;Veel bezwaren tegen hogere school- en collegegelden PTT ontwikkelt telefonisch antwoordnummer Kabinet krijgt wellicht tien onderministers Beperkende bepalingen deren lange-afstandcharters niet China weer kandidaat TT SALES-MANAGER MARTINAIR: VS zetten financiële hulp Israël voort Mej. Van Lanschot: Voor basis-studieloon renteloze leningen en geen collegegeld EEN HEERLIJK VAKANTIEBOEK 'BINNEN jivct jcs om BUITEN beentjes Kok Kampen Minh dreigt zich terug te trekken King een rondje Irisse energie 9 VRIJDAG 16 JULI 1971 Van onze onderwiisredactie UTRECHT Al heeft het ministerie van onder- ijs en wetenschappen nog geen maatregelen in de ichting van verhoging van kleuter-, college- en mid- [elbare schoolgelden afgekondigd, het lijkt bijna •ker dat iedereen die buiten de leerplichtleeftijd ilt en desondanks onderwijs wil volgen, daarvoor „Wij hebben geen zin om zomaar ja of nee te zeggen tegen die verhoging van het collegegeld", zegt mej. mr. W. M. W. van Lanschot, hoofd van het bureau studentenzaken van de uni- /ersiteit van Utrecht. Mej. Van Lan schot is ook lid van de commissie- kndriessen die over enkele weken ■apport aan de onderwijsministers zal jitbrengen over de studiefinanciering. Inmiddels is al bekend geworden lat de meerderheid van de commissie voor een collegegeldverhoging is, een leine minderheid zelfs voor een erg jg pterke verhoging. Mej. Van Lanschot lam ook een minderheidsstandpunt n de commissie in, door te pleiten voor een basis-studieloon. renteloze eningen en géén collegegeldheffing. Met een aantal medewerkers van Ie afdeling studentenzaken heeft zij ich afgevraagd of er al een voorlopig indpunt te bepalen is over de even- iele collegegeldverhoging. Zij kwa- ien tot de conclusie, dat ze er niéts ligs over konden zeggen, zolang it bekend was hoe de toekomstige naatregel eruit gaat zien, hoe het tudietoelagenbeleid zal worden en op m velke oriderwijsvisie het ministerie sen dergelijke maatregel zal baseren. Er zijn allerlei mogelijkheden: het linisterie zou kunnen vinden, dat de jestudeerden die nu eenmaal het ïeeste profijt van hun opleiding heb- er ook maar voor moeten beta- het ministerie kan ook vinden lat er meer inkomsten uit het weten- tappelijk onderwijs moeten komen, if dat hoger collegegeld de studenten :er zou motiveren voor hun studie, lat de studieresultaten beter zou- in worden. Er kèn de visie achter zitten, dat ministerie wat meer op andere ibieden van het onderwijs wil gaan ien (kleinere klassen, betere moge- kheden voor de uitvoering van de mmoetwet etc), en dat door het :llen van prioriteiten het college- fd als een tijdelijke maatregel ver- loogd zou moeten worden. In dat aatste geval moet je bedenken, dat 11e idealen niet direct te realiseren ijn, en dat het daarom, zou getuigen an een kortzichtig standpunt om bij en verhoging onmiddellijk actie te aan voeren". Sociaal-cultureel Het eindoordeel van mej. Van Lan- :hot zal afhangen van de visie van e ministers op het wetenschappelijk at iedereen zoveel mogelijk dat on- erwijs moet kunnen volgen waartoe ij zich voelt aangetrokken en waar- >e hij bekwaam is. Dat onderwijs loet in die opvatting zoveel mogelijk rorden bevorderd, omdat een goede Jleiding dan beschouwd wordt als ai belangrijk sociaal cultureel doel. Aan de andere kant kun je je base- in op de behoefte die de maatschap- ij aan academici heeft en dan kun het volgen van wetenschappelijk iderwijs voornamelijk beschouwen s iets waardoor de belanghebbende ieer zal kunnen gaan verdienen. Wij iezen voor het sociaal culturele <4andpunt. Als de welvaartsmaat schappij het kan betalen, dan zouden meer zal moeten gaan betalen. De aanbevelingen van de commissie-Nelissen en de tekst van het regeer akkoord spreken duidelijke taal. Nu deze verhogin gen (het collegegeld zou van 200 tot 1000 gulden op getrokken worden) dreigen, zijn er bij voorbaat al heel wat afkeuringen losgekomen over deze drem pelverhoging voor het onderwijs. nu misschien wel 1000 zijn door de inflatie, maar dan zou het logischer zijn". Het vreemde is dat Nederland een paar jaar geleden in vergelijking met het buitenland lage collegegelden had. Maar nu wordt een zo hoog col legegeld genoemd, dat het in vergelij king met de ons omringende landen aanzienlijk hoger zou zijn. De teneur W#1 •dnelig( we het liefst hebben dat de mensen zich zoveel mogelijk kunnen en mo gen bekwamen." Eerste jaar laag? Als de collegegeldverhoging door gevoerd wordt, moeten een paar pun ten wel goed overdacht worden. „Er zou overwogen moeten worden of het collegegeld in het eerste studiejaar niet laag moet zijn om de aansluiting van middelbaar op hoger onderwijs niet nog moeilijker te maken. Een student die na een jaar besluit ermee op te houden omdat hij niet goed meekan wordt dan niet gehin derd door erge hoge studieschulden. Voor mensen die met studietoela gen studeren zouden elk jaar voor elke studierichting de normen voor het verkrijgen van die toelagen dui delijk vastgesteld en gepubliceerd moeten worden. Dat had eigenlijk al tijd al moeten gebeuren, maar nu de studie duurder wordt moet het ze ker". Dan zou er iets verzonnen moeten worden Voor die ouders die in sep tember toch al zulke hoge kosten moeten maken (kamerinrichting, stu diemiddelen). Het verhoogde college geld zou dan misschien in termijnen betaald kunnen worden, al zou dan door de grotere administratie een ge deelte van de inkomsten weer weg vallen". Barrière Bij deze opmerkingen gaat mej. Van Lanschot ervan uit, dat de ver hoging er inderdaad komt. Zelfs al zou zij dat acceptabel vinden door de (nog te verwachten) visie van de mi nisters, dan zouden er nog heel wat negatieve argumenten overblijven. „De verhoging van het collegegeld zou voor de financieel zwakke milieus psychologisch een barrière kunnen vormen uit vrees voor hoge studie schulden. We kunnen niet beoordelen of hoge collegegelden remmend zul len gaan werken, omdat we niets we ten over verdere regelingen met stu dietoelagen. Bovendien wijzen de gegevens uit dat de rem al veel vroeger ligt, omdat velen de middelbare school verlaten voordat het eindexamen behaald is. De doorstroming van gymnasiasten en HBS-B-ir.ensen is al bijna opti maal (die van hbs-A niet). Vermoe delijk beslissen de ouders al tijdens de middelbare school of en hoelang ze hun kinderen onderwijs willen laten geven. Maar al zou hoog collegegeld niét remmend werken, dan vinden we nog dat uit vrees ervoor enige voor zichtigheid bij verhogingen geboden is. Kan het wel? Afgezien daarvan kun je je afvra gen of het psychologisch wel kan, om het collegegeld drastisch te verhogen, nadat het in 1954 verlaagd werd van 325 tot 200 en nu het ondanks ver schillende pogingen om de studenten- méér voor hun onderwijs te laten be talen tot nu toe op hetzelfde peil is gebleven. Als men geleidelijk ver hoogd had, dan zou die 200 van 1954 Okks Jager CurSiefjeS uit de omröep\\€reld Kostelijke cursiefjes van Okke Jager Een recensent schreej: 'Lachen mag gelukkig in Neder land en Okke Jager geeft daar alle reden toe: van een glimlach tot een schaterlach!' geb. f9,95 Verkrijgbaar bij iedere boekhandel. NEW YORK (AP) Door 17\ lan den is voorgesteld dat op de komen de algemene vergadering der V.N. China moet worden aangewezen als permanent lid van de Veiligheidsraad, en dat in alle organisaties van de V.N. China de plaats moet gaan in nemen, die thans door Formosa wordt bezet. in het buitenland is steeds meer ge worden om onderwijs zo goedkoop mogelijk aan te bieden. „Wat we ons ook afvragen is of de ouders uit de middengroepen (de mensen die de studie van hun kinde ren helemaal of gedeeltelijk betalen) er niet minder zin in zullen krijgen de studie van hun kinderen te blijven 'betalen. En als ze willen blijven be talen, kan de collegegeldverhoging een erg vervelend effect hebben. Tot nu toe kon een groep de studie betalen door een eigen aanvulling op de extra-kinderbijslag en -aftrek die studerende kinderen opbrengen. Door een veel hoger collegegeld zou die groep nu gedwongen kunnen worden een rijksstudietoelage aan te vragen, omdat er een te grote eigen bijdrage gevraagd wordt. Door die toelage krijgen ze minder bijslag en aftrek, waardoor ze weer meer en hogere toelagen zullen gaan aanvragen. Het gevolg van de colle gegeldmaatregel zou dus kunnen zijn, dat het budget van de toelagen zal moeten worden verhoogd. Dat kost meer geld in plaats van minder". Veel zal dan ook afhangen van de ir.anier waarop het studietoelagenbe- leid zal worden geregeld. De commis- sie-Andriessen is in meerderheid voor leningen die de studenten tegen een niet te hoge rente kunnen sluiten en die ze later moeten terugbetalen als hun salaris boven de „loongrens" komt. Mej. Van Lanschot is voor renteloze toelagen. ..Academici moet je later maar via de belastingen pakken. Het argument dat je door een studietoela- gensysteem iets zou kunnen verande ren aan de hoge salarissen van aca demici. is niet juist. Daar zijn de toelagen te onbelang rijk voor. Als je dat .probleem wilt aanpakken moeten er heel andere dingen gebeuren. Bovendien lijkt het ons, dat hoge studieschulden juist niét zullen bijdragen tot lagere sala rissen. De afgestudeerden zullen er meer op gespitst zijn goed te verdie nen". Mej. Van Lanschot vindt en haar standpunt is binnen de comir.issie- Andriessen in een minderheidsstand punt tot uiting gebracht dat je de stijgingen van de salarissen het best kunt voorkomen door studenten een basis-studieloon te geven en ze ver der de kans te geven renteloze lenin gen af te sluiten. Daardoor zou de studieschuld van studenten kleiner worden. De student zou meer gelijk gesteld zijn met zijn werkende leef tijdgenoten die ook beloond worden voor hun werk en een reden om na de studie hoge salarissen te verlangen zou door een studieloon afgeremd worden. Mej. Van Lanschot stelt voor een basis-studieloon van 1000 uit te keren, dat zou kunnen stijgen met het stijgen van de welvaartsstaat. „In mijn voorstel komt collegegeld niet voor, maar als ik zou moeten kiezen tussen basisstudieloon plus collegegeld en geen basisstudieloon plus géén collegegeld, dan zou ik toch kiezen voor collegegeld". Hoewel de bergingsploeg, die bezig is de gestrande legervoertuigen bij Nieuw Schoonebeek te bergen, giste ren succes boekte met het bevrijden van een grote truck uit het veen, is het karwei nog lang niet geklaard: hier één van de andere wagens die tot aan de bovenkant van de wielen in de drassige bodem is weggezakt. SAIGON, PARIJS (Reuter. UPI, AP) Duong Van Minh heeft ver klaard dat hij zich op het laatste mo ment uit de Zuidvietnamese presi dentsverkiezingen zal terugtrekken, als deze niet eerlijk verlopen. De Verenigde Staten willen graag dat Minh mee doet aan de verkiezin gen, zo meende hij, om te verliezen, zodat de herverkiezing van Thieu er in de ogen van Washington goed uitziet. In zijn ogen is vooral de Ameri kaanse ambassadeur Ellsworth Bun ker een groot voorstander van Thieu. Generaal Minh zei ervan overtuigd te zijn, dat Thieu herkozen wordt als Bunker in Saigon blijft Het Witte Huis heeft bekendge maakt dat David Bruce, de Ameri kaanse onderhandelaar, in Parijs in augustus zijn werkzaamheden zal neerleggen om gezondheidsredenen en niet omdat er verschil van mening zou bestaan. Tijdens het overleg in Parijs, ver klaarde Bruce gisteren dat de Ver enigde Staten bereid zijn zich volle dig uit Zuid-Vietnam terug te trek ken, maar dat over de datum onder handeld moet worden. AMSTERDAM De 30-jarige Duitse toerist C. W. Lorentz uit Ber lijn, die woensdagmorgen op de voor rangskruising Nassaukade-De Clercq- straat in Amsterdam met zijn wa gen geen voorrang verleende aan een andere auto en bij de botsing ernstig werd gewond, is in de namiddag in het Wilhelminagasthuis overleden. SITTARD Het 13-jarig meisje Els Akihary uit Sittard is overleden, nadat zij donderdagmiddag was be trokken bij een verkeersongeluk. Zij zat achterop de brommer van een jongen die in Sittard een bocht te ruim nam en in botsing kwam met een auto. Natuurzuiver Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM „De beperkende bepalingen van de Rijkslucht vaartdienst ten aanzien van de goedkope vakantiecharters op de lange afstand duperen de Nederlandse toerist niet noemenswaardig. Het mag dan waar zijn, dat in Duitsland door hetontbreken van tarief beperkingen goedkope reizen naar Amerika, het Verre Oosten of Afrika kunnen worden aangeboden, de belangstelling in Neder land voor deze reiz enis zo gering, dat de Nederlandse tour-operators daarvan geen belangrijke concurrentie hebben te duchten". Dat is de mening van de heer H. Terpstra, sales-manager voor de lan ge afstanden van Martinair Holland, die daarmee ingaat tegen de Bussum- se reisorganisator Gerkens, die enkele dagen terug in Trouw felle kritiek uitte op de wijze waarop de Rijks luchtvaartdienst het goedkope vacan- tievervoer drastisch aan banden zou leggen. „Op het gebied van de tarieven stelt de Duitse luchtvaartdienst zich inderdaad vrijer op dan de Neder landse, maar aan de andere kant heeft de Duitse weer bepalingen ge steld, die heel wat stringenter zijn dan de Nederlandse. Ik kan alleen spreken van een nuanceverschil". Voordeel De heer Terpstra zegt de toepassing van die beperkingen overigens toe te juichen. ..Nederland is tot voor twee WASHINGTON, CAIRO (AFP, iuter, UPI. AP) De Amerikaanse lering zal haar financiële steun aan raël voortzetten, teneinde dit land staat te stellen militair materieel n te schaffen. irat Dit heeft de Amerikaanse ondermi- ster van Buitenlandse zaken Roger ivies woensdag in de Senaat mee- deeld. Hij lichtte het economische militaire hulpprogramma voor het idden-Oosten en Zuidoost-Azië toe merkte op: „Onze zorg voor de iligheid van Israël rechtvaardigt s streven om het militaire even- icht in het Midden-Oosten in stand houden". Davies zei niet, welk bedrag met de edieten voor Israël gemoeid is. Er slechts bekend gemaakt, dat de to- e militaire hulpverlening aan Is- ïl, Jordanië, Libanon, Saoedie-Ara- Marokko en Tunesië in totaal 500 ljoen dollar omvat. Daarvan zal Is- él vermoedelijk het grootste deel tvangen. Oavies herinnerde eraan, dat de VS dusver tevergeefs hebben getracht et de Sowjet-Unie tot een akkoord komen over de beperking van de ipenleveranties aan de landen in t Midden-Oosten. Hierdoor waren de VS genoodzaakt hun huidige politiek voort te zet- L zei hij. Wat betreft Jordanië, zei ivies, dat de crisis met de Palestij- n de financiële situatie van het ko- nkrijk aanzienlijk heeft verslech- rd. Hèt was daarom „van essentieel tang om de regering van koning Hessein te steunen". Alle leden van de Palestijnse com- indo-groep, die vorige week een ïrstad van Tel Aviv Petah Tik- wah met raketten beschoot, zijn in een nachtelijk gevecht met een Israë lische patrouille vlakbij de Damiya- brug over de Jordaan gedood. Dit heeft het Israëlische leger meege deeld. Bij de raketaanval op o?t plaatselijke ziekenhuis werden drie vrouwen en een meisje gedood. UTRECHT Op 17 stations in het noorden en oosten van ons land kun nen trienreizigers die een pasfoto no dig hebben zich sinds kort door de lokettist laten kieken. De voorziening is getroffen op kleinere stations, waar de aanschaf van een „foto-automaat" economisch niet verantwoord is. Nu kan de haastige reiziger zich ook daar binnen één minuut op de gevoelige plaat laten vastleggen, uiteraard te gen betaling. jaar een van de meest liberale landen op het gebied van de luchtvaart ge weest. Het gevolg daarvan was, dat Schiphol allerlei dubieuze maatschap pijen en vaak al even verdachte transporten aaptrok. De wapensmokkelaffaire van een paar jaar geleden is er maar één voorbeeld van. Nederland stond ge woon bekend als het roversnest van Europa. Daaraan is nu een eind geko men. Die beperkingen waren gewoon een noodzaak. De heer Terpstra betwist, dat door de controle van de RLD buitenlandse chartermaatschappijen kopschuw zouden zijn geworden ten aanzien van Schiphol. „Als ze zich al in Duitsland vestigen, is dat alleen om dat ze daar uit een grotere markt kunnen putten. Het is nu eenmaal aantrekkelijker te kunnen opereren in een land met 60 miljoen dan in een land van maar 13 miljoen inwoners." woners." Misvatting Evenmin is hij het eens met de be wering van Gerkens. dat de RLD met haar controle onder één hoedje zou spelen met de KLM en Martinair, waar het goedkope verenigingschar ters (voor bijvoorbeeld 650.- retour New York) betreft. Gerkens stelt, dat „de KLM maar met de vingers hoeft te knippen om de RLD-controle te doen uitvoeren bij charters van buitenlandse lucht vaartmaatschappijen om op die ma nier de concurrentie de voet dwars te zetten". Terpstra daarover: „Dat is een misvatting. Ook onze charters worden regelmatig gecontroleerd". De KLM was niet bereid om hierop com mentaar te leveren: „Wij hebben er geen behoefte aan met Gerkens in discussie te gaan". Die controle wordt bevestigd door voorzitter D. Dil van de Vereniging van Ouders, Familieleden en Vrien den van Emigranten, die uitsluitend goedkoper vliegcharters met de KLM en Martinair maakt. De heer Dil: „Vrijwel al onze groepen zijn tot nog toe gecontroleerd door de RLD. Belangrijkste vraag bij die controle was steeds of de deelnemers al ten minste een half jaar lid waren. Dat is een van de voornaamste voorwaar den, waarop je goedkope reizen mag organiseren. Zowel sales-manager Terpstra als verenigingsvoorzitter Dil zijn het er over eens, dat vooral op de markt van deze verenigingscharters nogal eens wordt geknoeid. Ter pst ra: „Daarom ook is het zo belangrijk dat er regels worden gesteld. Het is alleen maar in het nadeel van de passagier zelf, wanneer wordt ontdekt, dat hij een geantidateerde lidmaatschapskaart heeft. Hij loopt daardoor de kans bij zijn vertrek op Schiphol te worden tegengehouden. Verenigingen, die knoeien met lid maatschapskaarten moeten dat ook goed beseffen. iHet is niet denkbeeldig, dat wanneer dat door de RLD wordt ge constateerd de hele vlucht wordt afgelast. Voor de vereniging en dus voor de passagiers kan dat een ge voelige strop betekenen, want de luchtvaartmaatschappij is in zo een geval niet verplicht de al gestorte reissommen terug te betalen". DEN HAAG Om de moeilijkhe den in verband met de benoeming van de staatssecretaris op te lossen, heeft premier Biesheuvel gisteren de vijf fractieleiders van de regerings partijen in het Catshuis in Den Haag ontvangen. De minister-president heeft met dit gesprek een laatste poging gedaan om volledige overeenstemming te berei ken over het aantal staatssecretaris sen en de verdeling van de posten over de partijen. Van de kant van het kabinet zou men het meest voelen voor tien on derministers in plaats van twaalf of dertien, zoals aanvankelijk door de premier was aangekondigd. Het doorgaan van dit plan bete kent, dat het kabinet-Biesheuvel het waarschijnlijk zonder vrouwelijke staatssecretaris zal moeten doen. De pijn aan de kant van de fractie leiders was vooral, dat zij verschil lende claims moesten laten vallen. ARP en DS'70 zouden genoegen moe ten nemen met één staatssecretaris in het kabinet. De CHU zal volgens de door het kabinet aanbevolen nieuwe formule twee staatssecretarissen kun nen leveren. Mr. W. Scholten is reeds op financiën benoemd. De tweede zou dr R. J. Kruisinga moeten zijn, die op het ogenblik waarnemend fractie voorzitter is. Bij de benoeming van dr. Kruisinga tot staatssecretaris maakt de heer J. T. Mellema de meeste kans leider te worden van de CHU-fractie. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De PTT is in samenwerking met Philips bezig met de ontwikkeling van appa ratuur die het mogelijk maakt een telefonisch antwoordnum mer in te voeren. Bij het gebruik van dat nummer, te vergelijken met het al bestaande postale ant woordnummer, komen de kosten van het telefoongesprek voor re kening van degene die wordt op gebeld. Sinds maart van dit jaar houdt een produktie-ontwikkelingsgroep van de PTT zich bezig met de problemen die aan de invoering van een telefonisch antwoordnummer zijri verbonden. De voorzitter van deze groep, de heer H. J. M. Biezen uit Voorburg, marketing-specialist bij de Telecom municatiedienst. verwacht dal de nummers over vijf jaar beschikbaar zullen komen. Voor die tijd zal het niet mogelijk zijn de apparatuur, die voor elk type telefooncentrale geschikt moet zijn, te ontwikkelen. De PTT zelf maakt al van een tele fonisch antwoordnummer gebruik. Op dit nummer, 0017, kunnen inlichtin gen over de post- en postcheque- en girodienst worden ingewonnen. Vol gens de heer Biezen wordt met dit nummer, dat nu ongeveer een jaar in gebruik is „behoorlijk succes" ge boekt. Het telefonisch antwoordnummer, dat steeds met een 0 zal beginnen en door minstens drie cijfers zal worden gevolgd, biedt vele mogelijkheden. Het is niet alleen interessant voor het bedrijfsleven (dat via zo'n nummer onmiddellijke reacties op reclame aanbiedingen kan krijgen), maar ook voor bijvoorbeeld liefdadige instellin gen. Via het nummer zullen ook kleine geldbedragen kunnen worden overge maakt. Daarnaast zou het nummer gebruikt kunnen worden om informa tie uit computers op te vragen. Op 1 juli is de PTT begonnen met een marktonderzoek onder de moge lijke gegadigden voor een telefonisch antwoordnummer. De heer Biezen re- .kent op grote belangstelling. Alleen in de Verenigde Staten bestaat, onder de naam „Free phone", een systeem waarbij degene die wordt opgebeld betaalt. Verder kan in het internationaal telefoonverkeer via de telefoniste een regeling worden getroffen dat de 'ontvanger' de kosten voor zijn reke ning neemt. Het telefonisch ant woordnummer zal in Nederland waarschijnlijk worden ingevoerd on der het motto: "Praat'es gratis'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 9