Tweede oproep yO Stichting voorde Leerplan Ontwikkeling te Enschede Direkteur van de Akademie (m. of vr.) Stichting voor dc Leerplan Ontwikkeling te Enschede A DOCENTE HERHAALDE OPROEP SECRETARIS een remedial teacher pedagoog-didaktikus psycholoog of psycho-diagnostisch geschoold orthopedagoog MEDEWERKER ELEKTROTECHNIEK vereniging "bartiméus" pedagoog of kinderpsycholoog (m/v) bartiméus zeist een docent GODSDIENSTONDERWIJS huishoudkunde (N 12) HERHAALDE OPROEP een onderwijzer(es) LERAAR/LERARES EEN ONDERWIJZERES ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET 2 De Stichting voor de Leerplanontwikkeling (S L O te Enschede vraagt zo spoedig mogelijk een (vac.no. 7772) voor de Adviescommissie Leerplanontwikkeling Biologie. Functie-informatie: De ACLO Biologie is de opvolgster van de Commissie Modernisering Leerplan Biologie (CMLB) en heelt tot taak„de S L O en de Minister van O en W adviezen te geven De secretaris van de ACLO Biologie wordt rechtspositioneel ondergebracht bij de S.L.O maar werkt geheel ten behoeve van en onder verantwoor delijkheid van de ACLO Biologie Vanuit zi|n vakinhoudelijke deskundigheid heelt hij tot laak het proces van meningsvorming en advies ontwikkeling in de commissie te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden Tot zijn activiteiten behoren: a. het vervullen van de secretariële werkzaamheden voor de plenaire vergadering, het dagelijks bestuur en de subcommissies van de ACLO Biologie; b. het onderhouden van kontakten met de S.L.O., de overheid, de onderwijspraktijk (andere ACLO's) en instanties in de verzorgings structuur, c. het volgen van de leerplanontwikkeling in de Natuurwetenschappen en in het bijzonder van de Biologie; d de aktieve beleidsvoorbereiding van de ACLO Biologie. Funclie-aisen: Gedacht wordt aan een Bioloog met Academische oi gelijkwaardige opleiding die ook door eigen onderwijservaring inzicht heeft in de problematiek van het Biologte-onderwiis, belangstelling heeft voor onderwijskundige theorieén en ontwikkelingen en in staat ts zowel schriftelijk als mondeling goede kontakten te onderhouden. Aanstelling: De aanstelling en bezoldiging geschieden volgens rijksregeling Salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring tot max schaal 148 BBRA. (5639, -) De Algemene Burgerlijke Pensioenwet is van toepassing. Standplaats Enschede. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan de directeur van de S.L.O.. dn. B. Wildeboer. Postbus 2041. te Enschede onder vermelding van "secretaris ACLO Biologie vacature na 7772". Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de commissie. Dr. C.J.H. Bennink. telefoon 02993-71623 (privé! of 020 927366 (Biologisch Centrum Anna's Hoeve). S 007 STICHTING ONDERWIJSADVIESCENTRUM REGIO ZWOLLE Bij de Stichting Onderwijsadviescentrum regio Zwolle bestaat de mogelijkheid tot aanstelling van (20 uur) voor TEAM NOORDWEST voor TEAM MIDDEN e.n schoolbegeleider voor hel KLEUTERONDERWIJS voor TEAM ZWOLLE een schoolpsycholoog voor TEAM MIDDEN Deze funkties zijn alle nieuw gekreéerden binnen een in opbouw zijnde Stichting. Het bestuur van de Stichting heeft gekozen voor een gedecentraliseerde struktuur met vaste teams van multidisciplinaire samenstelling binnen een bepaald werkgebied De Stichting dient werkzaam te zijn in een 11-tal gemeenten, verdere uitbreiding is hierbij waarschijnlijk. De rechtspositieregelingen, zoals die bij de gemeenten gebruikelijk zijn. zijn van kracht. Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling kunnen plaatsvinden binnen de salansgrenzen van a. remedial teacher f 1 850 - f 3.697 (op basis van 40 uur) b pedagoog-didaktikus 2 101 - 4 870 met een uitloopmogelijkheid voor zeer ervaren krachten tot 5 639. c. schoolbegeleider voor het kleuteronderwijs maximaal 4 137 d psycholoog 2 740 - 4 870 met een uitloopmogelijkheid voor zeer ervaren krachten tot 5 639. Voor de onder a tot en met c vermelde funkties is ruime ervaring in het lager- c.q. kleuteronderwijs vereist. terwi|l theoretische verdieping gewenst is. Voor de onder d vermelde funktie is een universitaire opleiding vereist. Ook zij. die binnenkort afstuderen, kunnen solliciteren. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer W L E Heijnen. tel. 05200-19822 Schriftelijke soMicitaties binnen 3 weken na heden kunnen gericht worden aan het Dagelijks Bestuur der Stichting. Badhuiswal 3. Zwolle De stichting Akademie voor Beeldende Vorming te Amersfoort School voor de opleiding van onderwijzend personeel op het gebied van de beeldende vorming. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige funktionaris wil het bestuur van de Stichting overgaan tot de benoeming van een De taak omvat het geven van leiding aan: a. de eerste graadsopleidingen voor tekenen en handenarbèid, die in augustus 1978 gestart zullen worden b. de fulltime opleidingen voor de akten A en B handvaardig heid/handenarbeid en Nht, die in afbouw zijn c. de parttime opleidingen voor dezelfde akten, alsmede de kur- sus L.O.-tekenen. Van de te benoemen direkteur wordt verwacht dat hij: - een opleiding op universitair of gelijkwaardig niveau heeft ge noten, dan wel anderszins door een kombinatie van opleiding en ervaring in leidinggevende funkties een gelijkwaardige achtergrond heeft. - leiding kan geven aan de beleidsvoorbereiding in een struk tuur, waarin demokratisering van de besluitvorming uitgangs punt is en waarbij alle geledingen betrokken zijn. - leiding kan geven aan de beleidsuitvoering; daarbij in staat is taken te delegeren en in staat is de kommunikatie tussen alle bij de akademie betrokken personen en instanties te bevorderen. Honorering geschiedt volgens rijkssalarisregeling. Belangstellenden voor de funktie worden uitgenodigd hun sollicitatie met curriculum vitae vóór 18 januari te richten aan het bestuur van de stichting. Tevens bestaat de mogelijkheid de aandacht van de sollicitatiekommissie te vestigen op eventuele kandidaten voor de funktie. Inlichtingen worden verstrekt door de waarnemend direkteur, J. Kluytenaar. Akademie voor Beeldende Vorming, Bekensteinselaan 10, Amersfoort tel. 033-30414. De SCHOOLADVIES- EN BEGELEIDINGSDIENST DRENTHE zoekt gegadigden voor de functie van De functie omvat de volgende taken: het verrichten van psychologisch onderzoek van g.l.o. en k.o. leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. In nauwe samen werking met de ortho-didacticus zullen dan t.b.v. genoemde leerlingen adviezen moeten worden verstrekt aan school en ouders. het meewerken In het toelatings- en begelei dingsteam van scholen voor buitengewoon onderwijs. Vereist wordt: doctoraalexamen psychologie in de richting ontwikkelings- en/of onderwijspsychologie dan wel het doctoraalexamen orthopedago giek. ervaring in het psycho-diagnostisch onderzoek van 4 - 16 jarigen, bereidheid en geschiktheid om in teamverband te werken, rijbewijs B-E. Gewenst Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Salariëring: schaal 112 t/m 148, afhankelijk van ervaring. Rechtspositie: van de Gemeente Assen. Inlichtingen te verkrijgen bij Dhr. H. Meliezer, tel. thuis: (05920) 1 41 04 (tussen 19.00 - 20.00 uur), dienst: (05920) 1 1666 (tussen 8.30 - 9.00 en 16.00 - 17.30 uur) of bij de directeur: (05920) 1 16 66. Korte schets SABD: De SABD werkt voor het openbaar en bijzonder kleuter- en basisonderwijs in de gehele provincie Drenthe. De dienst behartigt zowel de advisering voor individuele kinderen als de begeleiding van scholen. De werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd in multidisciplinair verband, op verzoek van de betrokkenen in de scholen en in samenwerking met andere instanties. De SABD telt 58 medewerkers totaal, waaronder onderwijskundigen, didactici, orthopedagogen en psychologen. ervaring in de samenwerking met het buiten- gewoon onderwijs. Qfa. Sollicitaties met curriculum vitae en referenties. ervaring in het functioneren vanuit een «$7 binnen 14 dagen aan de directeur SABD o» ander gelijksoortig instituut. (dhr. drs. J Oosterwi|k) van de SABD. NIP -lidmaatschap (supery.s.e h,ervoor pr. Irenestraal 7. Assen, is binnen de SABD mogelijk) dan wel Ned. Ver Opvoedk. lidmaatschap. De S.L.O. is een door de overheid gesubsidieerde stichting die dienst verlenend optreedt ten behoeve van de leerplanontwikkeling voor het niet-universitair onderwijs. De stichting heeft onder meer tot taak: het op aanvraag ontwerpen oi doen ontwerpen van modellen voor onderwijsleerplannen, schoolwerkplannen en onderwijsleerpakketten; het adviseren van scholen, organisaties oi de overheid omtrent de ontwikkelde modellen en omtrent andere aspecten van leerplan ontwikkeling. De uitvoerende activiteiten voor deze leerplanontwikkeling worden thans in het bureau van de S.L.O. te Enschede ondergebracht. In de sectie „Beroepsoriënterende, Beroepsvoorbereidende en Beroeps gerichte vakken" (sectie 6) van het SLO-bureau is een vacature voor een die als academicus het leerplanontwikkelingswerk zal ondersteunen. Functie-eisen: a. een voltooide wetenschappelijke opleiding in het vakgebied der elektrotechniek; b. uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden; c. goede contactuele eigenschappen, d. op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen van het vakgebied der elektrotechniek, speciaal energietechniek; Bovendien strekken tot aanbeveling: e. bekendheid met het beroepsonderwijs; i. belangstelling voor of ervaring met leerplanontwikkeling. Aanstelling: De Algemene Burgerlijke Pensioenwet is van toepassing. Het salaris van een medewerker wordt vastgesteld volgens rijksregeling tot een maximum van f 5.639,per maand. De inpassing geschiedt afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd. Standplaats Enschede. Het verplaatsings- kostenbesluit is van toepassing. Inlichtingen worden verstrekt door de coördinator van sectie 6, Ir. P. J. van Engelshoven, S.L.O., tel. 053-840840. Sollicitaties met uitvoerig curriculum vitae en een opgave van referentie-adressen binnen 14 dagen na verschijnen van deze oproep te richten aan de direkteur van het bureau, drs. B. Wildeboer. S.L.O.. postbus 2041, Enschede. Op de enveloppe, briefen bijlage dient het vacaturenummer 7796 te worden vermeld. De Vereniging Bartiméus verzorgt binnen het instituut te Zeist de opvoeding en het onderwijs van plm. 200 blinde en slechtziende jongens en meisjes, die intern wonen. Aan het instituut zijn tevens een school voor blinde kinderen en een school voor kinderen met beperkt gezichtsvermogen verbonden. Vorig jaar zijn acht zeer moderne nieuwbouwpaviljoens in gebruik genomen. Bij de pedagogische staf van het instituut vaceert de functie van met ervaring in psychodiagnostisch onderzoek. De taak zal onder meer bestaan uit: het doen van psychologisch onderzoek bij normaal begaafde blinde en slecht ziende kinderen, het samen met de veldwerkers opstellen van een opvoedingsplan, het begeleiden van internaatsmedewerkers. Ervaring in therapie strekt tot aanbeveling. Een prot. chr. levensovertuiging is vereist, terwijl een loyale opstelling t.a.v de doelstellingen van de Vereniging wordt verwacht. Honorering geschiedt volgens het rapport V.A.I.Z. Pensioenfonds P.G.G.M: Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer G. Tieman, stafcoördinator, tel. kantoor (03404) 2 15 44, privé (03404) 1 44 38. Sollicitaties gelieve u te richten aan: Instituut Bartiméus, t.a.v. de directie. Utrechtseweg 84, Zeist. christelijk instituut voor blinde en slechtziende kinderen COLLEGE BLAUCAPEL UTRECHT Chr. Scholengemeenschap voor VWO en HAVO Wmkierlaan 373, M 030-712214 GEVRAAGD (htdehp wegens ziekte) voor 5 lesuren <*e gegeven moeien worden op dmsdag (tussen 8 20 en 14 00 uur) Softer*bes zsm te nchten ten de rector. On H J Groeoriuiren met opgave ren bevoegdheid, èrvenng. godsdienst en retertntns 4e Amsterdamse chr school voor beroepsonderwijs DerWnderenetrsel 44, Amsterdam Gevraagd per 1 maart 1978 voor 28 lesuren per week. Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij het chrislefcjk onderwi|S urt overtuiging willen Oenen Sollicitaties z s m. te ncMen aan de dxekteur F. Wiersma Nadere mhchtmgen worden gaarne door hem verstrekt, tel 020-170413. pnvé 023-287791 BILTHOVEN JULIANASCHOOL Julianalaan 52. Tel. 030-787130 Eén van onze gewaardeerde leerkrachten gaat het onderwiisvekJ verlaten. Om het team weer volledig te maken zoekt hel bestuur van de Vereniging Juhanaschoo! voor Christelijk Basisonderwijs ie Bilt hoven voor klas 4 Datum zsm Enige ervanng gewenst kV Hd.S. dhr B de Jong. te» 785638 Soit aan secr bestuur W* N. Boots-hto/trust. Noord Houdnngelaan 7 te B/tthoven. RIJNSBURG Chr. Mavo NoorcMnde 24 Gevraagd per 1 januari 1978 LICH. OPV voor 8 uur BIOLOGIE voor 6 uur Lestijden nader overeen te komen Inl bij en soil aan de directeur C. van Zandwijk. Floralaan 13 te Ri|nsburg Tel. 01718-21712 (school) of 22773 (huis) ROTTERDAM-ZUID Vreewijkschool Groenezoom 156 Het bestuur van de Ver. voor C.V.O. Vreewijk en Lom- bardijen te Rotterdam vraagt per 1-2-1978 of z.s.m. daarna voor klas 1 Wij zoeken iemand - van prot. chr. beginselen; - die als lid van een team wil functioneren; - die ouder-contact van wezenlijk belang acht voor het werken met schoolkinderen. De school ligt midden in het mooie tuindorp Vreewijk. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het wnd. hoofd de heer M. Verwijs. Meerkoet 9. Ridderkerk, tel. 01804-23347 (huis) of 010-190630 (school), aan wie u ook uw sollicitatiebrief dient te richten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 28