Jlieuiue friJtsdjc (üimrant ROUW OM MOEDER DES VADERLANDS Beatrix morgen keert terug Prinses Wilhelmina is hedennacht in vrede ontslapen in Bijzetting eerder dan Delft niet dinsdag Witte begrafenis kan worden verwacht Minister-president in nacht gewaarschuwd Programma's radio en TV. gewijzigd Commentaar WOENSDAG 28 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12644 CHRISTELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD „Stantoastitfj is qlitbleoen myn hert ia legljenspott" „Ik heb de goede strijd gestreden ik heb mijn loop ten einde [gebracht, ik heb het geloof behouden." 2 Timotheüs 4:7 (Van onze speciale verslaggever) SMARTELIJK IS HET VERLIES dat land en volk heeft getroffen door het overlijden van Ii.K.H. Prinses Wilhelmina. Vannacht om één minuut voor één ontsliep de eerbied en respect afdwingende „Moeder des Vaderlands", die de laatste jaren zo teruggetrokken op paleis Het Loo in Apeldoorn leefde, na Nederland gedurende een halve eeuw in voor- en tegenspoed te hebben geregeerd. De hele wereld heeft haar als vorstin gekend, de hele wereld heeft haar in de oorlogs- en crisisrijke jaren van haar lange regeringsperiode leren kennen als een standvastige, karaktervolle persoonlijkheid, die door een geheel eigen stijl opviel. De gezondheidstoestand van de 82-jarige Prinses liet de laatste dagen iets te wen sen over. Dat het einde zo spoedig kwam, had niemand verwacht, wat onder meer ook bleek uit het feit, dat Prinses Beatrix haar wereldreis volgens programma voortzette, terwijl Prinses Irene dezer dagen weer naar Engeland terugkeerde. Het eerste communiqué, dat ons vanmorgen om één minuut voor zeven bereikte, was afkomstig van het particulier secretariaat van H.M. de Koningin. Het bevatte slechts één regel, namelijk dat Prinses Wil helmina in vrede was ontslapen. Het tweede communiqué was afkomstig van de behandelende geneesheren van de Prinses, de arts M. J. de Bruyn Kops Akkerman en professor dr. D: Durrer. Het luidde: „Hedennacht is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina in haar slaap overleden. In de laatste weken waren bij haar verschijnselen opgetreden van een hartaandoening, welke, vooral gezien de hoge leeftijd van Hare Koninklijke Hoogheid, als zeer ernstig moesten worden beschouwd. Ondanks de lichte verbetering nam de ziekte gisteren een ongunstige wending. De geleidelijke achteruitgang van de reeds slechte algemene toestand werd daardoor versneld". In verband met de zorgelijke toestand van Prinses Wilhelmina toefde H.M. de Koningin, voor zover haar verplichtingen dit toelieten, op paleis Het Loo. Daar heeft zij ook de afgelopen nacht doorgebracht. Prins Bernhard was met de Prinsessen Margriet en Marijke op paleis Soestdijk. Zij zijn vanmorgen omstreeks half tien op Het Loo gearri veerd. Prinses Irene wordt in de loop van de dag uit Engeland in Ne derland terugverwacht. Zij bracht enkele dagen geleden nog een be zoek aan haar grootmoeder, waarna zij naar Groot-Brittannië terug keerde. Zij verbleef daar bij haar tante, Prinses Alice, Gravin van Athlone. Zowel Hilversum I als Hilversum II betrachtten vanmorgen verschil lende malen stilte, terwijl veel programma-onderdelen door ernstige of gewijde muziek werden vervangen. Om half elf vanmorgen kwamen de vertegenwoordigers van alle omroepverenigingen bijeen om zich over de programma s van de komende dagen te beraden. Radio Veronica heeft vanmorgen in verband met het overlijden niet uitgezonden. dat in elk geval de tot 4 december aangekondigde programmapunten Vc Prins Bernhard zijn afgelast. De Prii zou van 30 november tot 4 december in Brussel een vergadering leiden va de Internationale Paardensportveren: ging. Vlaggen halfstok Overal in het land zijn, na hef bekend worden van 't droeve nieuws, de vlaggen halfstok gehesen. Bijna roerloos hingen zij in het trieste na jaarsweer. Tal van gemeenteraden zijn in bijzondere vergadering bij eengeroepen. Vele activiteiten met een enigszins feestelijk karakter zijn uitgesteld. Ook Koning Boudewijn en Konin gin Fabiola hebben hun werkzaam heden aangepast aan het overlijden van Prinses Wilhelmina. Het be zoek, dat zij vanavond zouden bren gen aan het Belgische filmfestival in Antwerpen, hebben zij afgelast Men mag er rekening mee houden. Irene terug Prinses Irene, die sinds begin van deze maand bij Prinses Alice, de Gravin van Ahlone. in Londen logeert zou vanmiddag m verband met de dood van Prinses Wilhelmina met een lijnvlieg- tuig naar Nederland terugkeren. De 81-jarige Prinses Alice is een nicht van Koningin Elizabeth van Engeland. Prinses Irene zou volgens plan van middag omstreeks twee uur uit Londen vertrekken. Eurovisie kijkt 2 jaar vooruit Al schrijven we nog 1962. de Euro visie kijkt al twee jaren vooruit en heeft, in overleg met het comité voor de Olympische Winterspelen in Oosten rijk, al nauwkeurig vastgelegd wat en hoeveel er zal worden uitgezonden van die spelen. Behalve de openings- en sluitings ceremonie in Innsbrück zullen in to taal 30 uren rechtstreekse uitzending via het Eurovisienet zijn toegestaan. Voorts zullen dagelijks uitgebreide filmopnamen beschikbaar worden ge steld; deze kunnen de Eurovisielanden rar believen afnemen. Bovendien zullen nog de halve fina- s en de finale van de ijshockeycom- petitie rechtstreeks worden uitgezon den. Wat dit betreft is dus alles al in nen en kruiken, inclusief de ove komst betreffende de betalingen Prinses Beatrix zal morgen, don derdag, naar Nederland terugkeren om de begrafenis van prinses Wil helmina bij te wonen. Dit is heden medegedeeld door een woordvoer der van het Nederlandse consulaat- generaal in Hongkong. Het bericht van het overlijden van de Prinses werd vanmorgen pas om zeven uur bekend gemaakt, omdat eerst prinses Beatrix tele grafisch op de hoogte moest wor den gesteld van het overlijden van haar grootmoeder. In het telegram werd tevens geadviseerd, onmid dellijk naar Nederland terug te keren. Het staatsbezoek van zes dagen, dat prinses Beatrix aan Japan zou brengen, is afgelast. Mogelijk doet de Prinses echter Tokio wel aan op de terugreis naar Nederland, via de Poolroute. Toen het bericht van het overlijden van prinses Wilhelmina in Hongkong werd ontvangen, maakte de Prinses net een tochtje in de omgeving. Tijdens het lunoh-oponthoud in het district Castlepeak zou prinses Beatrix, naar werd vernomen, van de dood van haar grootmoeder op de hoogte zijn gesteld. De „Union Jack" op het gouverneurs gebouw. waar de Nederlandse Kroon prinses tijdens haar verblijf in Hong kong haar intrek had genomen, werd onmiddellijk na ontvangst van het over lijdensbericht tot halfstok neergelaten, evenals de Nederlandse driekleur, die gewoonlijk wappert vanaf de vijftiende verdieping van het gebouw, waarin het Nederlandse consulaat-generaal geves tigd i3. Prinses Beatrix, die op 24 november voor een particulier bezoek in de Brit se kroonkolonie arriveerde, zou oor spronkelijk op 30 november naar Japan zijn. doorgereisd, waar zij o.m. het Ja panse keizerlijke paar zou ontmoeten. Aangekondigd was voorts dat Prins Bernhard op 6 december naar New York zou vertrekken om voor de ca detten van de Amerikaanse militaire academie te West-Point een rede te houden over „De Atlantische Gemeen schap en de E E.G." en om de twaalfde Bilderberg-conferentie voor te bereD overlijdensakte van Prinses Wilhelmina nog niet ingediend. De verwachting is, dat dit eerst morgen zal gebeuren. Toen koning Willem III in 1890 in Apeldoorn overleed, werd de overlijdensakte on dertekend door de toenmalige ministers van koloniën en justitie, die daarvoor persoonlijk naar het Apeldoornse ge meentehuis kwamen. DE bekendmaking van de datum van de begrafenis van Prinses Wil helmina is niet voor morgen te verwachten. Aangenomen wordt, dat de bijzetting in de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft niet voor volgende week dinsdag zal plaats hebben. Verwacht kan wor den, dat het een witte begrafenis zal zijn. Zoals bekend, heeft Prinses Wilhel mina reeds in haar boek „Eenzaam maar niet alleen" medegedeeld, dat zij evenals Prins Hendrik in 1934 in het wit begraven wilde worden. De Prinses schreef in haar boek: „Mijn man en ik hadden reeds lang voor zijn heengaan herhaaldelijk samen ge sproken over de betekenis van het ster ven en over het daaropvolgende eeu wige leven. Wij hadden beiden de ge loofszekerheid, dat de dood de ingang tot het leven is en elkaar daarom be loofd. dat onze begrafenis geheel in hel wit zou geschieden". Prinses Wilhelmina heeft gedurende de periode van hofrouw, die na hel overlijden van Prins Hendrik werd af gekondigd, zich in het wit in het open baar vertoond. De voorbereidingen voor de plechtige uitvaart van Prinses Wilhelmina zijn onmiddellijk na het overlijden van de Prinses ter hand genomen door de op perceremoniemeester van het Huis van de Koningin, lt.-generaal Pahud dp Mortanges, die met zijn medewerkers at in de zeer vroege ochtenduren in zijn werkvertrekken op het paleis Soestdijk bijeen kwam om met de vele speciale regelingen die moeten worden getroffen voor de periode van rouw en de uit vaart zelve een begin te maken. Over de uitvaart moesten volgens of ficiële woordvoerders de voornaamste gegevens worden afgewacht, omdat aan genomen mag worden, dat het testa ment van de overleden Prinses daarom trent een aantal uitdrukkelijke wensen inhoudt, die strikt in acht zullen wor- Wanneer de opening van het testa ment zou geschieden, was bjj de rege ringsvoorlichtingsdienst, die thans met alle voorlichting in verband met hei overlijden en de uitvaart is belast, woensdag aan het eind van de morgen nog niet bekend. Grafkelder De burgemeester van Delft, de heer D. de Loor. is tevens commissaris van de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk. In deze grafkelder der Oranjes zijn reeds veertig vorsten en vorstinnen bijgezet. De laatste stadhouder* Prins Willem de Vijfde, die in 1806 stierf werd in de kathedraal van Brunswijk in Duitsland begraven, maar sinds 1958 rust echter ook zijn stoffelijk overschot in de Koninklijke grafkelder, nadat het vanuit Duitsland naar vaderlandse bo dem was overgebracht. Rond het praalgraf van Willem dei Zwijger in het koor van de Nieuwe; Kerk bevindt zich een viertal monu menten voor telgen uit het Oranjehuis, die in het buitenland zijn overleden en wier stoffelijke resten in de loop der tij den naar deze kerk zijn overgebracht. Het praalgraf zelf is het bekende mees terwerk van Hendrik de Keyzer. Liefdadigheidsactie via Telstar De afgevaardigde van de Zwitserse omroep, de heer Marcel Bezencon. heeft in de jongste vergadering van de Europese Radio Unie in New York het voorstel gedaan, een intercontinen tale liefdadigheidsactie op touw te zetten via Telstar-uitzendingen. Euro pa en Amerika zouden dan samen kunnen werken in de opzet ervan. De bedoeling is, kijkers in beide werelddelen op te wekken geld te zenden voor een nader te bepalen i.goed doel" dat buiten beide wereld delen moet worden gevonden. Het voorstel werd met sympathie ontvangen, maar er werd nog geen be slissing genomen over de uitvoering ervan. Sommige afgevaardigden waren van mening dat er binnen de landen zelf al voldoende acties worden ge voerd. anderen achtten het juister, zulk een plan te ontwikkelen als er zich ergens in de wereld een ramp zou hebben voorgedaan waarbij zulk een actie gerechtvaardigd zou zijn. In de loop van dc naclit heeft het kabinet van de Koningin als eerste prof. De Quay van het overlijden van Prinses Wilhelmina op de hoogte gesteld. Met bericht kwam als een volslagen vcrrassing.Weliswaar werd de regering in de afgelopen dagen regelmatig op de hoogte gesteld over de toestand, maar er was gis-, teravond geen enkele aanwijzing, dat het overlijden van de Prinses nog zo plotseling een feit zou worden. De minister-president begaf zich te gen acht uur naar de studio van de Nederlandse Radio Unie in het Noord- einde om over beide zenders een her denkingswoord te spreken. Kort daarop werd contact opgenomen met de voor zitters van de Eerste en de Tweede Kamer, teneinde te bespreken op welke wijze de volksvertegenwoordiging haar deelneming zal betuigen naar aanlei ding van het overlijden van de Prinses. Zn verhand met het overlijden van Prinses Wilhelmina komen vandaag alle aangekondigde televisieprogramma's, dus ook dc reportage van de voetbalwed strijd VasasFeijenoord, te vervallen Ze worden vervangen door een natio naal programmadat om 17.00 begint met een extra uitzending van het N.T.S.- journaal, om 17.05 uur gevolgd door een aangepast programma voor de kinderen Na afloop hiervan wordt een overzicht gegeven van het gewijzigde avondpro gramma. De VARA en de NCRV die vandaag de radioprogramma's verzorgen staakten vanmorgen hun uitzendingen. Op de hele uren werden nieuwsberichten uit gezonden. De leiding van beide omroep verenigingen heeft zich over de verdere programmering voor vandaag beraden. Het NTS-programma van hedenavond ziet er thans als volgt uit- 19.30 uur: Herdenkingstoespraak door de miniser-president, dr J. E. de Quay. 19.40 uur: Het Hollands Srijkkwartet. 20.00 uur: NTS-joumaal binnenland, 20.10 uur: Het Hollands Strijkkwartet, 20.20 uur: „Moed, beleid en trouw'', filmdocumentaire over het leven van Prinses Wilhelmina, 21.05 uurGedichtenprogramma, 21.35 uur: Tibor de Machula, cello, 21.50 uur: Persoonlijke herinneringen 22.15 uur NTS-joumaal en weerover. zicht 22,30uur .'Slotwoord. Europees systeem voor kleuren-tv In Londen confereren deskundigen uit verschillende West-Europese lan den. t.w. Engeland. Duitsland. Frank rijk, Italië, Nederland en Zwitserland over het systeem, dat de Eurovisielan den zullen gaan volgen by de toekom stige uitzendingen van kleurentelevisie. Het is van belang dat alle landen eenzelfde systeem zullen voeren, omdat kleurentelevisie een dermate kostbaar project is, dat in het begin samenwer king van de landen zal zijn geboden. De conferentie wordt in Londen ge houden op uitnodiging van de televi siesectie van de BBC, aangezien de Engelse tv reeds gevorderde experi menten heeft bereikt en daarin dus veel verder is dan alle andere West- Europese landen. De BBC heeft er dus belang bij, dat er spoedig een besluit wordt genomen over het in te voeren systeem. Er wor den besprekingen gevoerd over de mo gelijkheden van een Frans en Ameri kaans systeem, maar tot een besluit is het nog niet gekomen. ■yKEEMD is het te moede, nu wij weten dat Prinses Wilhel mina van ons is heengegaan. Weliswaar had zij zich, na de overdracht van de regering op haar dochter, teruggetrokken in de stilte van haar paleis, maar wij wisten haar nog in ons midden. Wij wisten, dat zij leefde onder haar volk, en wij wisten dat haar leven een mee leven was. Nu en dan nog had zij een bood schap aan haar volk laten uitgaan. Waren er vraagstukken, die haar in het bijzonder bezig hielden, dan droeg ze haar gevoelens over waar van wij niet in het onzekere waren dat zij rechtstreeks uit het hart kwamen. En wat zij ons eveneens heeft geschonken, waren haar me moires waarin zij nog eens tot ons kwam zoals zij was, menselijk en groot, doch nederig voor haar God. Prinses Wilhelmina is voor ons geweest een landmoeder in de volle zin des woords. Haar rege ringsperiode is een lange geweest en tevens een zeer veel omvattende. Ons Nederlandse volk is daarbij het voorrecht beschonken geweest van een treffende evenwichtigheid ln het hoogste regeringsgezag. Dit heeft het mede mogelijk ge maakt, dat de voortgang in deze eeuw, hoe stormachtig op zichzelf, kon worden verwerkt. Aan de Ko ninklijke baar staat naast de Ko ninklijke familie een eensgezinde natie, een eensgezind volk, zich één wetend in weemoed en dank baarheid tevens. Onkreukbaar en met volledige wegcijfering van zichzelf heeft Ko ningin Wilhelmina haar hoge plich ten vervuld. Te mogen leven in een gezond en sterk democratisch be stel, waarin de machten op juiste wijze tegen elkaar zijn afgewogen, waarin gezag heerst en vrijheid wordt beleefd, is wat wij aan haar verschuldigd zijn. Gode oprecht dankbaar voor het geen Hij ons volk in Koningin Wil helmina heeft willen schenken, ge denken wij haar als volk in op rechte en innige liefde. TN DE hartverwarmende actie voor „Het dorp" heeft ons anders zo rijk geschakeerde volk opnieuw be wezen hoe het één en eensgezind is in betoon van genegenheid en lief de. zo dikwijls daartoe reden en aanleiding is. En is er geen reden tot offerbereidheid jegens wie, menselijkerwijs gesproken, veel ge luk in het leven moeten ontberen? Wat ons in deze actie biizonder getroffen heeft, was de liefde tot de medemens die eruit sprak. Ze ker, soms was er wat onvermijde lijke luidruchtigheid. En steeds weer moest men onder de indruk komen van de macht, die er schuilt in het middel van de televisie- Maar wat hier loskwam, wat hier werd losp-ebroken. was toch een brok liefde en sympathie Men behoort blii te ziin, omdat dit mogelijk is onder mensen- Iemand zei tot ons: „Deze actie is een weerwoord geweest van het Nederlandse volk on bepaalde as pecten in het befaamde Luikse pro ces". En inderdaad, het was het he- warendc en beschermende mede dogen, dat hier naar voren kwam: een nogen om steenties bii *e dra een in een gemeenschappelijk dra gen en aanvaarden van menseliike verantwoordelijkheid. Is het niet iets om God dankbaar voor te ziin. Die imm®rs ons m<msen dit in het hart heeft gegeven? U'en hogedrukgebied met centrum na- bij Ierland neemt in omvang af. Tegelijkertijd beweegt een in betekenis toenemende depressie tussen IJsland en Schotland in de richting van Scandi navië. Tengevolge van deze omwikke ling zal morgen met zwakke tot matige westelijke winden zachte lucht van de Noordzee worden aangevoerd. Aan de achterzijde van de depressie stroomt koude arctische lucht naar het zuiden. Deze lucht kan Nederland morgen niet bereiken. De Bilt verwacht tot donderdag- Half tot zwaar bewolkt en overwe gend droog weer. Vanavond en van nacht plaatseiyke mist. Zwakke tot matige wind uit westelpke richtin gen, in het Waddengebied later toe nemend tot vrij krachtig. Weinig verandering in tempera- Opgemaakt te 11.15 uur.) Donderdag 29 november: zon op: 8.22, onder 16.34, maan op: 10.13, on der 18.33. Dinsdag 4 dec.: eerste kwartier.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1