Waarom Nationale-Nederlanden uw auto in het buitenland méér meegeeft dan een groene kaart. Uit brieven van lezers Onze mensen van Autoschade Buitenland zoeken het in service. Dat betekent dat u bij schade in het buitenland steun kunt vinden bij één van onze relaties, genoemd op uw groene kaart. In Frankrijk heeft Nationale-Nederlanden zelfs een eigen kantoor* waar u met Nederlands terecht kunt. Wist u overigens dat de rechtsopvattingen in het buitenland nogal eens verschillen met die in ons eigen land? In sommige landen loopt u-als u bijvoorbeeld een voetganger aanrijdt-de kans in de gevangenis terecht te komen. Ook als u geen schuld treft. U kunt bovendjen-ongeacht de schuldvraag- verplicht worden de kosten te vergoeden die verband houden met invaliditeit of overlijden van het slachtoffer. Sterker nog: in een aantal landen zult u ook smartegeld moeten betalen aan de familieleden van het overleden slachtoffer. Iets dat in Nederland niet kan. Waarmee we maar zeggen willen dat u veel gemak kunt hebben van een ervaren verzekeraar. Die weet wat service is, en contacten heeft. Relaties. Met juristen, schade-experts ter plaatse, bankiers, vakmensen die u verder kunnen helpen. Bij aansprakelijkheid. Of bij schade aan uw eigen auto, mits die ook daarvoor verzekerd is. Is de auto zwaar beschadigd of total-loss, dan laten we 'm in het algemeen toch naar Nederland terughalen. Omdat de reparatie beter op een vertrouwd adres kan worden uitgevoerd. En u bij achterlating van het wrak soms achteraf invoerrechten moet betalen over de waarde die de auto had voordat de grote klap kwam. Grote klappen of kleine-alleen een doordachte verzekering vangt ze allemaal op. Nationale-Nederlanden ATERDAG 17 DECEMBER 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet 23 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor kone reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor gedichten, open brieven, oproepen ol reacties op advenenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De inzendingen voor deze rubriek dienen zo beknopt mogeh|k te zi|n De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Het is ons helaas met mogeli|k over elk geval van bekorting of nietplaatsing (doorgaans een gevolg van een te groot aanbod) te corresponderen Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus. 859, Amsterdam Bi| publicatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld Pronk Bij het scheiden van de markt moest minister Pronk nog gauw eni ge miljoenen wegschenken aan het „arme" Cuba. Het js mij volkomen een raadsel hoe dit mogelijk is. Een land, dat troepen naar vreemde lan den stuurt om daar gevechtshande lingen te verrichten en met deze praktijken nog steeds doorgaat wordt door ons indirect geholpen om dit te kunnen volhouden. Ook de CDA-ministers in het nog zittende kabinet schijnen hieraan niets te kunnen doen. Het zal tijd worden en met het nieuwe kabinet is dat te verwachten dat aan deze politie ke geldsmijterij een einde komt. 'I Harde J. W. van Putten Aktueel belijden In de rubriek „Uit de Kerkbladen" van 12 december jl. heeft men kun nen lezen wat prof. Augustijn onze rooms-katholieke broeders over de gereformeerden heeft verteld. Hij schrijft, dat de z.g. „verontrusten" en het Confessioneel Gereformeerd Beraad laatstgenoemden in min der extreme vorm dan de eerstge- noemden het standpunt verdedi gen dat de waarheid van God in alle tijden dezelfde is en voor allen gel dig onder woorden gebracht kan worden. Prof. Augustijn spreekt hier ook van eén statisch waarheidsbe- grip. Ik geloof echter, dat het niets te maken heeft met een verdedigen van een standpunt in min of meer extreme vorm of met een statisch waarheidsbegrip, als wij ons verbon den weten met het katholieke belij den van de kerk van alle eeuwen en als we ons willen bezinnen op de aktualiteit en de betekenis van het reformatorische belijden voor de mensen in deze tijd. De waarheid van God voor Paulus en Augustinus was geen andere dan die welke onze toekomst opent: Jezus Christus, ge kruisigd voor onze zonden en verre zen uit het graf als de opgestane Paasvorst. Verschillende dingen zeggen wij nu anders, maar we mo gen geen andere dingen zeggen, dan die ons door oog- en oorgetuigen van de Heiland zijn doorgegeven. Ermelo R. van den Berg Verkeerd verkeer Haastig rept de mens zich voort. Per - jaar meer dan 2200 doden en duizen den gewonden op de wegen waaron- ler velen levenslang invalide. Ik spreek nu alleen over de bij ver keersongelukken betrokken men sen, niet over de reeën, de egels, de vogels, de hazen enzovoort, vooruit, in 10 seconden van nul naar honderd kilometer. Haastig rept de mens zich voort, tientallen kilometers file moeten dagelijks op verschillende punten worden uitgezeten en daar na vol gas waarbij èèn op de vieren dertig, drie op de honderd dronken zijn (zoals de reclame het noemt: dankzij drank weer mens geworden zijn). Dat mensen met een wat rui mere blik dan de meeste anderen ons vertellen dat nog voor vijftien jaar olie rest, dat de Amerikaanse president deze berichten heel erns tig neemt en dat het Congres, bang voor stemmenverlies de plannen van tie president naast zich neerlegt ach het zal mijn tijd wel duren en „ze" vinden wel weer wat uit. De regen in Nederland is zuur voor een groot deel dankzij de auto, van 1500 onderzochte aankomende sol daten was 25 procent in redelijke conditie, de rest bleek ontvankelijk voor hart- en vaatziekten (mensen van nog geen twintig jaar oud) om dat ze zich te weinig bewegen en bijna elke dag lees ik van diepbe droefde ouders die kennis geven van het sterven van hun kind dat plotse ling door een gevaarte van honder den kilo's waarin zich één mens voortrepte, vermorzeld werd. Dood, wie volgt, wie volgen, maar hopen dat niemand van ons het treft zo fluisteren we tot onszelf. Diepenveen H. de Bie Theologie Runia stelt vast, dat zij die theolo gie gaan studeren, meestal dominee willen worden. Ik weet niet of dat werkelijk zo is, maar door de koppe ling van de predikantenopleiding aan de theologiestudie ontstaan juist problemen, zoals b.v. Verbeek die uit de wereld zou willen helpen. Theologen hebben een werksituatie nodig, waarin ze los van kerkelijk- institutionele druk hun zuiver we tenschappelijke (en geestelijke!) ar beid kunnen verrichten. Natuurlijk mag een theoloog niet zomaar wat aanrommelen; ook hij dient zich te houden aan de voorwaarden en re gels die zijn discipline hem stelt, evenals iedere andere wetenschap per Ook zal hij, door de extra di mensie die zijn wetenschap heeft, zich richten op de gemeente om zo „mensen te helpen bij het verstaan van de bijbel en van hun leven in het licht van de bijbel". Daarbij hoeft hij zich echter niet gebonden te voe len aan de regels van zijn kerk, zo wel wat organisatie als wat confes sie betreft. Voor de protestantse theoloog Runia zou de Reformatie daar het grote voorbeeld van moe ten zijn. Heeft hij die vergeten? Wel, zo heeft Verbeek het bedoeld, en dit heeft Runia (als kerkman) niet be grepen. Lissc Joh. Diepraam Taizé ren op de visie van drs. Jonges. Bij wie weet, hoeveel broeders hun nor male leven als leraar, arts, predikant etc. hebben afgezworen, hun bezit opgegeven en in oprechte navolging van Christus zich met niet aflatende zorg volledig en onvermoeibaar in zetten voor de allerarmsten, ver drukten, mensen in geestelijke nood, voor hen die zich gelukkig voelen en voor allen, die een gewe tensvolle koers proberen te varen, moet het oordeel van de heer Jonges niet alleen een geweldige veront waardiging hebben veroorzaakt, maar ook een diep, gevoel van ver driet en teleurstelling. Wie durft zich aan te meten zo'n ruw en vernieti gend oordeel uit te spreken over zo velen, die in deze moderne tijd in samenspraak met de broeders en andere vertegenwoordigers van on telbare nationaliteiten en maat schappelijke en godsdienstige mi lieus onbaatzuchtig zoeken naar vrede en echt geluk voor iedereen? Dat is stuitend, zelfs voor een niet- christen, die onder de indruk is ge komen van de zuiverheid en echt heid van wat de Taizé-broeders in blij geloof doen en van de eerbied waarmee de duizenden bezoekers tijdens de sobere maar feestelijke diensten stilte betrachten, meebid den, meezingen en luisteren naar het ontroerende gezang van de broe ders. Als iemand durft te zeggen, dat zó het evangelie als drugs wordt gebruikt, hebben twintig eeuwen christendom hem inderdaad niets geleerd. Amsterdam Mr. C. de Wolf Jethro-Van Agt Van Agt: „Ministers en staatssecre tarissen moeten vrouwen en man nen zijn, die toegerust zijn met wijs heid, bekwaamheid, collegialiteit, gezondheid naar lichaam en geest. Mensen die nooit zullen kunnen worden aangeduid als luiaard, ijdel tuit of non-valeur." Mozes kreeg van zijn schoonvader Jethro destijds de raad om uit te zien naar flinke, be trouwbare en godvrezende mannen, die winstbejag haten. Met behulp van een strakke, interne organisatie, waarin' een ieder zijn plaats en ver antwoordelijkheid kende, wist hij zijn volk te leiden tot aan de grenzen van het beloofde land. De termijn van vier jaar zgn. progressief beleid heeft zich gekenmerkt door een veelvormigheid van Inspraak, aan wezigheid van actie-groepen, een steriel institutionalisme, een subsi- die-beleid met een gering sociaal rendement, de afwezigheid van initi atieven in produktieve zin enz. De vraag is wel of het Nederlandse volk nu staat met de rug óf met het gezicht naar het land waar het leven goed is. Mij dunkt, dat de opgesom de criteria van Van Agt weieens ont leend zouden kunnen zijn aan Exo dus 18. Zo gezien kan ik daarmee wel instemmen. Rotterdam J. E. v. d. Burg Mensenrechten Afgelopen zaterdag stond in het te ken van de rechten van de mens, rechten waarop wij bijzonder zuinig moeten zijn, en die ons Nederlan ders, die eeuwen voor deze rechten gestreden hebben, na aan het hart liggen. Eén die zich bijzonder heeft ingezet om op vreedzame manier deze rechten voor zijn mensen te verkrijgen was Steve Biko. Als gebo ren Nederlander, als Zuid Afrikaan en nu weer Nederlander, als vriend van Beyers Naudé, Theo Kotze, Do nald Woods, Allan Boesak en van onze broeders in Zuid Afrika, vraag ik u uw hart te openen, nu voor de Kerst voor de onderdrukten en voor de bange blanke mens in zijn ideolo gische ban. Toon uw solidariteit door een nieu we school of straat naar Steve Biko te noemen. Vlissingen R. J. Smit Hannie van Leeuwen (3) Haar vertrek uit de CDA-fractie is een veeg teken, met name voor de leiding van de ARP: AantJes en De Boer, temeer gezien het feit dat zij nummer twee op de AR-kandidaten- lijst, respectievelijk een hoge plaats (nummer vijf) op de ene CDA-lljst innam! Aantjes stuurde destijds ook al iemand van grote kwaliteit het bos in: de heer B. W. Biesheuvel. Vroeger gold in de ARP: de minder heid legt zich bij de democratische meerderheid neer, nu hebben de zes AR-dissidenten een andere (niet AR!) koers gekozen: hoe lang tole reert de meerderheid van de AR- achterban dat nog? Overigens: Han nie moet blijven! Voorburg J. Keijxer Hannie van Leeuwen (4) Graag willen wij on2e instemming betuigen met de actie van de heer en mevrouw Bolhuis uit Lelystad om mevrouw Hannie van Leeuwen in de Kamer te houden. Wij hebben dan de zekerheid dat er in de a.r.-vleugel van het CDA tenminste één recht vaardige is overgebleven (er zijn er meer gelukkig!). De onvrede van me vrouw van Leeuwen met het politie ke steekspel van sommige a.r.-voor- mannen begrijpen en delen wij. Me vrouw van Leeuwen moge zich ge sterkt weten door de gedachte dat velen in den lande achter haar staan in haar streven om het blazoen van eerlijkheid en goede trouw in de politiek onbesmet te houden. Daar om Hannie van Leeuwen, blijf! Zuidlaren A. van den Berg e.a. Hannie van Leeuwen (5) Er schijnen een groot aantal mensen te zijn die het bedanken van me vrouw Van Leeuwen als lid van de Tweede Kamer als een verrassing ervaren. Dat Is vreemd. Immers, ie der die deze hardwerkende en naar zij zelf zegt impulsieve vrouw de laatste Jaren heeft gevolgd heeft deze stap kunnen voorzien. Zij heeft er in haar contacten met de pers en de andere media nooit een geheim van gemaakt dat de ontwikkelingen op het confessionele erf niet naar haar zin waren. De werkelijke reden ligt in de onvrede die mevrouw Van Leeuwen heeft met het CDA. Het zou van werkelijke moed getuigd hebben indien ze nu zou zeggen te gen haar kiezers dat wat ze reeds in 1975 zei: „Wat ik mezelf verwijt ach teraf, is dat ik me stap voor stap heb laten overtuigen. Dat ik niet op cru ciale ogenblikken op m'n stukken ben blijven staan en niet heb ge zegd: mensen toch, zo wordt het niks, er zijn werelden van verschil, we proberen het in formules te van gen. maar in wezen zijn we 't niet met elkaar eens." Terecht zou haar achterban dan hebben kunnen zeggen: „Had ze zich dan voor de verkiezingen niet beter kunnen terugtrekken?" Maar het AR-volk is altijd mild voor hen die fouten erkennen en men zou dan de eerlijke waardering zijn blijven behouden voor de vele verdiensten van mevrouw Van Leeuwen sedert de oorlog voor de ARP. Bovenal zou men waardering hebben gehad om dat mevrouw Van Leeuwen dan het „karakter" zou hebben getoond dat ze zeker bezit. Jammer van die ge miste kans op de valreep. Middelburg L. P. Westhoff Hannie van Leeuwen (6) Hannie van Leeuwen uit de actieve A.R.-politiek? Haast niet te geloven! Jammer! God schonk haar als soci aal-bewogen mens op dit terrein bij zondere gaven en krachten waarme de zij zich voor 100 procent heeft ingezet voor de AR-partlJ en 't alge meen belang. Zonder mens-verheer lijking was zij één van de hechtste pilaren van de ARP. Antirevolutio nairen van alle kerkformatles: laten wij elkaar door de christelijke liefde trachten te vinden met waardering van elkanders levensovertuiging. Eéndracht maakt macht: niet om te heersen maar om te dienen. Twee dracht breekt kracht! Protestants Christelijk Volksdeel: Let op uw zaak! Waakt dat men elkander niet verbijt en vereet, opdat men niet verteerd wordt, maar sluit de gele deren tot waarachtig welzijn van ons dierbaar Vaderland! Vuren F. den Adel oud-voorzitter AR-kiesvereniging Putten Ik las Uw artikel over de „Veront waardiging door boek over Putten". Daarbij viel mij de volgende zin op: „Al deze dingen samen hebben ge leid tot de enorme sterfte onder de Puttenaren en dit terwijl de mannen uit Putten een lichamelijke conditie hadden die tienmaal beter was dan die van anderen in de kampen". Ik heb zelf in het concentratiekamp gezeten en het viel mij sterk op dat Juist de mensen die in een uitsteken de lichamelijke conditie aankwa men het eerst overleden waren. Mijn theorie is dat bij een langzame uit hongering zoals ik heb moeten doorstaan tot op het absolute minimum en daarop verder moet zien te leven, de overlevingskansen veel groter zijn, dan als men ineens van goede voeding naar het mini mum moet. Het is ook niet waar dat alleen de Puttenaren volkomen ont redderd waren in het kamp. Dat overkwam de meeste mensen van alle rangen en standen en godsdien sten. Alleen zij die niet in een con centratiekamp hebben gezeten kun nen zoiets schrijven. En tenslotte „als ze een schop in de handen kregen geduwd begonnen ze te graven, zich drukken was er niet bij." Ook weer zo n uitspraak die getuigt van geen begrip van het wer kelijke leven in het concentratie kamp. Natuurlijk probeerde Je je zoveel mogelijk te drukken, maar vergeet niet dat er constant vol doende SS'ers waren, de slavendrij vers, je in elkaar sloegen als ze in de gaten kregen dat Je Je drukte op een of andere manier. Ik verdedig niet de gereformeerden, noch enige an dere groep, maar wel de naakte fei ten. De verklaring die de auteurs van het boek gaven lijkt mij net zo griezelig, als van de anti-semieten, die voor allerlei toestanden de ver klaring zoeken bij de groep Joden. Den Haag E. Keijl Rijke armen (2) De heer Bakker neemt het terecht op voor de kreperende stumperds in de ontwikkelingslanden. Wanneer hij echter de aller armsten in Neder land bezuinigingen wil opleggen, zou het alleen christelijk zijn, als hijzelf en allen die meer hebben ook niet meer dan het minimumloon voor zichzelf zouden besteden en zelfs daar nog op bezuinigen. Wan neer men het regeerakkoord PvdA- CDA-D'66 naast het regeerakkoord CDA-WD legt kan leder zelf lezen, dat in het laatste meer bezuinigd wordt op bv. onderwijs aan kinderen in achterstandssituaties, terwijl de grondeigenaars veel te grote winst krijgen op grondverkoop in plaats van de gebruikswaarde. De heer Aantjes brengt heus wel naar voren dat we solidair moeten zijn met de ontwikkelingslanden. Maar hij is Juist te optimistisch als hij denkt dat met dit kabinet de sociaal-zwak keren niet in angst hoeven te leven. Rotterdam W. H. Koopmans Rijke armen (3) Ik ben het volkomen met de heer Bakker eens, dat de armen van Ne derland rijker zijn dan de stumperds in de ontwikkelingslanden. Maar moeten zij de koplopers zijn om de derde wereld te steunen, of zijn niet in de eerste plaats d^ „rijken" van Nederland hiervoor verantwoorde lijk? Van mij mag de heer Aantjes blijven knipogen naar de socialis ten. Ook alles in eigen land eerlijk verdelen. De derde wereld wordt door hem niet vergeten! Leiden P. E. Kuitert-van Eijk Telefoon: 1-0310022 of 1-0311774. Adres: Les Oréades, Parvis de la Préfecture, 95000 Cergy (bij Parijs). Ook kunt u gewoon contact opnemen met uw eigen verzekeringsadviseur. Of ons in Den Haag opbellen (070-711376). ponder goeie relaties ben je nergens." (Willy Mastijn, Autoschade Buitenland) „Als broer van één der broeders van Taizé voel ik mij geroepen te reage-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 23