Testen jong kind heeft ook nadelen AUTOBIOGRAFIE Computer stuurt verkeer over Rijnbrug Arnhem VW Golf Diesel is stil maar zuinig Drs J. J. F. Schroots: regelmatig psychologisch onderzoek nodig Nederlandse docenten in Mozambique tevreden Renault 4 vijf miljoen Voor vluchtelingen in Angola 1,25 miljoen gulden Landbouwlonen 1,6 procent omhoog Uit rapport Nuffic blijkt: Minister Pronk: penningmeester commissie-Brandt Stoel houdt man 12 uur gevangen Nederlanders ontwerpen rijdend hotel ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 BINNENLAND T rouw/Kwartet25 Siccode Jong PERSOONSGEGEVENS NAAM ROEPNAAM LEEFTIJD GESLACHT SCHOOL ALKERMAN BART AREND 6 JAAR 3 MAANDEN JONGEN MERENOAL door Piet Hagen LEIDEN Als het goed is worden kleine kinderen regel matig medisch ondereocht. Op die manier kunnen licha melijke afwijkingen en soms ook problemen bij de opvoe ding tijdig worden onder kend. Het is eigenlijk jammer dat het onderzoek zich hier toe beperkt. Juist de eerste levensjaren zijn van kardi naal belang voor de psycholo gische ontwikkeling van het kind. Daarom zou het ge wenst zijn dat peuters, kleu ters en lagere schoolkinderen periodiek een psychologisch onderzoek meemaakten. Dan zouden ook leerstoornissen eerder ontdekt en zo moge lijk gecorrigeerd kunnen worden. Voor drs J. J. F. Schroots van het Nederlands Instituut voor Preven tieve Geneeskunde T.N.O. is dit een vanzelfsprekende gedachte Maar hij beseft zeer wel dat het makkelijker is zoiets te bedenken dan uit te voeren. En daarom heeft hij ook een bijdrage willen leveren aan de methodiek van een derge lijk psychologisch onderzoek bij kleuters. Samen met zijn collega Van Alphen de Veer ontwikkelde hij de zogeheten „Leidse Diagnosti sche Test", een hulpmiddel bij het opsporen van leerstoornissen. Over die test straks meer, eerst iets over de voorgeschiedenis. Schroots: „Harde cijfers wijzen uit dat ongeveer vijf procent van alle Nederlandse schoolkinderen het gewoon lager onderwijs niet kan volgen. Zij zijn dus aangewezen op buitengewoon onderwijs. Daar naast is er een groep, ik schat nog eens vijf a tien procent, die grote moeite heeft mee te komen. Ze zit ten wel op de gewone school, maar vaak met veel teleurstellingen. Al die kinderen, bij elkaar zo'n tien a vijftien procent, kampen dus met leermoeilijkheden." flet buitengewoon onderwijs, met name het zogenoemde l.o.m., is de laatste jaren flink gegroeid. Nu wordt er wel weer gepoogd een deel van die kinderen met leer- en op voedingsmoeilijkheden in de gewo ne school op te vangen, maar in hoeverre dat zal lukken is nog de vraag. Het probleem waar we intus sen mee zitten is hoe je tijdig ont dekt welk kind uit de boot zal val len. Nu hobbelen moeilijk lerende kinderen vaak mee tot de tweede, derde, soms vierde klas, voordat er goede hulp gegeven wordt. De te genzin in school is dan al zo groot, dat het tijden kost voordat het kind daar weer overheen is. Doubleren Het onderkennen van leermoeilijk heden is er niet makkelijker op geworden, toen scholen onder druk van onderwijskundigen en ouders het zitten blijven gingen verminde ren. Doubleren had grote onder wijskundige nadelen. Een jaar lang voor spek en bonen meedoen en dan een jaar lang alles over doen, ook de vakken waarin je goed was, dat is natuurlijk ook niet de manier om wat langzamer lerende kinde ren te helpen. Eigenlijk zou het hele onderwijs meer aangepast moeten worden aan het tempo van de individuele leerling. Maar dat is niet eenvoudig. En wat gebeurde er? Het zittenblijven werd afge schaft, zonder dat het onderwijs veranderde, althans, zo ging het op veel scholen. Het gevolg laat zich raden: kinderen gingen over van klas tot klas, totdat ze echt hele maal vastliepen. Maar dan zaten ze al in de derde of vierde klas en was het eigenlijk te laat. De heer Schroots ziet nog een ande re oorzaak. „De laatste tijd wordt steeds meer nadruk gelegd op de sociale en creatieve ontwikkeling," zegt hij. „En dat vind ik goed. Maar de balans mag niet doorslaan naar het andere uiterste. Want als kinde ren de basisvaardigheden van schrijven, lezen en rekenen niet on der de knie hebben, redden ze het in deze maatschappij niet. Die ele mentaire kennis is een voorwaarde voor overleven. Dus je moet wel aandacht besteden aan creativiteit en expressie, maar niet zoveel dat het ten koste gaat van taal en reke nen. Dan ben je verloren." Betrekkelijk begrip Schroots erkent wel dat „leerstoor nis" een betrekkelijk begrip is. Net zoals het woord „schoolrijp". Je kunt immers ook zeggen dat de school maar kindrijp moet zijn en dat het onderwijs dus moet veran deren. Een betere overgang van kleuter- naar lagere school, kleine re klassen, meer individueel onder wijs, en wat al niet. Natuurlijk moet je daar ook aan werken, maar verwacht niet dat zo alle proble men opgelost worden. De onder wijskundige en financiële middelen zijn beperkt. En afgezien daarvan, er blijven altijd kinderen met leer moeilijkheden, waar je de grens ook legt. Daarom is het zaak kinde ren met een kans op leerstoornis sen tijdig op te sporen. Enkele jaren geleden is geprobeerd dat langs medische weg te doen. De theorie die daarachter zat was dat leerstoornissen het gevolg waren van beschadiging van de hersenen. Maar dat verband bleek niet zo eenvoudig te liggen. Wel voor ern stiger afwijkingen, maar niet voor de kleinere, moeilijk herkenbare leerstoornissen. Toen deze weg vast liep is het psy chologisch onderzoek van jonge kinderen meer in de belangstelling gekomen. Het onderzoeksproject van het Nederlands Instituüt voor Preventieve Geneeskunde is daar een uitvloeisel van. Het instituut heeft daarbij nauw samengewerkt met de schooladviesdienst in Den Bosch en met onderzoekers van de Vrije Universiteit. De VU nam daarbij de hulpverlening aan kin deren met een geconstateerde leer stoornis voor haar rekening. Het uitgangspunt van het onder zoek van Schroots en zijn collega's was de schoolrijpheidstest, zoals die in Den Bosch werd afgenomen. Die test wordt meestal aan het eind van de kleuterschool gedaan, om te kijken of kinderen rijp zijn voor de lagere school. De heer Schroots schat dat ongeveer eenderde van de Nederlandse kleuters met derge lijke tests op schoolrijpheid wordt onderzocht. Verlengen Bij dit onderzoek wordt van een aantal kinderen vastgesteld dat ze eigenlijk nog niet schoolrijp zijn. Darf is het mogelijk daar wat aan te doen. In Den Bosch hebben ze hier en daar zelfs l.o.m.-kleuterklasjes gemaakt. Het is natuurlijk ook mo gelijk kleuters in hun eigen klas extra hulp te geven. Soms wordt besloten de kleuterschool met een jaar te verlengen. In andere geval len gaat het kind rechtstreeks naar het buitengewoon onderwijs. Een van de ervaringen in Den Bosch is dat bij tijdige signalering van de problemen en tijdelijke plaatsing in een l.o.m.-kleuterklasje. Later te rugkeer in het gewone onderwijs goed mogelijk is. Toch worden bij deze algemene schoolrijpheids-onderzoeken fou ten gemaakt. Kinderen die eigen lijk niet schoolrijp zijn worden ten onrechte schoolrijp verklaard en schoolrijpe kinderen worden te lang op de kleuterschool gehouden of ten onrechte naar het buitenge woon onderwijs verwezen. De kans op foute voorspellingen wordt al kleiner, wanneer naast de uitslag van de test het oordeel van de kleuterleidster wordt gevraagd. Stemmen die twee gegevens over een, dan is de voorspelling al heel wat betrouwbaarder. Maar volgens drs Schroots moet het nog nauwkeuriger. De massaal afgenomen schoolrijpheidstest is toch te grof, het oordeel van de kleuterleidster lang niet altijd be trouwbaar. Daarom moet in alle twijfelgevallen een intensiever on derzoek volgen. Daarvoor ontwierp men de Leidse Diagnostische Test. Deze geeft ook meer informatie over wat er precies aan schort. Scherpere diagnose Schroots: „Van leerkrachten kun je niet vergen dat ze in een klas van dertig kinderen precies weten wat ieders problemen zijn. Sommige leerkrachten voelen dat goed aan, maar lang niet iedereen. Dan heb je een instrument nodig om de diag nose scherper te stellen." De her Schroots schat dat ongeveer tien procent van de kleuters in aan merking komt voor zo'n nader on derzoek. Op een totaal van twee honderdduizend kinderen per jaar is dat altijd nog twintigduizend. Dat maakt het onderzoek tijdro- Eerst heeft de testassistente voorgedaan hoe het blaadje gevouwen moet worden; nu doet het kind dat na. KLAS/JAAR/GROEP GARDENIA ONDERZOEKDATUM 2 - 8 - 77 RAPPORTEUR A. DE GROOT U.000 A BART AREND D ZIJN A. ALGEMEEN COGNITIEVE ONTWIKKELING U. 111 A BART AREND B 94 C GEMIDDELD D ZIJN B. MAXIMAAL VERWACHTINGSNIVEAU U.203 K ZN L WS M NT N 107 E. RUIMTELIJK - ANALYTISCH INZICHT U.505 S GEMIDDELD T 94 F. TAALBEGRIP U.601 U GEMIDDELD V 96 U.711 W GEMIDDELD X 103 Zo worden de gegevens vanhet kind ingeheimtaal opgeborgen in het geheugen van de com puter. vend en kostbaar. Vandaar dat Sthroots gezocht heeft naar een manier om de interpretatie van de testgegevens zoveel mogelijk te au tomatiseren. Dat is gelukt, zij het dat die automatisering wel nadelen heeft. Zo wordt de afstand tussen de interpreterende psycholoog en het geteste kind groter: hij ziet het kind niet meer, anderen nemen de test af en bergen de gegevens op in de computer. „Griezelig" vind Schroots zelf ook het ontstaan van gegevens-bestan- den, waarin de psychologische bij zonderheden van een kind zijn op geslagen. Vooral als het psycholo gisch onderzoek periodiek wordt afgenomen," zou de hele levensloop van een kind in computers terecht komen. Met alle mogelijkheden van misbruik die daaraan vastzit ten. Overigens gelooft Schroots wel dat daartegen waarborgen te ma ken zijn. Het oprukken van de „test-maniakken" in het kinderle ven heeft natuurlijk nog wel meer nadelen. Kinderen kunnen zenuw achtig worden van al die testen en toetsen. Hun ouders gaan zich al dan niet overdreven zorgen maken. Testuitslagen kunnen^al heel vroeg een kind stempelen als „afwij kend". Leerkrachten kunnen de psychologische gegevens verkeerd hanteren en tegen het kind gebrui ken in plaats van tot heil van het kind. Een moeilijk te beantwoorden vraag is ook of de ouders het recht hebben het complete rapport (zie het fragment hiernaast) in te zien. En of ze het recht hebben de school inzage te weigeren. En eveneens om het rapport te laten vernie tigen. Tenslotte blijft het de vraag of het verfijnen van het psychologisch on derzoek in de vroege kinderjaren de aandacht niet te veel afleidt van meer onderwijskundige proble men. Want de school mag zich via testen natuurlijk niet van pro bleemgevallen afmaken, maar moet altijd blijven proberen het onderwijs zo te maken dat kinde ren met problemen ook zonder on derzoek tijdig herkend en geholpen worden. Drs Schroots heeft dit soort beden- kingen zelf ook wel gesignaleerd. „Natuurlijk kan elk instrument dat je maakt misbruikt worden." zegt hij. „Wij hebben geprobeerd het opsporen van mogelijke leerstoor nissen te vergemakkelijken. Maar de ouders, de leerkrachten en de overheid moeten zelf beslissen of ze dit instrument willen gebruiken." DEN HAAG (ANP) Minister Pronk van ontwikkelingssamenwer king heeft besloten 1,25 miljoen gul den beschikbaar te stellen voor hulp aan Zaïreense vluchtelingen in Noord-Angola. De hulp wordt gege ven via het hoge commissariaat voor vluchtelingen van de Verenig de Naties. In maart en april vluchtten ruim 150.000 mensen naar Angola in ver band met de hevige strijd in de Zaïrische provincie Shaba. Aange zien het noorden van Angola door de voormalige bevrijdingsoorlog reeds zwaar was getroffen, hebben deze vluchtelingen vrijwel geen mogelijk heden om zich in leven te houden. DEN HAAG De lonen in akker- en Weidebouw en veehouderij, tuin bouw, bloembollenbedrijf, pluim veehouderij, landbouwambachten, agrarische bedrijfsverzorgingsdien- *ten, cultuurtechnische werken, griend riet- en biezencultuur en veen- en turf strooisel bedrijf gaan op 1 Januari met 1,6 procent omhoog. Dit op grond van indexeringsbepa- ngen in de lopende cao's, aldus het ndbouwschap. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De twintig Nederlandse docenten die les geven in Mozambique, hebben het over het algemeen best naar hun zin en kunnen nuttig werken. Dit Mij kt uit een rapport van de Nuffic (de organisatie voor universi taire samenwerking) en de dienst technische hulp (DTH) van het mi nisterie van buitenlandse zaken. Twee vertegenwoordigers hebben enkele maanden geleden een bezoek aan Mozambique gebracht en kwa men tot de slotsom dat de inzet van de Nederlandse docenten aan de uni versiteit in Mapoeto (de hoofdstad van Mozambique) groot is. De mees ten tillen niet zwaar aan de nog gebrekkige medische zorg in Mozam bique en het in sommige jaargetij den beperkte aanbod van voedings middelen. veer hetzelfde werk, dat kan gevaar van groepsvorming opleveren. De Nederlanders zien zichzelf echter niet als blok en gaan veel met de Mozambikanen om Een aantal van hen is nauw betrokken bij de be leidsvorming aan de universiteit. Anderen houden zich daarvan afzij dig en beperken zich puur tot hun wetenschappelijke taak. SCHIPHOL De demissionaire mi nister Pronk heeft een functie als penningmeester in de commissie- Brandt aanvaard. Deze commissie is een initiatief van de Duitse socialist Willy Brandt. De commissie wil zich bezighouden met de problematiek van de ontwikkelingssamenwer king. Voor deze commissie zijn men sen aangetrokken die zich op dit "gebied intensief hebben beziggehou den. Na maandag, wanneer het kabi net Van Agt-Wiegel wordt beëdigd, wordt Pronk Kamerlid. Hij kan dit, volgens zijn zeggen, goed combine ren met zijn penningmeesterschap van de commissie-Brandt. Behuizing Volgens de samenstellers van het onderzoekrapport bestaat er een be hoorlijke mate van vrijheid van wer ken Mozambique is een sterk aaci- alistisch land is een open me ningsvorming mogelijk en treden de Nederlanders niet op als groep. Twintig mensen uit één land in onge- Lichtelijk verschil van mening be stond onder de Nederlanders in Mo zambique over de behuizing. Sommi gen zitten in fraaie huizen, anderen tvonen in flats. Aanvankelijk had ie dereen klachten, maar later vond een deel dat genoegen moest worden genomen met de huisvesting die de universiteit bood. Volgens de opstel lers van het rapport heeft dat de verhouding met de Mozambikanen wat vertroebeld, maar is de lucht na een persoonlijk gesprek met de rec tor weer opgeklaard. AMSTERDAM Vastge klemd in zijn stoel heeft een bejaarde Amsterdammer een hele nacht voor de televisie moeten doorbrengen. De 85- jarige man was voor de t.v. In slaap gevallen. Tegen elven ontdekte hij dat zijn arm klem zat In de stoel. Pas de volgende ochtend trok z'n hulpgeroep de aandacht van een voorbijgan ger. Een breekijzer van de poli tie moest er aan te pas komen om de man te bevrijden. Het gebied rond de nieuwe John Frostbrug in Arnhem, die zaterdag officieel wordt ge opend, krijgt een in Nederland uniek verkeersregelsysteem van een omvang zoals dat nog niet eerder werd opgezet. Rond de tweede brug over de Rijn zullen twaalf elektronisch be stuurde kruispuntregelaars het verkeer in zo goed mogelijke banen leiden. Elke automatische kruispuntrege laar neemt twee of drie complexen van kruisingen voor zijn rekening, wat neerkomt op zo'n tweehonderd envijftig verkeerslichtgroepen. Daarbij wordt zoveel mogelijk ge zorgd voor een „groene golf". De regelmaat waarmee de lichten op groen springen wordt bovendien aangepast aan de hoeveelheid ver keer op en om de nieuwe brug. De automatische regelaars staan na melijk in verbinding met het politie bureau, waar een minicomputer de lichten volgens tevoren bepaalde programma's automatisch kan be sturen. Maar ook kan de politie, dank zij een ingenieus stelsel van informatieverwerking op grond van de verkeersdrukte ingrijpen op elk gewenst moment. Eveneens kunnen gemeentelijke instanties de ver- keersregulering naar hun hand zet ten, bijvoorbeeld voor onderhoud of om een nieuw regelprogramma te testen. De nieuwe regeling van het verkeer, die de oude „starre" verkeersregel- centrale in Arnhem vervangt, is door de gemeente gerealiseerd in samen- De kruisingsvrije noordelijke opritten van de John Frostbrug. waar het verkeer gedoseerd wordt volgens computerprogramma s werking met Philips. Er is enige maanden voorbereiding aan vooraf gegaan. De bedoeling is op den duur nog veel meer verkeerslichten in de stad met het moderne systeem te gaan beheersen. De John Frostbrug, genoemd naar de Engelse luitenant-kolonel die in september 1944 de Rijnbrug wist te bezetten, bevindt zich ten westen van de eerste Rijnbrug. IJet Roer mondsplein heeft als kruisingsvrije op- en afritten voor de brug een stelsel van viaducten gekregen met gescheiden banen: op de brug zijn ook vrije busbanen. Met de nieuwe, bijna honderdveertig meter lange en tientallen meters bre de brug en met het nieuwe verkeers regelingssysteem hoopt Arnhem van de steeds in omvang toegenomen files tijdens de spitsuren bevrijd te worden. Deze files hingen vooral sa men met het omvangrijke woon werkverkeer over de Rijn. Een appartementenbus of rijdend hotel, ontworpen door twee Neder landers. is in Duitsland in produktie genomen. Het is een voertuig van 36 meter lengte, 2,5 meter breedte en vier meter hoogte. Voorlopig komen er twaalf van, die in Egypte zullen dienen om toeristen comfortabel te vervoeren. De eerste gelede bus van het type Car-o-Tel werd eerder deze maand in Nederland gedemonstreerd door een Zwitsers bedrijf, dat de bekende te kenaar Rudolf Das en zijn collega ontwerper Hans ter Burg opdracht gaf het voertuig te ontwikkelen. Het wordt gebouwd door het Duitse car- rosseriebedrijf Neoplan te Stuttgart en het heeft behalve de 320 pk tien cilinder dieselmotor van Mercedes- Bepz ook een viercilinder VW Golf- diesel aan boord, welke laatste dient voor de generator. De bus beschikt namelijk over tien appartementen, elk met airconditio ning, koud- en warm water, tv en radio en verder douche, toilet, tafel en zitplaatsen overdag en twee tot drie bedden 's nachts. Behalve de gezagvoerder en steward kunnen twintig gasten in de bus ge huisvest worden. Uit Amerika be staat belangstelling voor de bus als rijdend filmkantoor; het Rode Kruis in Genève acht het ontwerp ook ge schikt als mobiel ziekenhuis met operatiekamer. Als eerste model in de Franse auto historie heeft de Renault 4 een pro- duktie-aantal van vijf miljoen be reikt. De Renault 4 is daarmee ver uit de meestverkochte Franse auto aller tijden, waarvan alleen het pro- duktieaantal door Amerikaanse en Duitse modellen overtroffen wordt. Binnenkort wordt echter de Renault 4 het meest verkochte model, dat nog in produktie zal zijn in het moe derland. namelijk wanneer de fabri cage van de VW-kever eind 1977 in Emden wordt stopgezet. Van de ke ver zijn er nu zo'n zeventien miljoen gemaakt. Maar geen enkel ander Duits model kan de Renault 4 eve naren. waarmee deze wagen Euro pa's tweede in populariteit is gewor den. met de Engelse Mini op de derde plaats. Van de Mini werd vorig jaar de viermlljoenste gebouwd. De Renault-4 verscheen in 1961 min of meer als opvolger van Renault's eerste „Viertje" en de Dauphine, waarvan er resp. ruim één miljoen en ruim twee miljoen gebouwd zijn. De Dauphine bleef overigens nog tot 1967 in produktie, maar Renault ging sinds de komst van de R 4 over naar het principe van voorwielaan- drijving-met-vljfde-deur. Dit ge slaagde recept van de Renault 4 vond later allerwegen navolging. Het idee van de gemakkelijke, rui me doch voordelige auto werd inder tijd vergeleken met de „spijker broek" en de meer functionele dan fraaie vorm heeft inderdaad alle mo detrends getrotseerd. Vorig jaar was de Renault 4 na de modellen 5 en 12 nog nummer drie in Renault's pro duktie met 230.000 exemplaren. De appartementenbus voor een Boeing-Jumbn 747 op Schiphol- openbaar vervoer en hotel in één Wanneer één auto „de auto van het jaar" genoemd mag worden, dan is dat wel de Volkswagen Golf Diesel. De eerste dieselmotor met temperament en met een geruis dat tijdens het rijden niet voor de benzinemotor onderdoet heeft VW gebouwd voor het model, dat reeds de grootste successen van alle Europese auto's boekt, de Golf. Als klap op de vuurpijl blijft het brandstofver bruik beperkt tot zo'n één liter dieselolie per vijftien kilometer De dieselmotor kost ten opzichte van de benzinemotor 2.342,- gulden extra. Dat betekent ook een iets ho gere verzekeringspremie. Voor deze diesel geldt het motorrijtuigenbelas tingtarief voor de 800 kg-klasse, dat is 469,- per jaar, of slechts 163.- meer dan wanneer de Golf een benzinemo tor heeft. Met begin 1978 een diesel olieprijs van 65 cent per liter komt men aan 4,3 cent per km., terwijl bij benzine op 9,7 cent gerekend moet worden. Met een ruime stuiver ver dienste op het brandstofverbruik zal men al na ongeveer 16.000 km per jaar de diesel versie kunnen over wegen. Het bijzondere is echter dat de 50 DIN-pk anderhalve liter dieselmotor rijtechnisch vrijwel vergelijkbaar is met de 1100 cc 50 pk benzinemotor. Mede door de goede isolatie is het dieselgebrom onderweg verre van storend. Het autobusachtigc geluid bij het starten is het enige dat hoor baar de diesel kenmerkt. Met een „milieuknop" kan men de rook bij de start matigen. Bij kou moet men even wat langer „voorgloeien": een minuut ongeveer Bij het sturen ondervindt men met deze voorwielaandrijver geen hinder van het iets zwaardere gewicht op de vooras: wel is het remmen wat moei lijker De wagen lijkt wat lang door te gaan en men moet fors het pedaal indrukken. Praktisch Maar de Golf is om te rijden een bijzonder praktische wagen, die zeer gemakkelijk in de hand te houden valt, als benzineauto al voordelig blijkt in onderhoud en rembekrach- tiging is desgewenst als accessoire leverbaar. De Golf Diesel kent vier versies: de wat kale ND van 14.957,- de drie honderd gulden duurdere D. de weer duizend gulden duurdere LD en een nog bijna duizend gulden duurdere GLD van 17.234,-. Dit zijn dan de driedeurs versies: de vljfdeurs kost 726 gulden extra Pas de duurste versie heeft een voorruit van gelaagd glas en echte luxes Naar ruimte gerekend is de Golf Diesel niet voordelig in prijs, naar rijeigenschappen echter wel. De VW Golf, die zich als diesel slechts onderscheidt door de letter D aan de achterkant: weinig walm en veel trekkracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 25