Jlieuioe £rihsrl)e (tfimrant DUITS SCHIP VERGAAN: 23 DODEN Dr. Bruins Slot keert niet terug SCHEEPSRAMP VOOR DE KUST VAN TEXEL Grote waakzaamheid langs de hele kust Doden in het buitenland Aanslag tegen de Berlij nse muur Een staatsgreep tegen Nasser? M MAANDAG 17 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 53936. Prie<htveerügB<e jaargang no. 12660 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD fs gheUma mis bert ia tegbeaspaet" Broeders buiten eigen erf Zie pagina 2 \ieuws in één oogopslag Het 3200 ton metende Duitse vrachtschip Nautilus is zondagmorgen bij het lichtschip Texel in een zware storm vergaan. Bij deze ramp zijn 23 mensen om het leven gekomen. Slechts één opvarende is gered. De Nautilus was met kolen onderweg van Swan sea naar Delfzijl. De Uilenspiegel, de Bel gische illegale zender voor ae kust van Oostende, is ten gevolge van de storm dit weekeinde losgeslagen van zijn ankers- Het voor tuig raakte later los van een sleepboot en is daarna bij Cadzand op het strand gelopen. De negen opvaren den zijn met grote moeite gered. De a-r.-fractieleider in de Tweede Kamer, dr. Bruins Slot, heeft het cen traal comité van zijn partij medegedeeld, dat hij op medisch advies geen kandidatuur kan aanvaar den voor de verkiezingen van volgend jaar. Hij blijf» hoofdredacteur van Trouw Geen van de fractievoorzit ters der vijf grote politieke partijen die in 1959 zitting hadden, zal nu in 1963 te rugkeren. In het slotcommuniqué van de ministersconferentie der Navo is medegedeeld, dat er algehele overeen stemming bestaat over de noodzakelijkheid van op voering der doeltreffend heid van de conventionele strijdkrachten. Indien de Britten niet de beschikking krijigen over de Ameri kaanse Sky bolt, zullen zij waarschijnlijk een vervan gende raket (bijv. de Po laris) vragen, aldus ver luidde in Landen. Aan het eind van het overleg, dat premier Mac- millan en president De Gaulle dit weekeinde heb ben gevoerd, is medege deeld, dat de onderhande lingen over toetreding van Engeland tot de EEG zul len worden voortgezet, on danks de moeilijkheden, welke tot nu toe tijdens, de Brusselse besprekingen zijn gerezen. Er bestaat verder tussen de twee staatslieden nauwe over eenstemming ten aanzien van de westelijke politiek en de westelijke defensie. UEN vliegende storm die het afgelopen weekeinde boven vrijwel geheel West- Europa heeft gewoed en hier en daar een windkracht 11 (met snelheden tot 200 km per uur) heeft zowel op het land als op zee grote schade aangericht en tiental len doden geëist. Vele malen ging het May-Day (S.O.S.) de ether in van schepen die in moeilijkheden waren geraakt. Een ernstige scheepsramp deed zich voor in de vroege uren van de zondagochtend bij het lichtschip Texel: 23 mensen verloren het leven toen het 3200 ton metende Duitse vrachtschip Nautilus in een kolkende zee ten onder ging. Slechts een bemanningslid overleefde de ramp. Zondagmorgen kwart over zes meldde de kapitein van de Nautilus dat zijn schip dat met kolen op weg was van Swansea naar Delfzijl zin kende was. Hij vroeg assistentie van sleep- en reddingboten. De opvaren den zijn bezig het schip te verlaten, werd geseind. In allerijl begaven ver scheidene schepen zich naar het in nood verkerende schip, maar de hulp is alleen voor de 26-jarige matroos Lenhard Frei uit Bunde in Oost-Fries land op tijd gekomen. nieuwe collecties in AUTOCOATS 'oor heren, dames en longens VOORDELIGE PRIJZEN eekjCloppenburg De anderen waren reeds omgeko men toen de redders op de plaats van de ramp aankwamen. Van zeventien bemanningsleden werden de stoffelijke overschotten gevonden, van zes man was geen spoor meer te vinden. Aan het zoeken naar overlevenden werd ook deelgenomen door een marine vliegtuig van het vliegveld Valkenburg. Matroos Frie is zondagavond in IJmul- den aan land gezet door de Duitse kust vaarder Gretchen von Allwörder, die hem uit zee had opgepikt. Hij is in het ziekenhuis in LJmuiden opgenomen- Toen de Nautilus zinkende was, zijn twee reddingboten neergelaten. Een er van kapseisde. Van twee opblaasbare rubber dinghies blies er een zichzelf niet op. Matroos Frei is toen met zijn zwem vest in het water gesprongen en heeft zich ruim vijf uur boven water weten te houden. De Gretchen van Allwörder die in de buurt van Texel wegens de storm lag te steken, toen het S.O.S. van de Nautilus werd opgevangen, is direct naar het in nood verkerende schip opgestoomd. Om streeks elf uur in de morgen ontdekte de bemanning wrakhout en twee rond drijvende mannen in zwemvesten. De stuurman van de Gretchen slaagde erin een man aan boord te hijsen, de andere was intussen verdwenen. „We hebben Lenhard Frei warm gewreven, gedroogd en cognac gegeven. Hij kwam heel gauw bij en is niet gewond", aldus de kapi tein van de Gretchen. Voor de kust van Zuid-Engeland (Noord Cornwall) heeft de bemanning van de kustvaarder Nimrod uit Gronin gen angstige uren doorgemaakt. Het schip was vlak onder de rotsige kust in moeilijkheden geraakt, de machines draaiden niet meer en de ankers wilden niet pakken. Verscheidene schepen voeren uit ter assistentie, terwijl een helikopter van de Britse luchtmacht boven het schip bleef rondcirkelen. Het was de Britse redding boot Milo die het eerst ter plaatse was, maar hulp bieden bleek vrijwel onmo gelijk. In de nacht van zaterdag op zondag werd de eerste poging gedaan een lijnt over te schieten, maar tot vier maal toe brak deze en het duurde tot vanmorgen voordat beide schepen con tact maakten. Al die tijd had de beman ning in angstige spanning gezeten om dat het schip steeds meer naar de kust afdreef en op de rotsen te pletter dreig de te slaan. De sleep is nu onderweg naar Swansea. Een sleep en een red dingboot houden nog een oogje in het zeil maar de kapitein van de Nimrod heeft medegedeeld verder geen assisten tie nodig te hebben. Scheldegebied De zware storm heeft ook in het Scheldegebied slachtoffers geëist. Be- loodsing was met windkracht 11 niet mogelijk meer en een indrukwekkende Armada van veertig schepen had daarom op de rede van Vlissingen een veilige ankerplaats gezocht. Het eerste slachtoffer was het Brazi liaanse vrachtschip Loide Honduras die zondagmorgen om half zes op de hoge springen bij de Schaar van de Spijker plaat bij Breskens aan de grond liep. De sleepboot Scaldis en het bergingsvaar tuig Dolfijn uit Vlissingen liepen ter as sistentie uit, maar pas in de avond slaag den zij erin het schip vlot te brengen Nog geen uur lafcer liep het Noorse vrachtschip Black Eagle aan de grond aan de noordzijde van de Boudewjjn- sluis in Antwerpen. Vier sleepboten wis ten het schip 's avonds half acht weer in diep water te brengen. Ten oosten van de haveningang van Bath zonk een lichter die met olievaten was geladen. De rondrij veilde vaten vor men een gevaar voor de scheepvaart- Het 7000 ton metende Griekse vracht schip Aristoteles is in de nacht van za terdag op zondag op 60 mijl ten zuid westen van Lissabon in moeilijkheden gekomen. Het eveneens Griekse schip Hydroussa heeft zondagmorgen de 27 be manningsleden aan boord genomen. Dc Aristoteles drijft nog steeds rond. In het Kielerkanaal is in de nacht van zaterdag op zondag de Nederlandse kustvaarder Plato van de K.N.S.M. in aanvaring met een Pools vrachtschip gekomen. De Plato die op de thuisreis was van Oostzeeha- naar Amsterdam, liep aan stuur boordzijde schade op. Er dedden zich echter geen persoonlijke ongelukken (Zie vervolg op pag. 6' Op een niet beveiligde overweg In de gemeente Laren (Gld.) is een bejaar de landbouwer, de 68-jarige Marsman uit deze gemeente, onder een trein op de lijn Lochum-Zutphen gekomen en ge dood. De heer Marsman bestuurde een paard en wagen. Het paard werd even- eens gedood. Een varken, dat op de wa gen werd vervoerd, werd zo ernstig ge wond, dat het dier moest worden afge maakt. De wagen werd %'ernield. De trein, die aan de voorzijde licht werd bescha digd, kreeg ongeveer drie kwartier traging. Schade in Nederland viel mee De zware noordwester, die van zaterdagavond tot zondagmiddag in West-Europa heeft gewoed, heeft, ondanks de hevige, soms tot orkaan kracht oplopende rukwinden, wei nig schade van betekenis in ons land veroorzaakt. Iedereen was op z'n hoede, en van zaterdagavond af, is er zowel op de dijken van Groningen en Friesland door manschappen van de rijkswater staat, de provinciale waterstaten, de waterschappen en de hoogheemraad schappen gepatrouilleerd. Duizenden leden van de politie, de BB en het militaire apparaat werden in staat van paraatheid gehouden voor het geval de beperkte dijkbewaking in volledige dijkbewaking zou moeten overgaa Viel de storm in het noorden var land nogal mee in de buurt van lingen werd een windkracht van hoger dan acht gemeten in het zuiden en zuidwesten was dc toestand heel wal eevaarljjker. In Rotterdam liep de wind kracht op een gegeven ogenblik zelfs tot elf op. Langs de Nieuwe Waterweg hield rekening met een zeer hoge waterstand. Bij Hoek van Holland zou deze ongeveer drie meter zijn, in Rotterdam zelfs dan drie meter. De stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel werd daarom ge sloten, en wel in de nacht van zaterdag op zondag om twee uur. Bewoners buizen buiten de West- en Oostzeedijk kregen het advies vloedplanken aan t< brengen. Buiten de gebruikelijke schade, die tij dens een hevige storm ontstaat afge waaide tv-antennes, dakpannen, schoor stenen etc. valt over de gevolgen de storm o.a. te melden dat bij Hoek Holland een sluisdeur in de Krimpslool net begaf. De Krimpsloot is een vaart, die de Nieuwe Waterweg met het Westland verbindt. Met de reparatie is inmiddels een begin gemaakt. In Zierikzee woel een groot deel het dak van de werkplaats voor minder valide vrouwen af. In Koudekerke wer- in aanbouw zijnde huizen groten deels door de felle rukwinden vernield. In Amsterdam werd een houten nood- school vernield, terwijl 'n vuilnisschuit en twee kolenschuiten op drift raakten. V oor vervolg zie pag. 6 Broenei. De opstand door het „Nationale leger van Noord- Bomeo" is de kop ingedrukt door Engelse troepen. Gevan gen genomen opstandelingen worden door Britse militairen met de bajonet op het geweer, opgebracht. Niemand mocht een woord wisselen met de Duitse zeeman, na alles wat hij had doorgemaakt. Hij is de enige overlevende van de 23 be manningsleden van de gezonken kustvaarder Nautilus. Zondagavond arriveerde hij aan boord van de Duitse kustvaarder Gretchen van Allwörden in IJmuiden. Hij werd gefotografeerd bij het verlaten van de kustvaarder (foto rechts). De stoffelijke resten van veertien zee lieden zijn door de reddingboot Prins Hendrik naar Den Helder ge bracht. Foto links: De slachtoffers worden aan land gebracht. Op grond van medisch advies (Van onze parlementsredactie) DE voorzitter van de antirevolu tionaire Tweede-Kamerfractie, dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, zal na de Kamerverkiezingen van volgend jaar niet meer in de Kamer terug keren. Hij heeft het Centraal Comi- •an zijn partij meegedeeld, dat bij op grond van een recent medisch advies heeft gemeend het Kamerlid maatschap niet meer te kunnen com bineren met zijn andere functie, het hoofdredacteurschap van het dag blad Trouw. Staande voor een keuze heeft hij onder de huidige omstan digheden besloten geen nieuwe kan didatuur voor de Tweede Kamer te aanvaarden. Zo luidt de inhoud van een commu niqué. dat het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen heden heeft uit gegeven. Daarin betreurt het C.C-, dat dr. Bruins Slot genoodzaakt werd tol deze keus. Het geeft tevens uiting aan zijn waardering voor de heer Bruin* Slot als lid en ais voorzitter van de A.R. Tweede-Kamerfractie voor land en volk heeft verricht. Dr. Bruins Slot, die 56 jaar Is, Is van 4 juni 1946 af lid van de Tweede Kamer geweest. Hij is na het aftreden van dr. Schouten in 1956 gekozen tot fractievoorzitter. Zijn beleid heeft dp laatste tijd in eigen kring aan kritiek blootgestaan (woningbouwcrisis. Nieuw Guinea). Reeds de afgelopen zomer wa> hij geruime tijd door ziekte verhinderd zijn werkzaamheden te verrichten. De beslissing van dr. Bruins Slot heeft tot gevolg, dat nu geen van de vijf fractie leiders, die na de verkiezingen van 1959 optraden (Romme, Burger, Oud. Bruin.» Slot, Tilanus) ook na de' verkiezingen van volgend jaar nog deel van de Kame» zal uitmaken. (Zie vervolg pagina 6) Zondagavond omstreeks negen uur is door een bomontploffing een gat van ongeveer drie vierkante meter in de Berlijnse muur ge slagen. De aanslag had plaats in de Jerusa- temer Strasse. in het Westberlijnse district Kreuzberg. Van nabijgelegen gebouwen wer den de ruiten vernield. Na de aanslag snelden zwaarbewapende Oostduitse grenswachten toe om aan de Oost- berlijnse kant de wacht bij het gat te betrek ken, terwijl in het westelijk stadsdeel de poli tie de omtrek van het gebied van de aanslag afzette. In verband met de aanslag zijn drie West- berlijners aangehouden. Volgens een West berlijnse politieman was de aanslag de boete die tot dusver op de muur gedaan is. Radio Amman, en ook Radio Mekka, in Saoedi Arabië, meldden zondagavond dat 42 Egyptische officieren zijn gearresteerd na de ontdekking in Cairo van een complot tegen het bewind van president Nasser. Tot de gearresteerden zouden behoren 22 officieren van een tankregiment, 12 of ficieren van de luchtmacht en 8 officieren van de artillerie. hartverwarmend gezellige mensen STOKEN flSjiSZÏ I JN DE nacht van zaterdag op zondag trok een zeer diepe stormdepressie van Schotland over de Noordzee naar Denemarken. Tijdens het voorbijtrek ken hiervan meldden de lichtschepen langs onze kust windkrachten 9 tot 11 waarbij de zwaarste wind voorkwam langs de kust van Zeeland. Inmiddets is de depressie boven West-Rusland aangekomen en vult daar verder op- Een volgende oceaandepressie trok aanvankelijk in noordoostelijke rich ting naar het zeegebied tussen IJsland en Groenland en werd daar ook weer zeer diep. De koers van deze depressie heeft zich echter nu gewijzigd en ver wacht mag worden dat de kern In zuidoostelijke richting naar het Noord zeegebied zal gaan trekken, voorafge gaan door een zwakke rug van hoge luchtdruk Deze 'zal ons land in de nacht van maandag op dinsdag passeren waarbij de temperatuur op verschil lende plaatsen tot een paar graden onder nul zal dalen. Een front van de nieuwe depressie zal zich morgen ovet de Britse eilanden in onze richting ver plaatsen. De toind zal daarbij krimpen naar zuidelijke richtingen en weer aanwakkeren met een kans op regen of sneeuw. tendens: stijging De Bilt verwacht tot dinsdagavond! Aanvankelijk opklaringen en zwakko wind met in de nacht en ochtend op d« meeste plaatsen lichte vorst en hier en daar mist. Later meer bewolking met plaatselijk enige regen of sneeuw. Tot matig of krachtig toenemende wind uit zuidelijke richtingen en Iets lagere mid- dagtemperaturen. (Opgemaakt te 11.15 ZON EN MAAN Dinsdag 18 december: zon op 8.44. onder 16.29; maan op onder 13.05. Dinsdag 18 december: laatste Kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 18 december: 7.51 v.m.; 20.16 n.m. HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur -10 <9 0.6 vindslit !5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1