Jlieutuc %t\Jtsrije GTeurant Frankrijk koos opnieuw voor bewind-De Gaulle Commentaar Indonesië houdt 1 januari aan Opgeruimd (in hele wereld) netjes Communisten van eerste plaats verdwenen KVP laat samenwerking met PvdA nog open MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no- 12636 CHRIST ELI JK-NATION AAL DAGBLAD „Stantvasticli is gijfblmn mgn hert ia ttgfyeaspoti" KOOP NU BIJ DE VAKMAN OOK UW GOEDKOOP HORLOGE i rn i 4 CHROOM EN DOUBLÉ In zijn woonplaats, Colombey- les-deux-Eglises, heeft presi dent De Gaulle zijn stem uit gebracht. Op de achtergrond hangt een portret van hemzelf uit 1940. Deserteurs VS in Amsterdam gevat Twee jonge soldaten eerste klasse van het Amerikaanse bezettingsleger in Duitsland, de 20-jarige J. D. P. en de 19-jarige W. J. D. die aan de rand van Amsterdam door de politie werden aan gehouden door de politie werden aange houden, verdacht van het plegen van een overval op een 57-jarige dame in de Willemsstraat, blijken uit het leger te zijn gedeserteerd. De twee militairen werden aangetroffen in een auto die overeenstemde met het signalement, dal de beroofde dame had opgegeven. Bij het eerste verhoor door de Amsterdam se politie bleek, dat het tweetal nog meer op zijn kerfstok had. In de auto werden namelijk 14 volle en 2 lege literflessen melk aangetroffen en een re servewiel, dat niet bij de auto hoorde. Bovendien klopten de autopapieren niet en ook hadden de Amerikanen geen ver lofpassen. Gisteren is te Helmond de 70-jarige P. van den Eijnden uit Helmond met zijn bromfiets tegen een stadsbus aan. gereden. Met ernstige verwondingen werd hij naar het ziekenhuis te Helmond gebracht, waar hij enkele uren later is overleden. Nieuws in één oogopslag De uitslag van de eer ste dag der verkiezingen voor de Franse Nationale Vergadering heeft een for se stemmenwinst voor de partij van president De Gaulle opgeleverd. Een derde deel van de kiezers is nieit komen opdagen. Zondag wordt weer ge stemd. Dan geldt een een voudige meederheid. Nu zijn 100 van de 482 zetels toegewezen. De strategisch belang rijke plaats Walong aan de Birmaanse grens is in han den van de Ohinezen ge vallen. De rijke olievelden van Assam liggen nu open voor de Chinezen, die voorts aan de andere kant van het fronit, bij de Sela- pas de Indische troepen in de rug aanvallen. Zij kwa men daar vermoedelijk via de neutrale bergstaat Bhoe- In Kopenhagen is zater dagavond tengevolge van een hartaanval op 71-ja- rige leeftijd overleden de wereldberoemde Deense atoomgeleerde Niels Bohr. Reeds op 28-jarige leeftijd legde hij de grondslag voor een nieuw tijdperk in het atoomonderzoek. In 1922 ontving Niels Bohr de No belprijs voor natuurkunde. De Conservatieve volks partij in Oostenrijk, heeft gisteren bij de verkiezin gen voor het Huis van Af gevaardigden een overwin ning op de socialisten ge boekt. De conservatieve wonnen twee zetels, de so cialisten verloren er twee. Volgens het Britse blad The Observer heeft pre mier Chroesjtsjef presi dent Kennedy aangeboden al het Russische personeel en de wapenvoorraden uit Cuba terug te trekken in ruil voor opheffing van de Amerikaanse blokkade van het eiland en herstel van de betrekkingen tussen VS en Cuba. Bovendien zou, indien heit Westen Oost- Duitsland zou érkennen, de Berlijnse muur onmid dellijk worden afgebroken. De besprekingen van bondskanselier Adenauer over oplossing van de drei gende Wesbduitse rege ringscrisis hebben tot he den geen resultaat opge leverd. Adenauer wenst minister Strauss te hand haven. De liberalen heb ben aangekondigd uit de regering te zullen treden. Aangenomen wordt, dat alle 37 opvarenden van een Japanse tanker, die bij Tokio in aanvaring is ge komen met een Noorse tanker, om het leven zijn gekomen. De aanvaring ge schiedde bij dichte mist. Tengevolge van het zware stormweer zijn het afge lopen weekeinde verschil lende schepen in grote moeilijkheden geraakt. Actie voor snelle overdracht ER KOMEN in Indonesië steeds meer aanwijzingen, dat Indone sië zal trachten zich aan zijn over eenkomst met Nederland inzake het bestuur over Nieuw-Guinea zal ont trekken, aldus meldt Ass. Press uit Djakarta. Officiële verklaringen en artikelen in de door de regering ge leide pers tonen aan dat Indonesië hoopt tegen 1 januari de volle macht over Nieuw-Guinea te krijgen zon der een volksstemming onder de Papoea's in 1969. De Indonesische pers heeft de laatste t(jd veel verklaringen gepubliceerd, die werden toegeschreven aan Papoealeiders en waarin te kennen wordt gegeven, dat Indonesië onmiddellijk het bestuur moet overnemen. Gewoonlijk wordt dan tevens verklaard dat de Papoea's eisen, .dat er geen volksstemming komt. Minister Soebandrio heeft kortgeleden tegenover bezoekende leden van de West- Papoea-Raad verklaard dat het aan de zonen van West-Irian staat te beslissen of Nieuw-Guinea spoedig onder Indone sisch bestuur zal komen of dat er een volksstemming moet worden gehouden. Volgens persberichten verklaarde hij ook dat Indonesië vanzelfsprekend Nieuw- Guinea zo spoedig mogelijk onder zijn bestuur wenst te hebben. Voordat het akkoord met Nederland tot. stand kwam, heeft Soekarno klaard dat Nieuw-Guinea deel va donesië zcu uitmaken voor de haan op 1 januari kraait De bestuurder der Verenigde Naties, dr. D ja lal Abdoh, noemde het juridisch en praktisch onwaarschijnlijk, dat het ge bied voor 1 mei zou worden overgedra gen. Hoogwaardigheidsbekleders te Dja karta waren naar. verluidt woedend over deze verklaring. Abdoh gaf later te kennen, dat de overeenkomst zou kui worden veranderd met goedkeuring beide partijen. Uit betrouwbare bron woi'Jt vernomen, dat Indonesië Neder lands goedkeuring zal eisen als prijs voor hervatting van de diplomatieke be trekkingen en luchtvaartconcessies aar de K.L.M. Papoea-delegatie$^ worden geregeld naar Djakarta overgebracht waar zij of ficieel ontvangen worden en ontmoetin gen hebben met regeringsambtenaren. versnelde het V.N.- SPORTIEVE COATS dubbel katoenen gabardine, met extra ultknoopbare wollen teddy-voering. 75 69; PeekaCloppenburg bestuur die voor Indonesië reeds 18 mil joen gulden hebben bedragen, voor zijn zwakke economie zeer zwaar zijn. Telegrammen Uit Hollandia wordt gemeld dat onbe kende Papoea's, o.a. uit Fak-Fak, Meran- m kleinere plaatsen telegrammen Djakarta hebben gezonden, die na- de bevolking" Nieuw Geuinea een onverbrekelijk deel van Indonesië noe- en sommigen uiten de wens, dat de volksstemming in 1969 achterwege zal blijven. Van welingelichte Nederlandse zijde wordt verklaard dat de telegram- het resultaaat van een propaganda campagne van in Nieuw-Guinea verblij vende Indonesiërs zijn. In Hollandia heb- ben Indonesiërs aan verscheidene Pa poea's gevraagd hun handtekening te zetten onder een manifest, waarin over. dracht op 1 januari wordt bepleit. De leider van de Parna (Partei Nationaal), lierman Wajoi, wil zo spoedig mogelijk een nationaal congres beleggen, en men verwacht dat de vervroegde overdracht daar ter sprake zal komen. (Voor vervolg zie pag. 7i Zeven executies in Indonesië Met de terechtstelling van zeven op standelingen van de Dar-oel Islam heb ben de Indonesische autoriteiten vol gens Ass. Press de zaak van de moord aanslag op president Soekarno van 14 mei afgesloten. dienst van het Indonesische leger zijn er Volgens de centrale Inlichtingen- terechtstellingen geschiedt op 16 augus tus, 5 september, 7 en 14 november. De vonnissen werden voltrokken nadat Soe karno verzoeken om gratie had afgewe- (Op 30 oktober was gemeld dat de vroegere sergeant-majoor van het Indo nesische leger Marcus Latuperissa en 6 anderen door een krijgsraad te Makas sar ter dood waren veroordeeld wegens een aanslag op Soekarno. Niet duidelijk is of er in het geheel 7 terechtstellingen zijn geweest of dat er de laatste dagen 7 personen zijn terechtgesteld). Prinses Beatrix, begeleid door de 52-jarige maharadja Sawami Man Sing, tijdens een tochtje op de rug van een 65 jaar oude olifant in Jaipoer. op de Amerikaanse en Engelse demo cratische stelsels. De eerste ronde heeft gisteren in 100 van de 482 kiesdistricten al een beslis sing opgeleverd. Van deze 100 zetels worden er vier door afgevaardigden uit de overzeese gebieden bezet, namelijk twee door WANNEER de tweede ronde van de verkiezingen voor de nieuwe Franse Nationale Vergadering de uitslagen van de eerste ronde bevestigt, heeft de Franse politiek een ontwikkeling van historische betekenis ge nomen. De communistische partij is niet langer Frankrijks eerste partij, de Gaullisten zijn dit nu. De grote verliezers zijn de onafhankelijken, die meer dan een derde van hun stemmen hebben verloren. Ook de Christen democraten en socialisten hebben verliezen geleden, zij het in mindere mate. De Franse kiezer blijkt zich in deze eerste ronde grotendeels achter ge neraal De Gaulle te hebben gesteld Hij heeft zich niet alleen uitgespro ken ten gunste van de bereikte resul taten op financieel gebied en met betrekking tot de oorlog in Algerije, maar tevens voor de toekomst. Hij geeft niet langer zijn vertrouwen aan een parlement zoals in de derde en vierde republiek. Hij heeft voor een man en zijn gevolg gestemd, en tegen ideologieën. Mendes-France is op nieuw verslagen, Mollet is in moei lijkheden en de Franse niet-commu- nistische linkervleugel is gedecimeerd, evenals de uiterst rechtse met de O.A.S.-gezinden en de partizanen van bet „Algerie Frangaise". Hij heeft voor een partij gekozen die niet alleen een doctrine aanbiedt, maai tevens uitzicht biedt op een stabiele re gering, die eenheid boven verbrokkeling stelt en zich meer interesseert voor da den dan voor politieke bespiegelingen. De centrumpartijen kunnen niet veel anders doeai dan te trachten zich te ver enigen, willen zij blijven voortbestaan Wanneer de tweede ronde de eerste bevestigt, is het Franse politieke aan schijn vernieuwd naar het Angelsaksi sche voorbeeld. Het zal enigszins lijken volksrepublikeinen (M.R.P.) en door Gaullisten. De overige 96 zetels waarover in Frankrijk zelf is gestemd, worden als volgt verdeeld: Gaullisten 45 zetels Conservatieven 19 zetels (10 voor aan hangers van De Gaulle) Communisten 9 zetels MJt.P. 14 zetels (waaronder 7 voor pro-Gaullisten) Radicalen 8 zetels Socialisten 1 zetel. (Gaullisten en kandidaten die door het „Genootschap voor de vijfde republiek" onder leiding van minister-schrijver André Malraux werden gesteund, bezet ten in totaal 62 zetels in Frankrijk, plus twee van de overzeese gebieden). Zó koos Frankrijk gisteren De stemverhoudingen bij de Franse verkiezingen van gisteren waren: Ingeschreven stemgerechtigden 27.535.019, van wie 18.329.986 een gel dige stem uitbrachten. (Onthoudingen 8.603.285 of 31,25 procent). Gaullisten en gaullistisch gezinden5.847.403 of 31,09 procent Communisten 3.992.431 of 21.78 procent M.R.P1.635.452 of 8,92 procent Socialisten 2.319.662 of 12.65 procent Conservatieven 1.660.896 of 9,06 procent Gematigde conservatieven (pro-De Gaulle) 798.092 of 4,36 procent Linkse groepen 449.743 of 2,45 procent Uiterst rechtse groepen 241.309 of 1,32 procent Het is niet redelijk, van de K.V.P. te verlangen, dat zij verklaart of zij na de verkiezingen al dan niet de P.v.d.A in zee zal gaan. Dit is af hankelijk van de verkiezingsuitsla gen en van de voorwaarden, waarop samenwerking kan worden bereikt. Dit heeft de voorzitter van de K.V.P., mr. P. J. M. Aalberse, zaterdag in Utrecht verklaard in zijn openings rede van de vergadering van de par tijraad van de K.V.P. Mr. Aalberse zei. dat het begrijpelijk is, maar ook enigszins prematuur, dat er nu reeds speculaties worden gehou den over de samenwerking in de komen de regeringsperiode. De K.V.P. zal in het algemeen moeten bezien, wat eventuele regeringspartners te bieden hebben en welke eisen zij stellen. De partijvoorzitter wilde in dit ver band ook spreken over „een anders- soortige, maar niet minder belangrijke mogelijkheid van samenwerking". Hij doelde daarbij op „de bij velen levende vraag" of het niet mogelijk is, in Ne derland een christelijk-democratische samenwerking tot stand te brengen. „Sommigen menen dit te moeten aandui den als een Nederlandse C.D.U." De heer Aalberse zou gaarne zien dat men deze aanduiding in dit ver band niet gebruikt. Mocht er een be paalde vorm van samenwerking ko men, dan zal dit moeten gebeuren op basis van de in Nederland bestaande verhoudingen en zal er rekening ge houden moeten worden met hetgeen in ons land historisch is gegroeid. De voorzitter van de K.V.P. vindt het verheugend, dat in Europees verband een goede samenwerking bestaat tussen de christen-democratische fracties. Hij zal er graag achter staan, als het moge lijk is, ook nationaal in enigerlei vorm tot een christen-democratische samen werking te komen. HU is het in dit op zicht eens met de voorzitter van de K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer, die hierover heeft gesproken bU de alge mene politieke beschouwingen. HU is het ook met de fractie-voorzitter eens dat de politieke tegenstelling in protestants- christelUke kring dan op enigerlei wUze tot een oplossing zal moeten komen. Mr. Aalberse zei dat het rijkelük pre matuur is om nu reeds namen te noe men en beschouwingen te wijden aan bepaalde figuren, die als lijsttrekkers zouden zijn aangewezen. Het partijbe stuur heeft op grond van het reglement slechts besloten dat er vier lijsttrekkers zullen komen. De vraag of minister Ca Is niet een uitstekende lijsttrekker zou zün, kan ongetwijfeld bevestigend worden beant woord, zo zei hü naar aanleiding van FEN MAAND geleden zorgden de cijfers van de handelsbalans over september voor een verrassing: de uitvoer was voor het eerst groter dan de invoer. Wij had den dus meer geld uit het buitenland ont vangen dan wij behoefden te betalen. Het was inderdaad een grote uitzondering en allerwegen kon men dan ook stemmen ho ren dat zoiets zich wel niet gauw zou herhalen. Maar ziet, ook de cijfers voor oktober zorgden voor diezelfde verras sing. Weer is de uitvoer groter dan de invoer en weer is er sprake van een over- schot van 4 pet Toch is er een verschil met september, dat niet over het hoofd moet worden gezien. In die maand namelijk was het overschot op de handelsbalans te danken aan het teruglopen van de invoer, de uitvoer bleel in vergelijking met september 1961 gelijk. In de afgelopen maand oktober daarente gen liep zowel de invoer als de uitvoer op. De laatste alleen in sterkere mate (26 pet) dan de eerste (10% pet). Dat wil dus zeggen dat de zuigkracht van onze stijgende koopkracht op het buitenland blijft voortduren. Het is moeilijk tc zeggen waaraan de op vallende stijging van onze uitvoer is te danken. Het is heus niet zo, dat wij ineens zo gunstig met onze prijzen in de markt lagen, dat onze produkten met gejuich werden binnengehaald. Wel is het een feit, dat onze uitvoer in het najaar altijd pleegt op te lopen, omdat onze agrarische produkten dan in groteren getale in het buitenland worden afgezet. Dat is een normaal seizoenverschijnsel. De twee gunstige maanden september en oktober hebben voor onze handelsbalans in elk geval dit gunstige effect gehad, dat het totale tekort over tien maanden dit jaar iets kleiner is geworden dan vorig In31961 was dat tekort ƒ2336 miljoen en dit jaar 2295 miljoen. Er is dus nog een stevig tekort en er zou heel wat moeten gebeuren voordat dit is verwerkt. Overigens kunnen wij al blij zijn als dit tekort kleiner wordt, want dan wordt de mogelijkheid groter dat het totaal aan onze handelsschulden betaald kan worden door het netto bedrag aan ontvangsten wegens geleverde diensten (o.m. scheep vaart) en het netto bedrag aan ontvang sten aan dividenden en renten. Minister Zijlstra heeft kort geleden in de Tweede Kamer gezegd, dat de lopende rekening van de betalingsbalans, waarop al deze bedragen worden geboekt, in het derde kwartaal een overschot van 213 miljoen zou geven. Het hangt dus van de handels balans in november en december af, of zo'n overschot er ook voor het vierde kwartaal in zit. Van groot belang voor de ontwikkeling van de handelsbalans is het peil van de industriële produktie. Hoe meer dit op loopt, hoe meer goederen komen er voor de uitvoer beschikbaar Gelukkig leveren de produktiecijfers de laatste maanden geen teleurstelling op. Uit zo juist bekend geworden gegevens blijkt, dat de produk tie in september bijna 6 pet hoger was dan een jaar geleden. publikaties in Het Parool. Maar het zelfde geldt ook voor bijvoorbeeld de heer Maesen. Wanneer men dan tevens als lijsttrekker de naam noemt van dr. De Kort, dan kan men zich afvragen of het zo vreemd zou zijn, om de man, die de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor het fractiebeleid als lijsttrekker op een van de lijsten te plaatsen. Mr. Aalberse sprak ook over de kan didaatstelling voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Hij deed een drin gend beroep op de kringbe9turen en allen die invloed kunnen uitoefenen op deze kandidaatstelling om vooral in het oog te houden, dat het gaat om de ver kiezing van een nationaal parlement se eilanden naar het vaste land van Eu ropa trok, heeft gedurende het weekein de in Engeland en Frankrijk vrij veel regen en natte sneeuw gebracht. Van- morgen veroorzaakte een randslorinq flinke regenval in Italië. In ons land zijn de neerslaghoeveelheden algemeen klein geweest. Alleen in zuid- Limburg viel ongeveer 10 mm. Aan de achterzijde van de depressie stond in een brede zone over de Britse eilanden een krachtige tot stormachtige noordelijke wind. Deze stroming die vanmorgen tot omstreeks 80 km ten westen wan onze kust was genaderd, neemt langzaam tn kracht af. Dit gebeurt mede onder in vloed van een volgende depressie die in de omgeving van IJsland de luchtdruk doet dalen. In ons land zal de wind morgen uit noordwestelijke richting kou- de lucht blijven aanvoeren waarin en kele regen of hagelbuien voorkomen. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Wisselende bewolking met plaatselUk enkele buien, vooral tn de kustprovin cies. In het binnenland overwegend i tige, aan de kust matige tot krachtige wind tussen noord en noordwest Weinig Eeldc verandering in temperatuur. (Opge- maakt te 11.15 uur). wen e ZON EN MAAN Zd-Limb. Dinsdag 20 november: zon op 8.07 uur, stockïi. onder 16.43 uur; maan op 00—5 uur, onder 14.39 uur. Dinsdag 27 november: Nieuwe Maan. HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgei zeven uur Kopenh. QVERWEGENDE DAT „op- jeugd-tekenwedstrijd te or- mag worden en blijven wan- zo heeft de Nederlandse de veren a. door een tekenwed- geruimd staat netjes" een ganiseren met als onderwerp neer men nog geen veertig legatie op het congres in strijd voor de jeugd; b door pakkende campagne voor de de „anti afvalcampagne". jaar oud is. In totaal telt de Hongkong verklaard. Naar het voeren van campagnes gehele wereld zal zijn, heeft De juniorkamers in Ne- organisatie 300000 leden ln de zaterdagmiddag op Schip met affiches de uit vijf jonge Nederlan dcrland, die thans vijf Jaar 90 landen hol teruggekeerde delegatie Het volgende wereldcon- ders bestaande delegatie op oud zijn en samen ruim 300 Zelfs in Nederland, waar vertelde, werd het voorstel gres zal over een jaar in Tel het juist in Hongkong be- leden tellen, zijn aangeslo- properheid spreekwoordelijk aangenomen. De over de ge- Aviv worden gehouden. Daar eindigde wereldcongres van ten bij de internationale or- placht te zijn, wordt de nood- hele wereld verspreide ju- zullen dan uit elk der aange- de juniorkamers het voorstel ganisatie van 500 juniorka- zaak van energieke strijd te- niorkamers zullen dus de sloten landen de bekroonde ingediend een internationale mers, waarvan men slechts lid gen het afval sterk voelbaar, strijd voor netheid gaan «cti- inzendingen worden getoond ïehen zw bew windstil 4 windstil 8 -3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1