IHicumc fciJisrtje GTmirant Adenauer voldaan thuis - maar crisis naar climax Commentaar Na wacht kloppen betere koffie Catshuis wordt ambtswoning Vier doden bij autobotsing Vindt hij toch de bezweringsformule? Hevige gevechten aan flank van Himalaya Felle protesten over en weer Bijna 2.5 min. voor KWF Nieuwe spanning om Cuba verwacht ZATERDAG 17 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12635 CHRISTEL1JK-NAT10NAAL DAGBLAD „Stantttaslicfi Is gbebleorn mijn bert in tcgtjeaspoet" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nieuwe gracht 810 UIKDUMX Dc regering heeft thans besloten, dat het Catshuis de voormalige woning van raadpensionaris-dichter Jacob Cats in het park Zorgvliet in Den Haag de ambtswoning van de minister-president zal worden. Het ligt in de bedoeling de parterre te bestemmen voor representatieve doel einden en de bovenverdiepingen tot woonruimten. De Rijksgebouwendienst is belast met de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om het Catshuis voor zijn nieuwe be stemming gereed te maken. Deze zullen, naar het zich laat aanzien, medio 1963 zijn voltooid. Oe huidige bewoners, de familie Goed koop, gaan het pand eind december ver laten. Het Rijk zal dan de volledige beschikking over het Park Zorgvliet heb- Vier jongelieden, In de leeftijd van 20 tot 25 jaar, uit Stamprojj (L.) zijn gis teravond tegen middernacht bij een autobotsing in Kinroy bij Maaseyk ln België om het leven gekomen. De auto waarin zij zaten, "eigendom van een van hen, kwam frontaal in bot sing met een tegenligger, een Duitse vrachtauto. De botsing was zo hevig, dat de auto van de jongelui finaal door midden werd gescheurd. De jongelui wa ren op slag dood. BONDSKANSELIER Adenauer is vrijdagavond van zijn bezoek aan de Verenigde Staten in Bonn teruggekeerd, juist op het ogenblik, dat de meest ernstige politieke crisis in de Bondsrepubliek sinds haar vorming nu dertien jaar geleden op weg was naar een climax. Bij zijn vertrek uit Washington met een speciaal vliegtuig van de „Lufthansa" verklaarde dr. Adenauer hoogst voldaan te zijn over zijn tweedaagse besprekingen met president Kennedy. Amerika's minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, zei bij het afscheid op het vliegveld, dat het in een crisistijd als deze goed is, dat vrienden elkaar ontmoeten. In Bonn was de politieke activiteit vrijdag bijzonder groot. De Bondsdag- fractie van C.D.U.-C.S.U. heeft zich on der leiding van fractieleider Von Bren- tano uitgesproken voor een eensgezinde houding tegenover de als gevolg van de „Spiegel'-affaire dreigende kabinets crisis. Von Brentano sprak de berichten over een eventuele tweespalt tegen. Hij waarschuwde de Vrije Democraten er voor de crisis niet op de spits te drijven en tijdens het FDP-congres in Neuren berg, dat maandag begint, geen nieuwe ultimatums te stellen. Aan de leden der coalitiepartijen heeft minister Krone een rapport verstrekt, waarin de houding van minister Strauss werd verdedigd. O.m. werd gezegd, dat Strauss het recht had de Westduitse militaire attaché in Madrid. Oster, op de hoogte te stellen van het arrestatie bevel tegen ..Spiegel'-redacteur Ahlers. Dr. Adenauer heeft op het vliegveld in Bonn zich tegenover de pers aller eerst over de buitenlandse politiek uit gelaten. Hij toonde zich verheugd over Met omwikkelde schoenen laat prinses Beatrix het beroemde ,Taj MahaV'.mausoleum in Agra, ten zuiden van Nieuw-Delhi ifieuws in één oogopslag Bondskanselier Adenauer na succesvolle besprekin gen uit de V.S. in Bonn teruggekeerd heeft gezegd niet te kunnen begrijpen hoe men zich in West- Duitsland in deze ijd van ernstige internationale spanningen een crisis in de Westduitse regering kan veroorloven- Niettemin gaat het er steeds meer op lijken dat minister Strauss als de grote aanstichter van de actie tegen Der Spiegel zal worden ge brandmerkt. Na een aanval van In dische troepen op Chinese voorposten zijn de Chine zen een massale tegenaan val begonnen aan de oos telijke flank van het Hima- laya-gebergte. India heeft geprotesteerd tegen het feit dat Pakistaanse mili tairen op Indisch grond gebied zijn doorgedrongen. Zij zouden daar in het grensplaats je Doembari tien huizen hebben ver nield. De V.S zullen hun luchtverkenningen boven Cuba voorzétten, zolang Fidel Castro niet akkoord gam met andere inspectie maatregelen. Het ziel er niet naar uit, dat dit het geval zal zijn: Castro heeft controle èn door een natio naal èn door een interna tionaal orgaan onaanvaard baar genoemd. Op de conferentie van NAVO-parlementariërs in Parijs hebben de V.S. bij monde van onder-minister George W. Ball aangebo den de Europese leden van de NAVO te helpen bij de nucleaire strijdmacht. Morgen zullen 27 miljoen Fransen naar de stembus gaan om de tweede Natio nale Vergadering van de Vijfde Republiek te kiezen Voor de in totaal 465 zetels zijn er 2.168 kandidaten. Daarbij moeten nog 15 ze tels van de overzeese ge biedsdelen worden geteld. De raad van de Neder landse werkgeversbonden heeft in een brief aan het bestuur van de AVRO zijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat deze om roeporganisatie haar radio- en tv-actie voor het ge handicapte kind op maan dagavond 26 november laat beginnen. Men zag liever, dat hiermee de nacht vrijdag op (zaterdag gemoeid. Ver. Staten willen meer hulp bieden flank van het Himaiayagebergte een massale aanval begonnen op de troepen van India, zoals wij reeds een een deel van onze edities hebben gemeld. Er wer den uit dit gebied bijzonder hevige ge vechten gemeld. Dit offensief volgde op een succesvolle aanval van Indiase troe pen op Chinese voorposten. Uit New Delhi werd gemeld, dat dc Chinezen in aanzienlijk grote aantallen in dc strijd waren gegaan en bij de eer ste stormloop knas zaïgen de buitenwij ken van de stad Walong binnen te drin gen. Communistisch China heeft aan India een nota gezonden, waarin werd gecon stateerd. dat de Indiase troepen in groten getale aan de grenzen werden getrokken en dat China deze bewegin gen nauwlettend in het °°g houdt, werd aangedrongen op een erkenning 'door India van de door China stelde grenslijn en op een regeling ter vermijding van uitbreiding van flict. Soebandrio Intussen heeft de Indonesische minis ter van buitenlandse zaken. dr. Soeban drio. gezegd, dat de vooruitzichten op een vreedzame oplossing van het grensgeschil tussen India en Communistisch China verbeterd zijn. Soebandrio baseerde deze mening op een brief van de Chinese pre mier Tsjoe-en-Lai aan president Soe- India heeft krachtig geprotesteerd te gen het feit, dat Pakistaanse militairen zich in de afgelopen week op Indisch grondgebied hebben begeven en daar in het grensplaatsje Doembari tien huizen vernielden. Vluchtelingen zeiden later, dat de militairen Doembari als Pakis- taans gebied beschouwden. Uit protest te gen de westelijke wapenleveranties aan India waren in de grote Pakistaanse ste den vrijdag winkels en zaken gesloten. Het ministerie van buitenlandse zaken van India heeft bekend gemaakt, dat 59 landen India hun sympathie en steun hebben betuigd in het geschil met. China. De uitbreiding van het leger van India wordt met kracht voortgezet. Belangrijke kwestie De Verenigde Staten hebben India me degedeeld. dat zij bereid zijn desgevraagd meer militaire hulp te verlenen dan tot dusverre geboden is. Diplomatieke zegslieden hebben klaard. dat in New Delhi een lijst wordt gemaakt van het materieel dat India nog nodig heeft. Uit alles blijkt, dat men het grenscon flict in Amerikaanse regeringskringen meer en meer gaat beschouwen als kwestie van groot belang. De enige voorwaarde, die de Veren Staten stellen bij de levering van mili- materiee] is, dat het tegen de Chinese communisten gebruikt wordt. Op India zal geen druk uitgeoefend worden om Amerikaanse militaire hulp te aanvaarden waarom niet is gevraagd. zullen in het land geep grote advies groepen voor de Amerikaanse militaire hulp komen. Radio Peking meldde vandaag, dat communistisch China een ernstig protest bij India ingediend heeft tegen ..de voor bereidingen van de Indische troepen voor nieuwe aanvallen in zowel de oostelijke als de westelijke sector van het Chinees- Indische grensgebied". Radio Peking zei verder, dat Indische troepen hun zwaarste aanval ontketen den ten zuiden van de Tawangrivier in het noord-oostelijke grensgebied. Verder werd de beschuldiging uitge sproken. dat de Indiërs opnieuw een bol werk hebben gevestigd op Chinees grondgebied en dat zij de Chinese grens wacht ter voorbereiding van nieuwe aanvallen met zware artillerie blijven Amerikaans-Duitse Strauss De Bondskanselier leek evenwel van mening te zijn, dat hij de dreigende crisis in zijn regering zal kunnen bezweren. „Ik begrijp niet, hoe wij ons in een tijd van dusdanig ernstige internationale spanning hier een dergelijke crisis kunnen veroorloven," zei hij. Toch ziet het er meer en meer naar uit, dat minister Strauss als de grote aanstichter van de acties tegen de redactie van het weekblad „Der Spiegel" te boek zal komen te staan. Prof. Erich Mende van de Vrije De- locratische partij heeft al gezegd dat zijn partij niet meer bereid is met Strauss men te werken. Ln de Londense „Daily Mirror" heeft kroniekschrijver Cassandra in een satirisch artikel „over de geslepen oude dr. Adenauer" geschreven, moeilijk kan klagen over de hulde die hem door president Kennedy op het gazon van het Witte Huis is betoond. De redacteur van „Der Spiegel" zal in zijn cel ongetwijfeld bitter geamuseerd over deze humbug op het Witte Huis." aldus Cassandra. Blijkens de thans verschenen jaarver slagen van de Stichting Koningin Wil- helminafonds voor de Kankerbestrijding en de Nederlandse Vereniging tot steun aan het K.W.F. heeft deze vereniging .,dank zij de offervaardigheid en de daad werkelijke medewerking van velen" over 1961 een bedrag van f 2.421.460.68 aan de stichting kunnen afdragen, hetgeen een ermeerdering betekent van omstreeks f 160.000 ten opzichte van 1960. Een luchtopname van het met explosieven geladen Griekse vrachtschip Captain George, waar donderdagmorgen na een explosie brand is uitgebroken. Het schip bevond zich toen op ongeveer 600 km afstand van Bermuda Over het lot van ongeveer 18 opvaren, den verkeerde men tot heden nog in onzekerheid. H.M. de Koningin heeft gistermiddag een bezoek gebracht i het Reactor Centrum Nederland en de Hogeflux-Reactor van Eura tom in Petten. Zij was getuige van een demonstratie, waarbij een zilveren gulden en een koperen cent werden bestraald. Ir. J. Koe hoorn (links) gaf een toelichting. De Koningin had een zogenaamde pendocimeter in de hand, waarmee de door de drager ontvangen stralingsdoses gemeten worden. Castro aanvaardt geen controle De Verenigde Staten zullen hun luchtverkenningen boven Cuba voort zetten, zolang het bewind van pre- Castro niet akkoord gaat met andere controlemaatregelen tegen de opbouw van een offensieve bewape ning op het eiland. it is het antwoord van het Ame rikaanse ministerie van buitenlandse zaken op het Cubaanse dreigement erkenningsvliegtuigen te zullen neer schieten. Het beslissende belang van de luchtinspectie. zo liet het ministe rie weten, was te duidelijker geble ken nu andere waarnemingsmogelijk heden door het toedoen van Cuba zijn verkeken. In Amerikaanse regeringskringen hoort men intussen steeds duidelijker de vrees doorklinken dat de Cubaanse crisis naar een nieuw dramatisch hoog tepunt zal voeren. De eerste paar dagen zouden zeer kritiek zijn. In de brief» van Castro aan Oe Thant. waarvan de inhoud gisteravond werd gepubliceerd, beticht de Cubaanse pre mier de V.S. ervan dat zij hun toevlucht tot gewe>J nemen en voortdurend het Cubaanse luchtruim schenden. Castro duldt op zijn grondgebied geen enkele vorm van inspectie, noch door eer tionaal, noch door een internationaal orgaan. De V.S. zullen er genoegen mee moeten nemen, zo schrijft Castro, dat zij op volle zee hebben kunnen constateren dat Rusland de raketten van het eiland verwijderd heeft Door de gevangenne ming van de leider van een groep van de Amerikaanse geheime dienst was bovendien gebleken, dat de V.S. de foto's die boven Cuba worden gemaakt, ook gebruiken om saboteurs op te leiden. Waarnemers ln Havanna waren van mening dat weliswaar de toon van de brief van Castro opzettelijk hard is, docli er niet meer wordt gerept over de vijf voorwaarden (onder meer de ontruiming van de Amerikaanse basis Guantanamo) die de premier had gesteld. Voorts heeft het de aandacht getrokken, dat Castro voor het eerst gezegd heeft dat hU zijdige inspectie" niet kan toestaan. TVTAT IS ER TOCH in de laatste drie- kwart eeuw een goede op sociaal terrein veranderd. Zoveel zelfs, dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen hoe de werknemers vroeger hebben geleefd, ter wijl zij geen gebruik konden maken van voorzieningen, zoals deze thans tot onze beschikking staan. Het moet wel een zeer armoedig bestaan zijn geweest, ook al deed de liefdadig heid een en ander om het leed te ver zachten. Ook in die tijd hadden er bedrijfsonge vallen plaats. Maar de eerste wettelijke verzekering van de industriearbeiders te gen de geldige gevolgen van een be drijfsongeval dagtekent van 1901, Na die tijd kregen wij ook een ongevallenverze kering voor de arbeiders in de zeevisserij bedrijven en in de landbouw. In de loop der jaren zijn er in de drie ongevallenwetten verbeteringen aange bracht. Men kan wel zeggen, dat de uit keringen behoorlijk zijn en dat de ge neeskundige behandeling aan de eisen voldoet. Thans is er ook sedert 1930 een ziektewet, die bij ziekte het inkomen van de werk nemers minstens een jaar op een redelijk peil houdt. Sommige groepen zien hun salaris ook bij ziekte doorbetaald. Maar zover zijn nog niet alle categorieën. De werkloosheidswet mag niet vergeten worden. Voorts zijn er voorzieningen voor degenen die bij werkloosheid niet of niet meer een beroep kunnen doen op de rech ten die de werkloosheidswet aan de ver zekerden toekent. De invaladiteitswet garandeert bij invali diteit. ouderdom en weduwschap een ren te. Maar de bedragen die uitgekeerd wor den zijn te laag. Zij dagtekenen in feite uit een vroeger tijdperk. Herziening is dringend noodzakelijk. Zij is dan ook op komende wegen. De werknemers genieten ook kinderbij slag. Er is voorts een algemene ouder domswet en een weduwen- en wezenwet die allengs het karakter van de bodem- verzekering overschrijdt. Op het terrein van de wettelijke arbeids bescherming is in de loop der jaren even eens veel geschied. Thans kan men zeg gen, dat de 8'j-urendag en de vijfdaags" arbeidsweek voor velen reeds öf geheel óf gedeeltelijk bijna bereikt is. Volledig is de gegeven opsomming niet Er zou nog gesproken kunnen worden over beroepsziekteverzekering, enz. Even eens over de huisarbeidswet, vooral over liet ontwerp-bijstaiidswct. Maar wij willen nu volstaan met het geven van een indruk. Er is zeker ruimte voor kritiek. Ook 111 sommige gevallen voor een waarschuwing om de economische mogelijkheden niet uit het oog te verliezen. Maar bovenal is er reden tot dankbare waardering voor hetgeen in ons land tot stand kwam. Crita) fklT koude weertype zal zelfs midden iu de winter geen slecht figuur slaan. V Het grootste deel uan west. midden- en noord.Europa ligt in een voor midden november veel te koude luchtstroom. De temperatuur zal dit weekeinde overdag dicht bij het vriespunt blijven en 's nachts komt lichte vorst voor. De de. pressiedie vanmorgen dichtbij Londen lag trekt naar de Belgisch-Franse grens en kan in het zuidwesten van ons land nog wat natte sneeuw veroorzaken. De wind draait naar oostelijke richting en voert vrij koude lucht aan. zodat het een weekeinde in de winterjas gaat wor den. Jg Tendens dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN november 7.21 v.m.; 19.49 n.m. november: 8.20 v.m.; 20.54 n.m. De Bilt verwacht tot zondagavond: Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk HET WEER EN EUROPA enige sneeuw of regen. Aan de kust tij- dclük krachtige, maar in het binnenland Rapporten hedenmorgen zeven uur overwegend matige wind. aanvankelijk oostelijk, later krimpend naar noord of noordwest. Aanhoudend koud. station Wee ZON EN MAAN Zondag 18 november: zon op 8.04, on- d—Helder gh. der 16.46 uur; maan op 23 19. onder 13.49 Ypenburg h. uur. Vlislngen 1 Maandag 19 november: zon op 8.05. Dc'tblt z\v onder 16.45 uur: maan op onder Twenthe 1 14.17 uur. Eindhoven h. Maandag 19 november laatste kwartier. zw[ TT 1 UT AIR ENdie „eci -L*-"- je moeten kloppen" zullen in de nabije toekomst, als ze na hun aflossing in het wacht lokaal komen, hun grootste zor- geh kunnen vergeten bij een goed bakje troost. Wachtperso- bananen koffie verstrekt. Het hoeft dan niet meer te „genieten" van de door de keuken verstrekte, reeds bereide koffie, die door gcling, vele malen opwarmen en af- dc oude koelen met het vorderen van voor, dat de nacht meer de kleur en de en wat Het toekomstige bestaan van Ie nachtelijke goede kop kof- ie is een van de reehtstreek- e gevolgen van een nieuwe re- ing v. soen zou het verschaffen drinkmelk (in flesjes of kar- In de nieuwe regeling, dii voorbereid door de sectie le- behoefte bestaat vensmiddelen van de Inspectie bijvoorbeeld der Intendance, heeft het per soneel van die sectie enkele die gekomen, in vervulling kunnen erking treedt. Ze is niet doen gaan. Er zijn er ook nog ervuld gebleven. Zo bij- heeft dit op voorbeeld, dat men het er niet 1952 dateert) door heeft kunnen krijgen liet nic sommige rantsoenen wat ioepeler Is mclkrantsocn te verhogen. Een verhoogd. Militairen krijgen bijzonder spectaculair, mogelijkheden verhoging van het mclkrant- bijvoorbeeld voortaan tomatenpuree. rozijnen groenten in blik. Verder de troep tot gevolg zal een maand eerder dan ge- hebben. Dat daaraan bruikclUk was begonnen wor- en met het verstrekken van itamine-c tabletten bij de laaltüden. Voor het eerst Is en nu ook een duidelijke mogelijk- ka- heid geopend om in bijzondere gevallen extra levensmiddelen te vragen. Zo'n verzoek werd tot dusverre slechts gedaan door „handige" voedings-offl- cieren. die op het idee kwa men naar die mogelijkheid te informeren. afleiden de grote aftrek, die melk ten hebben, die hiei i de nabijheid van staan opgesteld. Madrid Mallorca Lissabon Belgrado

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1