IKcutuc ^ciiisrlje (üournnt MARINER II VERSPIEDDE VENUS Commentaar Verreweg prachtigste ruimteprestatie Mona Lisa in luxe hut naar V.S. Bevelen van aarde werden opgevolgd Salarisverhoging en meer vakantie Vakbonden zijn tevreden Navo-strijdkrachten zijn sterk onderbezet ZATERDAG 1 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12659 Directeur: P. DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHR1STELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD „SttntvastJri) is ffecblmti m§B b<rl ia U§|e tspttf Huisvrouw PRIJSBLIND? Zie pagina 7 „Veruit de prachtigste ruimteprestatie", zo heeft Sir Bernard Lovell, de directeur van het Britse observatorium Jodrell Bank het Amerikaanse schot op de planeet Venus met de Mariner II genoemd. De Amerikanen hebben vrijdag weer door diverse ruimtevaartprojecten met grote duide lijkheid hun vorderingen op dit gebied aan de wereld getoond. De Mariner II begon gegevens over Venus naar de stations op aarde te zenden. De „Relay", de tweede communi catie-satelliet en opvolger van de „Telstar" werd met succes ge lanceerd en kaatste reeds seinen naar luisterposten terug. En dan was er nog de geslaagde ballonvaart van twee Amerika- Vieuws in één oogopslag Het Amerikaanse schot op de planeet Venus met de Mariner II is een groot succes geworden voor de wetenschap. Toen 't ruim teschip op een afstand van 57 miljoen kilometer van de aarde verwijderd was, kwamen de gegevens over Venus door. De verwer king van de gegevens zal zeker een maand tijd vra gen. De bondgenoten van de Ver. Staten in Europa zul len hun conventionele strijdkrachten moeten ver sterken en meer mensen onder de wapenen moeten brengen. Dit is een van de wensen die op de NAVO- conferentie in Parijs zijn geuit. De huidige kracht van de Europese legers is ontoeerikend om een Rus sische aanval te weerstaan zonder gebruik te maken van kernwapens. De assistent-landbouw- ataché van de V.S. in Rus land, Carlson, die met een Russische spion zou heb ben samengewerkt, heeft gisteren de Sowjetunie verlaten. Inmiddels zijn nog drie Amerikanen uit de Sowjetunie uitgewezen. Ook zij zouden zich aan spionage hebben schuldig gemaakt. Vier van dezeven Pa poea's die met de Neder landse reegring willen spreken over vervroegde overdracht van Nieuw- Guinea aan Indonesië heb ben gisteren op Schiphol de pers voor niets laten wachten. De delegatie zou een officiële verklaring voor minister-president De Quay bij zich hebben. Bij vier vliegongelukken is een nog onbekend aan tal mensen om het leven gekomen. In Brazilië is 'n Constellation neergestort waarbij vermoedelijk vijf tig mensen zijn omgeko men. In Groenland wordt een Amerikaanse straalja ger vermist en een heli kopter die op zoek was naar het toestel, en ten slotte is ap een stad in Californië een toestel neer gestort op een blok wo ningen. President Kennedy heeft gisteravond verklaard, dat de Verenigde Staten het op economisch gebied veel beter moeten gaan doen dan in de afgelopen vijf en een half jaar. Er moet be lasting-verlaging voor de lagere en de hogere groe pen komen om de investe ringen aan te moedigen. Verbeteringen voor ambtenaren (Van onze soc.-econ. redactie) In de centrale commissie voor ge organiseerd overleg in ambtenaren zaken is gistere» volledige overeen stemming bereikt tussen de verte genwoordigers van de regering de organisaties van overheidsperso neel over de salarissen voor de amb tenaren. f In de eerste plaats gaan de ambte narensalarissen per 1 januari a.s. mei 2% procent omhoog, omdat de ambtena ren over 1962 met dit percentage bene den de trend van het bedrijfsleven ge bleven zijn. (Een uitkering ineens over 1962 voor de gederfde salarisverhoging gedurende dit jaar werd reeds eerder overeengekomen) 0 In de tweede plaats worden de kanties voor de ambtenaren in 1963 met twee dagen verlengd. Zelfs heeft minis ter Toxopeus bepaald, dat in de thans lopende maand december 1962 nog twee extra vakantiedagen over dit jaar zui len worden toegekend. In de derde plaats krijgen de ambte naren per 1 januari a.s. nog twee pro cent' loonsverhoging, omdat verwacht wordt dat het bedrijfsleven in 1963 ge middeld tenminste een loonsverhoging van dit percentage zal genieten. Mocht achteraf blijken, dat in het bedrijfsle ven de lonen en salarissen gemiddeld met meer dan twee procent zijn ver hoogd, dan zullen zo vroeg mogelijk in het eerste halfjaar van 1963 de ambte naren alsnog dit ongunstige verschil met terugwerkende kracht tot 1 januari 1963 aan hun lonen en salarissen toege voegd krijgen. In eerste instantie stij gen de lonen en salarissen van de amb tenaren op 1 januari a.s. in totaal dus met procent. Voor de maandloners geldt ten slotte nog een gedifferentieerde salarisverho ging, die varieert van twee tot tien pro cent en waarvan de ambtenaren meei profiteren naarmate zij in een hogere rang zijn ingedeeld. Voor de maandlo ners bedraagt de salarisverhoging dus tenminste twee procent meer dan de reeds genoemde 4],A procent, afgezien nog van de compensatie voor de hogere AOW-premie Al deze verbeteringen gelden voor het gehele overheidspersoneel, zowel voor de ambtenaren van rijk, provincie en ge meente als voor het onderwijzend perso neel, de politie en waarschijnlijk ook het militair personeel. Volgens een ruwe schatting mag aangenomen worden, dat de totaliteit van de salarisverbeteringen voor de ambtenaren het volgend jaar circa 250 miljoen gulden zal gaan kosten. Voor de vaklieden geldt voor de hoog te van de loonsverhoging een vloei-, die I Kerstviering van Koninklijk gezin niet voor radio uitzending van een repori I T»n de Jaarlijkse Kerstviering I het Koninklijk gezin met het ge- Zï®enlijk Hofpersoneel, die op 20 i 'kwmber door de NCRV-radio zou I Worden verzorgd, zal niet door- 5**n. H. M. de Koningin heeft de Wens te kenneD gegeven om deze Kerstviering op Palels Het Loo in Tcrband met het heengaan van koningin Wilhelmina in strikt be- 'kten kring te houden. Be j aarden tehuizen niet aan <rrote weg De Nederlandse Vereniging Bescher ming Voetgangers heeft in een request de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid verzocht de bouw van bejaardentehuizen langs wegen, waar «net hogere snelheid dan 50 kilometer wordt gereden, zo veel mogelijk tegen :e De vereniging zegt dat de bejaarden, die verblijf houden in langs grote ver keerswegen gelegen bejaardentehuizen, in verband met het voor hen gevaarlijke verkeer, hun tehuizen niet meer durven waarbij medebewoners betrokken zijn. BANANEN het maximum a gebonden i: groep vier. 0 Per 1 januari zullen de salarisver beteringen voor de ambtenaren ook ver werkt worden in de kinderbijslagen. De ze zullen naar verhouding eenzelfde ver hoging ondergaan. 0 Voorts zal nog een procent loon ex tra worden betaald ter compensatie van de stijging van de AOW-premie even eens met ingang van 1 januari a.s. Het hoofdbestuur van de Ned. Chr, Bond van Overheidspersoneel verklaarde tevreden te zijn met het bereikte resul taat. Vooral ook heeft men er waarde ring voor, dat nog deze maand het over leg kon worden afgesloten en dus op 1 januari onmiddellijk de reële lonen zullen worden uitbetaald, zonder dat met voorschotten behoeft te worden ge werkt. Van de vijf centrales van over heidspersoneel hebben vier ingestemd met het bereikte akkoord. Alleen de so cialistisch georiënteerde A.C.O.P. heeft zich van het resultaat gedistantieerd. De gesprekken binnen het overleg óver het waardevast maken van de pen sioenen droegen nog slechts een ver kennend karakter. Deze gesprekken zul len dan ook nog worden voortgezet. Slachtoffer van duistere machten 'werd dit jongetje uit Broenei op Borneo, waar opstandige elemen ten met de Engelsen in gevecht zijn. Op het vliegveld van Singa pore wordt de jongen als eerste van een groep vluchtelingen in veiligheid gebracht. In de inzet Jean Geott uit Glasgoro, die door haar heldhaftig gedrag de „Florence Nightingale van Seria" wordt genoemd. Jean moest de rebellerende soldaten verplegen. Zij deed dit echter eerst nadat haar landgenoten, die als gijzelaars werden gebruikt, in vrijheid waren gesteld. nen boven de woestijn van New Mexico naar de „rand van de ruimte". Zij bereikten een hoog te van 24.8 km. Het ruimtevaartuig Mariner II be vond zich op de onvoorstelbare af stand van 57 miljoen kilometer, toen voor de geleerden de spanning van de laatste weken werd gebroken: de immense ruimte-distantie was over brugd, want de „bevelen", die van de aarde naar de satelliet waren gezon den, werden door de apparatuur van de Mariner II opgevolgd. Aanvan kelijk dreigde dat contact maken te mislukken, maar een nieuwe poging van de mensen van het Observatorium van Goldstone in Californië slaagde. Om 14.35 uur Nederlandse tijd werd vrijdagmiddag het waarnemingsin strumentarium ingeschakeld. De Mariner II had de ogen geopend en zou wellicht in staat zijn de mensheid datgene te onthullen wat achter de mys terieuze nevelen van de planeet Venus schuilgaat. Het Nationale Bureau voor Ruimte vaart (Nasa) maakte het belangrijke bericht over het contact krijgen be kend. Het met goud en zilver beklede ruimtevaartuig bevestigde binnen zes en een halve minuut de ontvangst van het „bevel". Twee instrumenten, zgn. „radio-meters" traden in werking om gedurende 42 minuten de oppervlakte en de dampkring van Venus af te Met een snelheid van 24.000 kilometer per uur raasde het ruimteschip steeds meer in de richting van Venus, welke planeet tot op 34.000 kilometer zou wor den genaderd en dan gepasseerd. Op 27 augustus verliet de '.Mariner II na een succesvolle lancering op Cape Canaveral de aarde voor de gigantische ruimtereis. De signalen, die uit het vaartuig den uitgezonden, werden op de luister posten opgenomen, om daarna uitvoerig te worden bestudeerd. Dat gebeurde alleeen op de Amerikaanse stations, maar ook het befaamde Jodrell Bank in Enge land nam daaraan met de radio-tele scoop deel Sir Bernard Lovell, de di recteur van het Britse observatorium, die zich in zo lovende bewoordingen de Amerikaanse prestatie uitliet, heeft verklaard, dat op Jodrell Bank al acht kilometer geluidsband met signalen van de Mariner II gedurende de laatste dagen konden worden opgenomen. Dit waren dus de normale seinen, die de Mariner II steeds liet horen. (Zie voorts pagina 9) Gemeenten krijgen f 1 per rabies-inenting De regering heeft alsnog besloten, dat lan de gemeenten uit 's rijks kas een goeding zal worden toegekend van gulden per ingeente hond of kat. tt de vele successen van de Amerikaanse ruimtevaart is de communicatiesatelliet Relay, die de Telstar in de ruimte is gevolgd en gebruikt zal worden voor verschillende programma's. Reeds kaatste de Relay de eerste seinen naar de aarde terug. Wensen op Parijse con ferentie Het is dringend noodzakelijk dat Amerikas bondgenoten in Europa huD conventionele strijdkrachten verster ken en meer mensen onder de wape nen brengen. Dat heeft de Amerikaan se minister van defensie MacNamar3 gisteren gezegd op de NAVO-confe- rentie in Parijs. Voordien had gene raal Norstad gezegd, dat de huidige sterkte van de conventionele strijd krachten zodanig is, dat het uiterst moeilijk zal zijn een niet eens zo heel sterke aanval van de Russen af te slaan zonder gebruik te maken van kernwapens. Van Amerikaanse zijde werd er meermalen op gewezen, dat men nog steeds zes divisies verwijderd is van het streefgetal van dertig dat jaren geleden werd vastgesteld. De "behandeling van de militaire kwes ties, die langer duurden dan men had voorzien, werd in de loop van de mid dag gevolgd door een volgende agenda punt: de regionale politieke kwesties De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Rusk, heeft bij de behan deling van de militaire kwesties gezegd, dat de Amerikaanse regering welwillend zal staan tegenover een multilateral» NAVO-atoommacht. indien de Eu ropes* landen een dergelijke macht willen Maar dan zullen de Europeanen het er over eens moeten zijn, hoe de controle geregeld moet worden en bovendien zul len zij hun aandeel in de kosten van deze strijdmacht, waaraan dan ook Amerika nen zullen deelnemen, moeten betalen. De Amerikaanse regering stelt zich vooi. dat het een zeestrijdmacht zal wórden- Minister MaoNamara heeft er in alio verklaring op gewezen, dat de bondge noten van Amerika in Europa een steeds afnemend percentage van het bruto na tionaal produkt aan defensie besteden. Kritisch geluid De Nederlandse minister van defensie tr. S. H. Visser, behoorde, zo werd ver nomen tot degenen die, wat deze op merking van de Amerikaanse minlstei betreft, een kritisch geluid liet horen. Hij had aanmerkingen op de verdeel sleutels en wees daarbij op de verschil lende begrotingsstelsels in de diverse landen. Voor vervolg zie pagina 9 Voor het Europese gerechtshof in Lu xemburg hebben gistermiddag in een plechtige bijeenkomst twee nieuwe leden van de Hoge autoriteit van de Europese gemeenschap voor kolen en staal de eed afgelegd, die noodzakelijk is voor het aanvaarden van hun functie. Het waren de Nederlander J. Linthorst-Homan en de Westduitser K. M. Hettiage. F)E NEDERLANDSE veehouders hebben geen best najaar achter de rug. De rundveeprijzen zijn de afgelopen maan dag gedaald tot een niveau, dat na de oorlog nog niet zo laag is geweest Be tekende dit voor de veehouders een scha depost, voor de Nederlandse consument hield dit een extra voordeeltje in, want de prijzen voor rundvlees in de slagerijen konden nu ook lager zijn dan gewoonlijk. Lang niet alle consumenten zijn er echter van overtuigd van dit voordeel te hebben geprofiteerd. Naar veler mening zijn de prijzen in vele slagerijen niet of maar zeer weinig verlaagd. De conclusie zou hieraan verbonden kunnen worden, dat de slagers van de gelegenheid gebruik ge maakt hebben om een extra grote winst te incasseren. Het lijkt ons, dat hiermee echter al te gemakkelijk heengestapt wordt over be langrijke bijkomstige factoren en dat met deze redenering vele slagers onrecht wordt aangedaan. Slechts enkele percenten van het aange voerde vee blijken van bijzonder goede kwaliteit te zijn. De betere vleessoorten blijven daarmee aan de dure kant en al leen bij de mindere soorten zou sprake kunnen zijn van extra lage prijzen. Evenmin moet over het hoofd gezien wor den dat de slagers evenals alle middenstan ders met een aantal vaste bedrijfskosten hebben te maken en de verkoopprijs dus niet uitsluitend bepaald wordt door de prijs waarvoor de boer of de grossier het vee verkoopt. Eerlijkheidshalve moet ook erkend wor den, dat in de slagerijen steeds gestreefd wordt naar een gelijkmatig prijsbeleid. Prijsverhogingen op de veemarkten wor den slechts traag en ook niet volledig in de consumentenprijs doorberekend en evenmin kan men daarom vragen, dat prijsverlagingen wel onmiddellijk en vol ledig aan de consument ten goede komen. Overigens kan het geen kwaad, dat regel matig bepaalde prijzen eens kritisch be keken worden. Is het loon, dat de arbei der wekelijks in zijn loonzakje ontvangt, belangrijk, even belangrijk is het prijs niveau, dat bepaalt hoeveel voor dat we kelijkse inkomen gekocht kan worden. Dat ditmaal het Consumenten Contact Or gaan ongerustheid heeft uitgesproken over de prijsstelling voor vlees, vinden wij daarom geen ongezond verschijnsel. Deze onrust kan misschien zelfs veel goeds uit werken, wanneer men bedenkt, dat bij het Consumenten Contact Orgaan de Neder landse Verbruikscoöperaties zijn aangeslo ten. Deze coöperaties exploiteren ook de vleesverkoop aan de «onsument, het C.C.O. kan dus dicht by huis blijven om na te gaan of de prijsvorming voor vlees de laatste tijd wel volledig de toets van de kritiek heeft kunnen doorstaan. Met belangstelling zien we daarom uit naar nadere mededelingen van de zijde van dit orgaan. fen wij over de oceaan een krachtige westelijke luchtstroom aan, die zachte lucht tot diep in Europa blaast. Ooft hier in het Westen lagen de tempera» turen vanmorgen bij negen graden Cel sius. Een nieuwe depressie breidt zich snel met enkele regenfronten naar de Noordzee uit. In de komende 24 uur is opnieuw regen te verwachten en langs de kust een stormachtige zuidwesten- u'ind. De temperatuur blijft aan de hoge kant en de vorst die gistermorgen nog voorkwam, wordt vrij snel in de richtinp van Rusland verdreven. Bijzonder koud bleef het gisteren nog in Finland en Nrd.- Zweden, waar het midden op de dag nog 25 graden vroor. De Bilt verwacht tot morgenavond: Aanvankelijk zwaar bewolkt, met nu en dan regen, enige stijging van tempe ratuur. Tot hard of stormachtig toene mende wind, tussen zuidwest en west. Later verspreide opklaringen, maar ook enkele buien. Tijdelijk tot stormachtige, aan de kust mogelijk tot zware storm toenemende wind tussen west en noord west. Zondag 16 december, zon op 8 u. 42, onder 16.29; maan op 22.09, onder 12.19. Maandag 17 december, zon op 8 u. 43. onder 16.29: maan op 23.16. onder 12.43. Dinsdag 18 december laatste kwartier. tendens: stijging HOOGWATER SCHEVENINGEN 16 december: 6.20 vun.; 18.43 n.m. 17 december: 7.04 v.m.; 19.28 n m, HEI WEER UN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur TVTA ccn voorspoedige reis over de jjsgladde wegen van Parijs naar Le Havre is de IVIona Lisa, het wereldberoem de schilderij van Leonardo da Vinei, vrijdag haar reis naar de Verenigde Staten begonnen. De „Mona Lisa" heeft het Pa- rtjse Louvre verlaten en zal drie weken in Washington ten toongesteld worden. In een kleine vrachtwagen, met een politic-escorte van zes motorrijders en verpakt ln een aluminimum hoes (tegeu schokken, vocht en tempera tuurschommelingen) werd het befaamde portret van de vrouw met de mysterieuze glimlacht naar de kade in Le Havre ge reden. Bij de havenloods stel den politiemannen zich op. om aieuwsgierigen op een afstand te houden, toen het kostbare werk aan boord van de .France' werd gebracht, door vier spe ciaal voor dit werk aangewe zen bootwerkers. Kapitein Georges Croiselle van de ..France" nam de „Mona Lisa" persoonlijk in ontvangst. „Het is een grote eer deze dame aaD boord te hebben", zei hij. Het schilderstuk Is opgeborgen Id een luxe hut. zo dicht mogelijk bü het midden van het schip, om de beweging op zee gering te houden. In de aluminiumhoes, die twee dagen in het Louvre, naast „Mona Lisa" stond om dezelfde temperatuur en vochtigheid aan te nemen, zit ook nog het stuk kogelvrij glas, waardoor de beminde madonna be- cchermd wordt tegen vandalen, die haar nujelijk zouden wil len verwoesten. Het transport naar het schip geschiedde onder de grootste geheimhouding. Aan de kade kregen persfotografen toestem ming om het aluminium ln ne gatief in hun toestellen te van gen. Maar dat was alles. President Kennedy zelf heeft de Franse regering bedankt voor de bereidwilligheid om de altijd zo honkvaste „Mona Lisa" voor drie weken op reis te laten gaan. Ze is dus nu onderweg, maar in haar luxe hut heeft zij het toch verre van gemakkelijk, want ze staat verticaal aan het bed in de kabine vastgesjord. gh. be\ regc gli. be\ Grenoble gh.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1