecteur van 's Rijks belas toe een post-doctorale opleiding met tingen. Aan deze functie is een een duur van ongeveer 2 jaar ta maximum salaris van f 5639.- per volgen maand verbonden Het normale carrièreverloop leidt vervolgens tot Oe eerstvolgende opleiding vangt in een functie met als maximur salaris september 1978 aan. degenen die voor 16752.- per maand. Verder* promotie i oktober 1978 hun juridische ot ie mogelijk. economische studm denken at ta ronden kunnen zich thans ook reeds Voor belangstellenden Is ee brochure aanmelden Uittluiiend sollicitanten verkrijgbaar met informatie ver de die op i september 1978 niet ouder njksbelastingd.ensl. de functie van z>in dan 30 jaar kunnen in aanmerking komen. inspecteur bij die dienst en de oplei ding daarvoor. Het wordt op pnja gesteld indien bij sollicitatie van het Tijdens de opleiding wordt een salaris In die brochure opgenomen aanmel van 1 2606 - per maand toegekend dingsformulier gebruik word Na het met goed gevolg voltooien van gemaakt. do opleiding volgt benoeming tot adiuncl-inspecteur op een aanvangs Oe brochure kan schriftel>|k of tele- salaris van 12740,- per maand. tonisch worden aangevraagd bij het Rijksinstituut Belastingen, B ree- Oe adjunct-Inspecteur wordt na het straal 18. 2311 CR Lelden. volgen van een stage geplaatst aan Itelsfoon 071 - 12 58 41). Voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op: 8 januari Groningen, centraal beiasimggcbouw. Dr. C. Hofstad# de Grootkade 11; 10 lanuarl te Nijmegen, centraal belastinggebouw. Stiettjesstraat 2; 12 lanuarl te Tilburg, centraal belastinggebouw. Stationstraat 24; 18 lemiari l* Lelden. Rijksinstituut Belastingen. Breestraat 18: 17 lanuarl 1* Utrecht. Hoog Catharine. Radboudkwartiar 313-315: IS lanuarl te Rotterdam, centraat belaslinggebouw. Puntegaalstraat 5. IS lanuarl 1* Amsterdam, centraal belasting gebouw. Wibautstraat 2-4. O* bijeenkomsten vangen steeds om 20 00 ur aan. Alle In deze advertentie genoemde kunnen direct alt adjunct-Inspecteur salarisbedragen z-in gebaseerd op de worden aangesteld Zij kunnen zich op eind 1977 geldend* salansregelmgen gelijk* wijze voor het selectie-onder en eaclusiel 8% vakantie-uitkering. zoek aanmelden. In verband met het in te stallen Bi yi selectie onderzoek dient de aanvraag voor de brochure uiterlijk 30 januari 1978 te zijn ontvangen Fiscaal-juristen en tiscaal-economen Kluwer Groep rechtswetenschappen bestaat uit een aantal werkmaatschappijen die uitgaven verzorgt op fiscaal en juridisch gebied. De leiding van iedere werkmaatschappij berust bij de direkteur/uitgever, die met grote zelfstandigheid opereert. Ter versterking van de activiteiten van de fiscale sector zoeken wij contact met een die na een inwerkperiode onder leiding van de uitgever met een zelfstandig deel van het fonds wordt belast. Voor deze funktie denken wij aan een jurist of fiscaal jurist. Gezien de aard van de funktie dienen de mogelijke kandidaten te beschikken over uitstekende contactuele eigenschappen en gevoel te hebben voor de commercieel-eccnomische aspecten van het uitgeversbedrijf. Enkele jaren ervaring strekt tot aanbeveling, leeftijd: 25 - 35jaar standplaats: Deventer Zij die interesse hebben in een funktie in het uitgeversbedrijf en menen aan bovenstaande eisen te voldoen, kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan de afdeling Personeelszaken van Staverenstraat 13 te Deventer tel. 05700-20511 tst.325 Groep rechtswetenschappen bv i ELKE ZATERDAG IN >/s> V moot Donderdags (to post) ons boat tip}. tnkcMmgen over dots special* advertentiepagina s TEL. 020-913456 TOESTEL 794, reap. 783 en 750 Management opleiding voor non-profit organisaties De cursus Management voor non-profit organisa ties is bedoeld voor het hoget- en middenkader en guaki duidelijk, waarom het geven van leiding aan dienstverlenende en non-profit organisaties zoals ziekenhuizen, scholengemeenschappen, ver enigingen. charitatieve instellingen, verpleegte huizen. kruisorganisaties, religieuze instellingen, sekretariaten van instellingen en organisaties in de overheidssfeer een professionele aangelegenheid is geworden. Aan de hand van cases worden de diverse pro bleemstellingen en technieken, die liggen op het gebied van communicatie, management en orga nisatie aan de praktijk getoetst. Duur van de cursus: Ijaar. Uitvoerige documentatie ligt bij ons klaar. Bel voor inlichtingen (070) 26 40 81 of zend deze hon naar hel ISW. Antwoordnummer 40. Den Haag. Postze gel hoeft met. Naam: Adres:Plaats: Opleidingen |j^ Bedrijfstrainingen - Instituut voor Sociale Wetenschappen, ^^Wasscnaarseweg 39-41. Den Haag. Tel. (070) 26 40 81. ^Jj DE BESTURENRAAD P.C.O. de landelijke organisatie van schoolbesturen in het protestants-christelijk onderwijs vraagt op korte termijn een als stafmedewerker voor de afdeling kleuter-, basis- en buitengewoon onderwijs van het bureau. TAAK: schriftelijke en mondelinge advisering en voorlichting aan schoolbesturen inzake juridi sche en bestuurlijke aangelegenheden; besprekingen en overleg met de overheid en andere onderwijsorganisaties; beleidsvoorbereidende en -uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de afdeling, commissies en werkgroepen. VEREIST: doctoraal examen Nederlands Recht; bekendheid met of belangstelling voor de onderwijsproblematiek (ervaring op het gebied van de onderwijswetgeving strekt tot aanbeveling); bereidheid tot werken in teamverband; voorstander van christelijk onderwijs. Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Sollicitanten moeten desgewenst bereid zijn een psychotechnisch onderzoek te ondergaan. Sollicitaties te richten aan het bestuur van de Vereniging Besturenraad Protestants- Christelijk Onderwijs, Oosteinde 114, Voorburg. Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de directeur van het bureau (tel. 070-694201 de rijksbelastingdienst vraagt fiscaal-juristen en -economen (mnl./vd.) Bij de rijksbelastingdienst bestaat voor een aantal fiscaal-juristen en tiscaal-economen gelegenheid om als adjunct-Inspecteur van 's Rijks belas tingen te worden aangesteld Het aanvangssalaris bedraagt I 2740,- per maand. Oegenen dia voor 1 juli 1979 hun studie denken af le ronden kunnen zich thins ook reeds aanmelden. De voorkeur zal worden gegeven aan sollicitanten die op de datum van indiensttreding niet ouder zijn dan 32 jaar. De adjunct-Inspecteur wordt na het volgen van een stage geplaatst aan een van de inspecties van de landelijk gespreide rijksbelastingdienst of aan hat minister!# van flnancièn. Gewoonlijk drie jaar na de benoeming tot adjunct-Inspecteur volgt bevorde ring tot inspecteur van 't Rijks belas tingen. Aan deze functie is een maximum salaris van f 5639.- per maand verbonden Het normale carrièreverloop leidt vervolgens tot een functie met als maximum salaris 16752.- per maand. Verdere promotie is mogelijk. Voor belangstellenden is een brochure verkrijgbaar met informatie over de rijksbelastingdienst en de functie van inspecteur bij die dienst. Het wordt op prijs gesteld Indien bij sollicitatie van het In die brochure opgenomen aanmeldingsformulier gebruik wordt gemaakt. Oe brochure kan schriftelijk of tele fonisch worden aangevraagd bij het Rijksinstituut Belastingen, Bree- straat 18. 2311 CR Leiden. (telefoon 071 -12 56 41). Voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op: januari te Groningen, centraal belastinggebouw. Or. C Hofstede de Grootkade 11: 10 Januari te Wl|megen. centraal belaatlnggebouw. Stieltjesstraat 2; 12 januari ta Tilburg, centraal belastinggebouw. Stationstraat 24; f( januari ta Lalden, Rijksinstituut Belastingen, Breestraat 18; 17 januari le Utrecht. Hoog Catharijne. Radboudkwartiar 313-315: 18 lanuarl te Rotterdam, centraal belastinggebouw. Puntegaalstraat 5; t» januari te Amsterdam, centraal belaslinggebouw, Wibautatraat 2-4. Oe bijeenkomsten vangen steeds om 20.00 uur aan. Alle in deze advertentie genoemde salarisbedragen zijn gebaseerd op de eind 1977 geldende salarisregellngen en exclusief 8vakantle-uttkoring. In verband met het in te stellen selectie-onderzoek dient de aanvraag voor de brochure uiterlijk 20 januari 1978 ta zijn ontvangen. WIERINGA'S AANNEMINGSBEDRIJF B V TEN BOER utiliteit»- en woningbouw, restauratie. onderhoud en diamentboren Om de gehele produktte te leiden zoeken wij een HOOFD PRODUKTIE Onder hem ressorteren o a het hoofd afdeling onderhoud, de proiekiieider. welke belast is met speciale proiekten. alsmede onze modem uitgeruste timmerfabriek. Hij zal deel uitmaken van het managementsteam. Volgens ons vereist deze funktie een HTS- of gelijkwaardige opleiding, ervaring in een leidinggevende funktie. zowel als goede kontaktuefe eigenschappen Wi| bieden een interessante werkkring met een grote mate van zelfstandigheid. Belangstellenden voor deze funktie worden verzocht hun sollici tatiebrieven te nchten aan de direktie van WIERINGA'S AANNEMINGSBEDRIJF B.' RIJKSWEG 101, TEN BOER Telefoon 05902 2030 v Uw advertentie in wordt door 355.000 koopkrachtige Nederlanders gelezen. y christelijk psychiatrisch centrum ^^^^^^onder nummer 070-254125. toestel 2269. „Bloemendaal" is een christelijk psychiatrisch centrum dat ligt aan de rand van Den Haag. Inklusief het verpleeghuis ..Dorestad" biedt ons centrum plaats aan 730 psychisch zieke mensen en zijn er 700 personeelsleden werkzaam Op 13 februari 1978 zal er een opleiding tot ziekenverzorgenden starten. In deze kursusgroep hebben wij nog plaatsingsmogelijkheden voor Deze 2-jarige opleiding vangt aan met een pre-klinische periode van 2 maanden. Daarna is de leerling in de praktijk werkzaam en heelt men éénmaal in de twee maanden een kursusblok van 4 dagen Tijdens de opleiding, met uitzondering van de pre-klinische periode, ontvangt men een salaris, afhankelijk van leeftijd, van minimaal 1291,79 bruto per maand. De toelatingseisen zijn: een leeftijd van 17 jaar en ouder het bezit van één van de volgende diploma's: Mavo-3. BVB I. LHNO-T stroom. LBO nieuwe stijl (indien eindexamen is afgelegd in 6 vakken, nl. 2 vakken op C-nivo en 4 vakken op B-nivo). Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het Hoofd Personeelszaken van ons centrum, Monsterseweg 93 te Den Haag. Telefonische inlichtingen kunt u inwin nen onder nummer 070-254125, toestel 2269. STICHTING Wij zoeken voor het ISOTOPEN- LABORATORIUM in Bronovo een Radiologisch laboranten worden opgeleid voor de aantekening "Isotopendiagnostiek". Voor nadere gegevens kunt u kontakt opnemen met Dr. K. S. Wiarda, laboratorium voor nucleaire geneeskunde, telefoon 070-264141, toestel 238. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direktie, Postbus 2900, Bronovolaan 5, 's-Gravenhage. Centrale Dienst Fysiotherapie In de Centrale Dienst Fysiotherapie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden zijn ongeveer 30 personen werkzaam. De Dienst is organisatorisch onderverdeeld in drie subgroepen. De structuur waarnaar wordt gestreefd is: - één Hoofd - drie Subhoofden - drie le Fysiotherapeuten. Er is regelmatig contact tussen de sub groepen onderling. Wij zoeken een (Mogelijk waarnemend hoofd fysiotherapie). vac. nr. 850.59.A.50.TR die bereid is deze taak op zich te nemen. Bijzonderheden over de taak: - 50% patiëntenzorg op de afdelingen Heelkunde en Orthopaedie. klinisch en poliklinisch; - 50% organisatie afdelingen Heelkunde, Orthopaedie afdelingen Neurologie en Neurochirurgie (het betreft 8 fysiotherapeuten) organisatie betreffende de totale dienst bijkomende taken, zoals onderwijs stagebegeleiding voor diverse soorten opleidingen. Wij vragen: - een enthousiaste fysiotherapeut (m/v); - een collega die goéde contactuele eigen schappen bezit en de teamgeest kan bevorderen; - die belangstelling heeft en capaciteiten heeft voor de leidinggevende en de organisatorische aspecten, behorende bij deze taak; - die zich actief wil inzetten voor de ontwikkeling van de fysiotherapie in dit ziekenhuis; - die belangstelling voor de vele aspecten van de Gezondheidszorg heeft; - een ruime algemene ervaring is voor deze functie vereist. Wij bicden: - een prettige werkkring, waarin voldoende aandacht besteed kan worden aan de patiëntenzorg; - bijwonen van teambesprekingen, medisch en vaktechnisch; - goede mogelijkheden om zich op velerlei gebied te verdiepen en te bekwamen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op medisch gebied; - de mogelijkheden tot het volgen van externe en interne cursussen en colleges; - een goede studiekostenregeling; - de mogelijkheid om les te geven aan opleidingen die verbonden zijn aan dit ziekenhuis. De salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring max. 3697 bruto per maand. Iedereen wordt bij indiensttreding direct opgenomen in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De vakantietoelage is 8%. Rijksregelingen zoals vergoeding voor verhuis-, installerings-, reis-, ziektekosten e.d. zijn in principe van toepassing. Sollicitatie: U kunt solliciteren door een brief te schrijven aan het hoofd van de dienst Personeelszaken AZL. Rijnsburgerweg 10. Leiden. Graag op de brief het vacaturenummer en de betreffende afdeling vermelden. Nadere inlichtingen: Inlichtingen over de inhoud van deze functie zal mevr. G. van der Feltz. hoofd van de dienst, gaarne verstrekken. Tel. 071 - 14 72 22 toestel 3466.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 32