(ogels len Kastele lecht beukenootjesjaar geen ramp u Zelfs Capablanca verloor wel eens Oppositie, carrousel i DAMMEN en een gevalletje Wek piekeren maar puzzelen plossing Opgave nr. 609 Het kerstverhaal Nieuwe boeken fl ERDAG 17 DECEMBER 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet 29 uw jongste artikel 'Vogels de winterse tuin' stelt u dat vogels nog genoeg te eten lebben. Dit is ten dele geheel jnjuist. Ik heb onlangs een tukje geschreven in ons treekblad. Mijn gegevens ajn aan de knipselkrant van itaatsbosbeheer ontleend. Ik icht de waarnemingen, waar- ian ik mijn stukje ontleend ïeb en die door een ingevoerd latuurliefhebber zijn gedaan, ;an grote waarde. Hebt u zich Ervan overtuigd dat de beu len dit jaar nootjes droegen? Ik verzoek u een duidelijke ■ectificatie te geven op het door u gestelds, in het belang van vogels, nl„ die, welke op oliehoudende zaden zijn aan gewezen. Het bewijs voor de mistheid van het gestelde is lij ons goed te zien: In de 19 laren, dat wij hier 's winters aan mezen (en andere vogels) eten geven is het nog nooit zb druk geweest." Aldus (iets bekortl een lezer uit Maarn. die in het bijgevoegde arti kel schrijft dat „o.a mezen en vin ken, die grotendeels op beukennootjes zijn aangewezen, "het komende winterseizoen het zeer slecht zullen hebben" en dat .het sterftecijfer voor koolmezen dit jaar kan stijgen tot 75 procent voor volwassen vogels en 95 pro cent (li voor jonge vogels.' Voor pimpelmezen zouden deze percen tages nog hoger liggen Eén en ander vraagt inderdaad om een rectificatie, maar anders dan de geachte briefschrijver bedoelt. Want alarmerende berichten, zoals hij publiceerde, circuleren en wor den maar al te grif geloofd. Goede en slechte drocht Vogels, die in de herfst en de winter aangewezen zouden zijn op beuke- nootjes. willen ze in leven blijven, Izouden in ons land zeldzaam moe iten zijn. Zelden heb ik zo'n goede I dracht meegemaakt als vorig jaar. maar in de meeste jaren zijn er De maretak of mistletoe breidt zijn zuigwortels uit tussen bast en hout van een boomtak weinig beukenoten en soms ontbre ken ze helemaal. In de streek waar ik woon, groeien vrijwel geen vol groeide beuken en toch zijn vink. keep, pimpel- en koolmees er heel gewoon. De vinken eten het geval len elzezaad; het zijn trekkers die zich concentreren op plaatsen, waar hetzij elzen hetzij beuken veel vruchtjes laten vallen. Met als ne gatie! bijeffect dat er honderden vogels worden doodgereden, Waar beuken en elzen aan lanen met druk verkeer staan. In tijden met weinig dracht van bomen, waarvan vinken en kepen de zaden eten, trekken deze vogels door of ver spreiden ze zich meer, waardoor zij minder opvallen. Voor mezen en insekten hoofdvoedsel, ook in de winter. Ze weten overwinterende insekten uit de onwaarschijnlijkste spleetjes en kiertjes te peuteren. Behalve als ijzel scheurtjes in bast en balken afsluit. Dan is bijvoeren met pinda's en zonnebloempitten, en vooral met bollen van hard vet gemend met vogelzaad, nuttig. Niet met kokosnoot, een advies dat de briefschrijver in zijn artikeltje gaf. Kokos schimmelt snel en ver oorzaakt een vaak fataal aflopende buikloop bij vogels die ervan eten. Voer niet onnodig Tenslotte: hij trekt overhaaste con clusies als hij de overvloed aan vogels in zijn tuin wijt aan het ontbreken van beukenootjes. en dat als bewijS van zijn stelling ziet. Het kan even goed komen door een gunstig broedseizoen. De afgelopen zomer was voor de mezen heel wat beter dan de lange, droge en warme zomer van 1976! Mijn raad: voer niet wanneer het niet nodig is, bij zacht weer bijvoorbeeld. Een pin daslinger kan geen kwaad, maar etensresten mogen alleen worden geserveerd als er sneeuw ligt of als de grond hard bevroren is. En let vooral op dat vogels geen bedorven voer eten. Dat is erger dan hele maal geen voer! Dier en plant Over een week is het Kerstmis. Misschien hebt u de Engelse ge woonte overgenomen om een bosje maretakken aan de deur te binden of in een krans van sparretakken en hulst aan het plafond te hangen, met de aangename traditie daar aan verbonden. De maretak is een plant die op een vreemde manier aan de kost komt. Het is een klap loper, maar uitsluitend op de zaak van anderen teren doet hij niet, al leeft hij met zijn wortels ingeboord onder de bast van een boomtak. In het oosten van het land kun je ze nog wel eens zien, als donkergroene bladerenkluwens aan de winterka- le" takken van populieren, vrucht en andere bomen. De maretak is zomer en winter groen, en dat groen is een teken dat de plant niet helemaal alleen maar van de gast vrijheid van de boom profiteert; ze kan zelf ook wel voedsel produce ren door middel van haar blader groen. Maretakstruikjes hebben alleen mannelijke of alleen vrouwelijke bloemen. Aan de vrouwelijke plan ten verschijnen in de herfst glazige witte bessen met een uiterst kleve rige inhoud. Lijsters zijn er dol op en via de vogeldarm of misschien ook door het afvegen van de snavel belanden de zaden op allerlei tak ken. Uit zo'n zaadje komt dan een worteltje dat zich door de bast heen boort tot op het hout, want verder kan het niet in de tak door dringen. Ik heb me laten vertellen dat maretakzaden zich alleen ont wikkelen op houtgewassen die groeien in kalkrijke bodem. Dat is misschien de reden waarom mijn experiment vorige winter in eigen tuin op kalk arm veen mislukte. In de kalkrijke duinen bij voorbeeld groeien maretakken op meidoorns. Als alles goed gaat, vertakt het worteltje zich onder de toast en on derschept daar de sapstroom van de boom. Ondertussen is de plant zelf ook al gaan groeien: het is eerst maar een enkel takje met twee langwerpige eivormige blaadjes, die later afvallen om plaats te ma ken voor twee nieuwe takjes, die zich later weer vorken, enzovoort. De Kelten zagen in de maretak een wonderplant. Hun druïden sneden ze met een gouden sikkel uit een heilige eik tijdens het midwinter feest. Nu weet u ook dat de mistle toe niets met Kerstmis, maar alles met midwinter te maken heeft. Evenals onze kerstboom trouwens. Maar een beetje een wonderplant is het toch. Er is waarschijnlijk in de schaakge schiedenis geen speler aan te wijzen die in zijn gehele carrière zo weinig partijen heeft verloren als José Raoul Capablanca. (Ik reken Karpof nu even niet mee. Hoewel hij naar schatting slechts vijftien keer is ver slagen. komt hij eigenlijk pas kij ken). Van de 578 partijen die Capa blanca in zijn dertig-jarige loopbaan heeft gespeeld, heeft hij er slechts 36 verloren, dat is 6.04 procent. Een resultaat dat gunstig afsteekt tegen dat van Lasker, die 59 keer in 504 partijen verloor. Ook Aljechin was op dit punt kwetsbaarder: van 1264 partijen gingen er 127 verloren (10 procent) Het is daarom niet verrassend dat er zelfs twee verzamelboekjes bestaan van Capablanca's verliespartijen. hoewel het de vraag is of Capablanca zelf genoeg gevoel voor ironie heeft gehad om deze uitgaven op hun waarde te schatten. Het eerste boek je is nog geschreven tijdens Capa blanca's leven door de Hongaarse meester Snosko Borovski. Toen Ca pablanca's Verlustpartien uitkwam, schijnt de Cubaan oprecht gepi keerd te zijn geweest, al hield hij zich goed door te zeggen, dat hij op zijn beurt bezig was een een werkstuk over „Goede partijen van Snosko Borovski", maar dat hij nog niet verder was gekomen dan de titel. Ik doe het met een zekere afkeer, maar ik kan er toch niet om heen, hierbij de partij af te drukken, die waarschijnlijk geleid heeft tot de animositeit tussen Snosko en Capa. Wit: Capablanca. Zwart: Snosko Bo rovski. (Petersburg 1913) 1. e2-e4, e7-e6, 2. d2-d4. d7-d5, 3. Pbl- c3. Pg8-f6, 4. Lcl-g5. Lf8-b4, 5. e4xd5. Dd8xd5. 6. Lg5xf6. Lb4xc3t. 7. b2xc3, g7xf6, 8. Pgl-f3. b7-b6.9. Ddl- d2, Lc8-b7, 10. Lfl-e2. Pb8-d7. 11 c3- c4. Dd5-f5.12. 0-0-0, 0-0-0.13. Dd2-e3, Th8-g8, 14. g2-g3, Df5-a5?, 15. Tdl-d3. Kc8-b8 (Op Da2x volgt Ta3). 16. Thl- dl. Da5-f5, 17. Pf3-h4, Df5-g5, 18. 12- f4. Dg5-g7, 19. Le2-f3, Tg8-e8, 20. Lf3xb7!, Kb8xb7, 21. c4-c5, c7-c6, 22 Ph4-f3. Dg7-f8,23. Pf3-d2? (Beter was Tb3), 23.b6xc5. 24. Pd2-c4 (Gaat onverdroten op foute weg voort. Nu had wit Pe4 moeten spelen). 24 Pd7-b6, 25. Pc4-a5t Kb7-a8. 26 d4xc5. Pb6-d5, 27. De3-d4. Td8-c8 (Vooral niet 27.Tb8 wegens 28. Pc6x, Tbc8, 29. Pa7x) SCHAKEN Niet lang geleden is er weer een boekje met Capablanca's verliespar tijen uitgekomen, dit keer samen gesteld door dr. F. Görschen. Naast „Capablanca Bezwinger" heeft deze vlijtige Duitser ook nog een lijstje opgesteld van „Capablanca's Bei- nahbezwinger". Tussen 8 februari 1916 en maart 1924 heeft Capablanca geen enkele partij verloren. Toen hij tenslotte na acht jaar in New York '24 van Reti verloor, was er sprake van een ware sensatie Maar de partij uit 1916 tegen Oscar Chajes was eigenlijk interessanter en minder bekend. Wit: Chajes. Zwart: Capablanca 1. e2-e4. e7-e6,2. d2-d4. d7-d5. 3."Pbl- c3. Pg8-f6, 4 Lcl-g5. Lf8-b4. 5 e4-e5. h7-h6. 6 Lg5-d2, Lb4xc3. 7. b2xc3! Pf6-e4, 8 Ddl-g4, Ke8-f8. 9 Ld2-cl. c7-c5. 10 Lfl-d3. Dd8-a5. 11 Pgl-e2. c5xd4. 12. 0-0! d4xc3. 13. Ld3xe4. d5xe4, 14 Dg4x4. Pb8-c6. 15. Tfl-dl. g7-g6, 16 f2-f4, Kf8-g7. 17. Lcl-e3 (Nog sterker was wellicht a4 en La3) 17Pc6-e7, 18. Le3-f2, Pe7-d5,19. Tdl-d3, Lc8-d7, 20. Pe2-d4. Ta8-c8. 21. Td3-g3. Kg7-h7, 22. h2-h4. Th8- g8. h4-h5. ezien we eerst de „vierkante" sta- met in het midden een open ierkant van n x n met een onder- ag van r rijen, en dus met een uitenste vierkant met zijde 2r+n. an telt de hele „muur" 2r(2+l)(n+r) ogels. ij de zeshoekige stapel, waarbij de )en zeshoek in het midden een zij- e n heeft en de onderlaag r rijen telt us de buitenste zeshoek daarvan en zijde n+2 heeft), telt de hele nuur" 3/:r(2n+r-l)(r+l) kogels. het eerste geval telt de muur een antal kogels dat een viervoud is, in et tweede geval een drievoud, 'erkt men dit verder uit (en met een leine tabel is dit snel gebeurd), dan lijken de volgende paren (samen 000) mogelijk te zijn: vierkant met 280 kogels (r=4, n= 3). zeshoek met 720 kogels (r=3, n=19>; vierkant met 640 kogels (r=4, n= 12). zeshoek 360 (r=3. n=9 óf r=5, n=2). laar de ene stapel minder dan twee- ïaal zo groot moest zijn als de ande volgen hieruit twee oplossingen, enoemd onder b. beide met 640 ko els voor de vierkante en 360 kogels oor de zeshoekige stapel. )e heer R. Conradie (68) te Heerhu- owaard geeft het antwoord in een ing gedicht, dat als volgt begint: Bijlo. gezwind nu, spoedt u maets! Legt flux de allereerste laeg, t>an vorm gelijck de binnenplaets, so het heer Dagobert behaeg'. )ok de heer H. R. J. Hassink (42) te ■wello dicht, en in dezelfde stijl als e opgave en zelfs dezelfde rijm- iank: 'e puzzelaars in 't barre heden, ie 'n fikse puzzelstrijd nooit meden hun vrije tijd dus wél besteedden zij wijzen af 't gebruik dier wrede '.dreigingen der lieve vrede. lar de opgave gemakkelijk was en emig tijd kostte is het waarderings- ijfer laag: 7,63; verkregen uit: 5.8<7r). 6(11,7%), 7(25,7%), 8(35,0%), *14,3%). 10(7.5%). te ladder staat boven 221 punten 'et als prijswinnaars: 1) H J. M. ombaers, Berkenlaan 15, Bloemen aal (3e keer); 2) drs. P. Noordzij, landbergstraat 12, Abcoude (9e eeri; 3) A. Pruijs, Herderstasje 6, 'ieuwegein-Zuid (4e keer); 4) J. G. "rommel, Zwanewater 43. Zoeter- leer (4e keer). oplichting NPMP 608. Stellen we in robleem 1 de straatsinterklazen oor 7 gelijke, rode balletjes, de dak- 'nterklazen door 7 gelijke witte bal bes en de gezinssinterklazen door gelijke blauwe balletjes voor; de Kraatzwartepieten door 8 gelijke rode kubusjes, de dakzwartepieten door 7 gelijke witte balletjes en de gezinszwartepiet door 1 blauw ku busje, dan wordt gevraagd, op hoe veel manieren de balletjes over 16 landen kunnen worden verdeeld, zo danig, dat elk land één balletje en één kubusje krijgt. In probleem 2 wordt dan gevraagd op hoeveel ma nieren de verdeling kan plaatsvin den, zodanig, dat in 7 landen 7 rode balletjes en 7 rode kubusjes komen (in elk land 1 kubusje en 1 balletje), in 7 landen 7 witte balletjes en 7 witte kubusjes komen (weer in elk dier landen een „stel") en in één land een blauw balletje en een blauw ku busje en ten slotte in één land een blauw balletje en een rood, kubusje komt. Probleem 3 en 4 zijn hetzelfde als probleem 1 en 2. doch de balletjes en kubusjes zijn genummerd, zodat bijvoorbeeld rood balletje nummer 4 in een bepaald land een andere com binatie oplevert dan datzelfde balle tje in een ander land. MR. G. VAN VORDEN ADVERTENTIE Postbus 859, Amsterdam. Linksboven vermelden: Weekendpuzzel. Oplossing vorige puzzel. Hor.: 1. sap, 3. ratel, 7. sta, 10. as, 11. oom, 12. bal, 14. el, 15. sterk, 18. serie, 20. Ede, 21. ven, 23. kan, 24. are, 25. palet. 27. Ate, 29 nest, 31. berk, 33. ka, 34. v.a., 35. k.o., 36. Ot, 37. aalt, 39. mees, 41. ram, 43. manen. 45. por, 47. nes, 49. mat, 50. Pan, 51. adres, 53. karet, 55. de, 56. tol, 58. dok, 59. ra, 60. ert, 61. liter, 62. lak. Vert.: 1. sas, 2. aster, 3. rok. 4. A.M., 5. eb, 6. las, 8. teint, 9. ale. 11. ore, 13. lek, 16. eden, 17. nel, 19. raak, 21. vat, 22. neb, 24. anker, 25. psalm, 26. teken, 28. ester. 30. eva, 32. roe, 37. Amer, 38. tam, 39. met. 40. spar, 42. Ander. 44. nat, 46. onera, 48. set, 50. pak, 51. adé, 52. spl, 53. kor. 54. tak, 57. 58. de De prijswinnaars zijn: de heer Henk Groeneveld. Malderburchtstraat 650, Nijmegen; de heer H. Poortman, Tra- vertin 12, 't Harde; de heer Wim het Lam, Recht van ter Leede 38, Leerdam. 28. c2-c4? (De beslissende vergissing. Wit had Pc4 moeten spelen). 28. e6-e5, 29. Dd4-gl (Hardnekkiger was Db2, Tb8, 30. Da3) 29 e5-e4. 30. c4xd5, e4xd3, 31. d5-d6. Te8-e2, 32. d6-d7. Te2-c2t, 33. Kcl-bl, Tc8- b8t. 34. Pa5-b3, Df8-e7, 35. Tdlxd3. Tc2-e2, 36. Dgl-d4. Tb8-d8. 37. Dd4- a4, De7-E4, 38. Da4-a6. Ka8-b8, 39. Kbl-cl, Td8xd7,40 Pb3-d4, (Nog een valletje. 40Td4x, 41 Tb3t), 40. Te2-elt, 41 Kcl-d2. Td7xd4 en wit gaf het op. 23Da5-b4? (Als zwart gebruik wil maken van de penning van het witte paard, had hij beter naar a4 kunnen gaan met de dame 24. Tg3- h3. f7-f5 (Nu was 24Df8 in ieder geval geboden) 25. e5xf6 en Pd7xf6. 26. 45xg6, Tg8xg6, 27. Th3xh6! (Niet gezien) 27 Kh7xh6. 28. Pd4-f5t. e6-f5, 29. De4xb4. (Door zijn on nauwkeurige 23e zet heeft zwart de dame verloren, maar nog was grote tegenstand mogelijk geweest als zwart nu 29. .Th8 had gespeeld.) 29 Tc8-g8. 30. g2-g3. Ld7-c6. 31 Tal-dl. Kh6-h5. 32. Tdl-d6. Lc6-e4. (32 ,Pe4 had nog steeds remise kunnen opleveren) 33. Db4xc3, Pf6- d5. 34. Td6xg6. Kh5xg6, 35. Dc3-e5. Kg6-f7, 36. c2-c4. Tg8-e8. 37. De5-b2. Pd5-f6, 38. Lf2-d4, Te8-h8. 39. Db2 b5, Th8-hlt, 40 Kgl-f2. a7-a6. 41 Db5-b6, Thl-h2t, 42. Kf2-el. Pf6-d7. 43. Db6-d6, Le4-c6, 44. g3-g4, f5xg4, 45. f4-f5!, Th2hlt, 46. Kel-d2. KI7- e8, 47. f5-f6, Th2-h7, 48. Dd6-e6t Ke8- f8. 49. Ld4-e3, Th7-f7, 50 Le3-h6t. Kf8-g8. In zijn autobiografie schrijft Capablanca. „Het zal de lezer ver wonderen waarom ik het hier niet opgaf. Ik beschouwde weliswaar de partij als verloren, maar ik hoopte nog op 51 Dg4xt. Kh7. 52. Dh5. Tf6x. 53. Lg5t. Kg7. 54. Lf6x. Kf6x en het is nog steeds zeer moeilijk met wit te winnen." 51. Lh6-g7, g4- g3. 52. Kd2-e2, g3 g2. 53 Ke2-f2. P<17- f8. 54 De6-g4, Pf8-d7. 55. Kf2-gl. a6- a5, 56. a2-a4, Lc6xa4 (Zwart is vrij wel in tempodwang) 57. Dg4-h3 Tf7xf6. 58 Lg7xf6. Pd7xf6. 59 Dh3xg2t. Kg7-f8, 60 Dg2xb7 en zwart gaf het dan eindelijk op MAX PAM HET KERSTVERHAAL Een eeuwenoud verhaal Geïllustreerd met prachtige schilderingen in kleur van Erna Emhardt. Boeiend verteld door An Rutgers van der Loeff. f 16,90 Eveneens van Erna Emhardt: De ark van Noach.f 17,90 (verteld door Henk van Kerkwijk) Een tuin vol dieren, f 16,90 (vertaald door Anne Otten). Verkrijgbaar in de bockhandel Ploegsma/Amsterdam Horizontaal: 1. reeds, 3. vreemde munt, 7. soort kabeljauw. 10. gebo gen been, 12. in 't oog vallend, 15. water in N. Br. 17. meisjesnaam. 18. familielid. 19. gebergte op Kreta, 20. bloeiwijze, 22. dof, 23. honingdrank, 24. lidwoord, 26. bereide dierenhuid, 28. deel van de bijbel, 29. torenkraai (gew.), 31. ketting. 33. voertuig. 34. tennisterm, 36. en anderen (afk.), 37. water in België, 40. spoorstaaf, 42. rivier in Italië, 43. wapen, 45. paarde- kracht (afk.), 46. plaaggeest, 47. vreemde munt, 48. verkeerd, 50. plaats in de N.O.P., 51. voorzetsel, 53. lof, 55. rekening, 57. vijzel, 60. opstootje, 61. beschermgeest, 62. plooi, 63. muzieknoot. Verticaal: 1. papegaai, 2. uiterste grens, 4. Anno Mundi (afk.), 5. moe rasvogel, 6. muziekstuk, 7. berg plaats. 8. loot. 9. deel van de bijbel, 11. verzoek, 13. niet begroeid. 14. huisdier, 16. rondhout. 18. tijding, 21. veerkracht, 22. vaste brandstof, 23. durf, 24. muzieknoot, 25. priem, 27. part, 29. werpanker, 30. roem, 32. Europeaan, 33. slotwoord, 35. kraan, 38. lusthof, 39. vertragingstoestel, 41. pers. voornaamw., 42. kleurteke- ning, 44. klinknageltje, 46. lipharen, 47. verlegen, 49. teken, 50. voeg woord, 52. duw, 54. buitenhaven, 56. op de wijze van, 57. pers. voor naamw., 58. rechten inbegrepen (afk.), 59. muzieknoot Oplossing per briefkaart t/m woens dag a.s. zenden naar Trouw/Kwartet. Vandaag het vervolg van de partij probleem-wedstrijd, die is uitge schreven door de Suikerstichting Nederland en die Is gewonnen door de Rus Fedorow met een probleem, dat u de vorige week al hebt gezien. Deze wedstrijd heeft zoveel proble men opgeleverd, dat het welhaast ondenkbaar is zo te selecteren, dat je niemand tekort doet. Daarom heb ik me verplicht de zes beste problemen voor te stellen. De drie van deze week vind ik persoonlijk erg attrac tief. Bij het Koninklijk Instituut voor de tropen te Amsterdam zijn weer twee deeltjes in de serie „landendocu mentatie" verschenen. 1976/5: India en 1976/6: India/Deelstaten geschre ven door drs D. F. W. van der Mark. Resp. 82 en 52 pagina's. Een Jaara bonnement op deze serie kost 47.50. Losse nummers 8.50. AO-boekje no 1692: Het onbekende Elba van prof. dr. K. R. Veenhoff, Uitg. Stichting IVIO, Lelystad. 20 blz. 1.75. Bij Standaard Uitgeverij te Antwer pen is de 36ste druk verschenen van Pallieter, geschreven door Felix Timmermans en van illustraties voorzien door Anton Pieck. 206 blz - 39.50. Dromen is denken, Constantijn Huy- gens over dromen en denken en dichten. Rede uitgesproken door dr L. Strengholt bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogle raar in de Nederlandse letterkunde van voor circa 1770 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amster dam. 27 blz. - 7.50. De sluipvaart van de X-16, oorlogsro man van D. Reeman. Uitg. Stok, Baarn 232, blz - 19.90 Niet meer depressief, door dr. Ra- phaël Lenne. Ned. bewerkingdoor de arts G. T. Haneveld. Uitg. L. J. Veen, Wageningen, 160 pag. prijs 16,25. „Zo overwin je zenuwachtigheid, angst, somberheid en verdriet", al dus de fleurige ondertitel van het boek. Maar alvorens aan die over winning te werken beschrijft de au teur hoe, waar en bij wie depressieve verschijnselen zich voordoen: bij huisvrouwen (ook al loopt op 't oog alles op rolletjes), bij studenten (ook al zwemmen ze in de voorzieningen), bij bejaarden (ook al worden ze tot en met verzorgd), bij „gewone" men sen (al lijken ze niets te klagen te hebben). Vanuit zijn ervaring pro beert de schrijver antwoord te geven op de vraag waar die neerslachtig heid en verwante verschijnselen vandaan komen en wijst hij de weg naar mogelijke oplossingen, waarbij ook de omgeving moet helpen (en dus óók dit boek lezen). 9 9 9 s 0 O Q 0 Ql 1 e 3 Het eerste werkstuk (van Chr. van der Schaaf uit Laren) kreeg van de jury de vierde prijs. Het geheel wordt bijzonder verrassend door wit ge wonnen, omdat de wel te verwachten combinatie langs een omweg en met vertraging tot stand komt door: 1.27- 22 18 x 36 2. 37-31 28 x 48 3. 39-34 36 x 27 (de beste, op elke andere zet volgt 25- 20 en 38-33; dit wordt nu nog even Uitgesteld) 4. 25-20 14x25 5. 46-41 48x 39 6. 34 x 34 25 x 34 7. 38-33 29 x 38 8. 40 x7 2xii 9. 43x5! Het motto, dat door de auteur aan dit kunstwerkje is mee gegeven luidt „Oppositie". De vijfde prijs werd gewonnen door alweer iemand van Russische bo dem, de in ons land minder bekende Swlzinskie uit de dicht bij de Poolse grens liggende stad Minsk, waar ook de zeer bekende grootmeester Ana toli Gantwarg vandaan komt. Het motto van zijn compositie is „Carrousel" en inderdaad komt dit motto overeen met het probleem. Toch was de Jury er niet zo content mee, getuige de volgende uitspra ken: „In een echte partijstand zor gen de offers en de dwangzet voor een fraaie afwikkeling met een kleur loos einde" (Keiler); „Opvallend door goede stand en verrassende inlei ding" (Holstvoogd) en „Na drie zet ten is de rest bekend" (Hermelink). De jury is het dus niet helemaal met elkaar eens, maar toch zijn ze una niem van mening, dat het geheel niet compleet is. Zo bemerkt de een veel bekende elementen (m i. zeer te recht) en vindt een ander het einde kleurloos, hetgeen in zekere zin ook helemaal waar is en ook Holstvoogd laat zich correct over de stand uit, zij het met wat minder bewoordingen en wat minder gedetailleerd. Oplossing 1. 27-22 18 x 27 2. 34-30 35x 24 3. 29-23 9-14 4. 33-39 24 x 31 5. 28-22 27x40 6. 22x2! 19 x 28 7. 2x15 wint Toch wel een leuk probleem, maar een eerste prijs zou het beslist niet waard zijn geweest door de bekende elementen en het minder sterke slot! Tenslotte de zesde prijswinnaar. Het motto van dit produkt van de zeer bekende problemist M. van Dijk luidt „Nood maakt vindingrijk" en dat Van Dijk ontzettend vindingrijk is zal elke probleemliefhebber met mij eens zijn. Zo ook in onderstaand geval (de componist zal m.i. spreken van gevalletje gezien zijn andere pro blematische meesterwerken, die niet op de partij gericht zijn). "1 1 #1 •f Th r t i rh 9 1 9 1 IQI 9 life Ij Wit wint door 1. 27-21 16 x 49 2. 40-34 23 x 41 3. 34x1 26 x 48 4. 47 x 36 49 x 40 5. 45 x 34 48 x 30 6. 1-29 24 x 33 7. 35 x 4 19-24 8. 4 x 50 24-29 9. 36-31 enz. Een leuk gevonden grap, die uitmondt in een bekende tric-trac winst. Dan rest mij nog erop te attenderen, dat vanmiddag in hotel Krasnapols- ki te Amsterdam de loting van het negende Suikerdamtoernooi wordt gehouden en wel om twee uur. U bent natuurlijk van harte welkom vanaf morgen 11.15 uur. FRANK DR08T

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 29