Gemeente tikt herv. diaconie op vingers VROLIJKE KEUKEN Leiden niet besnoeien op schooladvies dienst MOOI CADEAU 101-jarige in de Lier PULLMAN Vlakvoor Ie ouverture noest ik toch nog ven't verschil roeien. e moet'm voelen. De nieuwe >Viilishave®Qo Super. akbonden illen inzicht oorraden ist-Brocades Fotograaf stal voor meer dan f 100.000 Twee Chr. scholen in Delft samen Alphense politie had goede vangst Galerie van Ger Tuns Eisontslag van rechtsvervolging bij zwaardsteek op camping Jaarvergadering C.B.U.-Delft Haagse de beste appliqueerster Mineralen beurs in Den Hoorn voor extra lange of extra stevige matrassen Markten en veilingen LFT Ouder leiding van de koor- jgent Cor Bouter zijn woensdag- ind en de gehele donderdag tele- ie-opnamen gemaakt door de Evan- ische Omroep in de Ned. Hervorm- Oude Kerk. Het Christelijk Jeugd- ir van De Lier, het Evangelisatie- r Delft, het Gereformeerd Ge- ngd Koor 'Com nu met sangh' van Lier, het Gereformeerd Kerkkoor Schipluiden en het Maasdijkse piengd Koor verleenden hieraan dewerking. Het orgel werd bespeeld r Johan Diteweg. Opgenomen wer- negen geestelijke liederen uit Va- ius' Gedenckklank, een motet naar lm 36 van Adama van Scheltema, viertal vaderlandse liederen en deel van Bachs Matteus Passion t mijn God wil'. De E.O. is van n de opnamen in de loop van deze ler uit te zenden. ADVERTENTIE Vlaak ook het gebaar an de tevreden Iriekop-scheerder). L', DEN HAAG De politie heeft een reeks inbraken opgelost. De 38-jarige fotograaf E. R. H. uit Den Haag heeft er thans vijfentwintig bekend, waar bij aan antiek, sieraden en geld voor een waarde van meer dan 100.000 werd buitgemaakt. Slechts een klein deel van de goederen kon worden achterhaald. De inbraken pleegde de man voorna melijk in de residentie, maar ook in Vlaardingen en in Maassluis. Enkele ervan voerde de fotograaf, die als inbreker bij de politie bekend staat, uit met een barjuffrouw of een los- werkman, die evenals H. zijn aange houden en die ook een bekentenis hebben afgelegd. De politie verwacht, dat meer arrestaties zullen volgen. De zaak kwam eind januari aan het rollen bij de arrestatie van een ande re koopman, die van heling werd verdacht. Deze, ook bekend als inbre ker, gaf uiteindelijk toe antieke voor werpen van de fotograaf te hebben overgenomen. Bij de fotograaf thuis werden enkele goederen aangetroffen, die bij een inbraak in Vlaardingen waren verdwenen, w.o. een Picasso. Ook werd een lijstje gevonden met adressen, die reeds waren afgewerkt of nog aan de beurt moesten komen. De politie deelde nog mee dat de fotograaf vanuit zijn auto huizen ob serveerde, waarvan de deur niet goed dicht was of waar een touwtje uit de brievenbus hing. In alle 25 gevallen was de deur zeker niet op het nachts lot. Opnieuw vogelvrij DELFT 8 De Delftse Komedie geeft woensdagavond 19 en donderdagavond 20 april nog extra voorstellingen van de produktie 'Vogelvrij' in gebouw De Waag aan de Markt. Universiteit te Leiden LEIDEN Aan de Leidse Universi teit is de heer N. J. van Sittert, biochemicus bij het Biochemisch La- boratorinm van de Leidse Universi teit, gepromoveerd tot doctor in de biochemie op een proefschrift, geti teld 'Onderzoekingen over crown gall. Analyse van rna en dna in de tumor cel'. Zijn promotor was prof. dr. H. Veldstra. De heer P. de Haas is gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift, getiteld The church as an institution, critical studios in the relation between theology and sociology' Promotors waren prof. H. Berkhof en prof. dr. P. Smits. De heer D H Holsboer te voorscho ten is gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen op een proefschrift, getiteld 'Dichloro- methyl ethers and salfides'. Promotor was prof. dr. H. Kloosterziel. DELFT De prot. chr. Calvijnschool en Ireneschool aan de Van Kinschot straat gaan volledig samenwerken. Dit heeft tot gevolg dat binnen afzienbare tijd een der gebouwen leeg zal ko men. De wijk waar de scholen zijn gevestigd groeit niet langer meer. Een school kan alle nieuwe leerlingen gemakkelijk opvangen. DELFT Het Christelijk Fanfare corps 'Soli Deo Gloria' geeft vrijdaga vond 21 april om acht uur in de Sionskerk zijn jaarlijks concert. Piet Wouda heeft de leiding. Op het pro gramma staan klasieke en populaire werken. DELFT Het was een woeste ge beurtenis die zich in een bar aan het Oosteinde in Delft voltrok. Het ver liep aanvankelijk allemaal langs de lijnen van geleidelijkheid, een biertje drinken, een praatje maken en toen ineens was het mis. Goed mis ook, want het café werd veranderd in een soort van vrolijke keuken. Gasten klommen in de gordijnen, flessen, asbakken, een schemerlamp vlogen rond in de bar. De jukebox gaf een laatste schreeuw toen die eveneens in de vernieling ging. Nadat het vernielend gezelschap uit de bar was gewerkt, werd het karwei ALPHEN Surveillerende politie mannen sloegen in de nacht van woensdag op donderdag een beste slag, toen zij omstreeks 3 uur twee mannen zagen weglopen bij een su permarkt in het winkelcentrum aan de Diamantstraat in Ridderveld. De beide mannen waren al gauw achterhaald. Het tweetal, een 28-jarige Rotterdammer verblijf houdende in Amsterdam en een 18-jarige Belg, die op hetzelfde adres in Amsterdam bleek te wonen, had in de supermarkt ingebroken. Zij wilden juist pakjes sigaretten inla den. De hoeveelhtid die gereed stond vertegenwoordigde een waarde van 2800. De auto waar de heren ge bruik van maakten was gestolen. buiten vervolgd, middels een rijwiel dat door de ruit werd geslingerd, gevolgd door een bromfiets. ,.En dat was dan dat. Met het vervolg voor de Haagse poli tierechter. Er werd door verdachten een beroep gedaan o.a. op de drank, doch daar zag de Officier van Justitie niet zoveel in en de rechter zag dan ook niet veel reden om clementie toe te passen. Vanwege het nog blanco strafblad, wilde hij nog wel volstaan met voor waardelijke gevangenisstraffen en een geldboete.Een 37 jarige voorman, een 23 jarige losarbeider, een 30 jarige kassensloper, en een 25 jarige juf frouw werden elk veroordeeld tot 100 boete en twee weken gevangenis straf voorwaardelijk met proeftijd van een jaar, in welke tijd de aangerichte schade moet worden vergced. HOEK VAN HOLLAND Het etala- gev e rzo rgingsbedri j f Ger Tuns aan de Prins Hendrikstraat 217 in Hoek van Holland gaat zidh naast de etalagever zorging nu ook begeven in het meer directe artistieke vlak. Op zaterdag 15 april opent de heer Tuns een galerie met een perrfanente schilderijententoonstelling alsmede een koffiebar. Het geheel start onder de naam 'Port Inn'. Op het terras zullen gedurende de zomermaanden regelmatig portretschilders en kunst schilders werken. De toegang tot dè galerie is vrij. hl DEN HAAG Ontslag van rechtsver volging eiste de Officier van justitie bij de Haagse rechtbank voor de 32- jarige particuliere chauffeur J. v. K. uit Katwijk. De Officier vond de mogelijkheid van handel uit noodweer zo groot, dat hij deze eis stelde, hoewel de Katwijker terechtstond voor het toebrengen van een dodelijke zwaardsteek aan de 33- jarige autohandelaar Henri G. Jansen uit Wassenaar. K. voelde zich ln de nacht van 14/15 augustus zwaar bedreigd door een groepje jongelui in de camping Kaag- dorp. De jongens sloegen op de caravan van de Katwijker zodat vrouw en kinderen aan het gillen sloegen. K. trok daarop naar buiten met twee zwaarden uit zijn caravan. Het slachtoffer kwam op hem af in bokshouding, waarop ver dachte over een scheerlijn viel en Jansen met het zwaard dodelijk trof. Een getuige verklaarde echter, dat verdachte hard had toegestoken en hiermee was de Officier het wel eens, gezien de toegebracht wond (dwars door het borstbeen en het hart en tot bijna achterin het lichaam). Niettemin kon verdachte naar het oordeel van de Officier beroep op noodweer doen. Hij verkeerde in een grote noodtoestand tegenover een kwaadwilligende overmacht en was al aangevallen en in de wurggreep ge houden. De verdediger kwam ook tot de con clusie: noodweer. LEIDEN Het wijkcomité 'Plan Noord' zal zich in een adres tot het college van B. en W. en de gemeente raad van Leiden wenden. In dit adres zal het zijn bezorgdheid uitspreken over een mogelijke besnoeing van de begrotingspost voor de School-Advies- Dienst. Het doet dit omdat het het werk van de School-Advies-dienst van eminent belang acht voor het onder wijs in 'Plan Noord'. Het Wijkkomité zal de meest betrok kenen in de wijk benaderen om ad- haesie aan dit adres te geven. 'Plan Noord' is echter van mening, dat deze zaak de gehele stad aangaat. Daarom hoopt het, dat personen en instellin gen uit de gehele stad zich achter het adres zullen scharen en dat een de gehele stad bestrijkende organisatie de aktie zal uitbreiden en helpen voeren.. Adhaesie-betuigingen kunnen worden ingezonden naar Kemperstraat 5 Leiden. Het adres zal ook verzonden worden naar Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, de Minister van Binnenlandse LFT Vakbondsbestuurder J. van Windt van de Chr. Bedrijfsgor- centrale Unitas C.B.U. heeft giste- ond met betrekking tot de werk- verkorting bij Gist-Brocades enke- nededelingen tijdens de jaarverga ïg van de afd. Delft gedaan. Ge- ken is, dat de raad van commissa- en zonder overleg te plegen met ondernemingsraad deze werktijds korting voor 278 man heeft aange- idigd. telefonisch overleg met de bon- bleek de raad van bestuur de ling toegedaan dat men voortaan iter zal moeten handelen. De bon hebben nu schriftelijk gevraagd inzicht op het verloop van de rraad van 1 juni van het vorig en een analyse voor de komende anden. Als dit antwoord binnen is en de bonden beslissen of zij me- 'erking kunnen verlenen aan de rgestelde maatregelen, goedkeuring voor een kortere rküjd wordt afgegeven door de Ar- Isinspectie, dit mede ln overleg de bonden. in januari moest men uit de bladen vernemen dat er ontslagen den gaan vallen. Ook toen werden ernemingsraad en vakbonden ge- eer d. ir wat betreft de voorraden merkte beer Van der Windt op, dat die er meer zijn geweest, maar naar iele weken verdwenen waren. 4ts indien schriftelijk op de ge- de eis is gereageerd en men tot duidelijk beeld is gekomen, zal den overwogen om aan het eenzij- besluit van de raad van commis- i«en medewerking te verlenen. Van onze raadsverslaggever DEN HAAG De gemeente gaat niet akkoord met de hoge huren van omstreeks 200 van de gere noveerde huisjes aan het Om en bij van de Hervormde Diaconie. DELFT De Christelijke Bedrijfs groepencentrale Unitas C.B.U. afde ling Delft houdt donderdagavond 13 april om kwart voor acht in het Open Hof aan de Storklaan 1 een jaarverga dering. Een der distriktbestuurders zal een actueel onderwerp bespreken. De afdeling heeft 280 leden. Tijdens de vergadering heeft ook de bestuurs verkiezing plaats. Mevrouw Wieringa krijgt haar prijs van 1500 op dinsdag 18 april 14 uur tijdens de officiële prijsuitreiking in Hotel Okura te Amsterdam, waar mr. J. Knecht zal spreken over de creatie ve consument en Maret Cécile Moer dijk vocaal zal optreden. Tot nader bericht betalen de be woners van de verbeterde bejaar denwoninkjes de oude huurprijs van ƒ27 per maand. Het raadslid Christy Baas (kabouter) stelde deze kwestie gisteren in de vergadering van de commissie stads ontwikkeling aan de orde. Zij noem de de huren 'verschrikkelijk hoog'. Van de dienst Bouw- en Woningtoe zicht was op de vergadering aanwezig ir. R. Baars, die meedeelde dat deze huurprijs niet de goedkeuring van het gemeentebestuur heeft. De Hervormde Diaconie heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden, die waren gesteld bij de garantieverlening voor een lening ten behoeve van het renovatieplan. aldus ir. Baars. Als basishuur was overeengekomen een prijs van 120 per maand, terwijl de diaconie van een bedrag van 150 uitgaat. Inclu sief de centrale verwarming, centrale antenne en service komt de huur op ongeveer 200, hetgeen betekent dat vrijwel alle bewoners van het hofjes complex bijstand zullen moeten aan vragen Ir. Baars deelde verder mee, dat de hogere uurprijs van de diaconie ver band houdt met de opzet van een dienstencentrum. Zoals wij op 22 maart nog schreven, zullen 12 huisjes hiervoor worden verbouwd. Volgens de heer Baars is de diaconie bang dat er geen subsidie komt voor de exploi tatie van het dienstcentrum en daar om is een extra bedrag in de huur verwerkt Dit is echter tegen de re gels en daarom heeft Bouw- en Wo ningtoezicht er een stokje voor gesto ken. Wethouder W. H. A. Nelj van stads ontwikkeling deelde mee, dat hij zich met de Hervormde Diaconie over de kwestie in verbinding zal stellen. De heer J R. Andel, secretaris van de centrale diaconie van de Hervorm de Gemeente te 's-Gravenhage, gaf als commentaar dat hij niet op de hoogte was van het ingrijpen van het ge meentebestuur. MAASDIJK Tijdens de opening van het dienstencentrum voor bejaar den „De Prinsenhof" bood mevrouw Olijve-Krans, presidente van de V.V.II., namens deze organisatie voor zitter P. Scheffers van de Stichting bejaardenwerk Maasdijk een fraaie klok aan voor het dienstencentrum. DEN HOORN In het Gemeen schapshuis aan het Koningin Wilhel- minaplein wordt zondag a.s. van tien tot vijf uur een mineralenbeurs ge houden. O.m. krijgen bezoekers een collectie Nederlandse zwerfstenen uit de IJstijd te zien. De heer Verhoeff in Den Haag heeft ze in zijn bezit. Voor de beurs zijn ook buitenlandse collecties ingestuurd, zoals uit Duits land en België. Voor inlichtingen kan men terecht bij de heer A. van Steijn, tel. 015-34829. DE LIER De Lierenaars toonden grote belangstelling voor de verjaar dag van mevrouw W. M. A. van Ber- gen-Doorduin, die 101 jaar werd. Zij vierde dit feest bij haar dochter me vrouw Boekestijn-van Bergen, Achter laantje 12. Burgemeester P. B. Bou- man en echtgenote kwamen namens de gemeente een fraai bloemstuk aan bieden. De jarige werd overstelpt met geschenken en bloemen. Zij is nog goed gezond, heeft veel gevoel voor humor, breit veel en leest met belang stelling de krant LEIDEN De Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. opende op de hoek Zee manlaan-Van 't Hoffstraat een nieuw bijkantoor. ADVERTENTIE de betere matras DE LIER Doordat de Lierse bewo- genomen en na ongeveer 30 telefoon- ners niet stilgezeten hebben, is de heer A. Faro die in een woning voor minder validen woont en aan huis gekluisterd is, in het bezit van een invalidenwagen gekomen. Een Liers gemeenteraadslid heeft het initiatief tjes en enkele mondelinge verzoeken om hulp was ruim 4000.- bijeen. Dat leverde een prachtige wagen op met hulpmotor, voorzien van windscherm en beenbescherming, met verwarming. 's-GRAVENZANDE Het oudste lid van de zwemvereniging 'Alenicante', de 67-jarige heer F. C. Saraber, Hof- laan 156, is een vaste trimmer op de avonden ran 'Alicante' in het sport- fondsenbad. Twintig woensdagavon den had de heer Saraber nodig om 10 kilometer te zwemmen, wat hem in het bezit zou brengen van de gouden trimspeld van de vereniging. Maar nu was het zover en kon mevrouw Over- kleeft, bestuurslid van de vereniging, hem de onderscheiding opspelden. Voorzitter M. Klee zei: 'We tel len 170 leden waarvan 120 jeugdigen en 50 ouderen, maar het zijn leden waar we van op aan kunnen. Eén ding is wonderbaarlijk, we tellen slechts negen donateurs en dat is nu juist iets wat wij graag zouden zien uitgebrei± want mede met hun steun moeten we onze vereniging kunnen blijven handhaven. Het is beslist niet zo dat de vereniging armlastig is, maar het zou wel prettig zijn als de bodem van de kas steeds bedekt bleef. Op 29 april zal worden deelgenomen aan de Oranje-wedstrijden die gehou den worden door de scholen van Naaldwijk-Hoek van Holland en 's- Gravenzande. Begin mei wordt een aanvang gemaakt met de onderlinge wedstrijden. Zaken en de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. In aansluiting op deze eerste aktie en om deze te ondersteunen zijn nog twee plannen in voorbereiding. SCHEVENINGEN 13 APRIL Vlsserijberlchten. Besommingen trawlers: sch 10 8670, sch 56 4900: sch 250 11500: Besom mingen kustvlssers: sch 18 900; sch 65 530: sch 67 4200; sch 68 4025; OD 1 975: OD 4 4470; KW 226 20.900; GO 3 4820; GO 8 18.140: GO 17 4190; GO 43 3250; SL 10 2930; SL 49 8200; TH 26 2540 ARM 25 460: ARM 35 340: NOTERINGEN: Per kg. tong g 4,27—4,58 tong 8,30—9 tarbot III 5,50—5,60 tarbot IV 5,15— 5.60 griet I 4,10—4,65 griet II 3,10—3,70. Per 40 kg. schol gm 3851 schol m 4455 schol kl 28—40 wijting dicht 3740 schar 2234 kabeljauw m 80100 kabeljauw I 3267 kabeljauw II 3350 kabeljauw III 25—42. Per 100 kg. kabeljauw gr 200260. Aanvoer: 10.065 kisten kabeljauw, 370 kisten schol, 40 v.d. Kust c.a. 25. Kustvlssers. TJMTIinFN. Prijzen per a kg. ln guldens:. Heilbot 8—7,61. tarbot 12,39—11,44 gr. tong 4.504,13 kim. tong 7.506.88 tong 1 8.60— 6.25 tong 2 8,906,28 tong m 6,395,99 zalm 8,015,60. Per 50 kg ln guldens: tarbot 483 235 griet 234164 schartong 54 kabeljauw 1 10862 kabeljauw 2 16060 kabeljauw 3 75 48 kabeljauw 4 85—47 kabeljauw 5 49—28 koolvis 1 3533 koolvls 2 3430 koolvls 3 2527 blnke koolsvis 1 2619 kl. leng 41 32 lommen 20. schelvis 1 47. schelvis 2 47— 39, schelvis 3 42—37, wijting 1 56—53, wijting 2 5450. schar 5436. schol 1 83 70. schol 2 8370. schol 3 8764. schol 4 5745. poontjes 5946. makreel 1 2421, hammen 212. Heek 1 156, heek 2 116—108. heek 3 26—24, haal 24—16,20, lever 45—40. Per 125 kg. in guldens leng gr. 92—7S. Besommingen: Spanvlssers. HD 46 en 47 6000. HD 94 en 147 3400. KW 33 en 134 2500, VD 53 en 180 3000. VD 44 en 75 2000. UK 54 en 208 260. UK 56 en 2 220, UK 107 en 131 220, UK 107 en 131 22. UK 196 en 234 260. KW 149 12.500. KW 159 16.900, KW 171 16.700. KW 221 5700. KW 174 6.00. KW 177 70, Sch 81 29.40. Sch 117 11.30. IJm 11 11.00, IJM 36 33.700, IJM 4 2.50. IJM 7 700. IJM 51 2600, GO 2 14.0. GO 26 11.72. UK 17 1400. UK 208 13. UK 245 380, UK 249 140. VD 89 12.000, VD 1 25. VD 9 140, VD 15 1900, VD 19 2400, VD 24 670. VD 25 290, VD 46 3200, WR 136 24. WR 137 50. ZL 6 2000. Aanvoer: 33 k. en 475 kl.k. schelvis. 97 k. en 138 kl.k. wijüng. 3738 k. gul 298 k. koolvls, 280 k. haai. 70 k. en 384 kl.k. makreel, 538 k. schol, 68 k. schar 30 k. tarbot, 192 k. diversen. 218 k. stijve kabeljauw. 18.400 kg. tong. Totaal 977 kl.k en 5.641 k. 23.500 kg. Dubbele bonen 5,707,70. 200 kg. Komkommers: AAA 79, AA 92, A 7276. B 60—63, C 46—50, D 31—34, E 26—27. 33 000 stuks. Kg. 62—63. 1000 kg. Witlof 75. 200 kg. Peterselie 1720. 1100 bos. Postelein 1,55— 1.65. 800 kg. Raapstelen 22—25,5. 1200 bos Rabarber 32—48. 5500 kg. Radijs 15—43 SO00 bos. Selderij 2331,5. 3100 bos. Spinazie 35— 67 5600 kg. Sla I 12—23. 709.000 krop. Stoofsla 4547 225 kg. Bloemkool 10 1,90— 2.20. 12 1,10—1,85. 15 90—1.10. 800 stuks. Tomaten: AI 14.20—15.20. BI 14,40—14.50 Cl y—13,30. CCL 10.70—10,80. 15.400 bakjes Prei: AI 18—28. BI 15—21. 2.350 kg. 'S-GRAVENZANDE, 13 april, veiling West land-Zuid. Sla 11-12 kg 12—12,5 per stuk. sla 13-14 kg 12.5—14 per st. sla 15-16 kg 12—14 pst. sla 7-8 kg 3—5,5 pst. sla 9-21 1317 pst. Sla 22-24 kg 13,5—18 pst. sla 25-28 kg 13.5— 19 pst. sla 29 kg en op 1623 pst. Totaal aanvoer: 916.000 stuks. Andijvie 3585 per kg. aanvoer 16.000 kg. Spinazie 60 47per kg. Raapstelen 2427 per bos. Radijs 3350 per bos aanvoer 39.000 bos. Selderij 18—23 per bos. Peterselie 2024 per bos. Witlof 56—68 per kg. Rabarber 37—50. Postelein 1,50—1,55. Paprika 23—50. Tomaten: AI 14,60—15 per 6 kg. BI 14,20—14,40 per 6 kg. Cl 14,10—14,40 per 6 kg. CCI 12,80 per 6 kg. Totaal aanvoer 4200 kistjes. POELDIJK, 13 april, veiling Westland-Noord. 10,40—10,60. Binnenland A2 9,20—11,40 B2 8,50, C2 7,90—8,7, CC2 6, 23.531 kistjes. Sla 1 15 kg en op: 12,5—22 12—14 kg: 12,50— 13,50 II 12. 526.908 stuks, Andijvie I 79—87- 27.378 kg. Spinazie 1 40—78 6905 kg. Stoofsla 45. Postelein 1,57. Prlnsessebonen 6,306,70. Snijbonen 5,50—6,70. Snijbonen 5.505,60. Rabarber 45—60 3950 kg. Prei A 4749. 530 kg. Pepers Groen 8,409,50. Raapstelen 18 24. 5800 bos. Selderij 10—27. 13.250 bos. Krulpelersolle 12—20. 3250 bos. Peen 1,90— 1,95. Radijs 2634. 3.050 bos. Komkommers Klasse 1: 76 91, 61 72—75, 51 57—61, 41 46— 48. 38 32—35, 31 27—29. (90.500 stuks). Krom kg 6064 (3410 kg.). Paprika groen: 12 63, 15 62—83, 18 51 KG. 3,50—4,70 (7.870 kg.). Paprika rood: 15 1,18—1,19, 18 97, 20 82, 24 37 (3310 kg.). Aubergine: 6 1,20—1,40, 8 1,25, 10 95 (758 stuks). Bloemkool 8 2—2,30, 10 1.60—1,95. 12 1.15—1.65, 15 1,05—,10 (2824 stuks). PIJNACKER: Groenteveiling, 13 april Staandglaskomkommers 75 95100. 60 72—74, 50 63—66. 40 44—46. 35 32—33, 30 28—31. Aanvoer: 240.000 st. Kromme komkommers 6369. Aanvoer 10 ton. Tomaten A 13.70 14.60. B 14.59—14.70, C 12,70—13,30. CC 9,90—10.40 Aanvoer 8600 bakjes. Glassla export: 1217,5. Aanvoer: 33.000 krop. DELFT GroenetevelUng, 13 april. Komkommers AA 87—101, A 69—76, B 62—48, C 45—50, D 32—35, E 29—33 (422.00 stuks). Kromme komkommers 6267. Tomaten A 14.50—15, B 12.90—13.40, CC 10.10—10,80 (102 ton) Sla 12—17 (121.000 krop). DE LIER. 13 april velling 'Westerlee' Aardappelen 1—12. 1500 kg. Andijvie 78—95

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 9