Ilieuuio gcUtsdje Courant Geen akkoord over het nieuwe loonsysteem? r Commentaar Haagse P.T.T. mist meer dan een ton Lange oorlog met China te wachten Ijsvloer Europa Tenzij regering nog overstag zou gaan Boek over de Prins wellicht verfilmd Herstel van betrekkingen Indonesië? VRIJDAG 23 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12640 CHRISTELIJKEATIOHAAL DAGBLAD „Slantustich is ahfbltten mgn hert ia tegljeospact" (Van onze sociaal-economische redactie) TTEDENMIDDAG is het overleg tussen regering en bedrijfslleven ov< 1 het nieuw in te voeren systeem van loonvorming, dat veertien dagen jeleden begon, voortgezet. Hoewel het gesprek bij het sluiten van deze :ditie nog niet afgelopen, leek de kans groot dat er geen overeenstemming tou worden bereikt. Naar gemeld verwijt het bedrijfs leven de regering dat zij by het ont werpen van het nieuwe systeem is afgeweken van het ad/vies, dat de SER hiertoe heeft uitgebracht. Vooral de werknemersvakcen/tra!es hebben grote Naar verluidt heeft de directeur van het filmdistributiekantoor Hafbo te Amsterdam, de heer Paul Kijzer, het plan een film te ma ken over het leven van prins Bernard. Het draaiboek zal gebaseerd zijn op het recente boek van de Amerikaanse schrijver Alden Hatch. Itlllllilnl ïeuws in één oogopslag Premier Nehroe heeft in het stadion van New Delhi de Indische jeugd erop voorbereid, dat de oorlog met communistisch China lang zal kunnen duren. De Indische troe pen hebben opdracht ge- i kregen niet meer op de Chinezen te vuren. De periode tot 1 december zou India wellen gebrui ken voor een hergroepe ring van zijn strijdkrach ten. Amerikaanse en Brit se militaire en politieke missies zijn in New Delhi aangekomen. In Hollandia verwacht men dat de diplomatieke betrekkingen tussen Ne derland en Indonesië vol gende week zullen worden hersteld, voorlopig door het aanwijzen van zaak gelastigden. Kleurlingen, die met kapmessen waren bewa pend. hebben in Paarl, 50 kilometer van Kaap stad, een oproer ontke tend, waarbij twee blan ken en acht negers om het leven zijn gekomen. De politie heeft verklaard genoo dzaakt te zijn ge weest op een menigte te vuren nadat deze het po litiebureau had omsin geld. De kleurlingen wil den protesteren tegen ar restaties in hun wijk. De Ver. Staten en de Sow jetunie plegen overleg omtrent een verklaring van veerti enpunten in zake de Cubaanse kwes tie. Wordt overeenstem ming bereikt, dan zal zij aap de Veiligheidsraad worden voorgelegd. En kele punten zijn voor de V.S. niet acceptabel. On der andere is dat de eis van ontruiming van de basis Guantanamo. Bij tussentijdse ver kiezingen in vijf districten voor zetels in het Brit se Lagerhuis heeft de Labourpartij kans gezien enkele zetels te verove ren op de conservatieven, een district verloren conservatieven hun zetel als gevolg van het optreden van een Anti- EEG-kandidaat. die zelf lid van de conserva tieve partij Engeland liever onder Labourlei- ding ziet dan lid van de EEG. Minister Veldkamp heeft in de Tweede Ka mer verklaard niet te voelen voor de gedachte vartwege de overheid aan vullende financiële steun te geven ten behoeve van de z.g. Softenonbaby's. Hij acht het vooralsnog het beste bij deze zaak te denken aan alle lichame lijk gebrekkige kinderen. Over het gehele vraag stuk van de gehandicap- :s aan de SER advies Prins Bernhard zou zijn toestemming hebben gegeven eii Alden Hatch zou in Amerika het draaiboek schrijven. De film zou worden samengesteld uit bestaande authentieke opnamen die ge durende zijn gehele leven van de Prins zijn vervaardigd, onder meer journaal- films. Er wordt geen acteur aangetrok ken, die voor ontbrekende filmstukken uit het leven van de Prins, diens rol zal overnemen. Hoogstens zullen enkele opnamen gemaakt worden van plaatsen, die voor het filmverhaal van vitaal be lang zijn, doch daarop zal de Prins niet voorkomen. bezwaren tegen de blijvende over heidsinvloed op de loonvorming, waar toe de regeling naar het oordeel var de werknemers leidt. De vakcentrales vinden vooral de plaats, die het College van Rijksbemid delaars in het nieuwe systeem is toe bedeeld, onaanvaardbaar. Naar bekend wil de regering dit college de bevoegd heid geven om cao's, die in strijd zijn met het algemeen belang, onverbindend te verklaren, waarbij het begrip „alge meen belang" nauwkeurig is omschre ven als overeenkomende met de inzich ten van de regering over het te voeren economische beleid. Voorts zien de vak centrales niet in waarom de te verde- delenmacro-economische ruimte steeds in overleg met de regering moet worden vastgesteld. Ook de toelichting, die de regering inmiddels het bedrijfsleven heeft doen toekomen ter verduidelijking van het nieuwe systeem, heeft de bezwaren van de werknemers niet weggenomen. De bezwaren zijn dus kennelijk niet alleen het gevolg van enkele misverstanden, zoals minister Veldkamp veertien da gen geleden meende. Overeenstemming over het nieuwe systeem leek vanmiddag daarom niet erg waarschijnlijk, tenzij de regering alsnog bereid zou blijken haar beslissing op enkele knellende onderde len te wijzigen. Dat de regering het nieuwe loon systeem bij blijvende bezwaren van de zijde van het bedrijfsleven wel in de kast kan opbergen, is duidelijk. Het systeem is immers onuitvoerbaar als de SINDS woensdagavond mist de Haagse P.T.T. een pakketje met 103.000. Na bijna twee dagen naarstig speuren weet de postale re cherche nog steeds niet in welke richting men het zoeken moet. De mogelijkheid bestaat dat er misdaad in het spel is, zoals fraude of ver duistering. Evengoed is het nog steeds niet uitgesloten dat het pakje met geld door een sorteer- of admi nistratieve fout „normaal" is zoek geraakt. Het pakje met 103 biljetten van 1000 zou woensdagavond met andere zendingen als expresse- en aangete kende stukken per postauto van het bijkantoor aan het Nassauplein in Den Haag naar het centrale hoofdpostkan toor aan de Rijswijkseweg worden ge stuurd. Het is er nooit aangekomen. Bij controle van de inhoud van de postauto daoht men aan een fout. maar sloeg toch onmiddellijk alarm. De pos tale recherche bij de Haagse arrondisse mentsrechtbank werd ingeschakeld. De gang van het kleine, maar zeer waarde volle pakketje werd gereconstrueerd. 1Sasleep Softenon-proc.es Belgen veroordelen onkiese gedrag van Corine's moeder Het Softenon-proces in Luik krijgt, na alle nare publiciteit, nog een onver kwikkelijke nasleep. In België is men fel verontwaardigd, aldus een artikel van de Telegraaf van vanmorgen, over ver schillende handelingen van de vrijge sproken moeder Suzanne Vandeput. Het onkiese gedrag van Suzanne Vandeput culmineert in het verkopen van haar dagboek voor grof geld aan een Frans zondagsblad. Het zondagsblad zal dit in tieme dagboek in vier afleveringen van elk 3 000 woorden publiceren onder het motto: „Wat tijdens het proces niet kon worden gezegd". Sommige berichten willen ons doen ge loven dat de uit te betalen som ongeveer 145.000 gulden bedraagt. Daar komt nog bij, dat Suzanne minstens 90 procent van allo wereldrechten krijgt. De op brengsten uit medeverkoop zouden al zijn opgelopen tot 50.000 gulden. Deze verkoop is niet het enige feit. dat mede lijden heeft doen omslaan in verontwaar diging. De moeder schijnt na haar vrij spraak dingen te hebben gedaan die niet in overeenstemming waren met haar ge drag tijdens de rechtzitting. Zo zou zij daags na de vrijspraak een bezoek aan het grafje van Corine hebben gebracht voor een flinke som geld van een Franse fotograaf die deze „stunt" bedacht. lak verzegelde pakje te overhandigen aan het personeel van de postauto. De rode P.T.T.-wagen met een chauffeur en een begeleider doet elke avond de rond» langs de Haagse postkantoren om het die dag binnengekomen geld op te halen. Omstreeks zeven uur werd de „geld wagen" aan het hoofdpostkantoor gelost. De inhoud werd gecontroleerd en toen vond men wèl het briefje dat de geld zending van f 103.000 vergezelde, maar niet het pakje. Er werd gebeld met het Nassauplein, maar daar waren alle wer kers al naar huis. Met spoed schakelde het hoofdpostkantoor daarna de postale recherche in. Gisteren zijn alle gangen van de post auto nagegaan. Alle employés van het kantoor Nassauplein en alle P.T.T.-ers die direct of indirect met de geldzending te maken hadden zyn één voor één ver hoord. Voor zover mogelijk werden de gangen van de postzakken uit het kan toor Nassauplein nagegaan. In heel Ne derland zijn gisteren zendingen uit. Den Haag gecontroleerd Er is niets gevonden. Geen enkele aanwijzing zelfs en nog steeds staan recherche en P.T.T. voor een volslagen raadseL Het enige lichtpuntje in de zaak is. dat men tot de conclusie is gekomen dat het bundeltje geld nooit in de postwagen te recht kwam en dus op het kantoor Nas sauplein moet zijn zoekgeraakt. De amb tenaar, belast met de controle van de ver zending, heeft woensdagavond de laatste zending niet gecontroleerd. Hij heeft dit nog dezelfde avond toegegeven. Stichting van de Arbeid, die dc sleutel positie in het systeem moet innemen, niet wol medewerken. Ook een uitspraak van de kamer is dan niet het middel het systeem doorgevoerd te krijgen. Het indienen van een wetsontwerp terzake heeft weinig zin, indien het georgani seerde bedryfsleven geen verantwoorde lijkheid voor het systeem wil nemen. Ook hondsdolheid in Nieuw-Lekkerland In Nieuw-Lekkerland heeft zich geval van hondsdolheid voorgedaan «•en hond waarvan de eigenaar onbe kend is. Het dier is zondag in Nieuw- Lekkerland dood gegaan. De burgemees ter heeft voor zijn gemeente de vereiste maatregelen getroffen ex artikel 61 de veewet. De hond die in Nieuw-Lekkerland hondsdolheid is gestorven, was zwart met bruine vlekken op de poten. Hij had een soort smauskopje en leek op een fox. Het was geen rashond. Bij de Howaldtswerke te Hamburg i: gisteren het 11.650 tons motorvracht schip Neder Rhone voor de Stoomvaart Mij. Nederland te water gelaten. Het schip heeft een dienstsnelheid van 20 mijl, zal begin 1963 in de vaart komen. VOLGENDE WEEK: Bevoegde kringen van de Untea (het bestuur van de Verenigde Naties in Nieuw-Guinea) hebben heden te Hollandia verklaard te venvachten dat de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië waar schijnlijk volgende week worden hersteld. Beide regeringen zouden zich bereid hebben verklaard, zo spoedig moge lijk zaakgelastigden te benoemen, en voorlopig zouden de betrekkingen via deze heropend worden- Volgens deze autoriteiten zou dit mede het resultaat zijn van de bemiddelings pogingen van de V N.-bestuurder dr. Djalal Abdoh in opdracht van de waarnemend secretaris-generaal van de V.N., Oe Thant, in Den Haag en Djakarta. Een der gevolgen zou vol gens die kringen zijn, dat de K L M. zeer spoedig landingsrechten te Dja karta zou krijgen en dat de telecom- municatiemiddelen tussen Amsterdam en Djakarta weldra zouden worden hersteld. Te Hollandia venvacht men dat een en ander de taak van de Untea zeer zou vergemakkelijken. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft er in dit verband aan her innerd dat Nederland zich reeds ge ruime tijd heeft bereid verklaard tot herstel van de diplomatieke be trekkingen. Voor wat Nederland betreft, kan dit elk ogenblik ge schieden. Het hangt volgens de woordvoerder thans echter groten deels van Indonesië af. Deze ravage werd gisteren aan gericht door een ontploffing in een auto in Nijmegen. De wagen stond in een garage en bij het starten ontplofte een mengsel propaangas.hetgeen tot gevolg had. dat de auto in een wrak veranderde, twee garages met de grond gelijk werden gemaakt en een groot aantal ruiten en dakpannen in de omgeving sneuvelden. De bestuurder i de auto liep wonder boven w< der slechts lichte schoeiwondjes op HM. de Koningin heeft gistermiddag ten paleize Soestdijk de Japanse minister-president ontvangen. Van rechts naar links premier Hayato Ikeda, de Japanse ambassadeur Miyazaki, mevr. Ikeda, H.M. de Konin gin. mevr. Miyazaki en de dochter van de Japanse eerste minister. Nehroe tot de Indische jeugd P)REMIER Nehroe van India heeft nog niet gereageerd op de Chi nese voorstellen om tot oplossing van het grensvraagstuk te komen. Wel heeft hij gistermiddag in toespraak een beroep gedaan op de jeugd van zijn land, zich voor te be reiden op een lange oorlog met Chi- n vastbesloten te zijn, elke cri sis het hoofd te bicden om de Chi- n van het grondgebied van In dia te verdrijven. Duizenden jonge sen waren in het stadion van New Delhi aanwezig. Zij hechtten bijzondere betekenis aan deze woor den van Nehroe, met het oog op de jongste stappen van communistisch China. „Zin voor het offer is nodig om hei nd groot te maken en zonder dal za3 de moeilijk beivoahten vrijheid aoor onze vingers glippen," aldus Neh roe, die zijn gehoor vroeg, een plech- gelofte af te leggen, bereid te zyn, het hoogste offer voor het moe derland te wililen brengen. Nehroe heeft intussen het parlement de jongste briefwisseling met premier Tsjoe en-Lai van China voorgelegd. In zijn brief van 14 november schreef Nehroe. dat Tgjoe „grootmoedig had aangebo den. winsten van vroegere agressie te behouden en daar alle andere winsten by te voegen, die door onderhandelingen uit de jongste agressie kunnen worden De grens, die de Chinezen naar zij beweren in 1959 in Ladakh bezaten, werd in feite pas door hen veroverd sinds de invasie van India op 20 okto ber begon, aldus Nehroe. Hij zei voorts, dat de gebeurtenissen, die zich sedert 8 september hebben afgespeeld, alle hoop hebben doen vervliegen op een vreed- regeling van de geschillen, ln over eenstemming met de normale interna tionale principes die door alle beschaaf de regeringen in acht worden genomen. Het leger van India heeft inmiddels opdracht gekregen, niet meer op de Chl- troepen te vuren, als zij zich aan het „eigengemaakte" bestand houden. India schijnt de adempauze tot 1 decem ber te willen gebruiken om zijn troe pen opnieuW te groeperen. In deze pe- iode verwacht het adviezen en wapens e ontvangen van de Verenigde Staten n Engeland. Gisteren zjjn al hoge mili taire en politieke missles uit deze twee landen in New Delhi aangekomen. De eerste Amerikaanse transportvliegtuigen zijn vandaag al in India gearriveerd. Ook landden in New Delhi vier Canadese Dakota's. Indische troepen hebben zich by Mis- samari ten noorden van Tezpoer aan de rand van de vlakte van Assam inge graven om eventuele nieuwe Chinese doorbraakpogingen te beletten. Toen het geratel van automatische wapens en het dreunen van de mortieren verstierf en er plotseling een haast onwezenlijke stil te heerste, bevonden de Chinezen zich nog ten noorden van het dorp Foothills, zo is gisteren bekendgemaakt. Indische militairen, met sporen van de strijd op de vermoeide gezichten, vragen zich nog wantrouwig af, of dit misschien een Chi nese list was. Vermoedelijk zijn onge veer 2500 Indiërs bij de gevechten om gekomen of ln gevangenschap geraakt. Nu er (theoretisch) een kans bestaat op een herstel van de status quo tussen China en India, begint men in Pakis tan alarm te slaan. Men zegt zich ver raden te voelen door de Amerikanen en Britten, omdat die wapens aan India le veren, die wellicht tegen Pakistan ge bruikt kunnen worden. Zoals men weet, bestaat er sedert het ontstaan van beide staten in 1947 een conflict over Kasj mir, dat voor het grootste deel door In dia wordt bezet, hoewel de overgrote meerderheid van de bevolking Moham medaans is en eigenlijk bij Pakistan zou behoren. Rotonde Ypenburg nu toch verlicht Met ingang van gisteravond is het verkeersplein Ypenburg met de toeritten verlicht, met uitzondering van een ge deelte waar de lichtmasten nog iets lager moeten worden gemaakt. Indonesië en Nederland nu zeer aan staande. Nog dezer dagen heette het, dat de Indo nesische regering aan een herstel van de betrekkingen de voorwaarde verbond van een bewilliging in een vervroegde over dracht van de soevereiniteit over het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië. Terstond hebben wij toen ge steld, dat het opperen van een dergelijke voorwaarde niet aanging. Het zou boven dien het herstel van dc betrekkingen de valueren. In zulk een herstel immers drage men bij voorkeur niets in wat op koehandel lijkt. Is dit laatste in het algemeen reeds zo. het geldt wel in het bijzonder de verhou ding tussen Indonesië en Nederland. Wij zijn ervan overtuigd, dat vrijwel heel ons volk de herstelde betrekkingen met dank baarheid en sympathie zal begroeten. Dc verbreking ervan is destijds pijnlijk gevoeld, en al is het gevaar niet denk beeldig. dat Indonesië en Nederland in middels in zekere inate van elkaar zijn vervreemd, er is bij het Nederlandse volk oprechte genegenheid blijven bestaan. Het herstel van de betrekkingen krijgt dan belangrijker waarde en dieper zin dan het sluiten van een zakelijke overeenkomst. De kwestie van een eventueel vervroegde overdracht is er dan ook een, die geheel op eigen merites moet worden bezien, doch waaraan naar onze overtuiging het herstel van de betrekkingen niet voor waardelijk behoort te worden gekoppeld. En de stemmen uit Indonesië dan, die de wenselijkheid van zulk een koppeling niettemin naar voren hebben gebracht? Wij voor ons zien het aldus, dat er te dezen aanzien onder de Indonesische opinievor mers verscheidenheid van mening is. Er zal ook wel verschil in kijk zijn voor wat de relaties met Nederland aangaat. De kwestie Nieuw-Guinea heeft daar we mogen het niet vergeten nog heel «vat centraler in het regeringsbeleid ge staan als hier. De gemoederen zijn daar aanmerkelijk sterker bewogen. Dat er ginds zijn. die rondom het herstel van de hetrekkingen met Nederland gedachten hebben gekoesterd die daarbij minder pas send zijn, is onjuist, maar tot op zekere hoogte begrijpelijk. Dat intussen deze gedachten toch niet van beslissende invloed schijnen op de besluit vorming tot het herstel zelf van de be trekkingen met Nederland, achten wij verheugend. Nader nieuws, dat nu spoedig lijkt af tc komen en dat, naar het zich laat aanzien, goed nieuws zal zijn, wachten wij met belangstelling af. RITA) rpEN westen van Spanje bevindt zich een hogedrukgebied dat zich Zuid-Frankrijk heeft uitgebreid. Aan zijn flank ontwikkelde zich een storing die vanmorgen het weerschip ter hoogte van Ierland passeerde. Zijn baan is ge richt naar Schotland of Midden-Enge- land. Tussen beide druksystemen stelt zich geleidelijk een krachtige zuidweste lijke stroming in. Verwacht wordt dat deze stroming morgen zachtere lucht in de richting van West'Europa zal trans porteren zodat de temperatuur gedu rende het weekeinde de neiging verto nen iets te stijgen. De komende nacht blijft het op de meeste plaatsen enkele graden vriezen, morgen overdag zal met veel bewolkingplaatselijk wat motre gen, natte sneeuw of mistt de tempera, tuur in het zuidwesten iets gaan stijgen. In het uiterste noordoosten zal de tem- peratuur overdag nog bij het vriespunt blijven steken. De Bilt venvacht tot zaterdagavond: Veel bewolking met aanvankelijk op vele plaatsen mist, later kans op enige mot regen of natte sneeuw. Zwakke tot ma tige wind uit zuidelyke richtingen. Van nacht bijna overal weer lichte vorst, mor gen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. (Opgemaakt te 11.15 uur),. ZON EN MAAN Zaterdag 24 november: zon op 814 onder 16.39; maan op 4.46. onder 15.5. 27 november: nieuwe maan. tendens: stijging HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Temper. Station SSSah. li 5s Il| ié li (Advertentie) PARADE BOUCLÉ - TAPIJT Nieuwe kleuren 130 cm breed 29. 380 cm breed 97. Vraagt vrybiyvend offerte WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1