ïlicuwo £ditórijc (üiwrnnl Polaris zou de Skybolt nu gaan vervangen Commentaar Student ziet ze rijden op water Britse macht versmolt onder Bahama-son Kerstnummer Bakkers houden zich niet aan afspraken Broodprijs te hoog Kersttoespraak van Koningin Engeland bezorgd over Soekarno's houding D* VRIJDAG 21 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 1 0.18 per millimeter (Bij contract belangrüke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stsatvasttcli if gheHeom 019a bert ia Ufbeaspott" Drieënveertigste jaargang no. 12664 Geef een VOGELKOOI als Kerstgeschenk v.a. ƒ8,50 VLIELAND NIEUWE RIJN 50 Vieuws in één oogopslag Als er verder niets tussen komt, zullen Ken nedy en Macmillan aan het eind van hun overleg op de Bahama-eilanden mededelen, dat Engeland de beschikking krijgt over Amerikaanse Polaris-ra- ketten, ter vervanging van de veelbesproken Skybolt-proj ectielen. Acht weken na het begin van het justitiële op treden tegen het week blad Der Spiegel heeft gisteren de fungerende Westduitse opperste aan klager, Westram, verzocht om de instelling van een gerechtelijk vooronder zoek tegen de uitgever van genoemd blad, Rudolf Augstein. de redacteur Conrad Ahlers en de over ste van de Westduitse strijdkrachten, Alfred Mar tin. De Assemblee van de Verenigde Naties is voor dit jaar weer geëindigd. In de loop van het vol gend jaar zal zij nogmaals in bijzondere zitting wor den bijeengeroepen. Dan komt de Assemblee pas weer in september in ver gadering bijeen. De Engelse regering heeft met bezorgdheid kennis genomen van de Indonesische sympathie betuigingen met de op stand in Broenei. Enge land heeft Indonesië om bepaalde garanties ge vraagd, maar heeft hier op tot nu toe geen ant woord ontvangen. De In donesische regering noemt het optreden van de Brit se militairen tegen de „vrijheidsstrijders" in Noord-Borneo een „ern stig gevaar voor Indone- Ook op de laatste ver gadering van dit jaar van de zes landen van de EEG en Engeland zijn gisteren in Brussel voor wat be treft de twee punten die Engeland voor een toe treden tot de EEG nog in de weg staan (landbouw en gemenebest) geen con crete successen geboekt. Krachtig verzet van Afrikaanse en Aziatische V-N.-leden heeft gisteren gemaakt dat geen uitvoe ring kan worden gegeven aan een Amerikaans voor stel om vertegenwoordi gers van de V-N. naar do Portugese Afrikaanse be zittingen Angola en Mo zambique te zenden om zich door eigen waarne ming van de toestand in deze gebieden op de hoog te te stellen. De Nederlandse bios coopbond heeft goede hoop dat binnenkort in alle Nederlandse gemeenten de vermakelijkheidsbelas ting voor het bioscoopbe drijf zal worden afge schaft. Aldus wordt mee gedeeld in het jaarver slag over 1962. Steeds meer abonnees gaan er toe over het abonnementsgeld per kwartaal te betalen. 5 u weet bedraagt dit f 8.25. Indien ook u daartoe overgaat, wilt a het bedrag dan vóór 1 januari «verschrijven op onze postrekening nr. 58936 of voldoen aan ons loket? Voor de abonnees, die gewend zijn Per jaar te betalen is het bedrag f33.—. Us u voor een ander betaalt, wilt dan vooral het bezorgadres van ie krant vermelden? Uiteraard geldt dit bericht niet voor de abonnees die «ons een machtiging tot automatische af schrijving hebben verstrekt. Morgen bij de krant: Ook dit jaar is het ons een genoegen, onze lezers en lezeressen een welverzorgd Kerstnummer te doen toekomen. Z(j zul len deze bijlage morgen ontvangen. Maat regelen zijn getroffen opdat het Kerst nummer ook de postabonnees zaterdag zal bereiken. Voor onze krant betreft het hier een traditie, op de voortzetting waarvan wij prijs stellen. In de krant zelf, zoals zij dagelijks onder onze lezerskring wordt verspreid, verdringt het ene nieuwsbe richt het andere. Tijd voor bezinning wordt nauwelijks gelaten. Hierin weer spiegelt de krant het beeld van een ge jaagde tijd. Dan klemt de plicht te meer om niet temin die boodschap te laten doorklinken die ook onze gehaaste tijd verduurt. In de reeks van dagelijkse kranten betekenl zo het Kerstnummer een moment van rust, als waartoe ook het jachtige kran tevak gelukkig nog de mogelijkheid biedt. Vandaar dat ook nu de voorbereiding en samenstelling geheel lag bij dezelfden die ook de „gewone" krant plegen te ver. zorgen. Evenals in andere jaren zijn di rectie en hoofdredactie erkentelijk voor de daarbij betoonde toewijding. Het is een erkentelijkheid die hiervan zijn wij zeker door de lezerskring zal worden Het Kerstnummer moge goede uren verschaffen, vooral omdat het ook dit maal wil vertellen van Hem die, om haar te redden, is neergedaald in een wereld die geen uitweg heeft in zichzelf. DIRECTIE en HOOFDREDACTIE Tot Officier in de orde van Oranje Nassau is mr. H. J. F. ten Cate, voorzitter van de concertvereniging te Hengelo be noemd. Mr. H. C. Schoch, consul-generaal der Nederlanden te Hongkong, zal binnenkort tot ambassadeur te San José (Costa Rica) worden benoemd. ALS er verder niets tussen komt, zullen Kennedy en Macmillan aan het eind van hun overleg (tegen de avond) mededelen, dat Engeland de beschikking krijgt over Amerikaanse Polaris-raketten, ter vervanging van de Skybolt-projectielen. Macmillan heeft gisteravond een verslag van de besprekingen op de Bahama-eilanden naar zijn kabinet gezonden. Dit zou vandaag een beslissing nemen over het door beide staatslieden bereikte beginsel-akkoord en deze in de loop van de dag mededelen aan Macmillan. Als het kabinet instemt met de overeenkomst, zal een communiqué wor den uitgegeven, waaraan al sedert gisterochtend wordt gewerkt. Het docu ment zal het moeilijkste zijn sedert de tweede wereldoorlog, omdat men zich bewust is van de onmiddellijke en toekomstige effecten op de gehele Europese defensie. In Londen wordt het resultaat van Bahama reeds beschouwd als een be gin van de neergang van Engeland als onafhankelijke kernmogendheid. De besprekingen zouden bewijzen, dat Kennedy zijn zin gekregen heeft dat Engeland langzaam maar zeker gewonnen is voor het Ameri kaanse idee; in Europa een uit vele landen bestaande kernstrijdmacht te vormen Engeland zal zo meent men zijn eigen wapen nog enkele jaren kunnen houden, maar alleen totdat zijn strijd krachten, bewapend met Polaris-raket ten samengesmolten kunnen worden mei grotere verenigde NAVO-strijd- macht. Vernomen wordt, dat een van de' bre dere aspecten van de overeenkomst wordt gevormd door een punt. hoe een kern zwaard der westelijke mogendheden on der de NAVO-overkapping kan worden gebracht. Dit zou overigens in een perio- de moeten geschieden, die volgens welin gelichte zegslieden wel tien jaar zou kun- bestrijken. Dat zou er op neerkomen, dat Engeland in elk geval tot in het be- ran de jaren zeventig de beschik king over een eigen kernzwaard zou kun- hebben. Onderzeeboten De polarisraket is in hoofdzaak be doeld om door onderzeeboten te worden afgevuurd. Het is een op vaste brandstof werkende raket, met een bereik van Toch piijsstop te verwachten Naar wij van de zijde van het de partement van economische zaken vernemen heeft een deze week ge houden onderzoek uitgewezen, dat in een groot aantal gemeenten van ons land (in acht provincies), de bak kers zich niet houden aan de prijs afspraken met minister De Pous. In zeker een derde van het aantal gemeenten, waar een onderzoek door de economische controledienst plaats had, bleken de bakkers op 10 decem ber j.l. de broodprijzen ten onrechte met een cent te hebben verhoogd. Zoals bekend, kwam minister De Pous Jfegin december met de Neder landse Bakkerij Stichting overeen, dat de broodprijs per 10 december op nieuw met een cent omhoog zou mo gen gaan. op uitdrukkelijke voor waarde, dat de bakkers, die kortge leden de prijs reeds eigenmachtig ho ger vaststelden, zich van deze nieuwe broodprijsverhoging zouden onthou den. Op dezelfde voorwaarde zou dan op maandag 7 januari de broodprijs nog toeer met een cent mogen wor den verhoogd. Ondanks deze zeer tegemoetkomen de houding van de minister heeft een groot aantal bakkers zich de afgelo pen weken niet aan deze afspraak ge houden. De gegevens van de econo mische controledienst wijzen thans uit. dat de bakkers het vertrouwen van de minister ernstig hebben ge schonden. Afkeuring De heer S. W. Huizinga, voorzitter van dc Bond van Christelijke Bakkers patroons. verklaarde ons vanmorgen ook voor deze zaak geen goed woord over te hebben. De bond staat achter de af spraak met de minister en keurde de handelwijze van de bakkers, die in overtreding zijn ten sterkste af. Wan neer de minister thans met een prys- stop komt kunnen de bonden hiertegen geen bezwaar meer maken, aldus de voorzitter. De heer Huizinga hoopte, dat de mi nister bereid zal zijn eerst nog met de bakkers overleg te plegen alvorens een prijsmaatregel te treffen. De bakkers bonden stellen op het ogenblik zelf alles in het werk om hun leden te bewegen zich te houden aan de prijsafspraken. Door het gehele land worden vergade ringen belegd waar een toelichting wordt gegeven op de bereikte overeen stemming met minister De Pous. De tijd is echter nog te kort geweest om overal in het land de bakkers bij een te roepen. Naar de mening van de heer Huizinga wordt echter over het algemeen in de grote steden goed te hand gehouden aan de afspraak. Over de kleinere gemeenten op het platte land had hij nog geen oordeel Plaatselijk De mogelijkheid bestaat thans, dat de minister met een prijsstop voor brood nog wacht tot 7 januari om na te gaan of de bakkers zich bij de tweede prijs verhoging wei zullen houden aan de regels van het spel. Anderzijtfc is ech ter ook een onmiddellijke ingreep mo gelijk, waarbij de minister dan volle dig in zijn recht zou staan. Van de zijde van economische za ken vernamen wij nog dat een even tuele prijsstop waarschijnlijk voor het gehele land zal gelden. Het af kondigen van een plaatselijke maat regel is weliswaar mogelijk, maar in dit geval zou dit een te grote reeks van ingrepen noodzakelijk maken. geveer 2400 km. Zij kan van elk punt zee af worden gevuurd, zonder dat de vjjand tevoren kan vaststellen, dat ei dergelijke lancering op handen is. Volgens insiders kan de polaris echter ook van land bases af worden gelanceerd of door kruisers e.d. worden afgevuurd De ver. Staten zijn bezig met de bouw van een uit 42 onderzeëers bestaande onderwatervloot van duikboten. Elke derzeeboot kan zestien Polaris-raketten meevoeren en afvuren. Blij verrast Een woordvoerder van de Britse rine was verrast, daar de marine n de voorste linie komt te staan va kernbewapening van Engeland. Men legt er de nadruk op dat Engeland geen onderzeeërs heeft, die in staal zijn, de Polarisraket af te vuren en dat dergelijke onderzeeërs tot dusver niet zijn overwogen ook. Kennedi/ en MacMillan hebben ook besloten, hun persoonlijke prestige in te zetten in een poging, een regeling te verkrijgen voor het geschil tussen India en Pakistan. H. M. de Koningin zal zich op Eerst# Kerstdag om 13 uur via beide zenders in een kersttoespraak tot bet Neder landse volk richten. In aanwezigheid van de koninklijke fa milie heeft gisteren in paleis 't Loo to Apeldoorn de jaarlijkse Kerstviering voor het personeel plaats gevonden. Als gevolg van het overlijden van koningin Wilhelmina droeg de viering dit jaar een besloten karakter. Johan Bodegraven in ziekenhuis Johan Bodegraven van de NCRV heeft zich onder medische behandeling moeten stellen. H(j is onlangs teruggekeerd uit New York. na een bezoek aan Suriname, o. a. ter bijwoning van de openingsplech tigheid van het 4 x ZN-ziekenhuis in Paramaribo. Bijzondere inspanningen en de acute overgang van tropische hitte naar stren ge vorst in Amerika bleken hem te zeer te hebben aangegrepen. De huisarts achtte opname in een ziekenhuis vogr controle en behandeling gewenst. Hem is enige tijd rust voorgeschreven. Op het strand van Texel, bij Dc Cocksdorp, zijn twee sloepen aangespoeld van de Westduits0 vrachtvaarder Nautilus, die zon dagochtend in een zware storm is vergaan en ivaarbij 23 opva renden om het leven zijn geko- tnen. De sloepen bleken in zeer slechte staat te verkeren. De strandvonder vraagt zich af, ot men er zich wel mee had kun nen redden. Op de foto een sloep met de naam Nautilus, welke tn de branding werd vernield. De skivereniging van de Harz in Duitsland heeft de eerste ski-schans van matten in gebruik genomen, waarmee men geheel onafhankelijk al is geworden om de skisport te beoefenen. De schans ligt bij het plaatsje Wieda in de Harz. Djakarta en de opstand in Broenei Engelse regering heeft met be zorgdheid kennis genomen van de Indonesische sympathiebetuigin gen met de opstand in Broenei. En geland heeft Indonesië yerzocht om „bepaalde verzekeringen", maar tot nu toe is hierop geen antwoord ont vangen. Integendeel, de Indonesische rege ring heeft een verklaring uitgegeven aarin wordt gezegd, dat de „wrede daden van de Britse militairen en Maleise politie" bij hun poging om de „vrijheidsstrijders" in Noord-Borneo te verslaan, een „ernstig gevaar Indonesië inhouden". „De bedreiging dwingt Indonesië waak. zaaim te blijven om het hoofd te bieden aan elke gebeurtenis." De Indonesische regering is echter vol vertrouwen, dat de „nieuwe opkomende krachten" eindoverwinning zullen behalen. Zoals bekend heeft, ook Soekamo het Indone sische volk opgewekt de opstand Broenei te steunen. De kwestie van deze Indonesische sympathiebetuiging kwam ter sprake het Engelse Lagerhuis. De onderminister de koloniën. Nigel Fisher, zei, Indonesië een onjuiste kijk schijnt hebben op de aard en de doelstelling van de opstand. Het is namelijk geen anti-koloniale opstand. Fisher zei dat de Engelse regering de kwestie van de „radiorede die Soekarno heeft gehouden, nog niet met de Indo nesische regering heeft besproken." Fisher gaf verder een overzicht van de toestand in Broenei. Het georgani seerde verzet is beëindigd, de orde is voor het grootste deel hersteld en er zijn voldoende troepen om tegen het overblijvende verzet op te treden. Alle belangrijke centra zijn gezuiverd. Naar schatting vijftig tot zestig opstan delingen werden gedood en 600 tot 700 gevangen genomen. Aan Engelse zijde bedroegen de verliezen: zeven doden en 28 gewonden. Sjeik Azaliani. de leider van de op stand, overweegt een medewerker van hem, Faddllah, te benoemen tot ambas sadeur in Djakarta. Fadillah werft op het ogenblik vrijwilligers in Indonesië. de orde van Oran- je-Nassau is, bij bevordering, prof. mr. R. D. Kollewijn, benoemd. Prof. Kolle- wijn oud-hoogleraar aan de rijksuniver siteit te Leiden en lid van de staatscom missie voor internationaal privaatrecht. TN ZIJN BESPREKINGEN met de Ame rikaanse president heeft de Engelse minister-president zijn gedachten met be trekking tot de vermaarde Skybolt niet kunnen redden. Hij heeft het er niet door kunnen slepen, cn toegegeven moet wor den, dat kans op succes er ook niet in zat. Toch heeft Kennedy Macmillan niet ge heel willen teleurstelleh. Engeland krijgt nu de beschikking over een ander atoom wapen, zij het in Engelse ogen van min der waarde, en wel de Polaris. Kennedy heeft kennelijk begrepen, dat op het gebied van de atoombewapening En geland moeilijk zonder iets kon blijven. Deze bewapening heeft tweeërlei karakter, zij is natuurlijk in de eerste plaats be wapening in de ware zin des woords. Daarnaast echter is zij een aanwijzing, dat men nog meetelt als zelfstandige macht, zij is dus zoveel als „statussymbool". Dit laatste vatte men overigens niet op als alleen maar iets uiterlijks. In de wen selijkheid van een eigen bevolking ligt uitgedrukt, dat men toch niet uitsluitend wil varen op het kompas van de Ameri kaanse garanties. Hoewel hij wellicht in strikte zin een eigen Engelse atoombewapening overbodig oor deelt, ja als een precedent voor andere staten niet onbedenkelijk, heeft Kennedy dan niettemin deze concessie aan Mac millan gedaan. Het is een wijs besluit waarom hij Engelse dankbaarheid ver dient In Engeland zal overigens de teleurstel ling om het gemis van de Skybolt voor lopig blijven bestaan cn men zal het als pijnlijk ervaren, dat wat men dan nog aan atoombewapening behoudt het gevolg is van Amerikaanse inschikkelijkheid. Maar dit laatste is al niet anders en het onderstreept temeer, hoe alleen een mach tig en rijk land als de Verenigde Staten resultaten van wezenlijke aard kan be reiken. Nog in ander opzicht intussen heeft Mac millan bij zijn conferentie moeten bele ven. dat zijn eigen trotse land meer en meer in de schaduw van Amerika ligt. De Amerikaanse president .heeft het namelijk niet in het onzekere gelaten, dat hij zich, na lange beoefening van geduld, intenser gaat bemoeien met de Kongolese kwestie cn alles wat daaraan vastzit. Maar dat kan een bedreiging betekenen van de daar liggende, uiterst gevoelige Engelse en Franse belangen. Aanvankelijk is gesproken van een ruil: Engeland atoommacht, Amerika een be vredigende oplossing in Afrika, net moet nog blijken wat er van waar is. Maar dat belangrijke zaken aan de orde zijn, staat vast. (Tüta) zouden graag je witte ns zien, Tommy." ^TERWIJL Nnord-l Nederland bevindt zich in I gangsgebied van de twee weertypes, hetgeen onder meer bleek uit de 1 peratuuirverdeling in ons land in noordoosten, temperatuur om het v punt in het zuidwesten, midden en den van het land temperaturen van 6 tot S graden boven nul. Nadat de schei dingslijn van de twee luchtsoorten 1 vankelijk snelle vorderingen in ooste lijke richtingen maakte, kwam daar u 1 j vanmorgen een aanzienlijke vertraging Rapporten hedenmorgen zei Tendens langzaam dalend HET WEER ES EUROPA De Bilt verwacht tot morgenavond: station /.waar bewolkt met enkele opklaringen. hier en daar mist en aanvankelijk nog plaatselijk een bui. Zwakke tot matige Helder wind. Iets lagere temperaturen met in vHwrfngï het noordoosten van het land overwegend Eoldc lichte vorst. (Opgemaakt 11.15 uur). Do Bilt ZON EN MAAN Elndhove Zaterdag 22 december: zon op 8.46. jfefainkib onder 16.30 uur; maan op 2.31, onder Stockh. T7EN BOUWKUNDIG stu- gedachten om de tram in de middel een combinatie vervoertechnisch. Bovendien, nog steeds nagelaten positief dent uit Delft, de heer M. hoofdstad te vervangen door van tram en boot, trabo ge- aldus de heer Bierman, ver- te reageren op het verzoek Bierman, heeft B. en W. van een ander openbaar vervoer- noemd. Dit voertuig zal zich werft Amsterdam zich hier- de technische uitvoerbaar- Amsterdam een wonderlijk middel en daarmee tevens moeten voortbewegen over mee een primeur. De trabo heid van zijn plan met het plan aan de hand gedaan. Als een scheiding tussen het rails die op ongeveer een kan een begrip worden voor oordeel daarover van erken- dit rapport serieus wordt ge- openbaar vervoer en het ove- halve meter onder de water- de hoofdstad, nomen dan zullen de Amster- rige stadsverkeer te verwe- spiegel worden aangebracht. dammers in de toekomst nog zenlijken. Voor het scheepvaartverkeer De wethouder van gemeen, vreemde dingen gaan bele- En In Amsterdam heeft zou dit geen hinder opleve- tebedrijven heeft al gezegd ven: ze verplaatsen zich dan men grachten te over, dacht ren- dat het voorstel alle aan rijdend over het water. de student, dus zie ik in de Het plan biedt vele voor- dacht van B. en W- zal krij De experts van de gemeen tediensten achten het plan hoe mooi ook bedacht Het plan gaat uit van de toekomst een nieuw vervoer- delen, financieel zowel als gen, doch de ontwerper heeft praktisch niet uitvoerbaar. MUnchen ZUrich Gcnève Wenen Innsbruck Belgrado

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1