Jïicuiue £eiitsrl)e (i'oumnt Vuren in het van India nu grensgebied gestaakt Commentaar Bevel van regering: alle honden moeten ingeënt Na laatste opmars van Chinezen Reactie van Nehroe nog niet bekend Controle op schepen door vliegtuigen Barbaren hielden huis in Cremers atelier Verplichting in étappes RenéCoty (80) overleden (""O -IBER DONDERDAG 22 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37 TELEFOON: alle afdelingen 31441 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: f 0.20 per millimeter Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting) POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang Dr. E. DlEMER CHRISTELIJK-*4T10NAAL DAGBLAD Slant vastirli is «htblettn oifn hert ia Ic^enspae!" World Press Photo Tien van de elfhonderd Zie pagina 15 CEDERT gisteravond wordt er niet meer geschoten in het Chinees- Indische grensgebied. Dit is vanochtend door premier Nehroe mede gedeeld in het parlement. Tevoren was van Chinese zijde een soortgelijke mededeling verstrekt. Binnen negen dagen (op 1 december) zullen de Chinese troepen zich op posities 20 km. achter de linie terugtrekken, die op 1 november 1959 daadwerkelijk werd beheerst. De Chinezen zullen, zo werd verklaard, aan hun eigen kant van de lijn controleposten inrichten. India verlangt echter, dat de Chinezen ook in Ladakh (in de noordweste lijke sector) de situatie zullen herstellen, zoals die voor 8 september be stond. Het is echter de grote vraag, of de Chinezen hier iets voor zullen voelen en het moet dan ook worden afgewacht,, of de wapenstilstand inder daad zal leiden tot het terugtrekken van de Chinese troepen uit de gebie den, die sinds september zijn veroverd. Opvallend is de mededeling die gisteren door radio ePking werd ge daan, nl. dat de Indische troepen van alle plaatsen langs de westelijke sec tor (het Ladakhgebied) van de om streden Chinees-Indische grens zijn' verdreven. De Chinezen zijn er even- I INE CONTROLE op de schepen, die de Russische straalbommen- i Lm werpers van Cuba zullen wegvoeren, zal door middel van vlieg- I tuigen geschieden. Zij zullen de schepen fotograferen. De 63 schepen, die bij de Amerikaanse marineblokkade waren betrokken, zullen >an het eind van deze week op hun basis zijn teruggekeerd. wmm I JVieuws in een oogopslag Het is bepaald niet ze- zeker, dat de wapenstil stand tussen de Chinezen en de Indiërs inderdaad zal leiden tot het terug trekken van de Chinese troepen uit de gebieden, welke sinds september zijn veroverd. Onzekerheid be staat voorts over de vraag, of de Chinezen bereid zui len zijn ook in Ladakh de situatie te herstellen, die voor 8 september bestond. In de noordoostelijke sec tor hebber) de Chinezen kort vooa- het begin van het bestand nog een zwa re aanval ondernomen. Amerikaanse vliegtui gen zullen de schepen, die de Russische straalbom- menwerpers van Cuba zul len afvoeren, controleren. De oorlogsbodems die bij de blokkade betrokken zijn geweest, keren deze week naar hun bases te rug. Dat geldt ook voor de Amerikaanse vliegtui gen. De 14000 Amerikaan se reservisten zijn gisteren gedemobiliseerd. Het Europese parle ment, dat in Straatsburg vergadert, heeft zodanig ernstige bezwaren inge bracht tegen de begrotin gen van de EEG en Eura tom, dat het deze nog niet heeft willen goedkeure. n Naar het oordeel van minister Marijnen zullen alle honden in ons land binnen enkele maanden tegen hondsdolheid moe ten zijn ingeënt. Begon nen zal worden met de honden in Amsterdam en Nieuweramstel. Daarna volgen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waarna de andere provin cies aan de beurt komen. In dc Tweede Kamer heeft minister Klompé medegedeeld, dat de uit keringen krachtens de tij- deflijke bijstandregeling voor mindevaliden niet onbelangrijk zullen wor den verhoogd. Het besluit heeft vooral betrekking op de meerderjarige onge huwde gehandicapten, die bij hun ouders inwonen en die geen regelmatige arbeid kunnen verrichten. Op het ogenblik ligt de prüs van de gevechtsrant soenen der Nederlandse strijdkrachten slechts vijf procent hoger dan in 1931. terwijl zij kwalitatief be hoorlijk zijn vergeterd. het gewone „burgerlijke" le vensmiddelenpakket is sinds 1951 in prijs met 32 procent gestegen. Ook de militaire vliegtuigen, die tij dens de Cubaanse crisis in het zuidoos ten van de Ver. Staten waren gestatio neerd. hebben opdracht gekregen, naar hun basis terug te vliegen. De speciale paraatheid van de kernbommenwerpers, die op het hoogtepunt van de crisis was afgekondigd, is opgeheven. De 14.000 re servisten van de Amerikaanse lucht macht, die vorige maand opgeroepen werden, zijn gisteren gedemobliliseerd. (Voot vervolg zie pagina 7) wel niet in geslaagd, het op grote hoogte gelegen vliegveld van Tsjoe soel te In de noordoostelijke sector zijn de Chinezen voor het ingaan van het door hen aangekondigde bestand nog opge rukt naar het dorp Foothills, dat op de weg van Bomdila naar Tezpoer ligt. Tezpoer is voor het grootste gedeelte ge- evacueer d. Vele goederen, die de be volking niet kon meenemen, werden ver brand. Ook de burgerlijke autoriteiten vluchtten weg voor de naderende Chine- Toen bekend was geworden, dat de Chinezen de strijd zouden staken, is nog getracht, de 240 politiemannen, die in Tezpoer zijn gedetacheerd, te beletten dat zij He vlucht zouden nemen. De meesten waren toen al vertrokken. Er heerst grote verwarring in de stad, die ten slotte toch niet in handen van de Chinezen is gevallen. De leiders van de in het Indische parlement vertegen woordigde partijen, de communisten uit gezonderd. hebben een verklaring uitge geven, waarin zij het Chinese besluit om het vuren te staken „niets anders dan een van hun gewoonlijke manoeuvres om verwarring te stichten" noemen. ZIJ spraken voorts hun vertrouwen uit, dat de Indische regering zich daardoor niet zal laten misleiden en zal voortgaan mi de versterking van de strijdkrachten. Ambassadeur Nehroe verklaarde i Washington, dat de Chinezen wellicht zo onverwachts met hun aanbod een bestand voor de dag zijn gekomen, omdat hun aanvoerlijnen te lang waren geworden en zij bovendien verrast wer den doo rde kracht van de Indische re- Er zijn nu twaalf Amerikaanse trans portvliegtuigen onderweg naar India, (Van een onzer verslaggevers) De barbaristische kunstschilder Jan Cremer belde gistermiddag om half vier enkele Haagse bladen en daarna de politie bij wie hij rigens geen officiële aangifte deed met de mededeling dat in zijn atelier in de Annastraat door vandalen de meest verschrikkelijke vernielingen waren gepleegd. Twee van zijn schil derijen werden stukgetrapt en daar na verscheurd, een dikke map met grafisch werk werd ook verscheurd, gedeeltelijk verbrand en de map zelf werd gestolen. Na het onderzoek van rechercheur Visser van de Haagse pplitie, dat tien minuten duurde, stond de getroffen kun stenaar de journalisten te woord. Diep onder dc indruk poseerde hij in zijn atelier voor de fotografen. Zijn hoofd stak hij door de lijst van het verwoestte zelfportret, zijn rechterarm door de res ten van het kunstwerk „De geboorte van een God" en dat alles op een stapel over. blijfselcn van onverkoopbaar jeugdwerk uit de periode dat hij tussen de 13 en 17 jaar oud was. Jan Cremer werd bijgestaan door de heer Lucassen, directeur van de exposi tiezaal „Het Kunstcentrum", die veel werk van Cremer verhandelt. De schade is groot, daar waren schilder en kunst handelaar het gloeiend over eens. Jan Cremer, die al eerder veel publi citeit genoot omdat hij eens per week voor zeven dagen kookte en dan het produkt van zijn kookkunst boeren kool in een emmer aan een touu> buiten het raam hing, en die boven dien in 1960 bij de jaarlijkse tentoon stelling het de Haagse Pulchri Studio zijn La Guerre Japonnaise voot f 1.000.000 te koop aanbood, en die m een radio-interview verklaarde nog nooit van een zekere Rembrandt te hebben gehoord, is thans 24 jaar oud en gehuwd. Hij is pas twee maanden terug van een werkreis door Spanje. De twee maanden in Nederland bracht hij door bij vrouw en kind en kunst vrienden in Amsterdam. Wel bekend is dal twee van de kunstvrienden de dichters Vaandrager en Sleutel drager voor zijn terugkomst hebben gesteld: „Kom, we moeten wat voor die jongen doen". sinds lange tijd in zijn atelier terugkwam gistermiddag, verschoot hij van kleur. Hij vertelde erg gehecht te zijn aan zijn jeugdwerken, en hij zei dat de twee ver nielde schilderijen alleen al ten minste f5000 tot f 7000 per stuk zouden hebben opgebracht. Kunsthandelaar Lucassen zei dat het werk van de jonge Cremer door gaans tussen de f500 en de f 1000 per schilderij toucheert. Grafisch werk gaat aldus nog steeds de heer Lucassen voor f 150 van de hand. Het Apenbeest van Cremer hangt in het stedelijk mu seum te Amsterdam en dat is geen grapje Omdat aangifte is gedaan van vernie ling, is de politie een onderzoek begon nen Er zijn aanwijzingen dat de vanda len het atelier zijn binnengedrongen in de tijd dat Jan Cremer al in Nederland terug was. Twee maanden geleden heeft de eigenaar van het pand namelijk zes gebroken ruiten geconstateerd en hij heeft nieuwe ruiten laten inzetten. Van vernielingen heeft de eigenaar van het pand toen niets gemerkt. Misschien ook heeft hij gedacht dat het zo hoorde. compleet met Amerikaanse bemannin gen. Zij zullen India helpen bij het op lossen van de bevoorradingsmoeilijkhe den. De toestellen zijn niet bewapend. Engeland zal ook vliegtuigen ter be schikking van India stellen. De Indische politie heeft gisteren in het gehele land razzia's op communisten gehouden. Meer dan 350 mensen onder wie partijleiders in verschillende staten werden aangehouden. Gezondheid prinses Wilhelmina De gezondheidstoestand van prinses Wilhelmina laat de laatste tijd iets te wensen over. De bezorgheid. welke hier door is ontstaan, is aanleiding geweest haar onder een nauwlettender medische controle te stellen. Het zou overigens om normale ouderdomsverschijnselen gaan. De Prinses is dit jaar 82 geworden. Officieel is medegedeeld dat er voors hands geen reden tot ongerustheid be staat. In dit verband wordt gewezen op het reisprogramma van prinses Beatrix, dat normaal wordt afgewerkt. Ook in de agenda van koningin Juliana en prins Bernhard zijn geen wijzigingen aange- braoht. Triest beeld temidden van het IndischChinese strijdgewoel: een Tibetaanse moeder troost haar kind, terwijl zij gevlucht uit het be dreigde Tezpoer wachten tot de veerboot hen over de rivier de Brahmapoetra zal zetten. De foto is eergisteren genomen nog vóór de wapenstilstand dus DE minister van landbouw en vis serij, mr. N. G. M. Marijnen, is van mening dat alle honden in Ne derland binnen enkele maanden in geënt moeten zijn tegen rabies (hondsdolheid). Daar het om prakti sche redenen niet mogelijk was de bepaling in alle gemeenten gelijk tijdig te doen ingaan zal dit thans geleidelijk geschieden en wel in de gemeente Amsterdam en Nieuwer- Amstel per 15 januari, in Noordhol land, Zuid-Holland en Utrecht per 15 februari en tenslotte voor overig Nederland per 1 maart 1963. Minister Marijnen, die het bovenstaan de in een brief aan de beide Kamers der Staten-Generaal heeft medegedeeld, meent, dat een massale, voorbehoedende inenting van honden een zodanige belang rijke bijdrage zou kunnen leveren om ons land binnen afzienbare tijd weer vrij te maken van hondsdolheid, dat het niet verantwoord zou zijn voorschriften ter zake achterwege te laten. De verplichting honden aan de lijn te houden blijft ech ter nog steeds van kracht. In de bepaling staat ook dat men zich niet op de openbare weg mag begeven met een hond, die niet ten minste der tig dagen tevoren is ingeënt. Dit houdt dus in dat de enting zelf dus telkens een maand voor eerder genoemde data moet hebben plaatsgevonden. Hoewel de plicht tot inenting geleide lijk van kracht wordt zal het toch nodig zijn het optreden van beschikbare die renartsen te versterken door speciale organisatorische maatregelen, waarbij op bepaalde plaatsen gelegenheid zal bestaan tot massale inenting. Voor katten zal er ook gelegenheid zijn deze te laten inenten, maar eenzelfde regeling als die voor honden acht de mi nister niet uitvoerbaar. Jan Cremer kon wel huilen, maar toen onze fotograaf eenmaal knipte, lachte hij toch maar tus sen enkele van de vernielde doe ken. een zelfportret om de nek. Intussen zal in ieder geval worden voortgegaan met het zoveel mogelijk op ruimen van zogenaamde wilde katten. De G.G. en G.D. in Amsterdam heeft, ter voorkoming van misverstanden nog- eens de besmettelijkheid van hondsdol heid uiteengezet. Hondsdolheil is een ziekte, die wordt overgebracht door de beet van een dier dat reeds ziek is of binnen enige dagen (hoogstens zes) na deze beet ziek wordt. De kans op uitbreken van de ziekte na een beet bedraagt vijf tot vijftien pro cent, afhankelijk van de plaats en ernst van de beet. Zeker 85 procent van de mensen, die door eer dolle hond zijn ge beten, zal dus ook zonder behandeling gezond blijven. Een dier in het incubatiestadium, dat niet ziek is resp. waarvan blijkt, dat het niet binnen zes dagen ziek wordt, René Coty, voormalig president t Frankrijk, is vannacht overleden een hartcomplicatie na een griepaan val. Hij is 80 jaar oud geworden. Coty is president geweest van dcccm- ber 1953 tot januari 1959, toen hij werd opgevolgd door generaal De Gaulle. Hij was de laatste president vam de Vierde Republiek en heeft aan de terugkeer van De Gaulle meegewerkt na de op stand van de Europeanen in Algiers mei 1958. Onder de Vierde Republiek wsa taak van de prseident grotendeels repre sentatief. is dus niet gevaarlijk, zelfs al blijkt later dat dit dier twee weken na het bijten rabies krijgt. Overbrenging van mens op mens komt vrijwel niet voor. Slechts bij zeer intiem contact of bij een beetwond, toegebracht door een rabiespatiënt, is besmetting niet geheel uit te sluiten. Overbrenging van de ziekte door iemand, die contact heeft met een rabiespatiënt is onmogelijk Evenmin kan de ziekte via levenloze voor werpen worden verspreid. Een hond die tegen rabies is gevaccineerd is evenmin gevaarlijk als een niet gevaccineerde hond, zolang deze honden niet door an dere honden zijn gebeten. Op de Kuipersweg te Buitenpost is een busje met elf arbeiders van het aannemersbedrijf G. Witteveen uit Sur- huisterveen in volle vaart tegen een stilstaande vrachtauto gebotst, waar van de verlichting was uitgevallen. Bij de botsing geraakte de 62-jarige F. van der Bij uit Harkema-Opeinde, die naast de bestuurder zat, beklemd: hij bezweek enkele uren later in het diaconessen- huis te Leeuwarden. Van de overige inzittenden werden er twee ernstig en drie minder ernstig ge- pROTE GEBEURTENISSEN werpen hun schaduw vooruit. Dat geldt ook de verkiezingen die we volgend jaar gaan houden, en het geldt zelfs al de kabinets formatie die erop volgt. Men heeft reeds kennis kunnen nemen van geuite wensen daaromtrent. Het is alles nogal voorbarig. De verkiezingen zelf zullen een hartig woordje moeten meespreken en tot zo lang is het verstandig, de zaak zelf open te houden. In discussie is ook de verdeling van de regeringsarbeid, die verricht moet wor den, over de onderscheidene departemen ten. In het bijzonder wordt hier en daar het bestaansrecht van het ministerie van maatschappelijk werk aangevochten. Het zijn met name de socialisten die dit doen. Geheel onbegrijpelijk Is het niet. Het de partement is destijds eigenlijk tot stand gekomen als een afsplitsing van dat van sociale zaken, een departement waarin vooral toen de socialisten nogal wat in de melk te brokkelen hadden. Ze hebben met de afsplitsing eigenlijk nooit vrede gehad. Daarbij komt, dat tot het in het leven roepen van het departement stellig ook politieke motieven hebben bijgedragen. Een kabinetsformatie is bij onze partij verhoudingen een moeilijk en ook moei zaam ding. Dan kan het wel eens gebeu ren, dat er een departement bij komt, niet alleen of zelfs niet overwegend omdat daaraan als zodanig behoefte is, maar om tot een betere verdeling van het geheel over de erbij betrokkenen te kunnen ko men Naar veler mening is zulks destijds ook bij het departement van maatschap pelijk werk het geval geweest. Intussen echter heeft het jonge departe ment wel getoond om, zoals dat heet, in een behoefte te voorzien. Het heeft, vooral onder de wat ambitieuse minister. d«» enige vrouwelijke in het kabinet, die hef beheert, zo voor het uiterlijke wel eens wat ophef gemaakt van zijn verrichtin gen. maar we leven nu eenmaal in een tijd die mede door publiciteit wordt ge kenmerkt. Feit is, dat onze tijd er ook een is die hoge eisen stelt aan de mens. Van de mens wordt veel gevergd. Er voltrekken zich In de samenleving bepaalde, dikwijls ingrijpende veranderingen, die niet zon der invloed kunnen blijven op het mens beeld. Het opkomen van onderscheidene Jonge wetenschappen mag als aanwijzing temeer daarvoor worden gezien. Wat daarbij aan de orde is, kan kwalijk alles voor rekening komen van dit depar tement. Met veel ervan echter heeft het wel te maken. Aanvankelijk was soms de indruk, dat door het departement naar werk werd gezocht. Maar nu doemen tal van problemen als vanzelf op, die hier een benadering krijgen. Verdwijnen zal het ministerie voorshands wel niet meer. c bevindt zich een i polaire oorsprong aie in zuidelijke richting koerst. Deze storing gaat vergezeld van buien. Na het voorbijtrekken van deze storing na dert een rug van hoge luchtdruk met overwegend opklaringen. De komende nacht zal er wat minder vorst zijn dan de afgelopen nacht. Toen het in het bin. nenland op de meeste plaatsen meer dan vijf graden vroor. Het vliegveld Deelen meldde zelfs min negen graden. Een depressie bij IJsland verplaatst zich met een matige snelheid in de richting van de Noorse kust. Het is deze depressie die de aanvoer van de koude poollucht uit Noord-Skandinavië tot stilstand kan brengen. De storing die gisteren o.a. In Zuid-Limburg 7 cm sneeuw veroorzaakte is naar Tsjccho-Slowakije getrokken. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Nu en dan opklaringen, maar ook hier en daar enkele sneeuwbuien, plaatselijk mist, zwakke tot matige wind in hoofd zaak tussen zuid en oost. Vannacht op de meeste plaatsen lichte vorst, overdag ongeveer dezelfde temperaturen als van daag. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Vrijdag 23 november: zon op 8.12. on der 16.40; maan op 3.40, onder 15.36. Dinsdag 27 november: nieuwe maan. tendens: stijging HET WEER CN Rapporten hedenmorge EUROPA Temper. 1 gesteldh. ci |s 4 SC -7E 3- i* 1 0 Prins Bernhard vertrekt vrijdag voor twee dagen naar Parijs. Vóór zijn vertrek zal de Prins die dag nog een bezoek brengen aan de Fabrique na- tionale d'armcs de guerre (de FN-wa- penfabriek) te Herstal-Lez. Liège. 0 Koningin Juliana ontvangt 22 no vember op paleis Soestdijk in afscheids gehoor de gezant van Tsjeehoslowakije Z. E. Bohumll Ucha ehova. Later ontvangt H. M. tc Soestdijk de nicuw-benoemde bui tengewoon cn gevolmachtigd ambassa deur van Oostenrijk, dr. Claus Wintcr- Londen Bnifv! Müncher ZUrich Genève

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1