PERSONEEL GEVRAAGD 16 secretaresse efpatha Rabobank 9 een medewerker/-ster Q '''///////////////////////f* vertegenwoordiger kantoorbeheerder adjunct-accountant 1 e klasse bouwkundige tekenaars en eerste b.w.k. tekenaars groepsleider(ster) patiënten boekhouding administratief medewerk(st)er assistent(e)-administrateur. VERSCHOOR loonadministrateur een meisje WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (vrl./mnl.) Rabobank Veendam Vereniging voor Christelijk M.a.v.o. AMERSFOORT AANKOMEND TEKENAAR WERKTUIGBOUW CEBECO-HANDELSRAAD HBT Dordrecht bv ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET 2 ARCHITEKTEN- EN INGENIEURSBURO IR. J. MEHRTENS B.V. Architekten B.N.A.: Ir. J. Mehrtens b.i. L. T. H. van Valdhovan HBO Haringkade 163 (poatbua 5047). 's-Gravenhage Telefoon: 070-512501 Op ons buro is wegens sterke uitbreiding van aktr/iteiten op het gebied van wo ning-winkel en kantorenbouw. alsmede van restauraties behoefte aan Schnfteti|ke sollicitaties gaarne aan het buro; voor informatie bel 070-512501 Het Provinciaal Bureau der Ned. Hervormde Kerk in Friesland K»kt VOO. 10 ooomIIs mogelijk Mn Zij treedt op als secretaresse van de Scriba P.K.V en verricht de daaruit voortvloeiende werkzaamheden Tevens werkt zij collegiaal mee aan de adminis tratieve werkzaamheden op het P KV -bureau Gevraagd Belangstelling voor kerk en samenleving Voltooide secretaresseopleiding of daarmee ge- li|k te stellen opleiding Met ervaring Geboden wordt een salaris van mm. 1981.35 en max. 2723 55 per maand. afhankeli|k van leefti|d en ervaring exd 8% vakantietoeslag Schnfteh/ke sollicitaties binnen een week te nchten aan Prov Bureau Herv Kerk. Postbus 108. Emmaka- de 21. Leeuwarden (tel. 05100-29347 academisch ziekenhuis der vrije universiteit amsterdam Bi| de Administratieve Dienst van ons christelijk ziekenhuis ontstaat binnenkort een vacature voor een De taak van de functionaris bestaat uit Het samenwerken met en het leidinggeven aan een vijf-tal medewerk(st)ers die als groep zorgdragen voor de facturering van de verpleeggetden aan ziekenfondsen ziektekostenverzekeringen en particulieren Het onderhouden van de contacten met de ziekenhuismedewerkers, patiënten en instellingen Voor deze functie wordt velangd leeftijd minimaal 30 jaar middelbare opleiding of een daarmede overeenkomend niveau Ruime ervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in de gezondheidszorg of in de ziekenfonds'verzekeringssector alsmede kennis van boekhouden strekken tot aanbeveling De salariëring is in overeenstemming met de belangrijkheid van de functie en ligt tussen de 12 101 - en f2 807 - bruto per maand, afhankelijk van leefti|d en ervaring Sollicitaties te richten aan de personeelsdienst van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit De Boelelaan 1117. Amsterdam STICHTING DE VRIJE LEERGANGEN. AMSTERDAM Wij zoeken voor de Financttte Administratie een Onze gedachten gaan uit naar iemand in de leeftijd van 25 tot 30 jaar Met als vooropleiding minimaal HAVO-nlveau aangevuld met Praktijkdi- pioma Boekhouden en MBA Kennis van automatisering zal tot aanbeveling strekken Zi|n/haar taak zal voor een belangn|k deel bestaan mt de verwerking van de gegevens van de geautomatiseerde boekhouding Bi| gebleken geschiktheid zal hij/zij in aanmerking komen voor de functie van piv hoofd van de afdeling Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. Teie'onische mkchbngan worden verstrekt door de heer H Jansen, tel 178756 Schnttekfke sollicitaties te nchten aan het secretanaat van da Stichting De Vn/e Leergangen Ri/nsburgstraat It. Postbus 90048. Amsterdam DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR VOORBURG EN OMSTREKEN vraagt een Tot de werkzaamheden zutten o a behoren personeels- en (geautomatiseerde) salaris administratie het voeren van de tinanciele administratie, het beheer van het boekenfonds, andere voorkomende administratieve werkzaamheden Voor deze funktie wordt vereist Het bezit van het mavo-diploma aangevuld met het praktqkdipioma boekhouden en een meao-diploma, dan wel een gelijkwaardige opleiding Het bezit van, dan wel studerend voor, MBA alsmede enige jaren kantoorervanng strekt tot De saiananng zal bij aansteking a'hankel |k van opieidmg en ervaring bedragen van I 1 850 - 2 543 per maand Bq gebleken geschiktheid behoort een verdere uitloop van het satans tot de mogelijkheden De premie AOW/AWW komt voor rekening van de werkgever, terwijl opname m het A B P zal plaatsvinden Schnttekike sot' citafies met verme'ding van antecedenten en referenties dienen gericht te orden san he' Bestuur van de bovengenoemde Vereniging t a v de heer D Scheer, p/a Chnstetifke Scholengemeenschap Voorburg t Loo fkiniand'aan l te Voorburg Bouw- A Aannemingsbedrijf Burg. van Esstraat 75, te Pernis vraagt voor spoedige indiensttreding een Tot zqn taak behoren het verzamelen en verwerken van tijd- en produktiegegevens voor computer verwerking. personeelsadministratie van 150 C A O-werknemers Vereisten leetijd t 21 jaar mavo diploma PD boekhouden enige ervaring met loonadministratie Sollicitaties te nchten aan bovenstaand adres Telefonische inlichtingen worden verstrekt door de heer J Buitenhuis, tel 010- 169211 1st 23 Chr. Instituut voor dove kinderen te Voorburg Gevraagd voor het hoofdgebouw in het internaat voor de huishouding Minimum leeftijd 18 jaar Tot haar werkzaamheden behoren onder meer het verwe zen van bezoekers, verzorgen van de koffiemaaltijden op ouderdagen. rondbrengen van koffie en thee. assistentie in de broodkeuken. Positief chr. levensovertuiging. Vakanties ongeveer als bi| tjet onderwas Brieven z.s.m. aan de directeur Binnenkort kan bij de Dr. Abraham K uy perstichting het wetenschappelijk instituut van de ARP, worden overgegaan tot een benoeming in de vakature van voor de sector "internationale politiek". In deze funktie zal, in samenwerking met collega's van de zuster-instituten en met diverse deskundigen binnen het CDA. verder gewerkt moeten worden aan de ontwikkeling van het christen-democratisch denkep. Gezien de samenstelling van de staf van de Kuyperstichting gaat de voorkeur uit naar een jong jurist(e) met een studiepakket dat bij deze funktie past. Voor inlichtingen en/of sollicitaties wende men zich tot de directeur der Stichting, drs. A.M. Oostlander, Dr. Kuyperstraat 3-5, Den Haag; tel.: 070-60.68.38. De Rabobank te Veendam roept sollicitanten op voorde functie van Deze functionaris zal tot taak krijgen het beheren van het kantoor Nieuwe Pekela-Centrum. Functie-eisen; - een middelbare opleiding, aangevuld met M.B.A. en Praktijk Diploma Boekhouden een sterke persoonlijkheid met een dienstverlenende en commercièle instelling - goede contactuele en representatieve eigenschappen zijn voor deze zelfstandige functie vereist - bankervaring strekt tot aanbeveling - leeftijd circa 30 jaar. Wij als Rabobank bieden goede primaire en secundaire arbeids voorwaarden. Een dienstwoning zal beschikbaar komen. Sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na heden worden gericht aan de directie van de Rabobank, Promenade 63, te Veendam. geid en goede raad Joannes van Dieststraat 2 Bij onze Vereniging zijn aangesloten direkteuren en leraren werkzaam bij het Chr Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs De Vereniging behartigt de onderwijskundige en rechtsposi tionele belangen van de leden, alsmede de belangen van het MAVO-onderwi|S. Op ons Bureau is op korte termijn plaats voor: Wij zoeken iemand met; een HAVO en/of MEAO diploma rechtspositionele belangstelling een goed taalgevoel goede kontaktueie eigenschappen vaardigheid in het opstellen van rapporten affiniteit tot het Chr. onderwijs Wij bieden een prettige werksfeer een salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring 8% vakantietoeslag een goede vakantieregeling Nadere informatie desgewenst bide heer G Versluis, tel. 033-19152. Eigenhandig geschreven sollicitaties te nchten aan de secretaris van de Vereniging, de heer J Swank De opleiding tot bij de rijksaccountantsdienst studeren met een salaris De rijksoverheid biedt de mogelijkheid om opgeleid te worden tot adjunct-accountant 1e klasse bij de rijksaccountantsdienst. Deze dienst vormt een onderdeel van de rijksbelastingdienst. De opleiding wordt, voor wat het theore tische gedeelte betreft, mede verzorgd door het Nederlands Instituut van Register accountants (NIvRA). Daarnaast krijgen de studenten praktische vorming. Gedurende het eerste deel van hun studie (ongeveer 3 jaar) ontvangen zij een salaris dat thans f 1247,- per maand bedraagt. Voor 21-jarigen en ouderen gelden i.v.m. het minimum (jeugd)loon hogere bedragen. Bij de benoeming in ambtelijke dienst (bij de aanvang van het vierde studiejaar) wordt dit salaris aanzienlijk verhoogd, terwijl kort daarna bij de benoeming tot adjunct accountant (in het algemeen in december van het vierde studiejaar) een verdere ver hoging volgt. Het maximum-salaris van adjunct-accountant bedraagt thans f4137,- per maand. Twee jaar na de benoeming tot adjunct accountant kan men bevorderd worden tot adjunct-accountant 1e klasse bij de rijks accountantsdienst. Het maximum-salaris van deze rang is op dit moment f 4870,- per maand. Aan de hogere rangen zijn thans de volgende maximum-salarissen verbonden: accountant f6191,-, hoofdaccountant- titulair f 6752,-, hoofdaccountant f 7367,- per maand. De hierboven staande salaris bedragen zijn gebaseerd op de eind 1977 geldende salarisschalen. De bedragen zijn ekclusief 8% vakantie-uitkering. Om voor de opleiding in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn - of in 1978 hopen te komen - van het einddiploma gymnasium, atheneum, heao of hbs. Voorts dient u op 1 september 1978 niet ouder te zijn dan 24 jaar (in geval van reeds vervulde militaire dienst wordt deze grens op 26 jaar gesteld). Over de opleiding en de functie van adjunct-accountant is een brochure ver schenen. In de brochure is een formulier opgenomen dat bij aanmelding moet worden gebruikt. Belangstellenden kunnen - uiter aard geheel vrijblijvend - de brochure schriftelijk of telefonisch aanvragen bij het Ministerie van Financiën. Bureau uitvoering vorming en opleiding van de Directie Personeel van de belastingdienst. Casuariestraat 32. 2500 EE 's-Gravenhage; telefoon (070) - 76 67 42. Bij schriftelijke aanvragen wordt verzocht het vacature nummer 7-3315/0156 te vermelden (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe). De aanvraag van deze brochure moet uiterlijk 30 januari 1978 ontvangen zijn in verband met het medio februari te houden schriftelijke gedeelte van het vergelijkend toelatingsonderzoek. Cebeco-Handelsraad is een onderneming waarin meer dan 150 Aan- en Verkoopcoöperaties voor de Land- en Tuinbouw zijn verenigd. Samen met zijn leden-coöperaties verzorgt Cebeco-Handelsraad onder meer de levering van grond- en hulpstoffen en apparatuur aan boeren en tuin ders. Bij ons Ingenieurs- en Bouwbureau, dat de complete advisering (bouwkundige, machinale en electrotechnische) van'projecten voor onze organisatie verzorgt op het gebied van de mengvoederfabricage, graansilo's, opslag- en sorteerinrichtingen e.d. kan worden geplaatst een voor het vervaardigen van opstellingstekeningen van machinale installaties. Zijn theoretische kennis dient minstens te liggen op L.T.S.-niveau, aangevuld met een tekenopleiding. Leeftijd ca. 18 a 19 jaar. Voor deze funktie is enige tekenervaring gewenst. Schriftelijke sollicitaties gelieve U te richten aan Cebeco-Handelsraad, Personeelszaken, Postbus 182 te Rotterdam. Afd. Nationale coöperatieve aan- en verkoopvereniging voor land- en tuinbouw ba i HBT Dordrecht bv een uiterst moderne gemechaniseerde fabriek waar allerlei soorten betontegels worden vervaardigd, vraagt een voor Zuid-Nederland. Zijn belangrijkste taak zal bestaan uit het tot stand brengen van nieuwe kontakten en het onderhouden van bestaande relaties met onze afnemers, zoals diensten van gemeente werken, architekten. bouwmaterialenhandelaren en aannemers. Voor deze funktie is een middelbaar opleidingsniveau, alsmede ervaring in soortgelijk werk gewenst Belangstellenden nodigen wij uit een handgeschreven brief te zenden aan de direktie van ons bedrijf. Een diskrete behandeling wordt gegarandeerd Merwedestraat 40 3313 CS Dordrecht Tel. 078-38833*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 26