Jliettiue £riteft)e ÖTouranl Alle Europese gijzelaars in Seria vandaag gered fff Wïi Commentaar Coalitie op een oor na gevild Britten rukken op zonder tegenstand te ontmoeten Einde van crisis in Bonn? KONINGIN Wilhelmina Nehroe voorziet langdurige strijd Kettingbotsing kost twee mensen het leven HiUÏÜk DINSDAG 11 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12655 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „StootvasUcfc H afufcfma rogn hert ia tefbeasptti" Glorie OF schandaal Zie pagina 2 Koning Gustaaf Adolf van Zwe den wordt bijna elke dag gezien op de wandeling in Stockholm.. Een fotograaf trof de Koning, toen deze met zijn adjudant, luitenant Nils Frederik Schale, op stap was. De bewegingen van de twee voetgangers zvaren volkomen gelijk..de Koning en zijn „schaduw". Tf EN woordvoerder van de Shell te Singapore heeft heden medegedeeld dat de te Seria (Noord-Borneo) als gijzelaars gehouden Europese employés alle zijn gered. Seria zou nog in handen van de opstandelingen zijn, maar de zuivering vond hedenochtend voortgang. De Britse troepen zouden oprukken zonder tegenstand te ontmoeten. De oliestad heeft 30.000 inwoners van wie 500 Europeanen. Versterkingen van overzee landen voor de monding van de rivier Broenei vlak bij de gelijknamige hoofdstad. Bij gevechten zou een Gurka-officier gesneuveld zyn en een Britse officier en 15 Gurkha's zouden zijn gewond. 't Blijkt voorts dat de opstand niet al leen Broenei heeft aangetast, maai ook delen van Serawak en het eigen- Nieuws in één oogopslag Britse troepen hebben een deel van de oliestad Seria in Broenei heroverd. De 400 Europeanen, die zich naar schatting in. Se ria bevinden zijn allen be vrijd. Eerder was gemeld, dat de Europeanen door de opstandelingen als „schil den'' werden gebruikt bij de vuurgevechten. Presidént Tsjombe van Katanga is te verstaan ge geven, dat de Verenigde Naities voornemens zijn het plan van Oe Thant voor de hereniging van Kongo en Katanga met alle middelen uit te voe ren. Als mogelijkheden werden genoemd: een blokkade van de handel met Katanga, een terug trekken van de Belgische technici en een staking van het PTT-verkeer. De apothekersassisten ten zijn ontstemd over een geschil tussen het ministe rie van economische za ken en hun werkgevers. De tussen de assistenten en de apothekers overeen gekomen verbetering van de arbeidsvoorwaarden mag namelijk niet door berekend worden in de ziekenfondstarieven. Het gevolg is dat velen het be roep ontvluchten. De Amerikaanse verte genwoordiger in de poli tieke commissie van de Verenigde Naties heeft gisteren een reeks juridi sche principes voor het ruimteonderzoek voorge steld. Het voorstel beoogt te voorkomen dat de ruimte en de hemellicha men door staten kunnen worden „toegeëigend". Volgens het voorstel zul len de ruimte en de he mellichamen vrij zijn voor onderzoek en gebruik door alle staten. De Europese beweging heeft aan de grote Neder landse politieke partijen met het oog op de verkie zingen van het volgende jaar verzocht om bij de keuze van personen op verkiesbare plaatsen en het opstellen, van verkie zingsmanifesten rekening te houden met de belang rijke plaats die de Euro pese ontwikkeling in de komende jaren zai in nemen. TVTA zes uur vergaderen hebben de Christen-Democraten en de libe ralen gisteravond in Bonn bekend gemaakt; dat zij op alle belangrijke punten betreffende de vorming van een nieuw kabinet overeenstemming hebben bereikt. In een gezamenlijke verklaring wordt medegedeeld, dat vandaag het overleg zou worden voortgezet over de lijst van mi ters, die het coalitiekabinet moeten bevolken. Het is nog niet bekend of de leider van de liberale FDP, Erich Mende, lid zal zijn van het coalitiekabinet, of dat hij vasthoudt aan zijn verklaring, niet onder Adenauer een ministers post te willen aanvaarden. Zoals men weet, heeft de bondskanse lier er zelf vorige week op aangedron gen, dat Mende zitting in een te vor men coalitiekabinet zal nemen. Ge dacht was aan de portefeuille van bin nenlandse zaken. Op die wijze zou Adenauer de liberalen veel sterker aan de regeringspolitiek kunnen binden dan tot dusver het geval is geweest. Adenauer begon gisteren overigens weer ongeduldig te worden. Hij dreigde zelf een lijst van ministers te zullen op stellen en die aan bondspresident Lüb- ke te zullen voorleggen, als de onder handelaars van de twee coalitiepartij- Bekerduel toch niet op televisie Radio zendt gehele wedstrijd uit (van een onzer verslaggevers) „Het is zeer onwaarschijnlijk dat de belangrijke beslissingswedstrijd in de strijd om de Europa-Cup, Feijenoord— Vasas in Antwerpen, morgen voor de televisie zal worden uitgezonden'. Aldus de heer Ph. Wolff jr., admini strateur van Feijenoord. De heer Wolff ontkende een bericht in een van de ochtendbladen van vanmorgen waarin werd gezegd, dat het Feijenoord zou zijn geweest, die voor deze uitzending een stokje had gestoken. Dit bericht werd gemeld naar aanlei ding van een verklaring van de heer S. v. d. Zee van de A.V.R.O., waarin wordt gezegd dat niet de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft belet, dat de wedstrijd op het beeldscnèrm zal ko- men (zoals de geruchten willen) maar Feijenoord zelf. „Wij hebben", aldus de heer Wolff, op 3 december een vergadering gehad met het bestuur van de Belgische voetbal bond en het bestuur van Vasas en daar is besloten dat een t.v.-uitzending niet zou worden toegestaan als het stadion niet uitverkocht zou zijn. Dit besluit hebben we ter kennis gebracht van de Europese Voetbalunie, de UEFA. Dat is toch een normale gang van zaken. We kunnen de zakelijke kant van de wed strijd tenslotte ook niet vergeten. Op het ogenblik zijn een kleine 30.000 plaatsen in Nederland verkocht", aldus de heer Wolff. „Vooral gisteren hebben .vij veel verkocht. Ook in België schijnt de verkoop nu beter te lopen dan enkele dagen geleden. Wc geloven echter niet dat alle 58.000 plaatsen zullen kunnen worden verkocht. En zolang we geen vol stadion hebben, kunnen we een t.v.-uitzending niet toestaan." Dank zij medewerking van de VPRO zal het te elfder ure dan toch nog ge lukken om de gehele voetbalwedstrijd j VasasFeijenoord morgen woens- dag) avond voor de radio te krijgen. De reportage kan nu om half acht beginnen en wordt dan voortgezet tot 9.20 uur. Het „nieuws in 't kort" wordt dan niet om 8 uur, maar in de rust uit gezonden. Dat zal dus ongeveer 8.15 uur zijn. Wordt de wedstrijd binnen de vastge stelde tijd gespeeld dan zendt de VARA na afloop toch nog de operette „De docn- ler van Madame Angot" uit; wordt de wedstrijd om een of andere reden ver lengd dan is er nadien muziek tot half elf en hoort men de operette op een na der vast te stellen tijdstip. en er niet spoedig in zouden slagen, het over de bezetting van de verschillende ministersposten eens te worden. Hij gaat van het standpunt uit, dat zijn ministers wel zijn afgetreden, maar dat hij zelf nog is aangebleven en dus het recht zou hebben eventueel zonder over leg met de partijen, een kabinet te vormen. Wellicht heeft Adenauer hier for meel gelijk. Zijn houding zou echter bijzonder formalistisch zijn en een harmonische samenwerking in het coalitiekabinet zelf en tussen dit ka binet en de CDU-liberale meerder heid in de Bondsdag wel eens bijzon der moeilijk kunnen maken. Daarom is het te hopen, dat Adenauer zich in dit belangrijke eindstadium van de onderhandelingen weet te beheersen en de coalitiepartners gelegenheid geeft, naar een zo goed mogelijke op lossing te zoeken. De rijkspolitie krijgt de beschikking over lichtgevende verkeersvesten voor het personeel, dat 's nachts op motoren en snelle bromfietsen dienst doet. De minister heeft toestemming gegeven voor de aanschaffing van een aantal van deze van rode lichtgevende stroken lijke Noord-Borneo. De Britten wach ten met een grootscheeps optreden tot er meer troepen zijn aangevoerd Acht Britse oorlogsschepen zijn on derweg, waaronder een kruiser. Pant serwagens zijn aan land gezet, evenals 500 mariniers. Voorts komen talrijke Dajak-koppensnellers de regering te Negentig Schotse Hooglanders werden uit de lucht neergelaten op het vlieg veld van Seria (70 km van Broenei). Zij bezetten de landingsbaan en groeven zich in rondom het vliegveld. Zware ge vechten werden niet geleverd. Koeala Belait, iets ten westen van de olievelden van Seria, is nog steeds in handen van de opstandelingen. Het is het administratieve centrum van ShelL Gurkha's en Hooglanders zijn daarheen onderweg. Nog steeds doen onbevestigde geruchten de ronde dat de opstandelin gen employés van de Shell als schilden hebben gebruikt, toen zij zaterdag po litieposten aanvielen. Voor vervolg zie pagina 9 Het is de wens van H.M. de Koningin dat in het vervolg over haar Moeder gesproken en geschreven wordt als koningin Wilhelmina. Gisteren is dit reeds gebleken uit de tekst van de dankbetuiging voor het medeleven dat de Koningin en haar gezin hebben ondervonden bij het overlijden van haar Moeder. Koningin Juliana richtte zich daar in namelijk aan het Nederlandse volk als „Koningin Wilhelmina's dochter". Een beeld van de plechtigheid bij het monument van koningin Wilhel mina in Paramaribo op het tijdstip, dat in Delft het stoffelijk overschot van de Prinses werd bijgezet. Aan de voet van het monument werden door autoriteiten, vertegenwoordigers van de strijdkrachten en de burgerij kransen neergelegd. Premier mr. S. D. Emanuels plaatst een krans namens de Surinaamse ministerraad. TVE STRIJD met China kan wel vijf jaar of langer duren, zo heeft premier Nehroe van India gisteren in het parlement verklaard.De pre mier wees erop, dat het dulden van de Chinese agressie een bedreiging zou blijven vormen voor de gehele wereld. Het parlement bleek het eens te zijn met de houding van de regering. De communistische fractieleider, prof. Hiren Moekerjee, noemde de aanvaarding van het wapenstilstandsaanbod van de Chi- 1 zelfs „een laffe overgave aan de En de onafhankelijke afge vaardigde Frank Anthony, zei dat de overwinning alleen bereikt kan worden door algehele mobilisatie. In een radiotoespraak zei Nehroe tot de strijdkrachten, dat het gehele land vastberaden achter hen staat. Over de conferentie van de niet-gebonden lan den, die gisteren in Colombo (Ceylon) is begonnen, zei de premier te hopen ,.dat zij zullen beseffen dat er geen compromis kan zijn met agressie, ex pansionisme en imperialisme". Premier Nehroe herhaalde, dat hij bereid is het grensgeschil voor te leg gen aan het Internationaal gerechtshof, maar alleen als de agressie te niet wordt wordt gedaan. De conferentie in Colombo heeft eerst vastgesteld, dat zij slechts kan optreden als forum voor „een gedachtenwisse- ling", die ten doel heeft de twee buur landen Indië en China aan de conferen tietafel te krijgen. Het doel van het overleg is niet het bepalen van de mate, waarin de landen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het geschil, aldus de korte verklaring, die aan het eind van de eerste conferentiedag werd uit gegeven. Voor vervolg zie pagina 9 TAAT de loonsverhogingen voor 1963 maar gering zullen zijn is ons de afgelopen maanden van verschillende zijden wel duidelijk gemaakt. Het rapport van het Centraal Planbureau liet op dit punt be paald geen juichtoon horen en daarna heb ben Sociaal-Economische Raad en rege ring de noodzakelijkheid van een mati ging van de loonsverhogingen in 1963 nog eens onderstreept. Wat er zich de afgelopen week echter bij de onderhandelingen in een uiterst be langrijke. bedrijfstak als de metaalindus trie heeft afgespeeld, wekt verbazing. In deze bedrijfstak kunnen de Ionen niet meer dan VA procent verhoogd worden, althans volgens de opvattingen van d« werkgevers. Dat is nog aanzienlijk min der dan de Sociaal-Economische Raad al» gemiddelde toelaatbaar acht. Mèt de re gering bereikte deze raad overeenstem ming over een percentage van gemiddeld 2.7 procent. Waarom moet de metaalin dustrie daar zover beneden blijven? Aanvankelijk stonden de werkgeversgroe peringen in de S.E.R. op het standpunt, dat er voorlopig in 1963 maar een loon stop zou moeten gelden. Voor de werk nemers met een aflopende c.a.o. was slechts een gemiddelde loonsverhoging mogelijk van 1,2 procent en op basis van dit percentage zouden toch geen onder handelingen gevoerd kunnen worden. De Kroonleden en de vertegenwoordigers van de werknemersvakcentralen hebben de werkgeversleden echter weten te over reden. Een loonstop was een al te rigou reuze maatregel. Zó ernstig was de eco nomische situatie nu ook niet. Met een percentage van 1,2 procent zou inderdaad niet te werken zijn en dus vond men el kaar op een niveau van 2,7 procent. De loonsverhogingen in 1963 zouden gemid deld deze hoogte mogen bereiken. De werkgevers in de metaal zijn het hier mee blijkbaar helemaal niet eens. Zij zien de economische situatie nog veel somberder in en zij vinden blijkbaar een percentage van 1,2 nog wel geschikt om als onderhandelingsbasis te dienen. Zij komen althans met een voorstel tot loons verhoging in die orde van grootte. Het is vreemd, dat deze kwestie zicb juist in deze bedrijfstak voordoet. Het was immers in het verleden steeds df metaalindustrie, waar de werkgevers be reid waren tot loonsverhogingen, die ver boven het gemiddelde niveau in Neder land lagen. Hier en daar heeft men met loonaanbiedingen de werknemerseisen nog wel overtroefd. De werkgevers aan gesloten bij het liberale werkgeversver bond, C.S.W.V., spraken zich zelfs uit tegen het nieuwe loonsysteem, dat meer vrijheid biedt, omdat dit verbond meende daarvoor de 'leden onvoldoende in df hand te hebben. Bij de huidige schaarste aan arbeidskrachten zou liet niet moge lijk zijn een interne coördinatie door te voeren, waarbij de werkgevers in bepaal de bedrijfstakken niet boven een overeen gekomen percentage zouden mogen uit schieten. De werkgevers in de metaalindustrie la ten thans echter een staaltje van kramp achtige loonbeheersing zien, dat vele vraagtekens oproept. Langs deze weg zou inderdaad een poging gedaan kun nen worden het loonoverleg in Neder land in de war te sturen. Wanneer bepaal de groeperingen de eigen verantwoorde lijkheid voor de loonvorming niet aan vaarden willen, maar de consekwenties liever afschuiven op een College van Rijks bemiddelaars of de minister van sociale zaken, dan zou men de weg kunnen kie zen, die thans de werkgevers in de me taalindustrie lijken gekozen te hebben. Hoe dat allemaal te rijmen valt met de vrijheidsopvattingen die in het liberale werkgeverskamp wel opgeld doen, laten we hier maar buiten beschouwing. Het werkgeversvoorstel tot loonsverho ging in de metaalindustrie is irreëel cn in strijd met de afspraken in de S.E.R. Het is schadelijk voor het loonoverleg in Ne derland, niet in het belang van de hand having van de arbeidsvredc en bovendien gevaarlijk voor het goed functioneren van het zojuist gestarte systeem van vrijere loonvorming. Enorm was de ravage in de lin geriewinkel aan de Goeverneur- laan in Den Haag, waar vanmor gen om zeven uur een zware tankwagen van de Caltex door de etalage naar binnen reed. De tankwagen gelukkig niet ge laden slipte op de natte tramrails, reed tegen een verkeerszuiltje, schoof de linker vjeghelft over. drukte een geparkeerde auto op zij, reed de stoep op, ramde de gevel en reed door de etalage. De 33-jarige Haagse chauffeur Van der K. kreeg slechts een on beduidende schram op 2ijn rech terhand. De 64-jarige filiaalhoud ster, mevrouw E. C. Buskes-Her- man, en haar echtgenoot lagen nog te bed. Was de auto twee meter verder Tiaar links door de gevel gekomen, dan waren de gevolgen verschrikkelijk geweest. Daar stond het bed van het echt paar tegen de buitenmuur! Na tal van veiligheidsmaatregelen werd de tankwagen door de gro te kraanwagen van de brandweer naar buiten getrokken. Verkeerschaos bij Zivijndrecht T^EN spectaculair verkeersongeluk -Lj heeft gisteravond op de Rijksweg 16 te Zwijndrecht het leven gekost van twee mensen- Voorts werden drie in zittenden van dc vijf auto's die er bij betrokken raakten, met levensgevaar lijke verwondingen naar Dordtse zie kenhuizen overgebracht. Nog acht an deren liepen ernstige kwetsuren op. Dit drama voltrok zich in weinige se conden, toen om ongeveer half zes een grote personenauto, komend uil de richting Dordrecht, door nog onbeken de oorzaak dwars door de heg, die de rijbanen scheidt, reed en op de andc Vrijwel onmiddellijk daarna raakten nog drie voertuigen bij de botsing be trokken Het spitsuur was juist begon nen en de stroom auto's in beide richtin gen was bijna niet-onderbroken. Op de Rijksweg tussen het zgn. Pietermandse viaduct en de overgang over de Rotter- damseweg ontstond een ravage, die on voorstelbaar was. Voor vervolg zie pagina 9 \72V«3T/ 5J8/ T?EN in diepte toenemende depressie 10,' ViBp* trok langs Zuid-IJsland naar de noordkust van Schotland. Zij zal zich /\71\<. y verder naar Zuid-Scandinavië bewegen. ffS. Sjj Onder invloed van deze depressie wak- 0 ">7 111 kerde de wind in het Noordzeegebied f O" «li* aan uit zuidwestelijke richting, waar door zachtere lucht werd aangevoerd. Stationair 2ShS«ET ^EER DM EUROPA het tweede front, dat ook vergezeld tiapporten hedenmorgen zeven uur vanavond en vannacht over ons land trekken. Een afzonderlijk deel van de weers. genoemde depressie lag vanmorgen nog sesteidh. ten zuiden van IJsland. Dit gedeelte zal naar de Britse eilan- °-H<!^er regen den koersen, en misschien morgen la- viissingcm regen ter op de dag langs ons land trekken. Eeldc regen De wind blijft daardoor morgen nog ?w^nte reien uit richtingen tussen zuid en west Eindhoven regen waaien, waardoor in de temperatuur Zd.-Limb. regen nog niet veel verandering komt. stockh4' *!jnbew De Bilt verwacht tot woensdagavond: Kopcrn. ^h! bew Vanavond cn vannacht nog tijdelijk re- Londen™ "'.S gen, morgen overdag buien maar ook A'dam m regen enkelüke opklaringen. Matige tot krach- Brussel nvregen tige, aan de kust nog tijdelijk harde of Luxemb. gh. bew stormachtige wind tussen zuid en west S' zw* bt7v, later mimend naar noordwest. Grenoble onbew Aanvankelijk weinig verandering in Nice h. bew temperatuur, morgen later op de dag regen geleidelijk kouder. (Opgemaakt 11.15 u.) Münchcn1 zw bew Zon en maan Genève ZW b*W Woensdag 12 december: zon op 8.38, Locarno onbew onder 16.28 uur: maan op 17.50, onder Wenen regenb. 9.25 uur. Innsbruck mist Dinsdag 18 december: laatste kwar- Athene **1' bew tier. Rome niet ontv. Hoogwater Schevenlngen Madrid onbew 12 december: 3.29 vjn. 16.44 nm. Ï5ÏSS! ÏÏÏIt zw 12 8 5 1 zw 9 7 4 5 zzw 9 7 3 0.2 zw S 7 3 2 zw 5 7 2 3 zw 6 7 2 1 zw 8 6 12 zw 8 5 17 wzw 5 3 0 5 w 2 3 -4 0.3 n 1-0-7 0.1 w 6 7 2 0.3 zzo 2 5 3 4 zw 3 8 2 0.1 zw 4 6 0 1 zw 9 8 3 2 zw 6 4 10 zw 4 9 3 1 zw 2 12 9 3 0 1 4 22 n 6 15 0 w 7 6 4 4 wzw 5 5 2 1 wzw 6 3 11 zw 3 4 -2 0.6 wzw 1 6-4 6 windstil 10 -4 0 wnw 6 0-12 windstil 3-4 6 w 2 1-2 3 nno 3 14 4 0 no 3 13 3 1 windstil 11-3 0 windstil 16 3 o nno 1 16 7 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1