ïlicuuie £ciitsrlje GTourant Amerika Europese nu voor een kernmacht? Commentaar De Gaulle negeert voorzitter Senaat „O Elf" gaat op het verkeer letten VLIELAND Engeland en Frankrijk in de contramine Kunstmaan Relay in baan rond de aarde Diplomaat verlaat Rusland Vuurgevecht 1 dode en 4 Geen NZH-bussen na 9 uur op Oude j aarsavond N.-Guinea: gewonden VRIJDAG 14 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37 TELEFOON: alle afdelingen 31441 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12658 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Staatvtsücfi is ahtblmn mgn bert ia te^eospott" KERSTMENU'S voor HOND en KAT staan klaar bij NIEUWE RIJN 50 Om kernchaos te voorkomen A MERIKA zou onder bepaalde omstandigheden bereid zijn, het veto over de vorming van een Europese kernmacht in het kader van de NAVO te laten vallen. Aldus verluidt in betrouwbare NAVOOkringen te Parijs. De Amerikaanse regering zou met deze stap twee dingen willen bereiken. In de eerste plaats zou er een eind komen aan de kritiek op het Ameri kaanse monopolie op het gebied van de kernwapens (het duidelijkst ge demonstreerd in de Cubaanse crisis). Voorts zou de Amerikaanse bereid heid, mede te werken aan de vorming van een Europese kernmacht, lan den als Frankrijk en Engeland de wind uit de zeilen nemen, die er op staan, nationale kernmachten binnen de NAVO te vormen en te hand haven. Democratie in Frankri jk TAE GAULLE heeft besloten de voorzitter van de Franse senaat, LJ Gaston Monnerville, te boycotten. Deze had er de Franse presi dent enkele maanden geleden van beschuldigd, de grondwet te heb ben geschonden, door een volksstemming uit te schrijven over de wijze waarop een Franse president moet worden gekozen. Het Fran se parlement had nl. een desbetreffend voorstel verworpen. Deze ver werping had geleid tot het aftreden van het kabinet Pompidou. Nieuws in één oogopslag Amerika zou onder bepaalde omstandigheden bereid zijn, het veto over de vorming van een Euro pese kernmacht in het ka der van de NAVO te laten vallen. Het Amerikaanse Congres zal wellicht met een dergelijke stap in stemmen, omdat de be doeling ervan is de ver spreiding van nationale kernmachten tegen te De Amerikanen heb ben gisteravond een nieu we communicatie-satel liet, Relay genaamd, ge lanceerd een nieuwe Telstar dus. De Relay kwam in zijn van tevoren berekende baan om de aarde en maakt elke drie uur en vier minuten een omwenteling. Het Indonesische jeugd- front heeft de jeugd van het land opgewekt zich gereed te houden om als vrijwilliger de rebellen op Noord-Bomeo te gaan steunen. De P.N.I., de partij van president Soe- karno, heeft eveneens aangeboden vrijwilligers naar Noord-Borneo te stu ren. Djakarta spreekt be richten over Indonesische inmenging tegen. Minister Toxopeus is niet tevreden over de be manning van de B.B.- diensten in tal van ge meenten. Hij wil dan ook dat sommige gemeente besturen er niet voor te rugschrikken de nood- wachten op te roepen. Het onderzoek naar de af- weermogelijkheden met betrekking tot een nucle aire oorlog wordt voort- Bondskanselier Aden auer heeft enorme op schudding verwekt door de vroegere minister van defensie Strauss te vra gen als waarnemend mi nister van defensie op te treden, totdat von Kassei de volgende maand in functie kan treden. In tussen heeft president Lübke zijn vertrouwen in het nieuwe kabinet uitge sproken. President De Gaulle zal de voorzitter van de Franse senaat, Monner ville, boycotten, omdat deze de president er in dertijd van heeft beschul digd de grondwet te heb ben geschonden door het uitschrijven van de volks stemming over de presi dentsverkiezing. De Gaul le wenst de agendacom missie van de senaat wel te ontvangen, doch niet geleid door Monnerville. De voorzitter van de Senaat is in Frankrijk de ..derde man in rang na de president". De Gaulle liet het se- cretariaal van de senaat per brief we ten, dat hij bereid is. de leden van de agenda-commissie van de senaat te ont- vangen. „Mits zij niet geleid worden door Monnerville". Deze zal volgens het schrijven van De Gaulle niet meer worden uitgenodigd ook niet om de president ter gelegen heid van de jaarwisseling geluk te wen- Voor vervolg zie -pagina 9 De Amerikaanse maatregel heeft de instemming van het congres nodig, omdat de Mac-Mahonwet de ver spreiding van atoomgeheimen be perkt. In Washington venvacht men echter geen moeilijkheden van de zij de van het congres, als dit inziet van de verspreiding van nationale kern machten er doorkan worden tegenge gaan. Kernmachten zoals Engeland en Frankrijk nu hebben, zijn naar de me ning van de Amerikaanse regering stra tegisch ongewenst Ook bedreigen zij de Europese landen, die het voorbeeld van bedoelde staten willen volgen, met ern stige economische lasten of zelfs met financiële ondergang. McNamara. de Amerikaanse minister van defensie, die in de afgelopen dagen de Britse rege ring van het Amerikaanse standpunt in deze kwestie op de hoogte heefa ge bracht, zou vandaag in Parijs de minis terraad van de NAVO toespreken over de kernmacht en de conventionele strijd krachten en de daaraan verbonden pro blemen voor de vijftien NAVO-landen. Voor vervolg zie pagina 15 O De Financial Times heeft een groot Europa-nummer uitgegeven met een groot aantal artikelen van vooraan- staande Europeanen, o.a. van prof. Wal- tei Hallenstein, over belangrijke onder werpen en over Europese landen. Het artikel over Nederland is geschreven door prof. drs. J. W. de Pous. Drie werelddelen nu verbonden Vanmorgen om half één (Neder landse tijd) hebben de Verenigde Sta ten van Cape Canaveral een tweede communicatie-kunstmaan, Relay ge naamd, gelanceerd. Hierdoor wordt het opnieuw mogelijk directe inter continentale televisie- en radiouit zendingen te verzorgen. De Relay zal drie werelddelen. Amerika, Azië en Europa, voor communicatiemiddelen met elkaar verbinden. De kunstmaan werd met een Thor- raket precies op het vastgestelde tijdstip gelanceerd. Om half vijf vanmorgen kwam de Relay vrijwel precies in zijn van te voren berekende baan. De Relay heeft drie uur en vier minuten nodig om een omwenteling rond de aarde te maken. Relay is de grote broer van de zo ge slaagde Telstar, die er vorige maand de brui van heeft gegeven. Relay heeft een zender van tien Watt. de Telstar had er een van twee Watt. De nieuwe achtkan tige kunstmaan weegt ongeveer 77 kg Hij is 125 cm hoog en heeft acht panelen, met zonnecellen voor het opwekken van energie voor de batterijen. Kerstpro gramma De eerste experimenten met de Re lay zullen beginnen wanneer de sa- teUiet zijn vijfde baan om de aarde beschrijft. In Goonhilly zouden van middag om drie uur televisiebeelden naar Andover in Maine (V.S.) wor den gezonden. Morgen zullen ver schillende grote Amerikaanse en Europese persbureaus nieuwsberichten via Relay uitwisselen. Verder zullen op de vierde dag ex perimentele telextransmissies plaats vin den tussen Nutley (V.S.) en Rio de Ja neiro. Op de zesde dag. 19 december, ligt een uitwisseling van t.v.-program ma's tussen de V.S. en Europa in het voornemen. Dit programma draagt een kerstkarakter en zal ongeveer een half uur duren. Het begint om kwart voor drie (Ned. tijd). De Europese onderdelen van dit programma zullen afkomstig zijn uit België, Groot-Britannië. Dene marken. Frankrijk. Italië. Nederland. Spanje en West-Duitsland. De Relay zal ongeveer een jaar kun nen werken. Deskundigen zijn van me ning. dat ongeveer veertig satellieten van het type Telstar of Relay nodig zul len zijn om een gehele omspannend commun icatienet. Ballon en Mariner Overigens is de aandacht van de Ame rikanen op nog twee belangrijke ruimte vaar tprojecten gericht. Het ruimtevaar tuig Mariner-2 zal na een lange tocht het punt naderen, waarop het "t dichtst bij Venus komt. De Amerikaanse geleerden hopen hierdoor kostbare gegevens over de planeet te verkrijgen. Ten slotte bevinden zich de kapi tein van de luchtmacht Kittinger en de astronoom White in een ballon van zestig meter doorsnee, voor een ver blijf van 24 uur aan de grens van de atmosfeer. Zij zullen met een spe ciale telescoop sterrefoto's nemen en wetenschappelijke waarnemingen verrichten. Hoewel met de aanleg van de Bene- luxtunnel in Rotterdam reeds een begin is gemaakt, kan de gunning eerst bin nenkort worden verwacht. Het bouwbe- stek vermeldt een werktijd van veertig maanden, zodat de oplevering in de tw de helft van 1966 zal geschieden. Een deel van de groep Europe anen, onder wie vele Neder landers, die door Britse troepen uit de gevangenis van Seria in Broenei zijn bevrijd, nadat zij daar door opstandelingen waren - Amerikaanse spion - De Amerikaanse diplomaat Rodney W. Carlson, die enkele dagen geleden door de Russen in een spionagezaak is ge noemd. heeft vanmorgen vrijwillig de Sowjetunle verlaten. De Amerikaanse ambassade in Moskou maakte dit bekend toen Carlson al een uur in de lucht was. Volgens de Russische veiligheidsdienst as Carlson een contactman van de Rus sische wetenschappelijke ambtenaar Penkovsky, die dinsdag werd gearres teerd. Een andere contactman zou de Britse zakenman Wynne zijn, die enige tijd geleden in Hongarije werd aange houden en nu in de Sowjetunie op zijn berechting wacht. De Amerikaanse ambassade gaf geen reden op voor het vertrek van Carlson. Ook heeft de Russische regering geen officiële besohuldiging tegen Carlson in gediend. Het Russische vakbondsblad Troed be schuldigde de V.S. ervan, spionnen naar de Sowjetunie te zenden als leden van groepen „die hier komen in het raam het uitwisselingsprogramma op cul tureel en technisch gebied". Iedere bui tenlander. die met kwade 'ïedoelingen de Sowjetunie komt, zal zijn gerech te straf niet ontgaan, aldus het blad. Het jonge hondje dat 4 november een inwoonster van Kerkrade beet. leed niel aan hondsdolheid, zoals werd gevreesd. Onder wie twee Nederlanders 'n gevecht in Sorong is 'n Papoe- se politieagent om het leven geko- ïen en zijn vier agenten en twee Nederlanders gewond. De namen van de gewonde Ne derlanders zijn opgegeven als Van den Dosch en H. Rusche. Beiden zijn een ziekenhuis opgenomen. Volgens de officiële lezing werden schoten gewisseld tussen de politie en een aantal Indonesische militairen na dat de politie een militair had aange houden. De beide Nederlanders waren toevallig ter plaatse. Maandag deed zich te Merauke een incident voor toen be togende Papoea's naar het vliegveld kwamen om te protesteren tegen de komst van een aantal Indonesiërs. Hier bij werd een Papoea gewond. De Indonesische militairen, die aan het gevecht deelnamen, waren parachu tisten, aldus meldt Ass. Press. De heer LEIDEN Breestraat K AT W UK Voorstraat" Op Oudejaarsavond zal de N.Z.H. omstreeks negen uur 's avonds haar ge hele bedrijf stil leggen om haar perso neel gelegenheid te geven de jaarwis seling in de huiselijke kring door te brengen. Deze maatregel werd reeds enige jaren voor de stadsnetten van Haarlem en Leiden getroffen, terwijl op de interlokale lijnen de dienst sterk werd beperkt. Uit de vervoercijfers van de vorige jaren is echter gebleken dat ook voor de weinige bussen die na 21 uur nog de interlokale verbindingen onderhiel den, zo weinig belangstelling bestond dat dit voor het dienstdoende personeel een weinig bevredigende regeling was De Rijkshoofdinspecteur van het ver keer is dan ook volledig akkoord ge gaan met het voorstel van de N.ZH. dit laar de dienst op Oudejaarsavond op het gehele net te staken. In het algemeen ligt het tijdstip waarop de laatste diensten vertrekken omstreeks 21 uur; voor enkele verbin dingen kan dit een half uur later zijn Ook de bussen van. de N.S.-lijn Am sterdamDen Haag stoppen om negen De t>0-jarige chauffeur N. G. vac Geilswijk, werkzaam bij Heinekens bier brouwerijen te Amsterdam, is gistermid dag in Zeist om het leven gekomen, hij bij het aankoppelen van een met fles sen en vaten geladen wagen aan vrachtauto met het hoofd tussen beide wagens bekneld raakte. Zaterdag sluiting van grafkelder Voor het défilé in de Nieuwe Kerk te Delft langs de koninklijke grafkelder blijft de belangstelling zeer groot. Uit alle delen van het land komt men naar Delft :ven te kunnen toeven in de kerk. zaterdag het stoffelijk overschot van koningin Wilhelmina werd bijgezet. Om dat de kerkvoogden willen voorkomen, dat zoals vorige zondag toen de kerk was gesloten, velen teleurgesteld zullen wor den, vestigen zij er de aandacht op, dat de kerk slechts tot vrijdag 14 december tot negen uur 's avonds is geopend. Zaterdag 15 december is de kerk open tot vijf uur 's middags. Daarna worden de deuren onherroepelijk gesloten er wordt begonnen met het afsluiten van de kelder door middel van de 3.5 ton wegen de steen. Dit zware werk moet zaterdag middernacht zijn beëindigd. H. H. Rusche, hoofdmachinist van het K.P.M.-schip Sungei Panai werd zwaar gewond in de buik. De heer Van den Dosch werd minder zwaar gewond. Hij werkt voor een Nederlandse import firma. Bij het gevecht werd gebruik gemaakt van revolvers. De stad Sorong werd vier uur lang door het schieten geterroriseerd en de heer Rusche bleef al die uren ge wond op de werf liggen voordat men hem kon bereiken. Dc beide gewonde Nederlanders, die niets met het gevecht hadden te maken, zijn overgebracht naar Biak. De orde werd hersteld door de troepen der Verenigde Naties. Het gevecht is een aanwijzing voor de toenemende onrust onder de Indonesische para's in de kuststeden, die onder bevel van de V.N. staan. Wat het gebeurde te Merauke betreft, wordt nader gemeld, dat dit zich afspeel de bij de aankomst van een Indonesisch muziekgezelschap. Hierbij werd een Pa poea licht gewond toen de menigte ver spreid werd. Bij de ambassade van Malaysia t^ Dja karta zijn de wachten versterkt. Indonesië acht zich beledigd Indonesië heeft door de radio een re geringsverklaring uitgezonden waarbij het de buitenlandse beweringen over een aandeel van Indonesische organisaties in de opstand in Broenei betreurt. De ver klaringen van premier Abdoel Rachman van Malaya hierover worden provoce rend genoemd. Het is volgens de verkla ring duidelijk, dat dit een strijd is van nieuwe zich ontplooiende krachten en dat de opstand van de volkeren van Noord-Borneo een strijd is voor onaf hankelijkheid en geluk en is dus een strijd tegen kolonialisme en imperialis me, ook tegen neo-kolonialisme. Indo nesië kiest de zijde van de volkeren die strijden, aldus de verklaring, die her haalt, dat Soekarno zijn gebied niet wenst uit te breiden (Zie ook pag. 5). verliesrekening van de Nederlandse ker ken kunnen publiceren. Veel nieuws be vatten de cijfers niet omdat zij reeds maanden geleden onofficieel, maar vrij nauwkeurig gepubliceerd zijn. Reeds toen is er, ook in onze krant, op gewezen dat de groei van de groep onkerkelijken min der spectaculair is dan eigenlijk verwacht of gevreesd werd. Ook al Is er nog een toename van ruim 28 procent (landelijk gemiddelde bevolkingstoename is 20), ver geleken bij de eerste helft van deze eeuw ebt de aanwas duidelijk af. Het opmerkelijkste van deze cijfers is de groei van de grootste (rooms-katholieke) kerk en de kleinste (niet-gereformeerde) kerken. De r.k. kerk behaalde een winst sedert 1917 van ruim 25 procent. Onge twijfeld is deze voor een groot deel te dan ken aan de grotere gezinnen maar ook aan het feit dat de secularisatie in het r.k. zuiden minder sterk doorwerkt dan elders in het land. De kleine kerken groeiden samen ongeveer 18 procent. Deze groep omvat doopsgezin den, remonstranten, vrij-evangelischen, baptisten, pinkstermensen, maar ongetwij feld ook de aanhangers van sekten. Hier is sprake van een kennelijke stabiliteit en een groei die de bevolkingsaanwas bijna bijhoudt. De cijfers van deze groep steken in ieder geval bijzonder gunstig af bij die van de Hervormde kerk en van de veelvoud van Gereformeerde kerken (van Geref. kerken tot Oud-geref. gemeenten). De hervormden blijven met ongeveer 8 procent ver ach ter bij het landelijk gemiddelde, maar de gereformeerden met 14 procent ook. Daar komt bij dat men zich wel degelijk moet afvragen of de cijfers van de twee grootste protestantse kerken niet wat ge flatteerd zijn. Immers niet slechts her vormde doop- en belijdende leden konden zich hervormd noemen, ook wie uit ge doopte ouders geboren zijn, hoewel zij al misschien twee generaties lang iedere band met de kerk verloren hadden. Maar ook in gereformeerde kring klaagt men meer en meer over het groeiend verschijnsel van randkerkelijkheid. Juist de kleine kerken worstelen veel minder met dit probleem, omdat het lidmaatschap bij hen meer te maken heeft met een bewuste geloofskeuze. De conclusie is beslist gerechtvaardigd dat de groep van kleine kerken zich veel beter heeft gehandhaafd, dan de Hervormde kerk en de groep van gereformeerden. En dat terwijl juist de twee grootste protes tantse kerken in deze periode sinds 1947 een groeiende activiteit ten toon gespreid hebben. Nieuwe vormen van apostolaat en evangelisatie, jeugdzorg en wat al niet deden hun intrede, de kleine kerken be zaten vaak niet de financiën voor al der gelijk groots opgezet \Vcrk. Ligt het geheim misschien in het feit dat bij de kleinere kerken de persoonlijke band veel sterker is? Dan zou deze volks telling een oordeel hebben uitgesproken over de massale kerken en wijzen op de noodzaak om te zoeken naar de kleinere gemeenschap, hetzij door kerksplitsing, wijksplitsing of op andere wijze. Nog voor de Feestdagen een NIEUW VAST TAPIJT! Bouclé en Wolfrisé uit één stuk geweven, 380 breed v.a. 79,p. m. Paradekwaliteit ƒ9730 per meter. Wij geven U graag een vakkundig advies en prijsopgaaf. WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 Soldaat overleden in kazerne De 19-jarige dienstplichtige soldaat van de geneeskundige troepen J. C. van Deu ren is gisteren bij de reveille in de Juliana van Stolbergkazerne in Amersfoort leven, loos op zijn bed aangetroffen. Soldaat Van Deuren was ongehuwd. Hij woonde in Alphen aan den Rijn. Het stoffelijk over schot is overgebracht naar het geweste lijke militair hospitaal in Amersfoort. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Deze zou pas kunnen worden vastgesteld na een eventuele sectie. Soldaat Van Deuren was sinds oktober 1962 voor de eerste oefening onder de wapenen. Op 30 november van dit jaar is hem een primo vaccinatie (pokken) toe gediend. tegelijkertijd is hem zoals in het leger te doen gebruikelijk is een gamma globuline-injectie toegediend. Deze laatste dient om de kans op een hersenvliesontsteking zo gering mogelijk te maken. Hoewel dit uiteraard wel kan bestaan, ziet men op het ogenblik nog geen enkele verband tussen het overlijden van de soldaat en het feit dat hij kortge leden (voor het eerst) is ingeënt. rperwijl het lagedrukgebied boven De- ■I nemarken in betekenis afnamdeden enkele actieve oceaandepressies de lucht druk in de omgeving van IJsland en Schotland snel dalen. Een gevolg hiervan is, dat de wind in ons land gaat krimpen naar zuidwestDe zeer koude lucht die over Scandinavië, waar het plaatselijk 25 graden vroor was uitgevloeid, kwam daardoor tot stilstand en wordt in de komende dagen in oostelijke richting te ruggedrongen. De toenemende zuidwestelijke winden voeren ook zachtere lucht naar ons land aanIn de afgelopen nacht vroor het in het binnenland enkele gradenIn de ko mende nachten zal geen vorst meer voor komen. De storingen zullen veel bewol king en nu en dan regen brengen. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan enige regen of motregen. Tot krach tig of hard toenemende zuidwestelijke wind. Zachter. (Opgemaakt te 11.15 uur). Zaterdag 15 dec.: zon op 8.41. onder 16.28; maan op 21.01. onder 1149 uur. Dinsdag 18 dec.: laatste kwartier. tendens: stijging HET WEER IN EUROPA Kapftorten hedenmorgen zeven uur AN 1 januari af zullen eni- Zij zullen elke door hen ge- ge honderden particulieren, constateerde verkeersovertre- binnci derde melding, wederom Ofschoon in Zuid-Limburg de fide leden van een nieuwe organt satie, gaan toezien op de na- doorgeven leving van de verkeersregels, centrale, beslist ernstige aard maanden, of in dichtheid :rnstige gevallen de deelnemers keld i de landelijke stonds, wordt overgegaan tot zijn, waardoor in het begin het grootst zal de %vcg?" gevestigd is te minder vriendelijke maatrege- l)e organisatie, die zich „O Voorburg. Het melden gebeurt len, namelijk tot het opnemen Elf" noemt omdat er elf door middel van invulkaarten, van contact met de politie De ganisatie rtredingen zijn, die In de centrale wordt de eer- organisatie verwacht dat als zeer ernstig moeten den aangemerkt heeft op aangenomen. Bij melding binnen twee maanden de weggebruiker weet, dat i na de eerste volgt een schrif- steeds op hem gelet wordt i zü de beschikking telijke waarschuwing aan het niet alleen als er politie in i enige honderdeu adres van de verkeersovertre- buurt is. Het slagen aanstonds het hoopt men de or- spoedig uit de bou- het hele land met actie ook een preventie- niet minder dan 5000 deelne- erking zal uitgaan, daar geselecteerde deelne- der. waarbij tevens op de i die allen bonafide en gelijke funeste gevolgen stellingen van het proefschrift van de voorzitter van „O Elf", dr. L. Blom te Sittard waarop Slaagt de opzet van ganisatie dan wil mer internationaal maken. De administratie vai vordt voorlopig gevormd door voorzitter dr. L. Blom. Sittard, cretaris A. J. opzet zal afhangen van de hij promoveerde tot doctor in Sittard. penningmeester drs. E. deskundige weggebruikers zijn. zijn daden wordt gewezen. Bi) deelneemsters. de deelnemers Ypenburg Vllssingen Eeldc De Bilt Twente Eindhoven Zd.-Limb. Helsinki Stockh. 4 -2 0.1 vlndstü 2 1 18 11 0.2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1