Bedrijfsvestiging in een wet regelen Katholieke bond wil arbeidsplaatsenplan voor het onderwijs ZIEKENHUISPASTOR konsulent(e) jitj4 ervaren Straks aansluiting bij CNV? SER over voorwaarden Gemeenten Dierproeven wekken verzet van studenten ST. GEERTRUIDEN GASTHUIS OF ZIEKENHUIS DEVENTER Beleidsmedewerker (mnl. of vr.) MAATSCHAPPELIJK WERKSTER Prot. Chr. Stichting voor *r£>Maatsch. Dienstverlening ^.Noord-Veluwe en IJsselmönd sociaal kultureel werk(st)er De Sonnenburgh "SPARRENHEUVEL" <£N5> EEN STAFLID ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET 24 Van onze onderwijsredactle EINDHOVEN Er moet voor het onderwijs spoedig een arbeids plaatsenplan komen. Dit zei de heer J. G M. van Wegberg, voorzitter van de Katholieke Onderwijs Vereniging (K.O.V.) gisteren op de jaarvergadering van zijn bond in Eindhoven. WW w\w De heer Wegberg herinnerde aan de alarmerende cijfers omtrent de werkloosheid. Van de tussen 1975 en 1981 afgestudeerde onderwijzers en kleuterleidsters zullen naar schat ting 34 000 geen baan kunnen vin den Weliswaar loopt het aantal stu denten aan opleidingsscholen Iets terug, maar het beeld zal hierdoor niet ingrijpend veranderen. Wegberg deed verschillende suggesties om de werkloosheid in het onderwijs te be strijden De meest voor de hand lig gende maatregel is natuurlijk: klei nere klassen. Dat kost geld. maar werkloosheidsuitkeringen kosten ook geld. Pensioen Verder valt te denken aan vervroeg de pensionering, extra leerkrachten voor scholen in minder welvarende gebieden, en een soepel beleid ten aanzien van kleine scholen. Als klei ne scholen opjiet platteland teruglo pen. mogen de leerkrachten niet au tomatisch worden ontslagen. Alleen via natuurlijke afvloeiing (vertrek of pensioen) zou het personeelsbestand mogen inkrimpen De voorzitter van de K.O.V. vroeg verder om een betere rechtspositie voor docenten met een deel-betrek- king. Ook hierdoor zou de werkgele genheid in het onderwijs verbeterd worden. De scheidende minister Van Keme- nade kreeg van de voorzitter van de grootste onderwijsbond (43.000 le den) een pluim. Ondanks schoon heidsfoutjes gaat hij de geschiedenis in als de man die zeer veel heeft gedaan voor een betere rechtspositie van kleuterleidsters en onderwijzers en die bovenal zorgde dat het onder wijs voorrang kreeg in het regerings beleid. Voorwaarden Wegberg richtte zich ook alvast tot Van Kemenades opvolger prof. dr A. Op dit ogenblik is er een ..sociaal vestigingsstatuut" voor nieuwe be drijven in de gemeenten Rotterdam en Utrecht, en in de havenschap Delfzijl In Den Haag zijn vergelijk bare plannen in overweging. Rotter dam was de eerste gemeente met een vestigingsstatuut. Naar aanleiding daarvan vroeg enkele Jaren geleden de minister van sociale zaken een advies over deze kwestie aan de SER In de huidige experimentele statu ten geven de betrokken gemeenten alleen grond uit. in verkoop of erf pacht. als de gegadigde bedrijven aan een aantal voorwaarden vol doen Het bedrijf moet gegevens overleggen inzake vermoedelijk aan tal werknemers, opleidings- en loon niveau. werving van werknemers, huisvesting van buitenlandse werk nemers. werktijden, bedrijfsvervoer, en sociaal-hygiënische voorzienin gen in het bedrijf. Maar ook moet het bedrijf beloven met de vakbonden te overleggen over cao's en het te voe ren sociaal beleid in de onderne ming De hele SER was unaniem van me ning dat gemeenten het recht heb ben om in deze zin een sociaal vesti gingsbeleid te voeren. De bevoegd heden van de gemeenten in deze zullen echter in een wet geregeld moeten worden. De eisen die de ge meenten dan aan nieuwe bedrijven gaan stellen, zuilen ook op alle gega digden betrekking moeten hebben, en niet alleen op bedrijven die grond van de gemeente willen hebben. Verdeeld Met zo'n wet zullen wel Jaren zijn gemoeid De SER raakte verdeeld over de vraag wat er in de tussentijd mag gebeuren De hele SER (ook de werkgevers», had geen enkel bezwaar tegen een verplichting voor nieuwe bedrijven om de gemeente allerlei informaties te verschaffen. Maar principieel bezwaar was er bij de SER meerderheid tegen de bepaling dat nieuwe bedrijven moeten over leggen mot vakbonden De meerder heid ziet hierin een feitelijke ovcrieg- dwang. namelijk voor bedrijven die per se niet buiten gemeentegrond kunnen Van der Meulen (CNV) was teleurge- Pais. Als er bezuinigd moet worden dan stelt de K.O.V. duidelijke voor waarden. Onderwijs mag niet zwaarder ge troffen worden dan andere departe menten Onderwijs moet als welzijnsvoor ziening voorrang houden In het rege ringsbeleid. Kansarme kinderen mogen nooit de dupe worden van bezuinigingen. Ook binnen het onderwijs moeten de lasten gelijk verdeeld worden. Als de inkomens in het geding komen, mogen docenten niet méér gekort worden aan andere beroeps groepen. De heer Wegberg kondigde aan dat de K.O.V. het komend jaar de moge lijkheid gaat overwegen om zich aan te sluiten bij een vakcentrale. De grote vraag wordt dan: bij welke? De protestantse zusterorganisatie PCO zit bij het CNV. de „openbare" ABOP is aangesloten bij het NW, en dus bij de FNV Als de katholieke onderwijsbond toetreedt tot het NKV zou ze Indirect ook kiezen voor de FNV Dat laatste ligt misschien niet voor de hand als men kijkt naar de opstel ling van de KOV tegenover de sa menwerkingsschool. Samenwerking met het openbaar onderwijs wordt afgewezen. Oecumenische scholen (van protestanten en katholieken) worden wel als reéle mogelijkheid gezien. Tegen deze achtergrond lijkt aansluiting bij het CNV meer bij het karakter van de KOV te passen. Op de volgende jaarvergadering zal over dit punt een beslissing kunnen vallen. Op de vergadering van vandaag komt o.a. aan de orde of bij het kleiner worden van scholen niet- kostwinners (vaak gehuwde vrou wen) eerder ontslagen moeten wor den dan kostwinners. Van verschil lende kanten is betoogd dat dit een discriminatie van (werkende» vrou wen inhoudt. Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG Een ruime meerderheid van de Sociaal-Economi sche Raad (SER) bestaande uit werkgevers en onafhankelijke Kroonleden. vindt dat het afgelopen met zijn met gemeenten die bij uitgifte van grond voor nieuwe bedrijfsvestigingen allerlei eisen op sociaal gebied aan deze bedrijven stellen. Eerst moet deze zaak in een landelijke wet worden geregeld. FNV en CNV in de SER vinden dat ook in de tussentijd de gemeenten vrij moeten zijn om een sociaal vestigingsbeleid te voeren voor nieuwe bedrijven. steld over de opstelling van de werk gevers en meeste Kroonleden. Hij wees erop dat gemeenten die dat willen, in hun achterhoofd toch aller lei voorwaarden op sociaal gebied kunnen meewegen in hun beslissing om een bepaald bedrijf al dan niet grond te gunnen. Zoiets valt niet te verbieden. Daarom ls het veel beter wanneer gemeenten de normen, die zij in feite toch hanteren, openlijk vastleggen In allerlei statuten, zodat bedrijven en iedereen weet waaraan hij toe is. De regering heeft overigens geen mo gelijkheden om van bovenaf het ves tigingsbeleid van de gemeenten Rot terdam en Utrecht ongedaan te ma ken Wel is denkbaar dat het nieuwe kabinet na dit SER-advies zal probe ren verdere ..wildgroei" van sociale vestigingsstatuten te voorkomen. UTRECHT (ANP) - Utrechtse stu denten diergeneeskunde, verenigd in de werkgroep ..mens-dier-maat- schappijhebben zich gekeerd te gen het besluit van de faculteitsraad hen verplicht te laten experimente ren met levende dieren. De raad meent dat het onmogelijk is steeds vervangende mogelijkheden te bie den aan mensen met ernstige gewe tensbezwaren. Volgens de raad kun nen die beter een andere studie dan diergeneeskunde kiezen, zo staat In het Utrechts Universiteitsblad. De studenten vinden dat door de verplichting de persoonlijke vrij heid van de student ln het geding komt ..Erkenning van gewetensbe zwaren is immers een basisbeginsel van de democratie." zo zeggen zij. Zij achten het bovendien onjuist dat er een selectie komt onder aanko1 mende studenten op gewetensbe zwaren Door dit besluit van de fa culteitsraad wordt volgens de werk groep aan individuele docenten de vrijheid gegeven, te bepalen VCÈBB dierproeven beslist onontkoombaar zijn De studenten menen dat een gesprek over de dierproeven altijd mogelijk moet blijven. algemeen semi-overheidsziekenhuis van bijna 450 bedden. In het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk pastoraal team voor de geestelijke verzorging in de beide Deventer algemene zieken huizen, het St. Geertruiden Gasthuis of Ziekenhuis en het St. Jozef Ziekenhuis en in het St. Jozef Verpleeghuis, ontstaat de mogelijkheid tot het aanstellen van een Hierbij wordt gedacht aan een prot. chr. pastor (bij voorkeur N.H.), die een volledige theologische opleiding heeft genoten, bevoegd ambtsdrager in zijn (haar) kerk is en zich met overtuiging wil inzetten voor de geestelijke verzorging in de ziekenhuizen. Van gegadigde wordt verwacht, dat hij in goede samenwerking met de reeds in het St. Jozef Ziekenhuis aanwezige R.K. pastor en met eventueel in de toekomst nog verder aan te stellen geestelijke verzorgers van andere levensbeschouwing zijn funktie in genoemde instellingen zal uitoefenen en zal helpen om gestalte te geven aan het te vormen gemeenschappelijke ziekenhuispastoraat. Aanstelling zal geschieden in dienst van het St. Geertruiden Gasthuis of Ziekenhuis (semi-overheids ziekenhuis). Salariëring zal plaatsvinden overeen komstig de richtlijnen van de NZR, terwijl de rechtspositieregeling van de gemeente Deventer van toepassing is. Sollicitaties met uitvoerig curriculum vitae te lichten aan het Bestuur van het St. Geertruiden Gasthuis of Ziekenhuis, Fesevurstraat 7, Deventer, binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie. Het Christelijk Nationaal Vakverbond vraagt een voor de sector Maatschappelijk Welzijn. Zijn/haar taak zal bestaan uit: - Volgen en bestuderen van ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk welzijn, in het bijzonder betreffende: decentralisering welzijnsbeleid maatschappelijke dienstverlening sociaal-cultureel werk algemene bijstandswet - signaleren van relevante ontwikkelingen d.m.v. nota's en rapporten - voeren van het secretariaat van de Commissie Maatschappelijk Welzijn CNV - vertegenwoordigen van het CNV in enkele landelijke organen. Gedacht wordt aan iemand die beschikt over: - een academisch niveau, met tenminste hogere beroepsopleiding - kennis van en zo mogelijk enige ervaring met de sector maatschappelijk welzijn en/of algemene bijstandswet. - belangstelling voor het werk van de vakbeweging en een positieve opstelling m.b.t. het CNV. Kandidaten moeten bereid zijn een psychotechnisch onderzoek te ondergaan. De resultaten daarvan worden op verzoek met betrokkene doorgesproken. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer K. Dijkstra, telefoon 030-941041. Sollicitanten worden uitgenodigd hun brieven niet later dan 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan het bestuur van het CNV, Postbus 2475, 3500 GL Utrecht. Werken en wonen op de aantrekkelijke Noord-Veluwe? Dan willen wij graag met u kennismaken. Voor ons buro te Wezep vragen wij een in staat is zelfstandig het maatschappelijk werk te Wezep en Hattemerbroek te behartigen in bezit is van het diploma Sociale Academie en rijbewijs B-E, ervaring heeft in het algemeen maatschappelijk werk, bereid is om mee te bouwen aan een verant woorde hulpverlening. wil bijdragen aan de goede sfeer in ons team van 8 maatschappelijk werk(st)ers en 3 sta giaires. Belangstellenden met een Protestants- Christelijke levensovertuiging nodigen wij uit binnen 3 weken hun sollicitaties te richten aan het bestuur der stichting, Van Asch van Wijcklaan 57, Oldebroek. Voor inlichtingen kan men kontakt opne men met de Heer L. Busch, staffunctiona ris maatschappelijk werk, teleloon (05253) 1733. STICHTING JEUGDWERK 's-GRAVENHAGE OOST vraagt zo spoedig mogelijk voor haar Centrum de Jeugdhaven een voor 20 uur per week De hoofdtaak van deze beroepskracht ligt in het volwas- senenwerk, daarnaast wordt verwacht dat hij/zij met de andere stadeden, bestuur en bezoekers van het centrum wil meewerken in het totale werk. Verwacht wordt: ten minste een volfooide opleiding M.B.O (K W.) of N XX dat rekening wordt gehouden met het christelijk karak ter van de Stichting, leeftijd 25 jaar ol ouder. De aangeboden funktie brengt met zich mee dat er veel werk gebeurt in de avonduren. Geboden wordt: salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van 932,59 tot 1564.72 welvaartsvaste pensioenvoorziening. rechtspositie volgens LO.A.C. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Frans de Voogd tel 070-32 53 91 (of 80 12 57). Schrilteli/ke sollicitaties binnen 14 dagen te nchten aan het Bestuur van de Stichting, Prinsegracht 67, 's-Graven- hage Gereformeerd Kindertehuis te Wassenaar zoekt voor een groep schoolgaande meisjes en jongens in de leeftijd van 6-16 jaar een Vereisten: leeftijd min. 23 jaar Prot. Chr. godsdienst M.B.O. i.w. opleiding Sollicitaties te richten aan de direktrice, Lindelaan 2 te Wassenaar, tel. 01751-79875. De Protestants Christelijke "Dokter Willem de Jongstichting", beheert een vijftal gezins vervangende tehuizen voor de huisvesting, verzorging en begeleiding van zwakzinnigen, die overdag een sociale werkplaats, school, dagverblijf of vrij bedrijf bezoeken. Voor een van deze tehuizen, nl ..Sparrenheuvel zoeken wi| een man van tenminste 22 |aar met een protestants- christelijke levensovertuiging die als groepsleldfstler leiding en begeleiding kan geven aan een aantal geeste lijk gehandicapte volwassenen. Belangstelling? Oe heer G van Ingen. hoofd van „Spar- renheuvel'verstrekt u graag de door u gewenste inlich tingen (tel 030-783104). Uw schriftelijke sollicitatie kunt u ook aan hem nchten Baarnseweg 18. Bosch en Duin. gemeente Zeist. een tehuis van de Dokter Willem de Jongstichting Sla spijkers met koppen, word lid van het CNV! Samen sta je sterk! Bel 030-941041. DE WERKGROEP KERK en JEUGD FUNKTIONEREND BINNEN DE KLASSIS 'S-GRAVENHAGE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IS een groepering die zich bezighoudt met het begeleiden, stimuleren en organiseren van aktiviteiten gericht op vorming en toerusting ten dienste van het jeugd- en jongerenpastoraat. Wij zoeken een: full-time of part-time Vindt u. dat de kerken bijzondere aandacht moeten geven aan de situatie waarin jeugd en jongeren verkeren? Bent u van oordeel, dat daarom de onder steuning van het jeugd- en jongerenpasto raat een belangrijke zaak ts, dat daarvoor nodig is vorming, training, begeleiding en informatie, dat hiervoor heel konkreet openingen lig gen bij: jeugdouderlingen en pastorale mede werkers leiding van kindernevendiensten predikanten en katecheten eredienst- en liturgiegroepen oudergroepen, met het oog op de gods dienstige opvoeding van hun kinderen En... voelt u zich aangetrokken tot jeugd en jongeren en betrokken bij de ontwikke ling in kerk en samenleving bent u in staat zelfstandig te werken en samen met en vanuit de werkgroep Kerk en Jeugd de taken aan te pakken vindt u het niet erg op onregelmatige tijden werk te verrichten (ook 's avonds) hebt u theologische kennis en/of agogi sche bekwaamheden op tenminste HBO-nivo hebt u geen bezwaar tegen een psycho technisch onderzoek vindt u de hier aangeboden functie een uitdaging? dan zouden wij graag met u in kontakt komen Salaris en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig het advies rechtspositieregeling voor de medewerkers in algemene dienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Inlichtingen worden verstrekt door J. Schouten, p/a Javastraat 12 Den Haag. tel. 070- 463297 ol 070-466878. Een informatie-set is beschikbaar. Sollicitatie te richten aan: Benoemingscommissie Kerk en Jeugd. t.a.v. de hr. J. J. de Bruin, Stevinstraat 397, Den Haag. Het EVANGELISATIECENTRUM VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND TE LEUSDEN die haar (zijn) werkgebied zal vinden op het terrein 'van de adviesdienst. De taak van deze dienst is het verzorgen van advies en voorlichting op het terrein van de evangelisatie ten behoeve van de kerken. De advisering betreft niet alleen georganiseerde aktiviteiten en projekten. maar ook het funktioneren van plaatse lijke gemeenten als missionaire gemeenten in het leven van elke dag. Tot de taken van het adviesteam van ons centrum, dat momen teel vier leden telt, behoren o.a.: advisering en begeleiding van evangelisatiekommissies, werkgroepen, beroepskrachten in de evangelisatie e.d. advisering en begeleiding van evangelisatiewerk onder jeugd en jongeren (m.n. weekklub- en zondagsschoolwerk) verlenen van medewerking aan allerlei toerustingsaktivi- teiten verlenen van medewerking aan de vorming van plaatselijk evangelisatiekader onderhouden van kontakten met klassikale en provinciale deputaatschappen voor de evangelisatie vervaardiging van schriftelijk advies- en instruktiemateriaal Het is de bedoeling, in overleg met het adviesteam te komen tot een groepering van taken voor het nieuw aan te stellen staflid. Bij de advisering en voorlichting wordt nauw samengewerkt met de afdeling evangelisatorisch werk van de hervormde stichting Kerk en Wereld te Driebergen. Vereisten voor de funktie zijn: opleiding tenminste sociale akademie, liefst met V.O. zicht op de missionaire opdracht van de kerk enige jaren praktische ervaring in het werken met groepen bereidheid om in teamverband te werken. Ook predikanten die beschikken over aantoonbare agogische vaardigheden, kunnen solliciteren Bij gelijkwaardige kwalifikaties genieten vrouwelijke sollicitanten de voorkeur. Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selektiepro- cedure Nadere informatie wordt verstrekt door de sekretans van het Evangelisatiecentrum, drs H. Wesseling, Postbus 203. Burg. de Beaufortweg 18 te Leusden (tel. 033-43244). Sollicitaties met vermelding van persoonlijke gegevens kunnen gericht worden aan Deputaten voor de Evangelisatie, postbus 203, Leusden. opgegeven voor 16.00 uur kan de volgende morgen geplaatst worden. Voor de krant van zater dag opgeven vrijdags vóór 13.30 uur en de krant van maandag op geven vrijdags vóór 16.00 uur. B«l 020-913456 of 070-469445 ol 010-115568 Schriftelijke opgave aan Postbus 859 Amsterdam, in linkerbovenhoek ver melden P/V. „Pijltjes" verschijnen óók als „Victories" in het och tendblad de Volkskrant voor de combinatieprijs van 2.00per millimeter hoogte per kolom van 4 cm breed. Exclusie! 4% BTW. Brieven onder nummer 2 toeslag. Trouw en de Volkskrant hebben samen een be taalde oplage van 365.000 en worden da gelijks door ca. één mR- joen mensen gelezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 24