JO PEDAGOOG/PSYCHOLOOG M/V. docenten Nederlands Stichting voor de Leerplan Ontwikkeling te Enschede EEN AMANUENSIS Trouw HERHAALDE OPROEP SECRETARIS M/V ie graads docenten Handenarbeid Lichamelijke oefening Recht 5 lestijden Pedagogiek Methodiek stagebegeleiding 29 lestijden Stagebegeleiding 26 lestijden DIREKTEUR (M/V) EDE een onderwijzeres een onderwijzeres DOCENT(E) ENGELS Zeldenrustcollege Terneuzen leraar/lerares, onderwijzer (m/v) Chrlsteli|ke scholengemeenschap tei Amsterdam Oost DOCENTEN WEESP SPOED LERAAR/LERARES een docente leraar/lerares HOOGEVEENSE MUZIEKSCHOO DIREKTEUR DOCENT(E) BIOLOGIE ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET De Stichting voor de Leerplanontwikkeling (S L O.) te Enschede vraagt zo spoedig mogeli|k een voor de Adviescommissie Leerplanontwikkeling Geschiedenis en Staatsinrichting. Vacature no. 7785. Functie-informatie: De ACLO Geschiedenis en Staatsinrichting is de opvolgster van de geliiknamige Commrsie Modernisering Leerplan Geschiedenis en Staatsinrichting en heelt tot taak de S.L O en de Minister van O en W. adviezen te geven De secretaris van de ACLO Geschiedenis en Staatsinrichting wordt rechtspositioneel ondergebracht bi) de S L O maar werkt geheel ten behoeve van en onder verantwoordeli|kheid van de ACLO Geschiedenis en Staatsinrichting Vanuit zijn vakinhoudeli)ke deskundigheid heeft hij tol taak het proces van meningsvorming en adviesontwikkeling in de commissie te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden. Tot zijn activiteiten behoren a het vervullen van de secretariele werkzaamheden voor de plenaire vergadering, het dagelijks bestuur en de subcommissies van de ACLO Geschiedenis en Staatsinrichting, b. het onderhouden van kontakten met de S.L.O de overheid, de onderwijspraktijk en andere instanties in de verzorgingsstructuur, c het volgen van ontwikkelingen in de leerplanontwikkeling en in Geschiedenis en Staatsinrichting Functie-eisen: Gedacht wordt aan een functionaris die door eigen onderwijservaring en studie inzipht heeft in de problematiek van Geschiedenis en Staatsinrichting, kennis heeft van onderwijskundige theorieen en ontwikkelingen in staat is zowel schriftelijk als mondeling goede kontakten te onderhouden. Aanstelling: De aanstelling en bezoldiging geschieden volgens rijksregeling De Algemene Burgerlijke Pensioenwet is van toepassing Standplaats Enschede. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan de directeur van de S.L.O.. drs. B. Wildeboer. Postbus 2041 te Enschede, onder vermelding van "secretaris ACLO-G en S vac.no. 7785. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de commissie. Prof. dr. Roorda. telefoon 071-125681 (privé) of 071-148333 kantooren bij de huidige secretaris. C.M.H. Bosch, telefoon 023 261723 (privé) of 023-257602 (kantoor). Prol. Chr. H.N.O. „Dabar" School voor M.B.O. en H.B.O. Zwartewaterallee 12 Zwolle. Tel. 05200-40422. Met mgang van 1 aug 1978 vragen wij t b v. de hogere beroepsopleiding K en O (kinderver zorging en opvoeding) voor de volgende vacatures: 9 lestijden, event aan te vullen bq M B O. 29 lestijden (M O -B onderwijskunde) Voor wat betreft de stagebegeieidmg gaat onze voorkeur uit naar mensen met velderva- nng o.a in kindertehuizen Van sollicitanten wordt verwacht dat ze instem men met de identiteit van de Vereniging Sollicitaties met opgave van reterentieadressen binnen 14 dagen te richten aan de directnce Mevr F. B. van t+ien Nader» informaties worden u gaarne verstrekt door de teamleider B van der Steen tel 05293-2984 Prtve) UBBO EMMIUS LYCEUM STADSKANAAL. CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR V.W.0. EN H.A.V.O. Gevraagd per 1 maart 1978 of zo spoedig mogelijk daarna voor SCHEIKUNDE Iemand die al bij de sollicitatie over de vereiste diploma s beschikt, kan als technisch onderwijsas sistent benoemd worden Onze gedachten gaan int naar iemand, die vanuit zi|n r k of prol. chr levensovertuiging, mee wil werken in onze schoolgemeenschap binnen het bestaande team van 1 t.o.a. en 2 amanuenses Sollicitaties met opgave van godsdienst en reteren- ties (graag met telefoonnummers) vóór 10 januari 1978 aan de rector. Stationsiaan 17 te Stadska naal v Uw advertentie in wordt door 355000 koopkrachtige Nederlanders gelezen. A m verband mei de oprichting van de ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG te GRONINGEN worden sofficitanlen opgeroepen voor de funktie van indiensttreding: zo spoedig mogelijk In de nieuwe Academie zullen uiterlijk per 1 augustus 1978 de volgende opleidingen worden ondergebracht: de H.B.O. Verpleegkunde (start in augustus 1978) de Docentenopleiding Verpleegkunde (full-time en part-time, momen teel nog verbonden aan de A.S.C.A.) de Kaderopleiding t.b.v. Gezondheidszorg (part-time, momenteel nog verbonden aan de A.S.C.A.) de Opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg (full-time, momen teel nog verbonden aan de A.S.C.A.) De Academie kan binnen enkele jaren uitgroeien tot een school met ongeveer 600 studerenden. De Academie heeft een christelijke signatuur. In de organisatie van de Academie wordt uitgegaan van demokratische grondwaarden. De taken van de direktie liggen onder meer op het terrein van onderwijs en organisatie personele zaken, formatie-planning, benoemingen financiële en materiële voorzieningen belangenbehartiging van studenten Van de direkteur wordt in de eerste tase verwacht dat hij/zij voorbereidende werkzaamheden verricht, onder meer op het gebied van het beheer. De direktiewerkzaamheden zullen in de toekomst, bij de groei van de Academie, worden verdeeld over meerdere direktieleden. Van de kandidaten wordt bekendheid verwacht met de doelen en werkwijzen van een instituut voor HSPO en met de werkvelden waarvoor de Academie opleidt. Ervaring in een leidinggevende funktie, bijvoorbeeld in het onderwijs, strekt tot aanbeveling. Kandidaten komen in aanmerking wanneer zij een academische opleiding hebben gevolgd of een daaraan gelijkwaardige opleiding, welke bevoegd heid geeft voor het hoger sociaal pedagogisch onderwijs. Een psychologisch onderzoek kan tot de sollicitatieprocedure behoren. Salaris en rechtspositie volgens rechtspositiebesluit V.W.O. Sollicitaties, vergezeld van een uitvoerig curriculum vitae, kan men tot 9 januari a.s. richten aan de benoemingskommissie, t.n.v. de heer A. M. L. Baas, Spinozalaan Haren, namens het bestuur lid van de kommissie. De benoe ming skommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle geledingen binnen de organisatie. Inlichtingen over deze vakature zijn in te winnen bij Mw. Drs. B. Huizenga, voorlopig belast met de voorbereidingen van de Academie voor Gezondheids zorg. Verlengde Hereweg 174, Groningen, telefoon 050-254646 óf 050- 348623 Het bestuur van de Vereniging voor Chr. B.O. te Ede roept voor zijn 3 scholen (l.o.m., m.l.k., z.m.l.k.) sollicitanten op voor de functie van Van de te benoemen medewerker wordt verwacht: het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek. het meewerken aan het opzetten en doen uitvoeren van behande lingsplannen. het mede vormgeven aan het orthopedagogisch en orthodidactisch beleid. Vereist: academische opleiding, psychodiagnostische scholing, pos. chr. levensinstelling. Aanstelling voor 4'/j werkddag per week: ingaande 1 februari 1978. Inlichtingen en sollicitaties: bestuur voor Chr. B.O. te Ede p/a Jan Tulpschool Vossenakker 35 - Ede. (tel. 08380-13725) t.a.v. B. de Vries 'tel. hs. 31259). APELDOORN Koningin Wilhelmina School (LOM) Fabianusstraat 4 vraagt per 16 april 1978 of later voor een bealnaroep en per 1 augustus 1978 voor vijf schooltijden haar taak is vooral het werken met een klein groepje kinderen, om die te helpen bij het leergebeuren. We zoeken iemand van positief Christelij ke beginselen. Tijdens de sollicitatie-procedure is het mogelijk een hele dag ons schoolleven mee te maken Inlichtingen en sollicitaties: C. J. Walter. Kam On nesstraat 61 te Apeldoorn, telefoon school055-231878. telefoon huis: 055- 214510 Fivelcollege Delfzijl Scholengemeenschap voor v.w.o. en h.a.v.o. op christelijke grondslag vraagt zo spoedig mogelijk wegens ziekte van lerares een De vacature betreft 13 lessen in klas 4 die worden gegeven op maandag morgen, dinsdagmiddag en donder dagmorgen. Er bestaal uitzicht op een v b. met ingang van t augustus 1978. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij uit overtuiging bij het christelijk onderwijs werkzaam willen zijn. Brieven met uitgebreide informatie te richten aan de rector. Dra P Lub. Zwel 11. Delfzijl- Te'I 05960-14150 (thuis 24330). Alg. Chr. Scholengemeenschap voor V.W.O., H.A.V.O. en M.A.V.O. Samenwerkingsschool van Katholieken en Protestanten GEVRAAGD PER 1 AUGUSTUS 1978 voor Scheikunde 26 uur 1 e graads v.b. Wiskunde 4 uur 3e graads Natuurkunde 10 uur 3e graads Aardrijkskunde 19 uur 3e graads Combinatie van vakken mogelijk. Per 1-8-1978 wordt het nieuwe schoolge bouw betrokken. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij zich mede verantwoordelijk opstellen voor het algemeen christelijk karakter van de school. Sollicitaties met vermelding van o.a. godsdienst en referenties, te richten aan de rektor, p/a Mozarthot 17. tel. 01150-94029 of 96610. De Christelijke Scholengemeen schap voor Handel en Administratie, Schenkweg 250, te 's-Gravenhage vraagt, omdat de lerares van de 2e klas L.A.V.O. langdurig ziek is, zo spoedig mogelijk een die 12 lesuren (op dinsdag en donderdag) kan waarnemen Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de direc teur de heer J. H. Ottevangers telef. 070-850527 Sollicitaties te richten aan hel bestuur van de scholengemeenschap. Schenkweg 250. Postbus 4919. te s-Gravenhage Rotterdam De Prof. Gunning-Vereniging te Rotterdam vraagt voor haar Dr J. C Logemann- school (l.o.m. school), Schiedamse- weg 280 een volledig bevoegd, pos. chr. levenso vertuiging. De te benoemen leerkracht zal voor namelijk fungeren als remedial teacher. De betrekking duurt voorlo pig tot 1 augustus 1978 (met mogelijk verlenging). Sollicitaties z.sp.m. aan drs. J. van Belle, algemeen direkteur, Mathenesserlaan 224, Rotterdam Inlichtingen: U. P. Schotte, h.d.s. Tel. 01802- 1436 privé) of 010-769522 (school). voor Atheneum en HAVO Gevraagd per 8 januari 1978 of zo spoedig mogelijk daarna (ter vervan ging wegens ziekte) DOCENT(E) voor 15 17 uur Van sollicitanten verwachten wij, dat zij bereid zijn om samen met collega's en leerlingen te trachten gestalte te geven aan het christelijk karakter van onze scholengemeenschap. Sollicitaties te richten aan de rector, drs G. van Steijn, die ook graag bereid is inlichtingen te verstrekken. 'S-GRAVENHAGE Chr. Scholengemeenschap „Groen van Prinsterereollege", Atheneum-Havo-Mavo, Albardastraat 25, tel. 070-256260 Gevraagd voor zo spoedig mogelijk ter vervanging wegens ziekte in tijdelijke dienst voor handelswetenschappen touunegr. Handelswetenschappen uur 3e gr. Natuurkunde «uur 3 e gr. Dot kan uur im gudtultt nn deze uren worden lUMMclttinL Sollicitaties te richten aan de rector, de heer H. van Unnik. Telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door de rector. Telefoon schoo070- 256260. Telefoon thuis: 070-558440 C. van den Akkerschool voor Chr. MAVO Waarschapsstraat 134 HANDEL 14 uur MUZIEK 7 uur Inlichtingen bij P. Pietersen, school 02940- 12854, huis 02159-12975 Marnixkweekschool P. C. Opleidingsschool voor kleuterleidsters Springweg 91 Utrecht Gevraagd per 1 februari 1978 voor 3 uur METHODIEK 7 BEGELEIDINGSUREN, eventueel gecombineerd met 3 uur PEDAGOGIEK. Benoeming geschiedt tot 1 aug. 1978 en kan daarna worden verlengd het bezit van de akte hoofdleidster en de akte MO pedagogiek A is verplicht Prot. Chr. levensovertuiging Sollicitaties spoedig bij de directeur, Montessori- laan 12, Zeist. De Savornln lohmanschool voor Chr. MAVO Hoe* Pdn» Wlll*m»tr»«t 222. Sch*v*nlng*n. T*l. 070-555140. Het bestuur vraagt per 1 februrari 1978 een handvaardigheid voor uur. Deze lessen worden op donderdag gegeven De voorkeur gaat u<t naar een ervaren co»ega. die het crinstekjk onderwijs uit overtuiging wil dienen tnéchtmgen bij en brieven aan de directeur K Schotanus. Slevmstraat 89. Scheveningen. tel. 070-501749 intergemeentelijke muziekschool voor Beilen, Hoogeveen, Oosterhesselen Ruinen, Westerbork en Zuidwolde Het bestuur van bovengenoemde school roepi gegadigden op voor de funktie van De school heeft momenteel 2.350 leerlingen. De mogelijkheden worden onderzocht om de muziekschool uit te bouwen -tot instituut voor kunstzinnige vorming. Funklie-eisen: - Pedagogische kwaliteiten. - Leidinggevend en organisatorisch vermogen.J Muzikale opleiding (bij voorkeur akte B). - Goede contactuele eigenschappen. - Belangstelling voor de ontwikkelingen op het| gebied van de kunstzinnige vorming. Salaris: nader overeen te komen (mede afhan-J kelijk van leeftijd, opleiding en ervaring). De rechtspositieregelingen van de gemeente Hoogeveen zijn van overeenkomstige toepas-I sing. Het personeef van de school zal in de benoe-| mingsprocedure worden betrokken. Een psychologisch onzerzoek kan deel uitma-if ken van de te volgen selektieprocedure. Sollicitatiebrieven met uitvoerige inlichtingen en met opgave van referenties dienen binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te worden gezonden aan het bestuur van de school, p/a gemeentehuis te Hoogeveen. Inlichtingen worden desgewenst verstrekt door de heer J.J. Geldhof, voorzitter van het bestuur, telefoon 05280-67911. toestel 113. DE STAD GRONINGS. Het Onderwijs Advies Centrum Gronini 9= begeleidt kleuterscholen, gewone lagere scholen en scholen voor buitengewoon onderwijs. De werkzaamheden bestrijken zowel het Openbaar als het Prot Chr en R K -onderwij de stad Groningen. Oe begeleiding is wijksgewt|s georganiseerd in een multidisciplinair teamverband van psycholog onderzoeksassistenten, schoolmaalschappt werkers, remedial teachers en pedagogen-didactici Het O. A C vraagt voor spoedige indiensttreu. bij een van de drie multidisciplinaire wijkteaj een pedagogisch- didactisch medewerker (m/v) 3! (schoolbegeleider) in tijdelijke dienst (in principe voor de duur het aansluitingsproject k.o.-g I o.) De werkzaamheden van de nieuw te benoen medewerker(ster) omvatten de volgende aspecten a het begeleiden van schoolteams (k o g en gekoppelde'' teams) met betrekking structurele vernieuwingsprocessen in h kader van de nieuwe basisschool (4-12 jarigen) b het diagnostiserer, van leerproblemen c het verlenen van lemedierende hulp (remedial teaching) waarbij gedacht wori aan de volgende vormen en/of adviserende hulp aan ouders, 1 consultatieve en/of adviserende hulp i ouders, onderwijsgevende en andere 2 belanghebbenden 2 directe hulp aan de leerling of groep leerlingen op basis van en daartoe opgesteld handelingsplan Voor een goede functievervulling is nodig - ruime ervaring in het gewoon en/ol buitengewoon onderwijs - kennis van of ervaring met activiteiten op f gebied van zowel systeem- als leerlingen l begeleiding - het willen werken in multidisciplinair teamverband - goede contactuele eigenschappen Tot aanbeveling kan strekken - het bezit van c q gevorderde studie voor ij, akte pedagogiek MO-A/B of gelijkwaardU De aanstelling is mogelijk tot een maximurr salaris van 4.137,- bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervarin Overigens zijn de gebruikelijke rechtspositieregelingen van de Gemeente Groningen van toepassing Vacaturenummer 1052 551 Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie - onder vermelding van het vacaturen'immer - binnen 14 dagen na h verschijnen van dit blad in te zenden aan Bestuurscommissie van het Onderwijs Adt Centrum Groningen. Ubbo Emmiussmgel 9 Groningen, t a v de waarnemend directeu»A| heer H K Zierfuss Nadere informatie kunt u krijgen bij de betreffende wi|kteamcoordmator de heer L Timmer of bij de waarnemend directeur 050-172020- AMSTELVEEN HERMANN WESSELINK COLLEGE (chr. scholengemeenschap voor V.W.O.-H.A.V.O.) Startbaan 3, Amstelveen, telefoon 020-459751 gevraagd per 9 januari 1978 (of zo spoedig mogelijk daarna) voor 12 uur Inlichtingen en sollicitaties zo spoedig moge lijk bi) de Rector, drs. R Huizenga. Startbaan 3, Amstelveen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 30