Begin binnen twee weken naar Cairo CDA en VVD krijgen elk één staatssecretaris meer caravan ral Status ■«et Nieuwe Haagse Courant enmetNieuwe Leidse Courant Rampzalig jaar voor de staal Meubelfabriek Oisterwijk (fèriïobratis Hoe democratisch is het betaalde voetbal nu eigenlijk? Leiden heeft nu 'n sleutel die overal op past. zie pagina 20 Herinneringen aan professor V. H. Rutgers Testen van jonge kinderen heeft nadelen De vage grenzen van de Etrusken Het leven in een bejaardentehuis FILIPPIJNEN Een slecht beukenootjes jaar is nog geen ramp HET WEER iusreizen voor liet-rokers Vanavond nieuw gesprek met Carter Na aandringen van CHU ALGARVE ptum*eme IERLAND Geloogd Massief Europees Eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk op maar 10 plaatsen te koop: o* ■sa, 1IIJSB december HOERA!! „WEGWEZEN" IS ER WEER!! leerling-ziekenverzorgenden Trou* Trouw hoort bi' u Trouw 35STE JAARGANG NR 10324 ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 PAGINA 31 FRISIA /dj makelaars] ITGAVE TROUW/KWARTET B V. HOOFDREDACTEUR J. TAMMINGA DIRECTEUR INO. O. POSTMA POSTBUS 859 AMSTERDAM ABONNEMENT J 15,04 (MAAND) - 45,10 (KWARTAAL) - 118,20 (JAAR) 3STGIRO 660000 - BANK NED.CRED.BANK REK.NO. 23.00.12.574 GEMEENTEGIRO X11000 LOSSE VERKOOPPRIJS 0.60; FRANKRIJK FRS 3,50. DUITSLAND DM 1,80. LUXEMBURG FRS 13. PAGINA 13: 1 PAGINA 2: PAGINA 25: Alle werk is nog geen arbeid PAGINA 11: PAGINA "19: Kees de Leeuw bracht op uitnodiging van de stichting Ne- dcrlandse vrijwilligers een bezoek van drie weken aan de Filippijnen. Hij sprak daar met Filipino's en vrijwilligers over ontwikkelingssamenwerking en het Marcos-regime en bezocht enkele projecten. Vandaag het eerste verhaal over de politieke en economische situatie in dat land. PAGINA 29: Droog weer met zonnige perio den. Zwakke tot matige wind draaiend naar zuidelijke rich tingen en maximumtemperatu ren ongeveer zes graden. Morgen en overmorgen: Over wegend droog en plaatselijk mist. Temperaturen tussen vier en zeven graden. Morgen/overmorgen: 8.43/8.44 onder: 16.29/16.29 maan op: 12.59/13.24 onder: 1.06/2.14 zon op Tenzij prijs omhoog kan BRUSSEL (Reuter) De staalindustrie in de Europese Gemeenschap gaat een „ramp zalig" jaar tegemoet, tenzij de prijzen van staalprodukten met tien tot vijftien procent kunnen worden verhoogd. Deze uitspraak deed de heer E. Da- vignon, lid van de Europese Com missie. gisteren op een persconfe rentie in Brussel. De ministers van Buitenlandse Zaken bespreken de staalplannen van de Europese Com missie maandag en dinsdag aan staande in Brussel. De staalcrlsls dreigt om dicht bij huis te blijven gevolgen te hebben voor de werkgelegenheid bij Hoogo vens. Voor 2.000 tot 2.500 mensen dreigt ontslag, ondanks de perioden van werktijdverkorting die er dit jaar al zijn geweest. Het concern zit diep in de rode cijfers. -*r*' WASHINGTON, CAIRO (Reuter, UPI, AP, AFP) De Israëlische premier Menachem Begin heeft gisteren aan de Amerikaanse president een reeks voorstel len voor een Midden-Oostenregeling gedaan waarover beiden vanavond een tweede bespreking houden. Inmiddels is bekend geworden dat Begin de Egyptische president Sadat voor het eind van dit Jaar en mogelijk al komende week in Cairo zal ontmoeten. Premier Begin (links) en president Carter Van onze parlementsredactie DEN HAAO Formateur Van Agt heeft gisteren op de valreep besloten het aantal staatssecretarissen in zijn kabinet uit te breiden van de geplande veertien tot zestien. Het CDA krijgt nu tien staatssecretariaten: de WD zes. In Washington is gisteravond niets meegedeeld over het gesprek dat Be gin en Carter gistermiddag over de Israëlische voorstellen hadden. Het Witte Huls zei na het twee uren du rende gesprek dat beiden „alle as pecten" van de toestand hadden na gegaan. Carter heeft meteen na het overleg met Sadat getelefoneerd, zo zei Witte Hulswoordvoerder Jody Powell, die daarover verder geen bij zonderheden wilde geven.Hij wist evenmin of Carter tot een ontmoe ting met president Sadat heeft bes loten. Carter en Begin spraken eerst een uur alleen, voordat zij hun dele gaties erbij haalden. De Israëli's heb ben ook kaarten meegebracht om hun voorstellen te verduldelijken. In Washington meent men zeker te weten dat onder het Israëlische vre desplan ontruiming van de Sinai en een oplossing voor het Palestijnse vraagstuk. Dat is echter nog niet officieel bevestigd. Het communi que sprak slechts van „een proces voor de oplossing van het vraagstuk van de Palestijnse Arabieren". Car ter bekrachtigde nog eens het stand punt van de VS. dat directe onder handelingen, zoals door Sadat en Begin zijn aangegaan, het meest uit zicht op succes bieden. Carter-Sadat Powell sprak de geruchten over een ontmoeting tussen Carter en Sadat niet tegen. Hij zei echter niets te weten van eventuele plannen van Carter, op diens komende reis nog meer landen aan te doen. HIJ gaat onder meer volgend Jaar naar Saoe- di-Arabië. Powell antwoordde ont wijkend op de vraag, of de Israëliërs Amerikaanse garanties hebben ge vraagd voor het geval van vrede op basis van de nieuwe voorstellen. Eerst moeten die voorstellen wor den onderzocht, zei hij. Aan de besprekingen ln het Witte Huls heeft ook de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Cy rus Vance, deelgenomen. Vance was pas donderdag uit het Midden-Oos ten teruggekeerd, waar hij Syrle, Jordanië. Libanon en Saoedi-Arablë verzocht heeft aan de conferentie ln Cairo deel te nemen. In Cairo herhaalde president Sadat nog eens dat de kern van het conflict volgens hem bestaat uit het recht van het Palestijnse volk op zelfbe schikking, met een eigen staat op zijn grondgebied, en de kwestie van Oost-Jeruzalem. Sadat zei dat hij binnen de komende twee weken premier Begin hoopt te ontmoeten. HIJ zei dat het „niet uit gesloten" was, dat hij zowel Begin als president Carter nog voor het einde van het Jaar zou ontmoeten. Of dat afzonderlijk of samen zal zijn liet hij in het midden. Op dit ogenblik, zei Sadat. heeft hij geen plannen voor een bezoek aan Washington ADVERTENTIES De onverwachte uitbreiding van het aantal bewindslieden ls een gevolg van Interne strubbelingen tussen de partijen die samen het CDA vormen: de KVP, de ARP en de CHU. Bij veertien staatssecretariaten zouden de negen CDA-zetels verdeeld zijn volgens de formule vier KVP, drie' ARP en twee CHU. De CHU wilde echter tot ln het laatste stadium met die zetels geen genoegen nemen, ook al omdat deze partij er met twee ministersposten het geringst afgeko men ls. Daarom werd gistermiddag, na strubbelingen tussen de partij voorzitters van de drie confessionele partijen, in een bijeenkomst van for mateur Van Agt met de fractielei ders Aantjes en Wiegel besloten, de CHU toch de derde staatssecretaris- post te geven. Daar moest voor Wie gel tegenover staan dat de WD er dan ook een extra staatssecretaris bij kreeg. Volgens de afspraken van gistermid dag levert het CDA staatssecretaris sen voor: buitenlandse zaken, justi tie, twee voor onderwijs, financiën, defensie, volkshuisvesting, economi sche zaken, sociale zaken en CRM. De WD krijgt binnenlandse zaken, defensie, verkeer, economische za ken, CRM en volksgezondheid. Od ADVERTENTIES Uw vakantie Tb PRIM^AftHK Is NR.1 naar mooiste stranden van Europa 4 x zaterdags KLM en TAP SöjglCOSTA VERDE KLM zondags v.a. 23/4 inl. en boek. 02159-14541 is NR,1 naar rekre aktlef toerisme o.a. cruisers, huifkarren, bungalows, dormobiles, vissen, paardrijden etc. puur natuur Cork en Shannon v.a. 17/3 Inl. en boek. 02159 -12551 vier departementen komen nu dus twee staatssecretarissen tegelijk. In Den Haag circuleren nog steeds vele namen voor de staatssecretaris-pos ten, maar er kwam sinds donderdag geen definitievere vorm ln. Vervolg op pagina 8 AOVERTENTIES Tegen de stroom van uitbuiting, onderdrukking onwetendheid in zoeken Latijns Amerikanen een rechtvaardige/ samenleving PRIM!jjAlRICA wordiNR.l nw USA ABC vliegretours 45 dgn tevoren boeken I 765,- familie/vriendenbezoek - tevens auto, pop-up, motorhome New York-vluchtdata o.a. 18/3,4/4,2/5,25/5,27/6,18/7,8/8 LET OP: paasvlucht boeken vóór 31/1 .Inlichtingen en boekingen: 02159-12657 In de hoek waar de klappen vallen staat Solidaridad achter hen die lijden om gerechtigheid Den Haag. Giro 1804444 Amsterdam. Berkel (ZH), Beverwijk, Ede, Heerenveen, Hengelo (O), Oisterwijk, (Jtrecht, Valkenburg (L) en Zuidlaren. Toonzalen te Amsterdam, Leidsekade 98-99 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, Beverwijk. Parallelweg 100. Ede, Grotestraat 72-74, Heerenveen, Dracht 142, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5. Oisterwijk, Heusdensebaan 65, Utrecht, Hollantlaan 26. Valkenburg (L), Reinaldstraat 9. Zuidlaren, De Millystraat 7. 0 DEN HAAG De zomertijd zal vol gend jaar lopen van 2 april om twee uur 's nachts tot 1 oktober om drie uur 's nachts. De ministerraad aanvaard de gisteren een ontwerp-besluit waar in dit werd vastgelegd. Het betekent dat de zomertijd in 1978 een week langer zal duren dan dit jaar. Toen werden de klokken op 3 april een uur vooruitgezet waarna ze in de nacht van 24 op 25 september weer een uur terug moesten. VERHUIST U! of heeft u ander transport nódig? Opslag en verpakking Holwerda Zonen LELYSTAD. Te».: «200-21000421400. COUPON: stuur mij (aangeven vp ALGARVE/COSTA VERDE EIRE/USA Naam: Adres: Postbus 142 - @B30iïl°/£Dt}3 Bussum Tïïl 14 <I=T;1J.\ 14 ;1 -M'W.I *T.T:TJ ERDAM geopend 10-17 uur en 19-22 uur zaterdag en zondag 10-17 uur toegang f 6.-, kinderen tot 14 jaar f 4,- voordeiige Trein-Toeoang-biljetten bijNS-stattons Bij de hogere sociale klassen ligt het percentage doorrijders na een aanrijding onder invloed van drank hoger dan bij de lagere sociale klassen. Dat. kan kloppen. Dronkenschap lijkt tegenwoordig een statussymbool te zijn. De nieuwsgaring van Trouw is voor iedereen betaal baar. Trouw nuchter Welkomstvoordeel De nieuwe abonnee krijgt een welkomstvoordeel. Hij betaalt (na twee weken de Krant gratis ter kennismaking te hebben ontvangen! 16.55 minder voor de eerste termijn. Schrijf op de envelop: TVnuw-Kwartel. antwoordnummer 2792. Amsterdam. Ken postzegel is niet nodig, die betalen wij. Hellen kan ook: 020-913456. afdeling service. Hoera! De kampgids 1978 van het LCGJ is zojuist verschenen. Daarin vind je circa 180 mogelijkheden in binnen- en buitenland. Om snel keuze te kunnen maken is het nodig direkt de gids aan te vragen; hij wordt je gratis toegezonden. Maandagmorgen zitten we vanaf 09.00 uur klaar Telefoon: 03438-6341 Afd Kampwerk, Postbus 99, 3970 AB Driebergen voor jjsl aojjuahul/ smuialvaau Het Zonnehuis kan nog enkele plaatsen in de eerstvolgende kursus, die in februari 1978 van start zal gaan. Om toegelaten te worden tot onze opleiding moet je aan de volgende eisen voldoen: 17 jaar of ouder zijn en in het be zit zijn van één van de volgen de diploma's: INAS, MAVO-III of -IV of 4-jarige L.T.S.-C niveau. Een kamer in onze perso- neelsflat staat tot je beschik king. indien je niet uit Amstel veen komt. Mevrouw J.E. Demaret. Hoofd Opleiding, wil graag telefo nisch nadere inlichtingen ge ven. Je brief kun je richten aan HET ZONNEHUIS AMSTELVEEN Postbus 567 Laan van de Helende Meesters 2 AMSTELVEEN tel. 020 -45 83 51 Uitgaande van de Chnslekike Vereniging Hel Zonnehuis" mei verpleeghuizen te Amstelveen. Beekbergen, Doorn, Vlaar- dmgen. Zwdhorn en Zwolle nieuwe abonnee: naam: adres: plaats: giro: betaalt per kwartaal opgegeven door: naam: iplaats: tel: Ik ontvang graag naar keuze: A Een degelijke mini-indexklapper voor telefoonnummers en adresgegevens. Handzaam formaat. Geschikt om mee te nemen tn elke jas of tas. Drie kleine gekleurde klosjes garen en naalden in een fraaie balpen. Een handig hulpmiddel voor de vakantie. A Twee verschillende Ot en Sien afbeeldingen Te gebruiken als sierplaat of pj^ce-mat. In originele kleuren en afwasbaar. j txdZ.'L fist

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 1