Filippijnen in greep van buitenlands kapitaal Achter Manila's fraaie buitenkant schuilt heel wat ellende FILIPINAS ter bedrieglijk en Manila is (geluk kig) niet de Filippijnen. Inderdaad, de mensen maken een vrolijke en blije indruk en ze zien er naar „Westerse" maatstaven goed gekleed uit. De ouderen in een broek met daaroverheen de „Polo Barong" of de officieel door Marcos goedge keurde „Barong Tagalog", een be werkt lang uitgevallen overhemd, dat in duurdere uitvoeringen van zijde is. De jongeren in jeans en een T-shirt, maar dit is slechts uiterlijke schijn. Wie met Filipino's en Filipi- na's in gesprek raakt, krijgt heel voorzichtig en soms fluisterend ook de andere kant te horen. Andere kant Trouwens, iemand die zijn ogen goed openhoudt, de krottenwijk Tondo ingaat of het centrum, zoals Pasay City en een paar provincies bezoekt, komt die andere kant van zelf tegen. Daar is een werkelijk heid, die heel wat minder rooskleu rig is dan Marcos de buitenwereld wil doen geloven. Hij mag dan op 1 mei 1976 het minimum-loon hebben verhoogd tot tien pesos 3,20) per dag, maar dit bedrag is volkomen ontoereikend voor een enigszins menswaardig bestaan. In een metro pool als Manila is voor het levenson derhoud van een gezin, bestaande uit man, vrouw en zes kinderen min- stes 45 pesos per dag nodig, wil het een beetje kunnen rondkomen. Iets wat door een officiële regeringsin stantie als het Neda, het nationaal economisch ontwikkelingsbureau zelf is becijferd. De gezinsleden moeten van alles bij eenscharrelen om het inkomen te vergroten. Een arbeidersgezin is per maand aan voeding, huur, vervoer, huishoudelijke artikelen, water en elektriciteit omgerekend in Ne derland geld een kleine tweehon derd gulden kwijt, maar als vader al werk heeft krijgt hij per maand nau welijks honderd gulden, zodat er een constant gevecht plaats heeft om het hoofd boven water te houden. Je ziet overal in Manila kleine kinderen tot 's avonds laat in de straten bezig met de verkoop van losse sigaretten, kranten en stripboekjes, om iets bij te verdienen voor thuis. Sociale voorzieningen, pensioenen en ziek teverzekeringen, zaken die in Neder land haast als vanzelfsprekend wor den ervaren, ontbreken daar ten ene male. De enorme hotel-kolos van Silahis aan de President Roxas Boulevard. Sinds het uitroepen van de staat van beleg heeft Marcos niets nagela ten het multinationale ondernemin gen naar de zin te maken. Hij liet daarvoor zelfs een advertentie plaatsen in de Britse Times onder de kop „We houden van multina tionals" en somde daarin alle voor delen voor deze bedrijven op om zich op de Filippijnen te vestigen. Ze zijn vrijgesteld van alle vormen van plaatselijke vergunningen, be talingsverplichtingen en belastin gen. Er is onbeperkte uitvoer moge lijk van winsten en gedane investe ringen, terwijl daarnaast presiden tiële decreten bemiddeling en arbi trage bij arbeidsconflicten hebben De advertentie besluit met de zin: „De loonkosten voor buitenlandse ondernemingen in Manila liggen 35 tot 50 procent lager dan die in Hong kong of Singapore". Met andere woorden: voor buitenlandse inves teerders is de Filippijnen een onder nemingsparadijs, waar men zich niet gehinderd door stakingen en andere arbeidsonlusten rustig kan verrijken. De Filipjno's zelf zijn er echter wel de dupe van. En ook hier stelt „FM" de zaken wel iets mooier voor dan ze in werkelijkheid zijn. Stakingen door Kees de Leeuw vergemakkelijkt. Stakingen en wer- kweigering zijn verboden en het werkverbod op zon- en feestdagen is opgeheven, waardoor ruimere gele genheid ontstaat voor het tewerk stellen van vrouwen en kinderen. Ondanks het stakingsverbod bre ken er nog wel degelijk stakingen uit. zoals in oktober 1975 de staking van de La Tondena-arbeiders, waar bij vijfhonderd werknemers bijna twee dagen de fabriek bezet hielden, terwijl ook daarna, zoals op 1 mei, nog regelmatig protestmarsen, sit- down demonstraties en andere ac ties, plaatsvonden. Hieraan namen niet alleen arbeiders deel, maar ook studenten, krotbewoners en reli gieuzen. Er is sprake van een groei end verzet tegen het Marcos-regiem en dat is niet zo verwonderlijk in een land, waar het congres aan de kant is gezet, alle burgerlijke vrijheden zijn ingetrokken, geen vrijheid van vergaderen is. de oppositie achter slot en grendel zit of wordt gezet en van persvrijheid geen sprake is. Naast stakingen en betogingen in met name de grote steden is er ge wapend verzet op het platteland. Daar wordt strijd gevoerd tegen het leger. De twee belangrijkste groepe ringen. die daarvoor verantwoorde lijk zijn. zijn het marxistische ge oriënteerde Nieuwe Volksleger (NPA) met naar schatting een paar duizend guerilla-strijders. die met steun van kleine boeren gevechten leveren in de bergen van Luzon, de Visayas en in Mindanao en de strij ders (27.000) van het Moro National Liberation Front (MNLF) die in het zuidwesten van Mindanao al sinds 1972 ijveren voor meer zelfstandig heid in dit gebied, waarbij het om dertien provincies gaat voor de moslims. Tijdens mijn verblijf in de Filippij nen verschenen regelmatig grote stukken in de kranten over deze strijd en de gevechten in het zuiden. Opgemerkt moet worden, dat de be richten hierover soms spectaculair der worden gebracht dan de gebeur tenissen in werkelijkheid zijn. Je krijgt de indruk, dat deze berichtge ving Marcos en de zijnen niet geheel onwelgevallig is. temeer daar hij steeds laat weten best bereid te zijn de staat van beleg op te heffen, maardan moet het eerst wel rustig zijn in het zuiden. En zolang daar geen sprake van is kan men het opheffen van deze „uitzonderings toestand" wel vergeten. Wat de NPA betreft zijn mij meer dan eens geruchten ter ore geko men. als zou president Marcos som mige leden daarvan zelf betalen met de opdracht onrust te zaaien onder de plattelandsbevolking. Dat recht vaardigt én het zenden van leger eenheden naar deze gebieden om de bevolking te „beschermen" en op nieuw de staat van beleg. Let wel. het zijn geruchten die je nergens bevestigd krijg, maar ze zijn hard nekkig en gezien Marcos' reputatie zou er best een kern van waarheid in kunnen zitten. Buitenlander Wie in Manila verblijft, zal overigens behalve de berichten in de kranten over rebellie in het zuiden en af en toe een NPA-actie weinig van de staat van beleg merken. Je ziet over het algemeen weinig militairen op straat en Marcos is er alles aangele gen om deze stad de schijn mee te geven van een prettig oord voor toe risten, waar het met buitenlands geld (Amerikaanse dollar en Japan se yen) goed toeven is. 's Avonds en 's nachts kun je in de uitgaanswijk Malate rustig over straat lopen zon der te worden lastig gevallen behal ve dat je om de haverklap aanbie dingen krijgt voor een meisje en/of massage. De mensen die je tegenkomt zijn vriendelijk en aardig, maar je moet niet uit het oog verliezen dat je buitenlander bent en blank en dat er voor de Filipino altijd een mogelijk heid inzit iets aan je te verdienen. Dat is niet onaardig bedoeld, maar het is wel de realiteit. Ga je bij voorbeeld op zondag wandelen in het al eerder genoemde Rlzal-park. waar op zo'n dag hele gezinnen naar toe trekken, krijg je als buitenlan der meteen gezelschap. In mijn ge val een jongen, die naast me komt lopen en vraagt waar ik vandaan kom. Het antwoord „Uit Nederland" T rouw/Kwartet19 roept meestal een wereld van onbe grip op Soms denkt men. dat het de zoveelste staat van de VS is. maar als je dan uitlegt dat Nederland in Europa ligt, wordt er geknikt Dat is geen blijk van herkenning, maar be leefdheid. Dezelfde Jongen nodigde me uit met hem mee naar huis te gaan. Aanvan kelijk denk je, dat is toch wel gast vrij. maar bij nader doorvragen blijkt het om een afme zuster te gaan die daar zit. Je moet hem dan duidelijk te verstaan geven dat je er weinig voelt en nog een afspraak hebt. want anders kom je moeilijk van hem af. Aan de andere kant kun je je best voorstellen gezien de ar moede waarin de meesten verkeren, dat een Filipino op zijn manier pro beert iets aan Je te verdienen, want elke peso is er één. Jeepney mm^ Manila met zijn zeven voorsteden is een inmens grote stad met onvoor stelbaar veel mensen en een vorm van openbaar vervoer, die schitte rend is te noemen. Ben je ln het begin geneigd één van de vele taxi's te nemen, veel leuker en goedkoper is het je per jeepney te laten vervoeren, waarvan er duizen den rondrijden. Een jeepney is een omgebouwde Amerikaanse leger- jeep uit de Tweede Wereldoorlog, waarmee je voor ongeveer een dub beltje zo'n vijf kilometer van het ene naar het andere stadsdeel wordt ge bracht. Je steekt je hand op. stapt in en op de plaats van bestemming aangekomen tik je tegen het dak. betaalt de bestuurder en stapt uit. Het systeem werkt prima, is goed koop en je hoeft nooit langer dan een paar minuten te wachten voor dat er een langskomt. Bovendien geven de Jeepney's Manila e|n kleurrijk aanzien, ze zijn beschil derd in alle mogelijke en onmogelij ke kleuren en op de motorkap ver sierd met verchroomde paarden Veel jeepney's hebben ook kopspie- gels voorop Niet zozeer om het ach teropkomende verkeer in de gaten te houden als wel voor de bestuur der en naast hem zittende passagier om zich in te spiegelen, 's Avonds met kleurige verlichting zijn het net opgetuigde kerstbomen en het zou treurig zijn, als gouverneur Imelda Marcos in haar „verfraaiingsdrift" erin zou slagen deze voertuigen uit het stadsbeeld te laten verdwijnen. En dat alles ten gunste van haar op gas rijdende „Love"-bussen met air conditioning, die in Manila rondrij den en waarmee het naar verluidt niet al te best zou gaan. Het talrijke gemotoriseerde verkeer in de metropool, zoals taxi's, jeep ney's en auto's, waaronder Chevro- lets. Opeis en Buicks uit de jaren vijftig, die vaak met kunst en vlieg werk lopend worden gehouden, zor gen wel voor enorme verkeersop stoppingen en een indringende stank van uitlaatgassen. Met name rond het spitsuur 's avonds, als de toegangswegen potdicht zitten en er vaak geen doorkomen aan is. Voor rang krijg je niet, maar moet je nemen en wie gewend is aan het toch vrij ordelijk verloop van het verkeer in Nederland, weet niet wat hem in de Filippijnen overkomt. Martelingen Je hebt het leven echter te nemen zoals het is. Je bent er uiteindelijk als gast en daar past alleen een bescheiden opstelling bij. Boven dien is drie weken goed beschouwd veel te kort om Je een weloverwogen oordeel over wat ook aan te mati gen. Het zou getuigen van een verre gaande mate van arrogantie. Toch zijn er zaken die je als journalist niet kunt en wil negeren, omdat van on verdachte zijde meer dan eens is vastgesteld, dat ze onder het bewind van Marcos plaatsvonden en on danks aanvankelijke ontkenningen nog plaats vinden Ik doel nu op het bestaan van politieke gevange nen van wie er, zoals Marcos heeft toegegeven, zo'n zesduizend opge sloten zitten in acht kampen, waar onder Olivas en Bicutan. Amnesty International, die eind 1975 naar hun lot een onderzoek instelde, meent, zich daarbij base rend op onafhankelijke waarne mers, dat het er in ieder geval veel meer zijn. Uit dat onderzoek bleek tevens, dat deze gevangenen lang durig en afschuwelijk worden ge marteld zonder dat ze in staat van beschuldiging werden gesteld. Toen ontkennen niet meer baatte, ging Marcos er verschillende keren toe over aan te kondigen een aantal gevangenen te hebben vrijgelaten en gratie te hebben verleend, maar achteraf bleek dat daar heel weinig politieke gevangenen bij waren, al dus Amnesty. Deze organisatie, die in september wegens de vijfjarige staat van beleg nog actie voerde voor de politieke gevangenen in de Filippijnen, dringt er voortdurend bij Marcos op aan, de folteraars te berechten en de gedetineerden óf een eerlijk proces te geven óf in vrijheid te stellen. Tegen deze sociale, economische en politieke achtergrond moet dan ook het werk worden beoordeeld van de 36 Nederlandse vrijwilligers, die in de Filippijnen zijn ingezet in tal van projecten, waarvan ik er een aantal heb bezocht. In een volgend artikel meer hierover. Dit is het eerste van Wrcn serie van vier verhalen over de Fi lippijnen). ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 da Di '.I i„i .Wij strijden voor meer recht- digheid en vrijheid, voor de heilige rechten van de mens. Wij vragen niets voor ons zelf, maar offeren alles voor het wel- :ijn van allen. Wat zouden we tan nog behoeven te vrezen", lit verklaarde Jose Rizal, een fider van de Filippijne elite, ijdens zijn strijd tegen de ipaanse overheersing in 1889. [ij werd later uitgeroepen tot Ie „officiële" nationale held van de Filippijnen. let heeft overigens weinig geholpen, •ant na de kolonisatie door de Span aarden (1521-1898) namen de Ameri- anen het karwei over en ook al len de Filippijnen in 1946 for- 1 onafhankelijk, het is nog steeds semi-koloniale en semi-feodale naatschappij. waar Amerikaans ka- litaal de dienst uitmaakt. De tweede nacht is tegenwoordig Japan, dat e^Jzich een zeer sterke economische po rtie heeft verworven in Zuidoost- Azië. i; De huidige dictator Ferdinand E. Marcos (60), die op 21 september 1972 de staat van beleg uitriep over ie zijn land om de belangen van zich- zelf, familie en vrienden en buiten- 1 landse investeerders, veilig te stel- 22J len. laat zich weinig gelegen liggen aan de woorden van Rizal. Er staat m een overigens schitterend park n dat zijn naam draagt in Manila voor jeze held een enorm standbeeld dat permanente bewaking geniet, maar lat is ook het enige. Alleenheerser ■erdinand Marcos, in de gelijkge- ichakelde pers in koppen kortweg aangeduid met „FM", doet in werke- ijkheid bitter weinig voor de Filipi no's. In plaats van een „offeren van alles voor het welzijn van allen" wor den het land en zijn bewoners onder- hikt gemaakt aan de financiële ngen van zeer weinigen: onge- vierhonderd vooraanstaaande lilies onder wie Marcos en zijn iuw Imelda (47) die zo'n negen procent van de bezittingen in iden hebben. Zweep .merica, America, you have whip ped the Filipino", zingt Randy New man op zijn laatste elpee „Little cri- inals". „Amerika, je hebt de zweep /aiover de Filipino gelegd, hem gege ild". Dat gebeurt nog steeds. Niet leen in economisch, maar ook in Itureel opzicht- Ondanks de op- p van „FM" mee te werken aan n „nieuwe maatschappij" tiert de burger- en coca cola-cultuur er lig. Met name in metropool Mani la met zijn minstens 12 miljoen inwo- irs. Maar wat moet een arme Filipi no. die als hij geluk heeft werk te den per maand ongeveer 280 pe sos (95 gulden) verdient, met een iclamekreet als 'Wij wensen u een 'epsidag' En zeker degene die dat geldt voor zeer veel arbeiders niet eens dat minimumloon krijgt. te Filippijnen zijn een archipel he inde uit ruim 7100 eilanden met totale landoppervlakte van 400 vierkante kilometer, wat eenkomt met negen keer Neder- _id. Er wonen naar schatting 42 ■lljoen mensen, onder wie zo'n JOO.OOO Chinezen en 9000 Amerika nen Van de bevolking is ruim 80 rocent rooms-katholiek. Naast paans en Engels is de belangrijkste voertaal het Filipino oftewel Taga- ng, dat met name op Luzon wordt (esproken. Daarnaast zijn de voor- laamste gebieden de Visayas en Mindanao, waar vooral in het Zuid- vesten de Moslimbeweging zich roert in haar strijd voor onafhanke lijkheid. Wie van het vliegvelö langs de aai van Manila de hoofdstad bin nenrijdt wordt in eerste instantie getroffen door de enorme city-vor ming hier. Langs deze „national road" staan enorme hotel-kolossen, zoals Hilton, Hyatt. Silahis en Holi day Inn, peperdure nachtclubs en kantoorgebouwen van internationa- luchtvaartmaatschappijen. De meeste hotels zijn hier vorig jaar neergezet, toen in Manila de confe rentie van het Internationale Mone tair Fonds (IMF) werd gehouden en Marcos wilde laten zien, dat deze stad echt wel iets te bieden heeft op het gebied van toerisme en amuse ment. Hij werd daarbij gesteund door de gouverneur van Manila, zijn vrouw Imelda R. Marcos, die nog steeds bezig is met haar verfraai ingsproject om de buitenkant van deze metropool maar op te knappen. De krotten langs de boulevard wer den aan het oog onttrokken door een muur. die van buiten wit werd geschilderd. Voor de binnenkant geen geld, zodat de term „ge pleisterde graven" niet ver bezijden de waarheid is. I Daar kom Je wel achter, als je wat [H langer in deze stad verblijft, die vol |H »an de tegenstellingen is. Aan de ene kant een Westers aandoende rijkdom vol uiterlijk vertoon, zoals m het stadsdeel Makata, waar bui tenlanders en gegoede Filipino's wo nen en de arme bevolking geen toe gang heeft. Aan de andere kant de armoede van de Derde Wereld in de krottenwijk Tondo tegenover het havengebied van Manila, waar naar jchatting 300.000 mensen op elkaar leven in wat wel het grootste slop- Pengebied van de wereld wordt ge tornd. Al met al een bedenkelijk record. Bruisend Het beeld, dat Manila de bezoeker hij eerste aanblik biedt, is dat van een bruisende stad stampvol ver keer en chaos, waar de bevolking ach lachend tussendoor beweegt. Dit ontlokte een Amerikaanse toe rist eens de uitspraak: „De Filippij- °en een ontwikkelingsland? Kom to. je ziet hier toch geen armoede. De mensen lopen niet in lompen en' ochen de hele dag door. Die zijn gewoon gelukkig". Dit beeld is ech- De krottenwijk Tondo, waar naar schatting 300.000 mensen op elkaar leven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 19