Jlicutue gei&sctfe GDmrant Tsjombe opgesloten in zijn paleis Commentaar Winter sloeg weer harder toe Britten staan landing van Russische Iljoesjin niet toe Grote verwarring in Elisabethstad VN-troepen rukken op in Katanga Londen: leer om leer Soekarno wil niet toegeven ZATERDAG 29 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.30 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12669 CHRISTELIJKE AT IONA AL DAGBLAD „Staotvastttli is m§o bert ia Ufljeospttf VUURWERKGEVAAR Wees gebrand op de VEILIGHEID! Zie pagina 13 "IfANDAAG hebben UNO-troepen het paleis van president Moise Tsjombe van Katanga bezet. Tsjombe bevindt zich nog in zijn om singelde paleis. In een telegram uit Elizabethstad, dat gisteravond laat de UNO te Leopoldstad heeft bereikt, werd meegedeeld, dat de UNO meester is in het postkantoor en het spoorwegstation van de stad benevens in de studio's van radio Katanga en het paleis van Tsjombe. Een Ethiopisch sol daat van de UNO zou zijn gesneuveld en vijf zouden zijn gewond. Vieuws in pslag een oojro Troepen van de Ver enigde Naties zijn .in Eliza- ibethstad en omgeving in actie gekomen om de barri caden op te ruimen, die de gendarmes van Tsjombe hadden opgeworpen. V.N-- strijdkrachten hebben het paleis van Tsjombe bezet. Over het lot van de Katan- gese president is niets be kend. Voor de bewoners van de Waddeneilanden Ter schelling en Ameland is gisteren het isolement ge ëindigd. Op beide eilanden kwam na uren zwoegen een veerboot aan- De twee binnenvaartschepen waar naar reeds enkele dagen werd gezocht, liggen in de omgeving van Lelystad. «De acht opvarenden ma ken het uitstékend. Op een persconferentie in Amsterdam heeft prof- dr. C- G. Egel er ver klaard, dat 'het onderzoek van het Himalaya-geberg- te nog in de kinderschoe nen staat- De nagestreefde doelen konden intussen volkomen worden bereikt- In 1965 hoopt prof. Egeler weer naar Nepal te gaan met een klein team. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft geweigerd een Rus sische Iljoesjin op het vliegveld van Prestwickin Schotland te laten landen. De Russen hadden wel toestemming gevraagd te mogen landen om benzine in .te nemenmaar zich niet gehouden aan de voorgeschreven termijn van vijf dagen voor de landing plaats zal vinden. In het toestel zaten „land bouwers, architecten en mensen uit de industrie". Er gaan geruchten dat. Fidel Castro het aanbod om nog duizend Cubanen toestemming te geven het land te verlaten, heeft in getrokken- De 1113 reeds vrijgelaten gevangenen zouden vandaag voor pre sident Kennedy defileren en hem „hun grootste schat", het vaandel aan bieden. De hertog van Wind sor heeft gisteren ver klaard, dat het juist ver schenen rapport van de hertog van Coburg aan Hitier waarin deze onder meer vermeldde dat ko ning Ediward een alliantie tussen Duitsland en Groot - Britannië een dwingende noodzaak vond ,-over het algemeen een verkeerde indruk geeft". Men zou de uitlatingen van de hertog hebben verdraaid om bij Hitler in de gunst te ko men- De Brtsie bladen zijn o.ver het rapport verdeeld, sommige staan achter de hertog, andere doen een felle aanval op de nazi sympathieën van de ex- Koning. Het financieel jaar, dat achter ons ligt heeft zich gekenmerkt door een gro te bewogenheid. Hoewel het jaar wat milder som ber eindigt, dan zich liet aanzien, is alle economi sche onzekerheid nog niet overwonnen- Het vliegverkeer op de Luchthaven Rotterdam is vijf uur na de ramp met de Engelse Carvair weer hervat- Over de oorzaak van de ramp zijn nog geen definitieve mededelingen gedaan- De eerste groep uit de Katangaanse hoofdstad geëvacueerde UNO-burgers is gisteravond per vliegtuig in Leopoldstad aangekomen. De woordvoerder zeide dat uitsluitend niet strikt nodig personeel en gezinsleden werden geëvacueerd. Ten slotte deelde de woordvoerder mede, dat peen berichten zijn ontvangen over ver zet van burgers tegen de UNO-troepen in Elizabethstad en dat er geen aanwij zingen zijn van activiteit van huurlingen. Belgische reizigers uit Katanga, die gisteravond laat de Noord-Rhodesische grenspost bij Bancroft bereikten, deelden mede dat UNO-troepen, gesteund door zwaar mortiervuur, in een brede boog naar het centrum van Elizabethstad op dringen. De Belgen zeiden dat de UNO een tweede aanval is begonnen vanuit het noordwesten van Elizabethstad in de om geving van de weg naar Jadotville. Naar werd bericht wordt tegen deze aanval door de Katanganen hevige tegenstand geboden. Daartoe uitgedaagd door de gendarme rie van Tsjombe. zijn strijdkrachten van de Verenigde Naties gisteren, zoals ge meld, in actie gekomen in het gebied van Elizabethstad, de hoofdstad van de provincie. Zij ruimden de wegversperrin- ren op, die de gendarmerie rondom de stad hadden opgericht. Voorts bezetten zij het hoofdkwartier van de gendarme rie in het Karavia-district van Elizabeth, stad. Uit het feit. dat het burgerpersoneel van de Ver. Naties wordt geëvacueerd, kan worden opgemaakt, dat de VN- autoriteiten geen spoedig einde van de moeilijkheden verwachten. Tsjombe. wiens ambtswoning door zijn eigen gendarmerie beschoten werd, toen de premier met vertegenwoordigers van de VN confereerde, bevindt zich nog steeds in Elizabethstad. De mogelijk heid. dat hij (in navolging van zijn ministers, die waarschijnlijk de rimboe zijn ingevlucht) de stad zal verlaten, is niet groot, omdat de VN-troepen alle wegen rondom de stad beheersen. De toestand blijft intussen uiterst verward. Een feit is, dat sinds donder dagavond eenheden van beide partijen elkaar met geweren, automatische pens en mortieren beschieten. De V-N. zeggen (en hebben Tsjombe daarvan ook overtuigd) dat de Katanganen de strijd begonnen zijn. Maar Tsjombe en de Katanganen hebben lang volgehou den, dat de V.N.-troepen het vuur heb ben geopend. Pogingen om tot een be stand te komen zijn echter tot dusverre op niets uitgelopen. Volgens radio Kaanga weigerde de V.N.- vertegenwoordiger Mathoe in een gesprek met Tsjombe 'dal door de consuls Amerika en Engeland werd bijgewoond) een einde aan de strijd te maken, als de Katagaanse gendarmerie niet de wegver. sperringen zou opruimen. V.N.-functionarissen hebben Tsjombe donderdagnacht nog meegenomen na: golfbaan even buiten Elizabethstad, Indische troepen door de gendarmerie on der vuur werden genomen. Men liet hem zien, wat „zijn man deden. Tsjombe zegde toe, te zorgen dat het vuur gestaakt zou worden, hetgeen naar later bleek niet gebeurde. Toen de V.N. daarop eisten, dat Tsjombe schrif telijke toezegging voor een bestand zou doen, weigerde deze hieraan gevolg te geven, omdat hij eerst zijn ministers wild« raadplegen. De V.N.-vertegenwoordiger wilde hier mede niet akkoord gaan Oe Thant Hij nam contact op met secretaris-gene raal Oe Thant in New York en gaf ver volgens bevel, alle wegversperringen bij Elizabethstad op te ruimen. „Wij zullen zo ver gaan als wij kunnen", zo zeide hij En spoedig werd bekend, dat het hoofd kwartier van de gendarmerie in het Ka- ravia-disbrict was bezet en dat de weg versperringen waren verwijderd. Hoewel Tsjombe het ultimatum va V.N. had verworpen, nam de strijd bij het invallen van de duisternis af. Volgens een VN-woordvoerder zijn bij dc gevechten van gisteren zes Ethiopische soldaten en een Indiër ge wond Er is geen melding gemaakt van doden. In Elizabethstad waren giste ren slechts enkele winkels open. De (Advertentie) BANANEN meeste huisvrouwen hadden grote voorraden levensmiddelen ingeslagen; de stad zou verstoken zijn van water en elektriciteit. Receptie Koningin gaat niet door De Nieuwjaarsreceptie, die H. M. de Koningin ieder jaar geeft voor het Corps Diplomatique in het Paleis op de Dam in Amsterdam, zal dit jaar niet door- De diners voor het Corps Diplomatique in Huis ten Bosch in Dén Haag zullen min doorgang vinden in verband het overlijden van koningin Wilhel- De Koningin is voornemens de leden ran het Corps Diplomatique in de loop 'an het volgende jaar te ontvangen. restikt in Baby e moeders armen Een tragisch voorval had vrijdagnacht plaats in het gezin van de familie Korver aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam. De 28-jarige mevrouw Korver had haar vier weken oude baby 's avonds om elf uur de laatste voeding gegeven en daarbij is zU in slaap geval len. Het hoofdje van het kind raakte in de buiging van haar arm bekneld en toen de moeder om vijf uur 's morgens wakker werd. bleek het kindje gestikt De Noorse reder Einar Hoevding heeft bij de Hongaarse scheepswerf en kra- mehfabriek te Boedapest acht schepen besteld omdat de prijzen en de betaling via 'het verrekenkantoor voordelig waren. De eerste twee schepen van 1650 ton elk, 1000 pk dieselmotoren en 12 zeemijl snelheid, zullen in de herfst gereed zijn. Europa bibbert voort W addeneilanden toch 'bevrijd" Nederland en de rest van Europa zijn in dc afgelopen nacht nog wat steviger in de kluisters van deze vroeg ingevallen winter gevat. Na de sneeuw van de afgelopen dagen, die het verkeer het onvermijdelijke ongerief bracht, is het in de voorbije nacht weer harder gaan vriezen. Voor de bewoners van dc Wadden eilanden Terschelling en Ameland kwam er een tijdelijk lichtpuntje. Beide eilanden werden door een dap per door het ijs zwoegende veerboot bereikt en zo uit hun isolement ver lost. Vrijdagmiddag om één uur kwam op Terschelling de veerboot uit Harlingen aan en twee uur eerder ging een boot weg uit Nes op Ameland. Dit schip had voor de reis. die normaal drie kwartier duurt, vier uren nodig, voordat Hol- vverd werd bereikt. Vandaag zou men pogingen wagen om ook de eilanden Ook 1962 heeft voor miljoenen men sen verdriet gebracht. Twee trieste foto's bereiken ons in deze laatste da gen van het jaar. Op de ene: twee vrouwen met kinderen, die in New Delhi met hun schamele bezittingen een bivak hebben geïmproviseerd Treurig staren ze voor zich uit, want voorlopig is er nog niet veel uitzicht voor de Indiase vluchtelingen die voor de Chinese troepen huis en haard moesten verlaten en nu maar in dc hoofdstad terecht gekomen zijn, afhan kelijk van de gunst der stadsbewoners. Anders, maar zeker zo schrijnend is de tweede plaat: een stille demonstra tie van een kleurling tegen de apart heid in Durban, Zuid-Afrika, want deze bank is blijkens het opschrift alleen voor blankenbestemd Schepen zoek Groot was de ongerustheid over het lot van twee binnenvaartschepen, die enkele dagen hebben vastgezeten in het ijs op het IJsseLmeer. Deze boten, de „Pax" en de „Zwaluw" waren op een gegeven ogenblik zoek en men vreesde, dat ze gezonken waren. Een vliegtuig steeg op, om te speuren. Gelukkig kwam al gauw een einde aan de onzekerheid, want de opvarenden van de twee sche pen (de families Bosma en Kool in to taal acht personen) lieten weten, dat zi) het goed maakten. Dat konden zij pas doen. na een avontuurlijke tocht van tien kilometer over het ijs naar de vaste wal. De schepen lagen n.l. nog altijd in de werkhaven van de Zuiderzeewerken, ongeveer 12 km zuidwestelijk van Lelv- stad. Toen de ingevroren schippers via de radio hoorden, dat zij als vermist waren opgegeven, waagden zij een tocht naar de Oostvaarderdijk, om daar hun fa milie op te bellen, dat alles wel aan Vandaag zou nog een ijsbreker trach ten de beide schepen te bereiken Op de rivieren Ook op de grote rivieren begini nu hier en daar drijfijs voor te komen. Daar over kwamen meldingen binnen over de IJssel bü Deventer en de Lek bij Schoon hoven. Enkele kanalen kunnen alleen nog met ijsbrekers worden opengehou den. Ook op de Rijn in Duitsland komt tamelijk veel ijs voor. En sinds vrij dag is Nederland nu ook een skisport centrum rijk. Dat werd n.l. geopend op de tachtig meter hoge, besneeuwde Le- melerberg bij Ommen. Buitenland En ook de rest van Europa bibberde vrijdag van de kou. In Frankrijk zijn rivieren en kanalen vol drijfijs, in Flisa (Zuid-Noorwegen) daalde het kwik tot 31 graden onder nul. In Oslo kwam de eindelijk weer eens door de sneeuw wolken, maar het vroor toch nog 14 graden. In Engeland belemmerde de mist nog extra het verkeer op beijzelde en besneeuwde wegen. Zesentwintig top voetbalwedstrijden werden reeds afge last. En ook Italië heeft van de winter te Lijden. Rome, dat vrijwel nooit onder echt sneeuwkleed schuilgaat, rekent bij het huidige vriezende weer op pak sneeuw. Het gemeentebestuur heeft al bij voorbaat een gebod om sneeuw te ruimen uitgevaardigd Geen Van Allan- gordel om Venus Uit de seinen, die het Amerikaanse ruimtevaartuig Mariner II over Venus naar de aarde heeft geseind, is komen vast te staan, dat zich rond deze planeet geen stralingsgordels bevinden. Het ge vaar, dat de zgn. Van Allen-gordel om de aarde voor ruimtevaarders vormt, be staat voor ruimtevluchten naar Venus niet. Spectaculaire ontdekkingen zijn door de gegevens van de Mariner II nog niet gedaan. Wat men op grond van voor gaande experimenten in verband met Venus vermoedde, is door de seinen vaD het ruimtevaartuig bevestigd. TS IIET NU BIJNA verstreken jaar wel volop het jaar van Cuba geweest, op het laatst is Chroesjtsjef toch nog weer aandacht komen vragen voor Berlijn. De Russische regeringsleider heeft deze week alsnog gereageerd op een brief die hij reeds eerder van zün Duitse collega Adenauer heeft mogen ontvangen. Het is een vertraagde beantwoording geworden, hetgeen stellig minder geweten moet wor den aan de Russische posterijen dan aan het feit dat de Rus door de Cubaanse kwestie in beslag was genomen. Cuba lijkt thans, althans voor Chroesjtsjef, afgedaan. Hij is, niet zonder behendigheid, erin geslaagd zich te redden uit de pijn lijke situatie waarin hij zich had gewaagd. Zijn propaganda-apparaat, van de nood een deugd makend, heeft hem aan de we reld voorgesteld als de man die de vrede heeft gered. Hij lijkt nu de inschikkelijk heid zelve. Nu kon ook de kwestie-Berlün weer wor den aangeroerd. Het beroep, dat de Rus sische leider hierbij op Adenauer heeft gedaan, is, zeker voor het uiterlijk, harts tochtelijk. Klem kan er niet aan worden ontzegd. Aan de Duitser wordt zelfs in overweging gegeven, bij zijn kerkelijk ge zag in de leer te gaan. Nadere beschouwing van de Russische op roep maakt intussen duidelijk, dat het toch nauwelijks of geen nieuwe gedachten be vat. Dit kan ook haast niet na wat er in de loop van de tijd aan Berlijn reeds aan gedachten is besteed geworden. Zodat de vraag rijst, wat Chroesjtsjef met dit ver late antwoord voorheeft. Nu Cuba als internationaal probleem van de baan is, zullen wti moeten verwachten, dat de spanning om Berlijn weer zal toe nemen. In hoeverre zal de reeds gebleken neiging van de Russische regeringsleider tot compromissen ook hier duidelijk wor den? Eén ding is in 1962 vast komen te staan: aan de vastberadenheid van zijn grote tegenstander, de Amerikaanse president, behoeft hij niet meer te twijfelen. Wil hij echter toch nog beproeven, of deze vast beradenheid ook buiten het Amerikaanse halfrond van zich laat blijken? Of zal deze brief later, in de loop van het jaar. blijken de inleiding te zijn geweest tot een verdere Russische inschikkelijkheid? Reeds wordt gerept van de noodzaak voor de Russische economie van een belangrijk Westduits krediet. Zo richt zich reeds in de laatste dagen van het bijna voorbije jaar de begrijpelijke belangstelling op wat in het nieuwe jaar kan gaan gebeuren. Moge het een jaar worden, waarin, onder hoger zegen, voor de mensheid iets goeds wordt tot stand gebracht. „Vloed dan, hij mag dan wat vreemd zijn, maar wat denkt u van die naar hem zitten te kijken?' Prof. dr. H. A. P. C. Oomen, direc teur der onderafdeling voedingsgenees- kunde der afdeling tropische hygiëne en geografische pathologie van het ko ninklijk instituut voor de tropen te Am sterdam is per 1 Januari benoemd tot directeur der laatstgenoemde afdeling. Hij volgt in deze functie prof. dr. J. W. Wolff op. Soekarno is niet bereid openlijk toe te geven dat zün regering de opstand in Broenei (op Noord-Borneo) niet steunt. Het Indonesische staatshoofd heeft het verzoek van Engeland om deze duidelij ke uitspraak te doen met kracht van de hand gewezen. In Londen verluidde gis teravond dat Engeland nu van plan is druk uit te gaan oefenen op Indonesië zich van elke sympathiserende actie te onthouden. Reeds enige dagen zijn er diplomatie ke besprekingen tussen boide landen ge houden die echter geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Op 16 december was de Indonesische ambassadeur in Londen op het Britse ministerie van buitenland se zaken ontboden daar de Engelse re gering zich bezorgd toonde over de me dedelingen van sommige rebellen dat zy in Indonesië waren opgeleid. Drie da gen later vroeg Soekarno in een rede om steun voor de opstandelingen in Broenei. In Londen wordt de houding van Indonesië gekenschetst als zijnde een bevestiging van het feit dat de actie op Borneo inderdaad door Indonesië wordt gesteund. Het Britse ministerie van buiten landse zaken heeft geweigerd toe stemming te verlenen voor het lan den van een Russische Iljoesjin op het vliegveld Prestwick in Schotland. Het vliegtuig was op weg naar Cuba en wilde een tussenlanding maken om brandstof in te nemen. De vlucht had vrijdag moeten gebeuren. De Russische autoriteiten hadden in hun verzoek om landingstoestemming ge meld, dat de Iljoesjin 18 een beman ning van 12 koppen en 59 passagiers, nader aangeduid als „landbouwers, architecten en mensen uit diverse vakken en industrieën", aan boord zou hebben. Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse za ken moeten dergelijke toestemmingen, conform de voorschriften vijf dagen van te voren aangevraagd worden, ter wijl de Russen dit maar twee dagen vooraf hebben gedaan. Hij heeft erop gewezen, dat de Russen speciale toe stemming aanvragen, omdat zij niet zijn aangesloten bij de organisatie van de internationale burgerlijke luchtvaart. „In ieder geval hebben wij de Rus sische ambassade vandaag medege deeld, dat wy dit verzoek niet kunnen inwilligen." aldus de zegsman van ministerie. Op de vraag, of de vlucht verboden werd, wegens argwaan tegen de lading, of de passagiers, antwoordde hij: „Wij hoeven geen reden op te geven". De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot verklaarde, dat de Iljiesjin in Moskou een vertraging van 24 uur had. Men was nog wel van plan de vlucht te maken. Later werd door de Britse regering bekendgemaakt dat het landingsverbod als een represaille-maatregel tegen de Russen moest worden gezien. „Wij hebben ln het verleden vlucht- vergunningen buiten Moskou verzocht, en deze werden door de Russen afge wezen. Het verzoek om de faciliteiten het vliegveld van Prestwick in Schot land te mogen gebruiken werd als te genzet afgewezen," zo zei een woord voerder van het Britse ministerie buitenlandse zaken. weer strenge vorst voor met in Hoek van Holland, min elf, Rotterdam min twaalf, Soesterberg min 13 graden celsius. In onze omgeving blijft het winterweer rustigmaar een depressie die via Spanje naar de Middellandse Zee trekt veroor zaakt regen en sneeuwval in Zuid- Frankrijkt Noord-Italië later ook in de Alphen, De luchtdrukdalingen, die nu in Frank rijk voorkomen doen bij ons de oosten wind wat toenemen zodat op deze laatste dagen van het oude jaar weer wat kou dere lucht uit Duitsland wordt aange voerd. De komende nachten is opnieuw strenge vorst te verwachten en overdag blijft het vier tot zes graden vriezen. Hel is te verwachtendat dit koude winter weer ook begin januari zal aanhouden. De Bilt verwacht tot morgenavond: zwaar bewolkt met enkele verspreide opklaringen. Geen sneeuw van beteke nis. Matige tot krachtige, langs de kust tydeiyk harde oostelyke wind. Overwe gend matige vorst. Zon en maan Tw Zondag 30 dec.: zon op 8.49 u., onder fd" 16.37 u.; maan op 11.13 u., onder 20.45 u. Helsinki Maandag 31 dec.: zon op 8.49 u.. onder stockii. 16.38 u.; maan op 11.43 u„ onder 22.03 Hoogwater Scbeveningen 30 dec.: 5.45 vjn., 17.29 nm. 31 dec.: 5.54 vjm., 18.13 n.m. HET WEER CN EUROPA Rapporten hedenmorgen ze Fa D. Kret en Zn. Naar in Parijs werd medegedeeld, zou mr. Dirk Stikker, secretaris-generaal van de NAVO. vandaag zijn werkzaamheden weer beginnen. Mr. Stikker heeft enige maanden geleden in Washington een ern stige operatie ondergaan en heeft daarna nog enige tijd in Italië rust gehouden voor volledig herstel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1