'Rijke' clubs nog rijker via WK loe democratisch is de KNVB nu? Schaatsinterland ook test voor coaches InBlangenverenigingen voelen zich opnieuw „aiten spel gezet bij 'Argentinië-actie' IE redivisie ërste Divisie Twee spelers Roda bestraft Sparta boos op Feyenoord Trouw/Kwartet 31 Cor Coster (links) als nauwgezet toehoorder legt penningmeester Ton Zwikstra van betaald voetbal uit wat de overeenkomst met Inter Football precies behelst. het door Ruud Verdonck ,Wic donderdagavond de NOS-ru- briek Den Haag Vandaag op de tele visie heeft gezien, zal geneigd zijn te denken: kijk aan, waar Studio Sport faalt neemt een zusterrubriek han dig over. De werkelijkheid is echter dat Den Haag Vandaag al evenzeer faalde, al was het maar door gebrek aan feitenkennis. De Planken-ploeg behandelde de pe rikelen rond de gang van zaken met het Nederlands elftal en het wereld kampioenschap in Argentinië aan de hand van vraagtekens die het Twee de Kamerlid Joop Worrell van de Partij van de Arbeid bij deze onder neming had gezet. Worrell stelt dat als dat betaalde voetbal in Neder land zo zit te springen om geld het een daad van solidariteit zou zijn van de spelers als zij hun financiële eisen aanzienlijk terug zouden schroeven ten behoeve van hun min der bedeelde collega's. Hij vroeg of de minister van CRM die financiële afwikkeling van de zaak daarom eens kritisch onder de loep zou wil len nemen. Wat, zo vroeg Den Haag Vandaag zich vervolgens af, is daarop de reac tie van de KNVB en van het bureau Inter Football dat die bond inmid dels overvleugeld heeft. Beide orga nisaties waren natuurlijk van me ning dat er niets aan de hand was. Immers zwart op wit is op papier gezet dat de clubs 2500 gulden per speler per wedstrijd ontvangen plus nog eens 10.000 gulden voor het af staan van een speler aan de selectie. Uit die reacties en de daaraan gekop pelde standpunten van CDA en VVD concludeerde Den Haag Van daag dat een ingrijpen van de minis ter niet nodig is. Dan die regeling voor alle duidelijk heid nog maar eens exact gegeven: een club DIE EEN SPELER AF STAAT aan het Nederlands elftal krijgt voor die speler een eenmalige uitkering van maximaal 10.000 gul den (afhankelijk van recettes en tv inkomsten). - een club DIE EEN SPELER AF STAAT aan het Nederlands elftal krijgt per speler per wedstrijd een bedrag van 2500 gulden uitgekeerd. De volgende clubs in Nederland STAAN SPELERS AF aan het Ne derlands elftal: PSV, Feyenoord, AZ'67, Ajax, Sparta en Roda JC. Er zijn in het betaalde voetbal nog steeds precies 37 clubs. De overige 31 moeten het doen met een fooi. Om die fooi ging het nu bij de vragen van Worrell. Niet om die zes clubs die een leuke vergoeding krijgen maar desondanks toch nog aanzien lijk minder dan als de KNVB zélf z'n zaken had geregeld. Als PSV vier spelers afstaat aan de selectie bete kent dat voor PSV dan de inkomsten uit het wereldkampioenschap gaan bedragen: 4x10^000=40.000 gulden plus 4x2500x8 (het aantal wedstrij den dat het Nederlands elftal voor en tijdens het wereldkampioenschap minstens zal spelen) 80.000 gul den. Totaal: 120.000 gulden. Een club die géén spelers levert aan het Nederlands elftal en dat zijn allemaal clubs die aanzienlijk slech ter boeren dan PSV of Ajax of zelfs Feyenoord ontvangt uit de inkom sten van het wereldkampioenschap een fractie van een klein deel van de inkomsten uit de recettes in Argenti nië die de KNVB voor dit doel heeft bestemd. Met andere woorden: de nooodlij- dende clubs profiteren nauwelijks (en dat is nog vriendelijk uitge drukt) van de inkomsten uit het wereldkampioenschap voetbal. Er komt nog iets bij. De clubs krij gen door het wereldkampioenschap voetbal te maken met een langere voetballoze periode dan normaal. In die periode dienen de salarissen (ook al zijn die dikwijls niet impone rend hoog) gewoon doorbetaald te worden. Tegenover die extra aanslag op de clubmiddelen die veel toch al met rode inkt worden geschreven. staan geen inkomsten, tenzij men de WK-fooi als inkomsten wenst te beti telen. Die fooi is dan ook nog eens helemaal afhankelijk van de belang stelling van het publiek in Argen tinië. Zo liggen de zaken en daarom zou de komende minister van CRM zich eens diep moeten gaan buigen over de afwikkeling van de affaire Argen tinië door hel falende bestuur van de sectie betaald voetbal. De minister dient dat zeker Ie doen in verhou ding tot de subsidie die het betaalde voetbal in het vooruitzicht is gesteld: 12 miljoen gulden in drie jaar. Door sommigen binnen de KNVB is dat bedrag zelfs óók als een fooi afge schilderd. Tenslotte: de actie van het kamerlid Worrell is tot mislukken gedoemd als hij speelt op de solidariteit van de spelers van het Nederlands elftal. In hel 'betaalde voetbal bestaat geen solidariteit. Het is simpelweg pak ken wat je pakken kunt, ieder voor zich en de minister voor ons allen. Gezien die mentaliteit en gezien het gebleken gebrek aan kunde bij het sectie bestuur betaald voetbal om zaken in het belang van het hele betaalde voetbal te regelen zou het geen kwaad kunnen als dat betaalde voetbal voorlopig onder curatele werd gesteld. Dr Matty Verkamman STERDAM Het is maandagmiddag, tegen vieren. In een tine van het Zeister KNVB-Sportcentrum maakt Ton Zwik- z'n opwachting. De man die over de penningen van het lalde voetbal moet waken, wordt op zijn beurt bewaakt door Coster. „De heren van de pers verwachten ?«'-er een verkla- Dat klopt. Zwikstra, doorgaans zelfverzcKerd, maar nu i niet erg op z'n gemak, steekt van wal. Het voornaamste uit 'og* betoog: „De reclame-overeenkomst tussen de KNVB en Pf* ;r Football is rond. De sponsor-overeenkomst zal ook wel in e komen." Ja, ja. paar deuren verder heeft Zwik- tea» een verbaasde Martin Snoeck in stoel achtergelaten. De spelers- :genwoordiger binnen de betaal- iectie, die als lid van het WK- die middag ook heeft meege- at. is overdonderd. Zwikstra is der iets te zeggen met Coster in Akielzorg op de al uren verveeld Afhangende journalisten afgeste- istje iem voorman van een der (werkne- slbelangengroeperingen binnen betaalde voetbal zegt later: gl oeck begreep er niets van. wist ng t wat Zwikstra ging doen. In dit het rt kwesties zijn wij vaak nog te '2 jes. Het is ook helemaal de stijl Zwikstra en Hogewoning om via 1 op niets gebaseerd meerder- rdigheidscomplex mensen te rbluffen. Maar ja. het feestje van ir Football moest die avond wor- ipgered. En dan krijg je zoiets." re feestje in het Amsterdamse ap st-hotel. Het ligt al lang in de oeling van IF om tijdens die gele heid in een sfeer van hapjes, 3 nkjes en bla-bla-bla-muziek kond doen van al die aangetrokken nsors. jen i feestje wordt 's middags echter lardig verstoord door de Oranje- lersraad, die zomaar een garan- om aan IF vraagt. Een groot och- dblad meldt daarop dat het com- ciële bureau voorlopig voor ne- ton garant wil staan. Deson- '°f iks lijkt enige twijfel op z'n lts, waar het om werkelijk afge- en reclamecontracten gaat. Op- rkelijk is tenminste dat zich indagavond tussen vedetten als ly Alberti. André Hazes en Sjaak art (die kan ook maar geen af- e eid nemen) slechts vertegenwoor- ers van één firma (Campina) be den. In alle IF-gezinde media dt gewag gemaakt van (bijvoor- ld) Philips, dat reclame met het Nederlands elftal gaat maken, of al thans daar in principe toe bereid zou zijn. Gelukkig Het val echter nog maar te bezien of deze multinational werkelijk met IF in zee gaat. PÖV-manager Ben van Gelder, bij wie men toch een zekere band met dit bedrijf mag veronder stellen, zegt veelbetekenend: „Er is contact, maar zeker geen contract. Zo ver mijn informaties strekken en die heb ik echt wel uit een goede bron is er slechts sprake van een aanbieding. Gezien de publiciteit die er rond deze hele affaire is ontstaan, heb ik zo mijn twijfels of Philips wel trek heeft." Odanks zo'n geluid, roept IF-directeur Maarten de Vos in een van zijn lijfbladen dat hij de gelukkigste dagen van z'n leven aan het beleven is. Terug naar maandagmiddag. De WCS en de WON (trainersvak bond) zijn woedend. Men vindt de mededelingen van Zwikstra alleen al ongepast, omdat het bestuur be taald voetbal nog over de* hele han del moet beslissen. Daarnaast is men van mening dat het overleg tussen de belangengroeperingen he lemaal nog niet tot resultaten heeft geleid. Nog dezelfde avond tekenen de beide werknemers-organisaties principieel protest aan. Een dag la ter worden de grieven in een officieel communiqué uiteen gezet. Machtsvorming Het belangrijkste breekpunt voor de WCS en de WON is natuurlijk dat er door IF nog altijd niet tegemoet is gekomen aan de eis om zich in het vervolg afzijdig te houden van com merciële arbeidsbemiddeling. Een wetsovertreding, waar de Bossche rechter IF nota bene al voor heeft veroordeeld (Het ministerie van So ciale Zaken heeft hierna bij de Am sterdamse officier van justitie op een gerechterlijk vooronderzoek JAAP VAN DER LECK: „Het is schijndemocratie bij uitstek". aangedrongen, dat nog steeds loopt). Maar het communiqué spreekt in middels van meer bezwaren tegen IF. Men vreest een machtspositie van het bureau in algemene zin en rond de samenstelling van het Ne derlands elftal in het bijzonder. Jaap van der Leek, de strijdbare secretaris-generaal van de WON zegt daar over: „In eerste instantie was het ons om die geconstateerde arbeidsbemiddeling te doen. Met die reclame-zaken zouden we dan wel akkoord willen gaan. Daar hebben we een beetje spijt van gekregen. Want nu blijkt toch duidelijk dat er een ongezonde machtsvorming ont staat." De WCS/WON constateren dat ge vaar trouwens niet als enigen. Ben van Gelder komt de eer toe, dat hij al in zeer vroeg stadium tegen die machtsvorming heeft gewaar schuwd. Hij zegt: „Twee en een half jaar geleden ben ik daar al over begonnen. Dat heeft onder meer tot dat kort geding geleid. De clubs hebben toen langs de kant zitten lachen. Nu worden ze misschien wakker, maar inmiddels hebben ze op een enkele uitzondering na allemaal zaken met IF gedaan. Maar ach. wat wil je ook met dit sectiebe- stuur. En een bondsvoorzitter die zich in de pers zo ongeveer als een commissaris van IF opwerpt." Inmiddels hebben de belangengroe peringen een beproefd dreigement ter hand genomen. Men wil aanto nen op welke, ondemocratische wij ze de zaken in het betaalde voetbal nog altijd worden geregeld. Daartoe willen Karei Jansen/Jaap van der Leek c.s. zich richten tot de zoge naamde Stuurgroep Betaald Voet bal en het ministerie van CRM. Die stuurgroep wordt gevormd door ver tegenwoordigers van de ministeries van CRM, Sociale Zaken, Financiën, de Vereniging van Nederlandse Ge meenten, de Stichting Sporttotali- sator en de KNVB (in de persoon van Zwikstra). De overheid is te recht gevoelig voor het begrip demo cratisering. wanneer er subsidie wordt gevraagd. Met het oog op de zo verlangde miljoenen is de demo cratisering (in naam dan. maar daar straks meer over), in het betaalde voetbal onlangs ook tot stand geko men. En zeker niet uit echt demo cratische overwegingen. Dreigement Jaap van der Leek: „Minister Van Doorn heeft zich altijd beijverd voor die democratisering. Die lijn wordt doorgetrokken. Wij krijgen handva ten genoeg aangereikt om dwars te gaan liggen. Het is een dreigement, maar tevens ons enige middel om iets te bereiken. Er is bij CRM een commissie-Van de Burg, die de aan vragen voor subsidies bekijkt. Die commissie gaat er van uit. dat alleen echt gedemocratiseerde instellingen worden gesubsidieerd. De WCS en de WON hebben recht van spreken wanneer zij zich in de afgelopen maanden ten aanzien van de reclame- en sponsorkwestie rond het Nederlands elftal, ondemocra tisch behandeld zeggen te voelen. In 1974 immers, direct na het-wereld kampioenschap, werd aan beide groeperingen inspraak voor een vol gend WK-toernooi beloofd. Er was toen alle reden voor die belofte, want de financiële regeling rond het toernooi in West-Duitsland was ook uiterst krakkemikkig. In de praktijk is die belofte echter helemaal niet nagekomen. Medio augustus van dit jaar werd men slechts geconfron teerd met een akkoord tussen IF en het sectiebestuur betaald voetbal. Jansen en Van der Leek wensten toen niet met de „koppelbazen" van IF om de tafel te gaan zitten. Hoge woning vroeg in die dagen nog onno zel aan het toen al infiltrerende IF namens hoe veel spelers men eigen lijk sprak. Vön der Leek: „Dat was alleen maar een stimulans voor IF om zo snel mogelijk iedereen te be naderen." Men kan zich afvragen waarom Ho gewoning en Zwikstra toen (kenne lijk nog al bindende) afspraken met IF maakten. Waarom klonk men zich zo vast aan een commercieel bureau? Een vraag, die velen in voetballand wel eens beantwoord zouden willen zien. Een en ander toonde wel aan. dat de zogenaamde democratisering bin nen het betaalde voetbal niet meer dan een wassen neus is. Dat ervaren de WCS en de WON op pijnlijke wijze. Van der Leek, fel als altijd daar over: „Het is schijndemocratie bij uitstek. Er worden nog altijd op hautaine wijze besluiten genomen, die tegen elk democratisch gevoel indruisen. Wanneer een Zwikstra op z'n eentje persverklaringen aflegt, dan is dat een typisch voorbeeld van slecht democratisch denken. Knobel De kwestie zit Van der Leek behoor lijk hoog. Hij geeft nog een voor beeld, dat aantoont dat er binnen het sectiebestuur in feite niets is veranderd. „Toen Knobel voor de WON in het bestuur kwam, stond het voor ons vast dat hij de porte feuille technische voetbalzaken moest krijgen. Zo'n Hogewoning verklaart dan nota bene in het open baar dat zoiets niet kan met Kno bels achtergrond. Alsof-ie daar als oud-bondscoach in het sectiebe stuur zit. Toch wordt dan democra tisch (Van der Leek spreekt dat woord met een sarcastische onder toon uit) beslist, dat niet Knobel maar Choufoer technische zaken krijgt. Nou ja, Knobel mocht zich dan nog met de grondtechnlsche dienst bezig houden. Toen heeft hij gezegd: geef dan alles maar aan Choufoer." De hele gang van zaken in de afgelo pen dagen heeft nog eens aange toond op welke manier er spelletjes gespeeld worden in het sectiebes tuur betaald voetbal. Er is niets ver anderd met de zo trots aangekon digde democratisering. Zoals er in het verleden geklaagd werd over het feit dat veel zaken in het sectiebes tuur binnen een bijzonder klein clubje bedisseld werden, zo gaat dat nu ook nog steeds op. Zelfs de vaste leden van dat clubje. Zwikstra en Hogewoning, spelen dat spelletje ondanks de democratisering ge woon verder. Dat dwingt betrokke nen naar harde middelen te grijpen omdat de meerderheid in het betaal de voetbal een minderheid wordt als het op de besluitvorming aankomt. 'ogramma C-Sparta (20.00 uur) Ahead Eagles-FC VW (20.00).. jen: K-Haarlem Utrecht-FC Twente Ittse-PSV yenoord-FC Den Haag JC-NEC star-FC Amsterdam lendam-AZ'€7 tun, SC'FC Vlaardingen Groningen.PEC/ZwolIc Hrcrcnvrcn FC Durdrecht Hem ll-Excelsior Den Bosch-SC Amersfoort.. fmond Sport'Wageningen tdhovcn-SC Cambuur racles-Veendam 'V-De Graafschap HAMAR Egbert van 't Oever wenste niets aan het toeval over te laten. Op verzoek van de kleine, parmantige schaatsbaas van de Oranje-brigade heeft de Nederlandse kernploeg donderdag avond op de ijspiste van Hamar de nieuwe startwijze beoefend. Starter Per Sandby, een van de beste starters in Noorwegen, werd door Van 't Oever van huis gehaald om met de Nederlandse rijders te oefenen. Een oefening die succes had. Van 't Oever kon na afloop van deze extra training dan ook met een voldaan gevoel de kleedkamer opzoeken. „Het is wonderwel gelukt Die man is erg rustig en hij voelt de spanning vooraf aan de start goed aan. Na het echec in Utrecht bij de wedstrijden om de Domtrofee, waar het meer op een schietoefening leek, heb ik er vertrouwen in dat het tijdens de interland tegen de Noren wel gladjes zal verlopen. We moeten er aan wennen dat het anden moet. Bepaalde ontwikkelingen zijn niet tegen te houden." TAFELTENNIS In de Europese compel! Is Nederland opnieuw geconfronteerd een nederlaag In Middelburg werd het In het voordeel van een sterk verjongde Kuuische ploeg. Nederland degradeert nu "Uwel zeker Door een nederlaag bij Enge- Wid staat Zweden nu weer in punten gelijk tovenaan met Rusland en Hongarije Het veelvuldige geknal van starter Sandby verstoorde de rust die ln Hamar heerst. In het kleine Noorse plaatsje, waar Kees Broekman in 1953 Europees kampioen werd op het dooiijs van Hamar, is de Neder landse kernploeg aan een nieuwe fase in zijn opbouw begonnen. De interland tegen Noorwegen zal ijs- trainer Van 't Oever en conditietrai ner Kloosterboer een indicatie geven hoe de verhoudingen tussen de twee sterkste schaatslanden van de we reld liggen. De rust die momenteel in het vrie zende Hamar heerst doet weldadig aan. Geen rellen: dissident Hans van Helden draait met de andere leden van de kernploeg zijn rondjes mee. Inderdaad of er in het begin van het seizoen helemaal niets gebeurd is. Voor Van 't Oever die tot vrijdag avond alleen de kernploeg onderzijn hoede had, omdat toen pas Klooster boer in Hamar arriveerde, een unie ke gelegenheid om de gemoederen tot rust te brengen. Toch piekert de kleine bloembollenboer er niet over delicate kwesties aan te roeren. „Ik ben en blijf van mening," zo zegt hij, „dat het opnemen van Hans van Helden een doodnormale zaak is. Hans heeft bewezen dat hij nummer één is. Daarom rijdt hij. De rel maan dag met die cameraploeg van de TROS mocht natuurlijk niet van in vloed zijn op het wel of niet starten van Hans in Hamar. Trouwens met Hans heb ik geen problemen. Nooit gehad overigens. We doen heel nor maal. Hans hoort erbij en volgende week zullen we met z'n allen rustig om de tafel gaan zitten." Maar toch merk je dat Van 1 Oever niet geheel gerust is op een goede afloop van deze interland. Sinds 1973 Is Nederland er niet meer in geslaagd de Noren de les te lezen. Toen kon dat nog wel en welden de Noren in Konigsberg van het ijs gevaagd. Saillant detail: de ploeg bestond toen praktisch uit dezelfde rijders als nu. Van Helden, Kleine en Derksen, namen die in 1973 de open gevallen plaatsen van Schenk. Bols, Verkerk en Verheyen Innemen om dat die meer brood zagen ln een carrière als prof. Een ommezwaai die de ISU op zijn kop zette, maar de nieuwe proforganisatie ISSL met de Amerikaan Ned f ley aan het hoofd verdween weet even snel als het ijs van de Nederlandse sloten. De nieuwe profclub had geen levens vatbaarheid en de vedetten van toen wachten ook nu nog op een deel van hun premies die ze van de met de noorderzon vertrokken Nee- ley nooit en te nimmer uitbetaald hebben gekregen. Die periode ligt inmiddels ver achter ons. Schenk en de anderen verdwe nen, maar Pfrommer bleef. En juist Pfrommer die in 1973 de toekomst van het Nederlandse schaatsen erg somber Inzag kwam toch met een winnende ploeg op de proppen. De KNSB en de ISU Juichten. De profs hadden hun eigen graf gegraven. In die vier jaar is er voor Nederland en Noorwegen niet zoveel veran derd. Want ook de Noren vallen nog steeds terug op de bekende namen van toen. Storholt, Stensen, Stensj- hemmet, de drie Noorse S-en, voeren nog steeds de Noorse kernploeg aan. Alleen de prestaties van de Noren zijn met de terugkeer van Jos Ten- man duidelijk verbeterd. Zo zelfs dat Nederland de laatste jaren een speelbal was voor de fanatieke No ren. Er gingen stemmen op dat de aanpak van Pfrommer niet goed was. Toen de Nederlandse rijders bij de KNSB een motie van wantrou wen indienden verliet Pfrommer de bond. Van 't Oever en de dit Fries land weggehaalde conditietrainer Kloosterboer namen het bewind over. Mijmerend over die omwenteling stelt Van 't Oever nu: „Alle kritiek die we over ons hoofd hebben gekre gen vind ik onterecht. Mensen moe ten de tijd -hebben. We hebben het dit jaar in krachttraining gezocht. Geprobeerd om op die manier de explosieve start bij de sprint te ver hogen. In mijn gevoel is dat aardig gelukt, al vielen de prestaties van Kleine en Vriend me in Utrecht te gen, Allrounders moeten een 500 meter beneden de 40 seconden kun nen rijden. Lukt dat niet, dan ben je verloren. Dat valt op de langere af standen niet meer in te halen." Het koppel Van 't Oever-Klooster boer heeft er altijd op gehamerd dat pas na de interland tegen Noorwe gen conclusies mogen worden ge trokken. Van 't Oever zal dat ook doen. Hij zegt: „Worden we met de neus op de feiten gedrukt zal ik de eerste zijn die durft te zeggen: jon gens onze voorbereiding was toch niet goed Een mens moet reëel en eerlijk zijn." TERRY LEES drie wedstrijden ZEIST Terry Lees van Roda JC is door de tuchtcommissie van de KNVB, betaald voetbal, voor drie wedstrijden geschorst wegens zijn gedrag in de wedstrijd tegen VVV. Bovendien kreeg hij nog een boete van 250 gulden. Zijn ploeggenoot Broeks werd voor een wedstrijd uit gesloten met een boete van 200 gul den. NAC-speler Budisic kreeg twee wedstrijden uitsluiting met een boe te van 250 gulden. Budisic iNACi. twee wedstrijden geschorst en 250 gulf^n boete Lees (Roda JCi drie wedstrij den geschorst en 250 gulden boete Broeks (Roda JCi een wedstrijd geschorst en 200 gul den boete Broeks kreeg de gelegenheid ln verweer te gaan tegen de omzetting van een voorwaardelijke legen een onvoorwaardelijke straf. Klinkenberg IFC Dordrecht) drie wed strijden geschorst en 100 gulden boete Huls hof! (NEC) twee wedstrijden geschorst én 200 gulden boete. Francken (FC VW), een wedstrijd geschorst en 200 gulden boete. Van den Bosch iFC Den Bosch) twee wedstrijden geschorst en 100 gul den boete. Kantes (FC Den Bosch) twee wed strijden geschorst en 100 gulden boete. De tuchtcommissie van het betaalde voetbal heeft Terry Hendriks van Vitesse, in een mon delinge behandeling, een schorsing van twee wedstrijden opgelegd en hem een boete van 100 gulden gegeven Hij werd bestraft omdat Hen driks zondag J.l. tijdens de wedstrijd Sparta- Vltesse de Spartaan Henson ten val had ge bracht Dick Muldenj van Vitesse, die eveneens het geel kreeg van scheidsrechter Beukman, werd vrijgesproken Ook Clemens Bostiaansen van Willem II werd voor twee wedstrijden geschorst HIJ werd met 75 gulden beboet Zijn clubgenoot Frans Roent gens werd berispt Belde spelers kregen een gele kaart tijdens de wedstrijd Amersfoort- Willem II. Ook hier betrof het een mondelinge Van onze sportcorrespondent ROTTERDAM BIJ 8parta is het in het verkeerde keelgat geschoten dat Feyenoord samen met een spon sor volgend jaar een groot Internati onaal voetbaltoernooi organiseert waarbij de kasteelclub niet is be trokken. Sparta is teleurgesteld in de houding van Feyenoord omdat in gesprekken met het gemeentebe stuur van Rotterdam herhaaldelijk is gesproken over de mogelijkheid om te komen tot het gezamenlijk organiseren van een internationaal toernooi voor het begin van de com petitie. De gemeente heeft dit ook altijd min of meer als eis gesteld wanneer zij eventueel tot financiële steun aan het betaalde voetbal in de Maasstad zou overgaan Het feit dat Feyenoord nu alleen een dergelijk evenement organiseert doet Sparta nu uitroepen dat. zoals de wethou der van sport en recreatie drs. R den Dunnen altijd al heeft gezegd samenwerking op voetbalgebied kennelijk onmogelijk is. Directeur Guus Brox van Feyenoord noemt het een „belachelijke zaak" dat Sparta op deze wijze reageert. „Wij denken al een paar Jaar aan het opzetten van een dergelijk evene ment dat een zaak van onze club is en niet van Sparta. Wij moeten op dit moment alle mogelijkheden aan grijpen om onze kritieke financiële positie wat gezonder te maken en dan moet Sparta niet zo kinderach tig reageren akjus de heer Brox

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 31