Jlieutuc g eütórfje (tfouranl Crisis in betrekkingen Amerika-Engeland Commentaar Bonn heeft weer een kabinet FILM VS helpen niet meer met Skybolt-raketten Toestand rond Seria blijft nog verward K.L.M. zal nog verder moeten inkrimpen (""O Onze schrijvers willen ook in welvaart delen WOENSDAG 12 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12656 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „StantpasHcfi is gbebltofa myn her! ia tcgbeaspoei" ouderwets Zie pagina 5 Nieuws in één oogopslag In de betrekkingen tus sen Amerika en Engeland driegt een ernstige crisis te zijn ontstaan als gevolg van het feit, dat de Ame rikanen teruggekomen zijn op hun toezegging, de Brit ten Skyboltraketten te le veren. waarmede Engeland in tijd van oorlog zijn kernwapens zou moeten lanceren. Als de Britten deze raketten niet krijgen, zullen zij uitgeschakelt zijn als (derde) onafhankelijke kernmacht. In Broenei is de opstand aan het inzakken. Zware gevechten zijn er totdusver niet geweest. De gijjzelaars. die zich in Seria toch nog in handen van (ongeveer 50) opstandelingen zouden bevinden zijn inmiddels be vrijd. De Westduitse bondsre publiek heeft weer een ka binet. Zeven ministers uit het oude kabinet keren niet terug, van de zeven nieuw-aangetrokkenen kan gezegd worden dat zij de gemiddelde leeftijd van de bewindslieden sterk heb ben verlaagd. Aan defensie wordt Strauss opgevolgd door dr. Kai-Uwe von Has- l de zitters van de CDU. De enige ontevreden partij is de CSU. In Argentinië is het ge zag van president Quido weer eens aangevallen nu door de commandant van de luchtmacht, generaal Alsina, die de wijk heeft genomen naar Cordoba. Volgens de eerste berich ten blijft de luchtmacht trouw aan de regering. Op volger van Alsina is briga de-generaal Armanini- Minister-president De Quay heeft gisteren in de Eerste Kamer het eigene vart dit kabinet getypeerd. Het is vooral gericht ge» weest op de ontplooiing van de vrije krachten in de maatschappij en op de verruiming van de per soonlijke verantwoordelijk heid. Het heeft zich ook geconcentreerd op de ver sterking van de maat schappelijke solidariteit. Tsarapkin heeft in Ge- nève te verstaan gegeven dat er voorshands geen hoop bestaat op een ver drag tot stopzetting van de kernproeven Hij weigerde namelijk uitbreiding te ge ven aan het Russische voorstel voor een controle op naleving van het ver drag door middel van drie „kasten". De V.S. zijn niet bereid tot een ongecontro leerde stopzetting. stralende overwinnaar (Van een onzer redacteuren) l^R dreigt een ernstige crisis in de betrekkingen tussen de twee grootste westelijke mogendheden: de Verenigde Staten en Engeland. De sfeer was in de afgelopen weken reeds vertroebeld door de redevoering van Dean Acheson, de vroegere (democratische) minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten. Deze had zich naar de mening van dc Britten nogal denigrerend uitgelaten over de ondergeschikte rol, die Enge land op het ogenblik nog in de internationale politiek speelt. Toen kwam de mededeling, dat de Amerikanen om technische en financiële redenen moesten afzien van de ontwikkeling van de Skybolt, een raket met reikwijdte van 1600 km. Geen „stadhouder" voor Strauss (Van onze correspondent in Bonn) De veertigdaagse regeringscrisis in de Westduitse bondsrepubliek is ten einde. Zeven ministers uit het oude kabinet keren niet meer terug. Zeven nieuwe ministers komen. En ook wanneer er aanzienlijke twij fel is gebleven ten aanzien van de sta biliteit van deze nieuwe regering, kan men toch wel zeggen, dat er iets is ver anderd wanneer van de twintig ministers rond een derde wordt vervangen. En hoewel er drie nieuwe ministers ouder zijn dan hun voorgangers is door ver jonging op andere posten toch veel vers bloed in bet kabinet, gekomen en de doorsneeleeftijd sterik verlaagd. In de nieuwe regering, de vijfde sinds de oprichting van de Bondsrepubliek in 1949 hebben nu o.m. zitting: Kanselier dr. Konrad Adenauer (tot de herfst van 1963; CDU), vice-kanse- lier en minister van economische zaken prof. Ludwig Erhard (CDU); buitenland se zaken dr. Gerhard Schroder (CDU); binnenlandse zaken dr. Hermaan Hol- cherl (CSU); arbeid en sociale zaken Theodor Blank (CDU); defensie dr. Kai- Uwe von Hassel (tot dusverre premier van de deelstaat Sleeswij k-Holstein (CDU): verkeer ir. Hans-Christoph See- bohm (voor de vijfde maal, CDU); zonder portefeuille dr. Heinrich Krone (CDU). In het kabinet hebben dus elf CDU- ers, vijf liberalen en vier CSU-ers zitting. De belangrijkste wijziging is onge twijfeld aan de portefeuille van defen sie, die de Beierse C.S.U. had willen be houden na het gedwongen aftreden van Franz-Joseph Strauss. De C.S.U. had voor Strauss op de ministerstoel een soort „stadhouder" willen neerzetten, die hem kon vrijhouden voor een latere te rugkeer van Strauss. Dr. Kai-Uwe von Hassel, de benja min onder de deelstaatpremiers, die een zeer geslaagde carrière in het noorden des lands heeft gemaakt en wie het be sluit naar Bonn te gaan zeker niet ge makkelijk Is gevallen (het kostte dr. Adenauer veel moeite hem te overre den), is zeker geen „stadhouder" voor Strauss. Von Hassel blijft minister van defensie tot de volgende algemene ver kiezingen van 1965. De liberalen hebben niet vastgehou den aan hun ministers van financiën en justitie, dr. Starke en dr. Stammberger, die voor de C.D.U.-C.S.U. niet langer houdbaar waren. Dit pleit waarschijn lijk voor de liberalen als bewijs van hun verbeterde coalitie-gezindheid. Of er echter met dr. Ewald Bucher (tegenstander van de politieke samen werking met de christen-democraten) als minister van justitie veel beter op geworden, blijft een vraag. Van een wijziging der financiële politiek onder de liberaal dr. Dahlgrün is ook geen sprake. Starkes blijft grondslag van de financiële (spaar-) politiek der regering. De Beierse C.S.U. is er het bekaaidst afgekomen. De enige belangrijke porte feuille is die van binnenlandse zaken. Haar fractieleider Dollinger is geen mi nister van financiën geworden, doch moest zich tevreden stellen met het schatkistministerie. De C.S.U. is onte vreden. Men verwacht van haar in Bonn nog allerlei nieuwe moeilijkheden. Tien gewonden bij trambotsing R'dam Gisteravond zijn twee trams in Rot terdam bij de Parksluizen met elkaar frontale botsing gekomen. De gevol- 1 van de botsing waren ernstig: de voorbalkons van beide wagens werden volledig ingedrukt, waarbij de bestuur ders vrij ernstig gewond raakten. In totaal liepen tien mensen by deze bot sing min of meer ernstige verwondin gen op. Er waren drie wagens van de DE SHELL heeft vandaag bekend gemaakt, dat de rebellen uit het politiebureau te Seria (Noord-Borneo) verdreven zijn. De twintig gijzelaars, die ondanks de optimistische berichten van gisteren, toch nog gevangen bleken te zijn, zijn nu toch bevrijd. Ze zijn allen ongedeerd. De toestand van de gewonde Nederlander dr. J. R. Brondijk is nog ernstig. In het geheel zouden er ongeveer vierhonderd Europeanen bevrijd zijn. die van de opstandelingen opdracht hadden gekregen hun huizen niet te vi laten. T\E herovering wordt gemeld van Koeala Belait dicht bij Seria. waar de opstandelingen de Europeanen onder huisarrest hadden gesteld. Acht tien Australische zendelingen zijn met hun gezinnen van Lawas per vlieg tuig overgebracht naar het eilandje Laboean voor de kust. De stad Toetong 50 km bezuiden Broenei is gezu, terd. De stad Broenei is betrekkelijk rustig, doch de gevangenis 24 km buiten de stad is door opstandelingen bezet. In Miri is de spanning wat afgenomen. TAE premier van Malaysia, Toenkoe Abdoel Rachman, heeft in het parle- ment verklaard dat machten van buiten af de opstandelingen var wapens en geld hebben voorzien. Zij werden opgeleid te Malinau in Indone sisch Borneo, 240 km ten zuidoosten van Broenei. De ambassadeur te Ma nilla had hem gemeld, dat de president en vice-president van de Philip- pijnen niets van de opstand hadden geweten, (doch hoge Maleise officieren hadden het vermoeden geuit dat Manilla op de een of andere manier rol speelde bij de opstand). De Indonesische minister van voorlichting, Roeslan Abdoelgani, heeft de Indonesische pers aangespoord de onafhankelijkheidsstrijd in Broenei te steunen. De Indonesische ambassadeur te Manilla, Pamoentjak heeft aan de Philippijnse vice-president medegedeeld, dat het voor Indonesië een logische stap is, de onafhankelijkheidsstrijd in Broenei te steunen. In Engeland neemt men echter aan, dat het voornamelijk politieke motieven geweest zijn, die er de Amerikaanse regering toe gebracht hebben, af te zien van de vervaardi ging van de Skybolt. omdat de kern macht van Engeland voor de naaste toekomst uitsluitend op het bezit van de Skybolt-raketten is gi seerd. Zonder de Skybolt zou Enge land ophouden, een onafhankelijke kernmacht te zijn. Dit is de achtergrond, waartegen de strijd tussen de Amerikaanse en Britse defensie-deskundigen zich afspeelt. McNamara. de Amerikaanse minister van defensie, is speciaal naar Engeland ge reisd om over dit netelige probleem te spreken. En McNamara is niet naar Lon den gegaan om de Britse bezwaren te vernemen, maar om te trachten, de Brit ten te overtuigen van de noodzakelijk heid, het Skyboltprojeot stop te zetten Mocht dit hem niet gelukken, dan zal wat hem beterft toch een eind aan het project worden gemaakt, tenzij presi- dent Kennedy anders zou beslissen. In tussen heeft McNamara al contact met Kennedy opgenomen. Ingewikkeld wapen Bij aankomst in Engeland verklaarde McNamara gisteren, dat de Skybolt een duur en uitermate ingewikkeld wapen is. Alle vijf lanceerproeven. die tot dus ver ondernomen werden, zijn mislukt. De Amerikanen hebben al bijna twee miljard gulden aan het projectiel ten koste gelegd zonder dat er vooruitzicht bestaat op een eindelijk succesvolle ont wikkeling. Bovendien zijn de produktie- kosten zo snel gestegen, dat de Verenig, de Staten zich ernstig beraden, of zij wel met de ontwikkeling van de raket zullen voortgaan. Voor vervolg zie pagina 7 President Nyerere van Tanganyika (links) sohijnt er plezier in te heb ben met de president van Kenya, Kenyatta, op de foto te mogen. De staatslieden ontmoetten elkaar voor een conferentie in het huis van president Nyerere. Te groot voor Nederland TN verband met de nog steeds niet afnemende miljoenenverliezen is de K.L.M. begonnen met een nieuw groots inwendig onderzoek, waarbij honderden diensthoofden en afdelingschefs zijn betrokken. Aan de hand van het eindrapport in januari zal de directie onderzoeken, welke koers moet worden ingeslagen. Nu al echter is er alle reden aan te nemen, dat men verder zal moeten inkrimpen. De directie is namelijk tot de slot- m gekomen, dat de verliezen niet bin- ;n drie jaar tot staan zullen zijn ge bracht, maar bij de huidige organisatie n lengte van jaren zullen voort- Behalve naar Europese samenwer king in de Air Union gaan de gedach ten uit naar inkrimping van het lij- nennet en -volgens geruchten van het personeel. De stoot is uitgegaan van de directie, et van commissarissen Aanleiding is het ook dit jaar verwachte verlies. Be droeg het verlies vorig jaar f 77 mil joen, in de eerste 9 maanden van 1962 beliep het al f 50 miljoen of slechts f 2 min minder dan een jaar tevoren, ondanks het meevallertje van de re patriëring uit Nieuw-Guinea en het troe penvervoer. De directie heeft geleerd dat zij ten aanzien van de toekomst te optimistisch is geweest en dat eerst grondige veranderingen nodig zijn. wil men de verliezen tot staan brengen. Steeds meer komt men tot overtui ging dat de KLM eigenlijk voor Ne derland te groot is geworden. TT/IJ WETEN het nu dus weer: na wij de macht van God hebben overge nomen, moeten wij bij onszelf de verant woordelijkheid en de wijsheid zoeken, die wij eens een Godheid hebben afgesmeekt. Niet de eerste de beste heeft ons daarop attent gemaakt. Het was John Steinbeck, de bpfaamde Amerikaanse schrijver, die dit brokje filosofie ten beste gaf, toen hem deze week in Stockholm de Nobelprijs voor literatuur werd uitgereikt. „Wij heb ben," zo zei Steinbeck, „veel van de macht geüsurpeerd, die wij eens aan God toe schreven. Wij hebben het leven en de dood van de gehele wereld en van alle levende wezens in handen genomen. Het gevaar en de glorie van de keuze berusten nu ein delijk bij de mens. De vuurproef van zijn volkomenheid is nabij," aldus deze Ame rikaanse schrijver. In wezen zijn al deze „wijsheden" zo oud als de wereld. Steinbeck is met zijn op merkingen beslist niet actueel. Maar het is goed te weten, dat de huiveringwekken de arrogantie van de mens, die in de rede van Steinbeck openbaar wordt, niet het mo nopolie is van de communistische atheïst, maar dat in de kern van de zaak elk mens. die zichzelf als een God opwerpt, tot dit soort uitspraken komt. Het voordeel is misschien, dat Steinbeck strikt eerlijk is. Wie deze dingen leest, verwondert zich in hoge mate over het ontstellende gebrek aan zelfkennis. Het leven en de dood in eigen hand? Geen sterveling weet, of hij morgen nog leeft. En waarop Stein- boek ongetwijfeld ook zal hebben ge doeld de vernietigende kracht van de kernbom dan? Of de mens die zal ge bruiken het ligt in zijn hand. Maar dat betekent toch niet, dat God daarmee niets te maken heeft? Onze menselijke macht is zelfs op dit punt begrensd. En dan is er nog niets gezegd over onze verantwoor delijkheid ten opzichte van elkaar, ten op zichte van God, ook in deze tijd van atoom bommen. „De mens is onze enige hoop geworden," zegt Steinbeck „Ook ons grootste gevaar." Dat laatste is juist, het eerste Goddank niet. Als de mens onze enige hoop was, als wij alleen maar afhankelijk waren van onszelf, van de aan niets en aan niemand gebonden autonome mens, zou er geen greintje hoop overblijven. Onze enige hoop ligt gelukkig elders, zij is van een andere orde. Steinbeck zal daar ongetwijfeld weet van hebben. Maar hij accepteert niet, dat de mens slechts toekomst heeft, als hij vol ledig afziet van zichzelf. En als aan het slot van zijn rede deze Amerikaan de pro loog van het Johannes-evangelie met een gruwelijke profanatie als volgt weergeeft: „Aan het einde is het woord, en het woord is mens, en het woord is met de mensen." Dan geeft hij blijk van een zeer bewuste verwerping van al hetgeen God in en met deze wereld heeft gedaan en nog doet. Hier is sprake van een dichtgooien van alle vensters naar boven. Hie* is slechts de bede op haar plaats: „Verlos, God, ons mensen, van onze waan." Hr. Ms. onderzeeboot Zwaardvis - gisteren op de rijkswerf te Den Hel der officieel buiten dienst gesteld. De Zwaardvis, de laatste van de onderzee boten die heeft deelgenomen aan de tweede wereldoorlog en die nog in dienst was, heeft vele gevaarlijke tochten on dernomen. Op 6 december 1943 werd het schip in tegenwoordigheid van Prins Bemhard in Engeland in dienst gesteld. Gisteren verloor dc bestuurder van een grote Amerikaanse wagen, komende uit Utrecht, bij het Euromotel aan de rand van Amsterdam de macht over het stuur, toen een andere perso nenwagen, welke hij aan het passeren was, onverwacht naar links uitweek en hem dwong op de verhoogde middenberm aan te sturen. De Amerikaanse wa gen kwam op de andere weg helft in botsing met een bestel busje uit Amsterdam. Het busje, dat gekraakt tegen een lan taarnpaal bleef liggen, werd geramd door een derde perso nenwagen. Resultaat: twee ge wonden eti een grote ravage Meer dan twee jaar voor zedendelict Tegen de verdachte die zich voor de rechtbank in Utrecht moest verant woorden voor zijn aandeel in een zeden- delicht, de 23-jarige F. V. uit Utrecht, heeft de officier van justitie twee en een half jaar m.a. en voorwaardelijk ter be schikking stelling van de regering geëist. De zaak werd met gesloten deuren be handeld. Uit protest niet naar hoeken week Vijfenzestig Nederlandse schrijvers hebben in een manifest aan Staats secretaris Scholten laten weten, dat naar hun mening te weinig subsidie wordt verstrekt aan de Nederlandse letterkundigen. De Raad voor de Kunst heeft voor de letterkunde een subsidiebedrag van ruim f 200.000 voorgesteld, maar hiervan is tot nu toe ongeveer f 60.000 beschikbaar ge steld, terwijl de totale subsidiepost voor de kunsten van '60 tot '63 is geste gen van twaalf tot twintig miljoen gulden. Literaire tijdschriften worden zo zuinig gesubsidieerd, dat er slechts minimale honoraria kunnen worden uitgekeerd Bovendien is de Nederlandse schrijver door de beperkte omvang van ons taal gebied vrijwel niet in staat van zijn pen te leven, zodat hij gedwongen is het schrijven als vrijetijdsbesteding te be oefenen Uit protest kondigen de adressanten aan, dat z(j geen zitting zullen nemen in commissies en jury's, die prijzen en reis beurzen verdelen. Ook heeft men in de zin toegekende prijzen te weigeren. Bo vendien zullen zij komend jaar niet deel nemen aan manifestaties van de Boeken week. zoals Boekenmarkten. Boekenbal en Boekenweeklezingen. De bedoeling van manifest en protest is erop te wijzen ,dat de letterkundige niet deelt in de gestegen welvaart, het geen voor beoefenaars van andere kun sten wel het geval is. Het manifest is o.a. ondertekend door A. H. Gomperts, Ed Hoornik, Gerrit Kou- wenaar, Alfred Kossmann, Harry Mu- lisch,, Sybren Polet, Bert Schierbeek. Adriaan van der Veen, Bert Voeten, Marga Minco, J. C. Bloem, R. Blijstra, A. den Doolaart, Hella Haasse, W. F. Hermans, J. Klant, Lucebert, Cees Noote- boom, Gab. Smit en Simon Vestdijk. Rapportei Tke kern van de depressie, die *-* in Westeuropa beheerst, lag gen bij het Skagerrak. Nadat het kou front ervan met tamelijk veel regen ons land was gepasseerd volgden opklaringen en nam de wind belangrijk in kracht af. Een vore van lagedruk waarin enkela randstoringen voorkwamen strekte zich vanmorgen van het depressiecentrum naar de Engelse oostkust en verder naar het Engelse Kanaal uit. In deze vore kwam weinig wind voor. Aan de achter- zijde ervan waaien over Schotland ech ter krachtige en ten noorden van Schot land zelfs stormachtige noordelijke win den, die koude lucht aanvoeren, waarin hagel en natte sneeuwbuien voorkomen, de noordelijke stroming breidt zich lang zaam naar het zuiden uit en het is te verwachten dat hij in de komende 24 uur geleidelijk ook ons land zal overspoelen. De wind zal daarbij toenemen uit Eindh16 noordwestelijke richtingen en er zullen Zd.-Liirr op de meeste plaatsen enkele buien val- Hcisink len. De temperaturen zullen morgen over. |*?cWv dag lager zijn dan vandaag. Kopcnh De Bilt verwacht tot donderdagavond; Londen Wisselende bewolking met nu en dan Bruseel buien, sommige met hagel of natto Luxemt sneeuw. Matige tot krachtige, aan de BorSeai kust tot hard toenemende westelijke tot noordwestelijke wind. Lagere tempera turen. (Opgemaakt te 11.15 uur). Zon en maan: donderdag 13 december; eon op: 8.39, onder 16.28, maan op: 18.49. onder 10.24. Dinsdag 18 december, laatste kwartier. 70 Tendens dalend HET WEER CN EUROPA hedenmorgen zeven uur Ten- per. Station Weers- gestcldh. 11 li 3 E !?-• d Sü En li D. Hol Ypenburg Eeldc De Bilt Nico Berlijn Frankfort MUnchen Zürich Genève Wenen Innsbruck Belgrado Athene AJaccio gh. bew. windstil :0 -2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1