ABOP voor verlenging van leerplicht tot achttien jaar .Scherpe kritiek op werkgevers Twee bejaarde natuurkenners geëerd Wegenbouwbedrijf kan loon niet betalen Geef Mbeki vrijheid om eredoctoraat in ontvangst te nemen Medisch Comité Nederland-Vietnam Blijf Vietnam helpen: 1090400 Naar de ijsbaan. *~«aM Actie voor Zuid-Afrikaan Groen licht voor hoofdbestuur I'Raad van Kerken over nota ontwikkelingshulp Hogere klasse rijdt vaker door na botsing werkgevers 0P het 00g hebben mj Rij 25 km méér per volle tank. M@bilD de olie die benzine bespaart. Documentaire over Putten niet op tweede kerstdag Verdachten van aanslagen gearresteerd Vakbonden verbolgen over situatie Verbeterde invalidestoel Heimans-Thijsseprijs voor Jan P. Strijbos en Cees Sipkes l^j» ma ifL «5 5 1 [ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 BINNENLAND T rouw/Kwartet ADVERTENTIE Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM Aan de Universiteit van Amsterdam is een actie begonnen om de Zuidafrikaanse vrijheidsstrijder Govan Mbeki vrij te krijgen uit gevangenschap. Mbeki zal op 9 januari een eredoctoraat krijgen van de Amsterdamse universiteit. Govan Mbeki (67) Is voorzitter ge weest van het African National Congress (ANC), een van de voor naamste bewegingen tegen apart heid. Hij krijgt zijn eredoctoraat vanwege zijn analyse van de apartheidspolitiek o.a. in zijn boek „The peasants' revolt". Mbe ki zit sinds 1964 gevangen op Rob beneiland. Hij is veroordeeld tot levenslang. Het is de bedoeling dat de huidige secretaris-generaal van het ANC het eredoctoraat in ontvangst zal nemen. Op initiatief van de redac tie van het universitaire week blad Folia Civitatls is nu aan de universiteit een actie op gang ge komen voor de vrijlating van Mbeki. De universiteit zou zowel via onze minister van buitenlandse zaken als in rechtstreeks contact met Zuid-Afrika druk moeten uitoefe nen. Het comité dringt verder aan op een passende vormgeving van de uitreiking van het eredocto raat. Zo zouden de echtgenote en kinderen van Mbeki moeten wor den uitgenodigd, een vertegen woordiger van het ANC moet aan wezig zijn om een rede uit te spre- Govan Mbeki ken. en er zou een film gedraaid kunnen worden over het werk van het ANC. De oproep van het actiecomité wordt gesteund door tal van hoogleraren, door leden van het college van bestuur en de univer siteitsraad. de studentenorgani satie ASVA, de Anti-Apartheids- Beweging Nederland en vele anderen. Van onze onderwijsredactir AMSTERDAM De Algemene Vergadering van de ABOP. dè Algemene Bond van Onderwijzend Personeel, heeft zich gisteren met grote meerderheid uitgesproken voor verlenging van de leerplicht tot achttien jaar. Met deze beslissing wordt groen licht gegeven aan het huidige beleid van de ABOP. Leerplichtverlenging is een heet hangijzer binnen de ABOP, een on derwijsbond met bijna 38.000 leden. Dat bleek al ras op donderdagavond na de officiële opening van de drie dagen durende Algemene Vergade ring. Het hoofdsbestuur had een re solutie opgesteld, maar na ampele overweigngen werd besloten dat eerst het voorstel van de afdeling Groningen in stemming zou worden gebrcht. Daarin wordt gepleit voor leerplicht tot zestien jaar. Indiener Roel Helnstra zette grote vraagtekens bij verlenging van de leerplicht tot achttien jaar. „Is ver lenging wel het middel om uit de problemen te komen? Is een jongere en ^AMERSFOORT De werkgroep kerk en ontwikkelingssamenwerking van de L Nederlandse Raad van Kerken verwijt de Nederlandse werkgeversorganisaties - ielfingenomenheid en oppervlakkige ideologie. Dit staat in een reactie op de nota „Ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven 1978", die de twee werkgeversor- :0 ganisaties hebben gepubliceerd. De werkgroep heeft de kritiek ge richt aan het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), of schoon de nota samen met het Ver bond van Nederlandse Ondernemers (VNO) is opgesteld. tariëren van de nota een onaangena me bezigheid, om alles wat niet in de nota staat. Het hele verhaal berust, zo wordt vastgesteld, op een groot aantal vooronderstellingen en opvat tingen ten aanzien van ontwikkeling en ontwikkelingsprocessen welke in belangrijke mate zijn achterhaald en die in brede kring al lang geleden terzijde zijn gelegd. gevers worden, zo wordt hieraan toe gevoegd, kennelijk niet geplaagd door enige twijfel aan hun mogelijk heden om goed te doen in de derde wereld. Dat de reactie aan het NCW is ge richt. wordt door de werkgroep ge motiveerd met de toelichting, dat niet wordt begrepen hoe de christe lijke werkgevers mede-verantwoor- De kritiek richt zich met name tegen delijkheid voor de nota op zich heb- de opvattingen van de werkgevers ben kunnen nemen. Volgens de over de economische groei, de zoge werkgroep is er namelijk in de nota noemde „self-reliance" ofwel onaf- niets terug te vinden van het denken hankelljkheid en mondigheid van de binnen de kerken en de Wereldraad ontwikkelingsvolkeren en over de van Kerken over de ontwikkelings- markteconomie. In die opvatting samenwerking. wordt een „spreekwoordelijke" Zeu s' De werkgroep noemt het becommen- ingenomenheid geproefd. De werk- ADVERTENTlEt Gemeenschap Volgens de werkgroep ziet de onder nemer zich als soeverein met veel verantwoordelijkheid maar zonder enigerlei verantwoordingsplicht. Behalve wanneer hij risico's moet lopen; dan wil de werkgever terug vallen op de gemeenschap. Voorts wordt de werkgevers verwe ten, dat zij aan de economische groei absolute voorrang geven. Zij erkennen wel, dat deze soms ongun stige neveneffecten kan veroorza ken op het terrein van milieu, ont wikkeling van het platteland, urba nisatie enz., maar die ongunstige kanten moeten dan maar gecorri geerd worden door „niet-economi- sche activiteiten". De werkgroep constateert dan, dat de zaken, die de werkgevers zo aan de marge afdoen, Juist tot de centrale problemen van de derde wereld behoren. Dat economische groei op zeer ver schillende manieren gerealiseerd kan worden, laten de werkgevers volgens de werkgroep geheel buiten beschouwing. De nota verraadt geen enkel inzicht in de nauwe verweven heid van het soort groei, waarvoor in vele gevallen gekozen is. Met ver schijnselen als een zeer slechte inko mensverdeling, regionale ongelijk heid, sociale ontwrichting en achter buurtvorming. Het is voor de werkgroep ook de tt li j 1,1 i a vraag, wiens onafhankelijkheid de hun visie op de ontwikkelingssa- AMSTERDAM (ANP) - Bij de ho- maken De gemiddelde leeftijd der menwcrking" De "se"'re"aIlce gere sociale klassen ligt het percen- doorrijders was 34,5 Jaar. tage doorrijders na een aanrijding onder drankinvloed hoger (23,8 pro- Het onderzoek was gebaseerd op cent) dan bij de lagere sociale klas- 1081 processen-verbaal van de Rot sen (13,2 procent). Dit schrijft com-, terdamse politie over de eerste vier missaris dr D. van Ooijen, korpschef maanden van 1975 en 1976. Er waren 265 verdachten bij een aanrijding betrokken en daarvan kregen 46 (17,4 procent) tevens een proces-ver baal wegens doorrijden. Wat betreft de markteconomie staat de werkgevers wel degelijk een dui delijk ontwikkelingsmodel voor ogen, zo luidt de conclusie, namelijk het model dat de kleine rijke top laag in de ontwikkelingslanden heeft gekozen. Dat is het westerse model. De werkgroep erkent, dat de werk gevers er zich van bewust zijn, dat er kritiek is op de rol van het interna tionale bedrijfsleven in ontwikke lingslanden. Deze kritiek hoort men in de Verenigde Naties, de Wereld raad van Kerken en tal van andere organisaties en onderzoekinstellin gen. De ondernemers doen die kri tiek echter af met de opmerking, dat zij „vaak afkomstig is uit kringen die onvoldoende terzake deskundig zijn en zwak in de argumentatie". van achttien wel weerbaar voor de „boze" maatschappij?" Uitstel van executie Helnstra noemde verlenging van de leerplicht uitstel van executie De problemen waarmee de groep Jonge ren tussen de zestien en de achttien jaar kampen, zijn maatschappelijke problemen en geen onderwijsproble men. Volgens Helnstra zou deze groep de dupe worden als opnieuw het onderwijs wordt ingeschakeld om een anderssoortige problematiek op te lossen. Met leerplichtverlenging wordt de kans op beter onderwijs groter, al dus de voorzitter. Voorzien van meer kennis, algemene ontwikkeling en vakbekwaamheid komt de achttien jarige weerbaarder in de maat schappij. Door de betere opleiding en scholing zullen achttienjarigen minder snel uit de boot vallen, is de verwachting van de voorstanders. Pas vrijdagmorgen kon over het voorstel van Groningen worden ge stemd. Het werd verworpen met 254 tegen, 132 voor, terwijl 31 afgevaar digden zich onthielden van stem ming. Uit het grote verschil tussen voor- en tegenstanders is af te lei den, dat binnen de ABOP een ver schuiving in denken heeft plaats ge vonden. Meer mensen dan voorheen hebben zich achter de plannen van het hoofdbestuur geschaard. Het hoofdbestuur zal gaan werken aan de verdere uitvoering van de plan nen, die tot uitbreiding van de leer plicht moeten leiden. Verbreding MBO Een van de knelpunten bij de leer plichtverlenging is het ontbreken van goede onderwijsvoorzieningen voor de gToep vijftien- tot achttien- Jarigen. Daar is vrijdagmiddag in de Algemene Vergadering uitvoerig over gesproken. Met algemene stem men is de resolutie aangenomen waarin wordt gepleit voor verbre ding van het Middelbaar Beroeps Onderwijs, zodat leerlingen van het Lager Beroeps Onderwijs en de MAVO wél kunnen doorstromen naar het MBO. Want. aldus Helnstra, de invloed van het onderwijs op de samenleving is beperkt. Hij drong aan op uitstel van de be slissing. In de tussenliggende tijd zou een gedegen onderzoek naar on derwijskundige, leer- en ontwikke- lings-psychologische argumenten moeten worden gehouden naar de noodzaak van leerplichtverlenging tot achttien Jaar. Pas dan, zou vol gens de afdeling Groningen, een be slissing mogen worden genomen. Het voorstel van Groningen vond veel weerklank bij de sectie Mavo of Havo/VWO, van oudsher de sectie waar de meeste tegenstanders zitten van de leerplichtverlenging. Nog in november hadden de docenten van deze sectie zich met 70 tegen 37 stemmen tegen verlenging uitge sproken. Kwetsbaarste groep De voorstanders van leerplichtver lenging tot achttien Jaar zijn vooral in de andere secties van de ABOP te vinden. Zij zien in leerplichtverlen ging een garantie voor de minimaal noodzakelijke voorbereiding voor jonge mensen op de maatschappij. ABOP-voorzitter Jan van den Bosch: „Juist de kwetsbaarste groep in de leeftijdscategorie zestien tot achttienjarigen wordt direct gecon fronteerd met de maatschappelijke gevolgen: een ongediplomeerd LHNO-meisje heeft ven-eweg de grootste kans op langdurige werk loosheid." Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De VARA heeft besloten de omstreden documentai re over Putten niet op tweede kerst dag uit te zenden Het ligt wel In de bedoeling het programma dit jaar nog via de televisie te laten zien. De VARA is tot dit besluit gekomen na gesprekken met de burgemeester van Putten en leden van de plaatse lijke progressieve fractie. Wat er op tweede kerstdag voor in de plaats komt was gisteren nog niet bekend. De VARA had de documentaire over Putten, waarin het oorlogsdrama van 1944 centraal staat, juist op tweede kerstdag geprogrammeerd omdat het een christelijk feest is dat ook door nlet-christenen wordt ge vierd. De VARA noemt de documen taire de meest christelijke die de omroep ooit heeft uitgezonden. Over de docomentaire en het bock van Willem G. van Maanen is deze week deining ontstaan omdat de Puttenaren meenden dat „De Ne derlands Hervormde Kerk er op een beledigende manier in werd aange vallen en er een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken werd ge geven". Uw geld blijft dringend nodig voor de bestrijding van tuberculose en malaria en voor het Nederlands zieken huis in Dong Ha. Stort uw bijdrage liefst maandelijks op postgiro 1090400 van MCNV-Amsterdam onder vermelding van medische hulp-tk. Bestel nu Vietnam reisverslagen (36 pgs.) en stort 3,70 (inclusief porto) op 1090400. van de Middelburgse gemeentepoli tiek, in het decembernummer van „Delikt en delinkwent". De doorrijders uit de hogere sociale klassen hebben kennelijk wat meer moeite om met politie en justitie te worden geconfronteerd dan die uit de lagere sociale klassen. Het zijn ongetwijfeld factoren als het al of niet aanwezig zin van getuigen, die volgens de politiecommissaris de al coholgebruikers aanleiding geven door te rijden na een aanrijding. Degenen (22 procent) die tegen een stilstaand object (boom. geparkeer de auto) reden of een eenzijdig onge val (uit een bocht raken) veroorzaak ten. reden vaker door dan zij (8,5 procent) die tegen een bewegend ob ject reden. Vooral in de vroege morgenuren ziet men de kans hoon om zich uit de voeten te de doorgaans westers georiënteerde elite in de derde wereld, waar rege ringen en ondernemers uit rijke lan den zo prettig mee kunnen commu niceren en samenwerken, óf de arme en veelal onderdrukte bevolkings massa's. aan wie alle vooruitgang eenvoudig voorbijgaat, of waarvan de situatie zelfs nog verslechtert. ROTTERDAM - De politie heeft vijf mannen gearresteerd die ervan worden verdacht de aanslagen te hebben gepleegd op het Westduitse consulaat en op het huis van de Amerikaanse consul-generaal in Rotterdam. De verdachten hebben Inmiddels bekend. Huichelachtig Volgens de werkgevers heeft het be grip „self-reliance" nog een andere kant, namelijk dat de bevolking zo veel mogelijk moet worden inge schakeld. De werkgroep vindt het dan echter huichelachtig, dat de werkgevers In hun nota hiervoor even vaststellen, dat nu eenmaal het westerse ontwikkelingsmodel niet kan worden opgedrongen. Van een onzer verslaggevers GRONINGEN Het wegenbouwbedrijf Evenhuis in Hoogkerk is dusdanig in financiële nood geraakt dat de 78 werknemers deze week hun loon niet hebben gekregen. De vakbonden hebben inmiddels contact opgenomen met de bedrijfsvereniging om in ieder geval te proberen volgende week loon uitbetaald te krijgen. Ook een aantal onderaannemers, In totaal ruim 200 werknemers, dreigt in moeilijkheden te raken. De ban ken hebben de geldkraan naar het wegenbouwbedrijf geheel dichtge draaid en sinds gisteren zijn alle werken van Evenhuls stil komen te liggen. De onderneming voerde on der meer diverse wegenbouwwerken in de stad Groningen uit, onder meer in verband met het pas ingevoerde verkeerscirculatieplan in de binnen stad. Volgens de heer F. van der Meulen van de hout- en bouwbond CNV is het niet gelukt 6m in gesprek te ADVERTENTIE komen met de directeur, K. Even huis. Er werd gezegd dat deze „niet aanspreekbaar" was. De vakbonden zijn erg verbolgen over het feit dat ze niet op tijd zijn gewaarschuwd. „We zijn niet door de directie inge licht. maar door de werknemers zelf getipt," aldus Van der Meulen. De vakbonden onderzoeken nu wat ze kunnen ondernemen, maar men wordt daarbij gehandicapt door het feit dat een gesprek met de directeur niet mogelijk was. Op de tentoonstelling „Readapt 77" van de week geopend in het Grand Palais in Parijs, is deze nieuw ontwikkelde invali destoel te zien. Door slechts het indrukken van een knop kan de invalide zichzelf rechtop zetten, zodat hij of zij zelf de stoel kan verlaten. Journalist zoekt nieuwe uitdaging Maakte reportages (tekst en beeld) in circa 40 Derde Wereld-landen, heeft vakopleiding en praktijkerva ring in ontwerpen, typografie en fotografie, is m het bezit van een uitgebreid fotoarchief in zwart-wit en kleur. Brieven onder nr 4230 van dit blad. Informatie: 070-603646. „U weet toch hoe slecht het is na een maaltijd in het water te gaan". 5( Naar beweging en gezelligheid. Lekker zwieren. Z*") Met z"n allen. Ons autootje brengt ons wet. Gelukkig wet. Wj~tir Van een medewerker AMSTERDAM Jan P. Strijbos (86) en Cees Sipkes (82) zullen vandaag in Amsterdam de Heimans-Thijsseprijs 1977 ontvangen. Beide bekende natuur kenners ontvangen deze onderscheiding vanwege hun grote bijdrage aan de voortzetting van het levenswerk van Eli Heimans en dr. Jac. P. Thijsse, twee Amsterdamse onderwijzers die zich aan het eirid van de vorige eeuw inzetten voor het begrip voor en het behoud van de waarden van de natuur. Jan P. 8triJbos uit Heemste de is één van de grootste vo gelkenners van Nederland. In 1928 besloot hij zijn baan als architect op te geven en van zijn liefhebberij (de beschrij ving van vogels) zijn levens werk te maken. Hij begon le zingen te houden en schreef voor tientallen bladen. Op zijn lange en verre reizen maakte hij vele foto's en films. Inmiddels heeft Jan P. Strijbos meer dan twintig boeken op zijn naam staan en heeft hij een kamer vol dozen met foto- en filmmate riaal, opgenomen in letterlijk de gehele wereld. Zijn laatste boek gaat over de vogels van Texel en momenteel werkt hij aan een boek over de Vi king-eilanden. Cees Sipkes is tuinarchitect en woont bij de door hem aangelegde Tenellaplas in Rockanje. Hij heeft van jongsaf een eigen opvatting over tuinarchitectuur, die aansluit bij een heel oude na tuurlijke wijsheid. Heimans benadrukte deze wijsheid in 1892 door er op te wijzen dat elk dier en elke plant be schouwd moeten worden In verband met hun omgeving, als lid van een levensgemeen schap. Cees Sipkes heeft er zich voor Ingezet tuinaanleg en in ruimere zin het land schap hierbij aan te passen. Hij legde de vijver aan In Thijsse's Hof in Bloemen daal, herstelde de duinen bij Petten en zette zich in voor het behoud van het duinland schap van Oostvoome. Eli Heimans en Jac. P. "Thijs se waren niet alleen rond de eeuwwisseling onderwijzer in Amsterdam, maar waren ook grote vrienden die werkten aan hetzelfde Ideaal: het ge ven van bekendheid aan de natuur. ZIJ deden dat vooral met hun boeken: Door het rietland, In sloot en plas. Hei en dennen, In de duinen, In het bos, Van vlinders, bloe men en vogels. De door Thijs se samengestelde albums zijn ook vandaag nog bijzon der populair. Het werk van Heimans en Thijsse leeft ten slotte nu nog voort In het maandblad De levende na tuur. waarvan zij de eerste redacteuren waren en dat nu tachtig jaar bestaat. Jan P. Strijbos Cees Sipkes

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 3