Jlieuuu» geihsctft ÖTmironl Bommenwerpers weg Cuba, als... van Commentaar flmtoua Ew] Nehroe wil eervol strijd beëindigen Communistische spionagemethoden Chroesjtsjef stelt vele voorwaarden Oe Thant Cuba pl bergt zijn an maar op Langdurige oorlog Van der Putten vraagt ontslag en klaagt Deux-Pieces Betere betrekkingen na bespoediging overdracht Kr 3ï|si DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 f KANTOREN: Steenstraat 3? TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12633 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „ftMtMfticI t« fhtblrvtn myn bert ia lt||eospttT KLACHT VAN KAMER: Justitie r te traag /^HROESJTSJEF heeft Kennedy kortgeleden per brief laten weten, dat -4 hij de Russische straalbommenwerpers van Cuba wil laten terugtrek ken. Hij heeft echter zoveel voorwaarden gesteld, dat een spoedige regeling van deze kwestie niet waarschijnlijk wordt geacht. Russische en Ameri kaanse VN-afgevaardigden waren in New York besprekingen begonnen op basis van het Russische aanbod. Over de voorwaarden, die de Russische premier heeft gesteld, is niets bekend. Intussen is in New York hekend ge worden, dat Oe Thant, de secretaris-generaal van de VN de Russisch- Cubaansc voorstellen voor de regeling van de Cubaanse crisis voorlopig heeft opgeborgen, zulks op verzoek van de indieners. De voorstellen zijn niet aan de Ver. Staten voorgelegd, omdat die ze vrijwel onmiddellijk van de hand zouden hebben gewezen. Oe Thant zou op wijziging van de voor stellen hebben aangedrongen. Op Schiphol is gisteravond, het laatste extra vliegtuig met repa triërend militair personeel uit Biak, Nieuw-Guinea. aangeko men. In 6?4 week fijn in 58 vluch ten 5.000 militairen naar Ne derland teruggebracht. Nieuws in één oogopslag De Sowjetunie is bereid haar bommenwerpers van Cuba terug te trekken maar de voorwaarden, die daaifoij worden gesteld, zijn van dien aard dat een spoedige regeling van de Cubaanse kwestie als hoogst onwaarschijnlijk moet worden bestempeld. De VS hebben Rusland en Cuba gewaarschuwd tegen, de bouw van marineha-' vens op het eiland. Premier Nehroe heeft in het parlement ver klaard, dat India hoopt ook in de toekomst op Russi sche hulp te kunnen reke nen. De militaire begro ting van India zal met 28 procent worden verhoogd. De premier van de staat Maharasjtra. Chavan. is benoemd tot minister van defensie als opvolger van de afgetreden Menon. Thans heeft ook de frac tieleiding van de vrije de mocraten (die met de christen-democraten zit ting hebben in het West- duitse kabinet) opdracht gekregen bondskanselier Adenauer mee te delen, dat zij een langer aanblij ven van minister Strauss als een ..ernstige belas ting" ondervindt. Zoals bekend hebben de socia listen reeds het .aftreden" van de minister geëist in venband met zijn rol in de Spiegel-affaire. Minister Van Aartsen heeft thans de verdeling van het in 1963 in aan bouw te nemen aantal wo ningen ter kennis van de provinciale besturen ge bracht. Zuid-Holland mag er in totaal 17.600 bouwen. Verzocht is vijf procent van het toegewezen e të reserveren voor reoatrian ten uit Nieuw-Guinea. Hoewel ook de CBTB bezwaren heeft tegen het beleid van minister Ma- rijnen op het punt van de maatregelen in het belang van de zwaar getroffen gemengde landbouwbe drijven, meent hij toch. dat alle acties tegen de rege ring moeten worden af gewezen. Demonstraties, zoals die voor moreen ziin gepland, worden dan ook niet aanvaardbaar geacht. Het Consumenten Con tactorgaan is van plan een nadere verklaring te vra gen over het gestegen prijspeil van cle vaste brandstoffen. Voorts zal erop worden aangedron gen een einde te maken aan de verwarring, die bij de consument bestaat van wege de grote verschei denheid van benamingen, waaronder de kolen wor den aangeboden. Stevenson, de Amerikaanse afgevaar digde bij de Ver. Naties, die het gesprek met de Rus Koeznetsof over Cuba voert, heeft gisteren bijna twee uur lang met Oe Thant de Cubaanse kwestie bespro ken om te pogen een spoedige oplossing te vinden. Na afloop verklaarde hij, niet te geloven, dat er een aanmerkelijke verandering In de standpunten van de Ver. Staten, de Sowjetunie en Cuba is gekomen. Geen nieuw voorstel Hij wilde niet zeggen, welke punten een oplossing nog in de weg staan, maar liet doorschemeren dat Oe Thant geen nieuw voorstel heeft gedaan. Een VN- woordvoerder zei later, dat het plan voor inspectie van Russische schepen, door het Rode Kruis nog in overweging is en nog niet geheel van de baan is. Westelijke diplomatieke kringen had den gezegd, dat dit plan niet langer ern stig wordt genomen. Amerika heeft inmiddels de Sowjet unie en Cuba openlijk gewaarschuwd tegen de bouw van marinehavens op Cuba. die een bedreiging kunnen vor men voor de veiligheid van het weste lij khalfrond. De Ver. Staten zullen dan passende maatregelen nemen. Dit werd In Washington officieel medegedeeld naar aanleiding van vragen over be richten, dat Amerikaanse luchtverken- ningen de bouw van een marinehaven hebben waargenomen bij de „visserij- haven" te Bancs op het noordoostelijke deel van het eiland. Mikoyan naar New York In Washington verwacht men. dat de Rus Mikoyan nog deze week zijn onver wacht lange reeks besprekingen met Castro op Cuba zal beëindigen. Reke ning wordt gehouden met de mogelijk heid dat hij op de terugweg naar Mos kou New York zal aandoen voor een ge sprek met zijn landgenoten, die bij de Ver. Naties zijn geaccrediteerd en wel licht ook met Stevenson. Verwacht wordt, dat hij maandag in Moskou terug zal zijn, omdat dan de aangekondigde zitting van het centrale comité van de communistische partij begint. Vrouw ziek door hondsdolheid In Kerkrade is een muilkorfgebod voor honden uitgevaardigd, nadat het Ryks serum-instituut In Rotterdam had vastgesteld dat een hondje waar schijnlijk aan hondsdoldheid is overle den. Het hondje had kort geleden een vrouw gebeten. Het slachtoffer, mevrouw Van D. uit Kerkrade, kooht in september een jong hondje in Heerlen. Tijdens een stoeipar- tijdtje op 4 november, beet het dier haar. Het hondje verkeerde toen in een zeer opgewonden toestand. Drie dagen later ging het hondje dood. De familie haalde er een veearts bij en deze zond het kakaver naar het Rotterdamse in stituut. Gisteren deelde het instituut mee dat nagenoeg met zekerheid kan worden gezegd, dat hier sprake is van Gistermorgen is mevrouw Van D. uit voorzorg naar het academisch zieken huis in Utrecht overgebracht. Omdat zij dagelijks een inenting moet krijgen, zal zij de eerste drie weken niet naar Kerk rade terug geaan. Het hondje dat mevrouw Van D. uit Kerkrade heeft gebeten, was afkomstig een nest van vijf, da», te vondeling is gelegd en, nadat het was gevonden, overgebracht naar het dierenasiel te Heerlen. Vandaar zijn de dieren bij nieuwe eigenaars terechtgekomen. Van de vier overige hondjes uit dit nest zijn er drie geïsoleerd. Het vierde dier blijkt in Heerlen van zijn eigenaar te zijn weg gelopen. Het Is een bastaard Duitse her der van ongeveer drie maanden Uit een onderzoek van het Rijksinsti tuut voor de volksgezondheid in Bilt- hoven is gebleken dat de 60-jarige Am sterdammer J. Rijkhoff. wiens over lijden gisteren werd gemeld, inderdaad aan hondsdolheid is gestorven. Wij hopen op Russische hulp In het Indiase parlement heeft pre mier Nehroe gisteren gezegd, dat zijn land alles in het >verk moet stellen om op een eervolle wijze de strijd te beëindigen Er moet een einde komen aan de botsingen tussen de twee dichtst bevolkte landen ter wereld, zo zei de premier, daar geen van beide betrokkenen in het conflict de strijd zal willen opgeven. Over de houding van de Sowjet unie was Nehroe zeer te spreken. „Het land bevindt zich," zo zei Neh roe „tussen een vriend en een bond genoot in een moeilijke positie. De Sowjetunie heeft echter blijken van welwillendheid gegeven en haar beste wensen uitgesproken, zelfs zeer kort geleden nog en dat is een troost voor ons. Wij hopen ook in de toekomst op de hulp van Rusland te kunnen rekenen." Nehroe verklaarde, dat zowel de Ver enigde Staten als Engeland met spoed wapens naar India sturen „tegen spe- Dc heer F. II. van der Putten uit Bussuni, die vandaag zün werk als tech nisch hoofdambtenaar van het ministe rie van defensie in Nieuw-Millingen had moeten hervatten, heeft de minister van defensie schriftelijk eervol ontslag met onmiddellijke ingang gevraagd. Verder heeft de heer Van der Putten bij het Ambtenarengerecht in Arnhem beroep ingesteld tegen de weigering van de minister van defensie om te ant woorden op c.q. in te willigen zijn op 4 november verzonden rehabilitatie-ver zoek. In het beroepschrift wordt ge vraagd de weigering van de minister nietig te verklaren cn voorts wordt ver langd uit tc spreken dat de minister van defensie de in hoger beroep be krachtigde uitspraak van het ambtena rengerecht in Arnhem (vernietiging van het ontslagbesluit) niet ten volle heeft uitgevoerd. Het gaat volgens het be- rocpsschrift met name om de door do minister Visser bij het ontslag van d< heer Van der Putten uitgesproken be schuldigingen. dat hii een gevaar is voor zijn omgeving, dat hij het Neder landse volk ophitst tegen het defensie- apparaat en dat hii voortgaat beschul digingen tegen dc krijgsmacht te uiten. Per 1 december is benoemd tot burgemeester van de gemeente Leeuwar- dcradeel de heer H. Hellinga te Beets- Advertentie/ Zeer bijzondere aanbieding van Egmond Indonesische vice-president: Dan niet meer discriminatie van de KLM Djoeanda, heeft gisteren ver klaard dat dc normalisatie van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland cn Indonesië vergemak kelijkt zal worden als Nederland in stemt in een bespoediging van de overdracht van westelijk Nieuw- Guinea aan Indonesië De heer Djoeanda zei dit op een pers conferentie in Djakarta, waarop de mi nister van buitenlandse zaken, Soeban- drio, het woord voerde. Soebandrio deelde mee dat de post-, telegraaf- en luchtverbindingen tegelijkertijd met de diplomatieke betrekkingen zullen wor den hervat. Het Indonesische persbureau Antara. dat een en ander wereldkundig heeft gemaakt, deelde mee dat Djoeanda had gezegd dat de Verenigde Naties, die 1 mei 1963 het bewind over Niei Guinea zouden voeren, geen bezwaren hebben tegen een eerdere dan de eengekomen overdracht mits Nederland er mee instemt. Djoeanda had volgens Antara ook ge zegd, dat er geen reden was de K.L.M. te discrimineren als de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië zijn ge normaliseerd. Op de vraag of een spoediging van de overdracht v schijnlijk was. antwoordde Djoeanda: „Er worden nog steeds pogingen ge daan om de betrekkingen te normalise- Soebandrio zei nog. dat de Indonesi sche regering het gedrag van Papoea leiders tussen 1 oktober en de datum de overdracht scherp in het oog zal houden, met het oog op het verle- van bestuurlijke functies na de overgang tot Indopesië. Hij zei dit na te hebben meegedeeld dat een Papoeadelegatie van drie man bij hem op bezoek was geweest om aan te dringen op een eerdere overdracht. De Indonesische pers heeft de laatste tijd herhaaldelijk melding gemaakt van dergelijke verzoeken, die mogelijk wor den gestimuleerd door de Indonesische belofte van krachtige ontwikkeling van Nieuw-Guinea zodra het voormalige Ne derlandse gebiedsdeel eenmaal bij Indo nesië is ingelijfd. Nader wordt gemeld, dat de Indone sische waarnemend president, ir. Djoe- President Kennedy in conferentie met bondskanselier Adenauer op het Witte Huis in Washington. anda hedenmorgen tegen Reuter heeft verklaard: ..Wij zouden landingsrechten de KLM kunnen verlenen na het herstel van de diplomatieke betrekkin gen tussen Nederland en Indonesië. Maar het herstel van deze betrekkingen hangt /an de overdracht van westelijk Nieuw-Guinea van een V.N.-bestuur aan een Indonesisch bestuur". Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft in antwoord óp een verzoek om een uitspraak hierover verwezen naar de Nederlandse uitspraak van 8 novem ber dat er in geen enkel stadium noch van Nederlandse noch van Indonesische zijde sprake is geweest van voorwaarden voor een herstel van de diplomatieke betrekkingen. In Haagse kringen heeft men gezegd dat het hoogst ongebruikelijk cn in strijd met dc hoffelijkheid zou zijn, voorwaarden te stellen voor herstel van diplomatieke betrekkingen. Volgens Antara heeft Djoeanda ge zegd: De KLM kan niet verwachten dat haar landingsrechten even uitge breid zouden zijn als zij ooit in Indone sië geweest waren omdat nu vele andere buitenlandse maatschappijen landings rechten hebben. ciale voorwaarden, om een niet te zware last op ons te leggen." Hij kondigde aan dat de militaire produktie nog verder zal worden opgevoerd. Bij het parlement is een speciale aanvullende begroting ingediend, waardoor de begroting het departement van defensie vooi jaar met tweehonderd miljoen dollar verhoogd wordt. Dat houdt in, dat de militaire begroting 28 procent hoger Tijdens het debat, dat zes dagen heeft geduurd, hebben enkele sprekers voor gesteld, dat India zou moeten proberen Tibet te bevrijden. Nehroe drukte het denkbeeld echter krachtig de kop in. „Het idee is fantastisch, klinkklare non sens en houdt in het geheel geen reke ning met de werkelijkheid." zo zei De premier, die gisteren 73 jaar is geworden en de gebruikelijke 67." kilogram goud kreeg aangeboden, is nu ook ontlast van het beheer van de portefeuille van defensie. De pre mier van de staat Maharasjtra, Cha van, is namelijk benoemd in de va- cature-Menon. Waarnemers zien in de benoeming van Chavan een voor bereiding op een langdurige oorlog. De nieuwe minister vertegenwoordigt de jongere generatie. Hij is een be kwaam en dynamisch bestuurder, die politiek veel meer de middenweg volgt dan Menon. Tijdens de debatten over de begroting van binnenlandse aaken in de staten van Suriname heeft de fractievoorzitter van de verenigde Hindostaanse partij, de heer Laohmon, de Surinaamse regering verzocht steun aan India te verlenen in verband met de communistische agres sie. Nu Suriname het communisme op alle fronten gaat aanpakken achtte hij dat een goede gelegenheid. Intussen heeft de Surinaamse regering bekend gemaakt, dat zij haar gevolmachtigd mi nister in Den Haag heeft verzocht via de Indiase ambassade aan de regering van India „sympathie en medeleven te betuigen in veriramd met de strijd die India moet voeren tegen de communis tische agressie." De nieuwe Indische minister van de fensie Chavan. heeft gisteren (niet in zijn kwaliteit als minister) verklaard niet te geloven dat Rusland India zal bijstaan In de strijd tegen China. Staatssecretaris Beter les geven in jongste historie Staatssecretaris Janssen (0„ K. en W.) meent dat het „ontstellend gebrek aan kennis bij de jeugd van de jongste ge schiedenis" bestreden moet worden. Op een conferentie voor geschiedenis onderwijs in Rotterdam zei prof. Janssen: „Als studenten Dadhautje spelen, ver klaart dat de afwezigheid van het be grip „Dachau" bij deze studenten. Wan neer 200 studenten in een kelder worden gestopt, verschilt dat principieel niet van wat de Joden eertijds in de concentra tiekampen hebben doorgemaakt." Mr. J. H. Kist, referendaris bij het ministerie van algemene zaken, is be noemd tot secretaris van de Raad voor de Burgerlijke rijksdienst. VIELEN die de crises van de jaren twin- tig en dertig hebben meegemaakt zijn nog altijd bevreesd voor een herhaling. Wij zeggen niet. dat deze vrees geheel ongegrond is. Ook thans is een teruggang van de economische bedrijvigheid niet onmogelijk. Veel hangt af van de gang van zaken in onderscheidene landen. Zal de vrede be waard blijven tussen de voornaamste blokken? Zullen revolutionaire bewegin gen geen onheilen veroorzaken? Zal men niet hier en daar de gevolgen ondervin den van een zekere overspanning, van een zich verkijken op de economische mo gelijkheden? Wij weten het niet. Met enige zekerheid kan niemand zich aan voorspellingen wa gen. De gegevens waarover wij beschik ken zijn allesbehalve volledig. Maar zo veel kan daaruit toch wel worden afge leid, dat een crisis ons thans minder zwaar zou treffen dan in de jaren twin tig en dertig. We zijn meer voorbereid op moeilijkheden. Allengs hebben we een respectabel aan tal beschuttingen gekregen tegen de gel delijke gevolgen van ongevallen, ziekte, werkloosheid, invaliditeit en ouderdom. Vele miljoenen kunnen voor deze doel einden aangewend worden. In 1961 zijn alleen door middel van de A.O.W. niet minder dan 1170 miljoen uitgekeerd ge worden. De sociale verzekeringswetgeving, de pen sioenwetgeving, enzovoort, kan er in be langrijke mate toe medewerken om de koopkracht van zeer velen enigszins op peil tc houden. Zij kan tegenwicht bieden voor het loonverlies, dat in crisistijd is te duchten. Overigens vergete men ook nu niet, dat spaarzaamheid een deugd is die reeds in de jeugd behoort te worden geleerd. TVTEERMALEN heeft men uitdrukking iVJ- gegeven aan de vrees, dat wat ver staan wordt onder sociale zekerheid, het complex dus van wettelijke maatregelen inzake de oudersdoms- en invaliditeits pensioenen enzovoort, de spaarzaamheid, met name onder de arbeiders, zou doen verminderen. De toenemende inlagen vooral van de spaarbanken en het accres van de levens- verzekeringen bewijzen echter, dat de vrees gelukkig ongegrond is. Stellig zijn ér in alle kringen mensen die hun inkomen niet op de juiste wijze be stéden, die, in verhouding tot de middelen waarover zij beschikken, te veel uitgeven voor luxe en genot, die te weinig denken aan „de kwade dag". Maar over het algemeen wordt er thans door arbeiders en kleine middenstanders veel meer gespaard dan in het verladen. De cijfers, door de spaarbanken gepubli ceerd, de mededelingen van de levensver zekeringsmaatschappijen en van de pen sioenfondsen, wettigen zeker niet de con clusie, dat er door velen maar op los geleefd wordt. De wetenschap, dat men straks uit de sociale voorzieningen een rente kan ont vangen, prikkelt velen juist tot eigen be sparingen. En men behoeft niet te denken, dat de wettelijk verplichte en de bedrijfs regelingen zo royaal zullen worden dat een aanvulling, verkregen door eigen vrij willige prestatie, niet meer begeerd zal worden. Dringend noodzakelijk is thans, dat in de positie der invaliden spoedig een verbete ring wordt gebracht. Hier kan men zonder overdrijving, van een misstand spreken. Mocht een definitieve regeling te veel tijd eisen, dan worde een voorlopige regeling ingevoerd. Er is in de sfeer van de sociale voorzie ningen nog veel te doen. De regering is daarvan ook overtuigd. Minister Veldkamp en staatssecretaris Roolvink doen hun best om met name de positie der invaliden spoedig te verbete ren. Wij wensen hun resultaat toe op deze sociale werkzaamheid. MENSEN DIE HET GOED BEKIJKEN ZATERDAG 17 NOVEMBER 2 UUR Hij komt. de goede Sint REPORTAGE OVER DE AANKOMST VAN SINT NICOIAAS IN AMSTERDAM. JpEN langgerekte uitloper pressie nabij Spitsbergen strekte zich vanmorgen uit tot over Noorwegen en pnzc sfreken. Aan de achterkant van deze uitloper stroomde met noord weste lijke winden lucht van de poolstreken ons land binnen. In de onderste lucht- lagen wordt deze lucht boven zee ver warmd daarentegen zijn de temperaturen in de bovenlucht zeer laag waardoor een. onstabiele toestand ontstaat, die vooral boven zee aanleiding geeft tot regen, en hagelbuien, waarvan sommige met onweer. De komende vierentwintig uur houdt deze buiigheid aan. In de nacht zal de temperatuur tijdens korte opklaringen in het binnenland tot om het vriespunt dalen. De temperatuur overdag cal morgen weer iets lager zijn dan vandaag. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Wisselend bewolkt met af en toe buien, sommige met hagel of sneeuw. Iets kou der. Langzaam afnemende, maar aanvan. kelljk nog nu en dan krachtige Tendens dalend HET WEER tl\ Rapporten hedenmorge EUROPA langs O Helder kust stormachtige noordwestelijke vfi^hurg Ind. (Opgemaakt te 11.15 uur). Eoldr Temper. Station ïz si Is 11 Vrijdag 16 november: zon op 8.00, onder Zd.-Llmb. waarschuwing wordt In de richtlijnen van de groter dan een muntstuk met Er zijn afluisterapparaten, gegeven aan militairen, hun luchtmacht wordt gezegd dat transistors die zo klein zijn waarvan gebruik gemaakt urgers die^ naar famjijeje(jen en geleerden. TYE AMERIKAANSE mili taire overheid heeft i iitairen en biirgers die naar farniiieieden en celeerden de 27 inlichtingendiensten als een luciferskop. „De man wordt van een infrarode het buitenland gaan, gewaar- in het communistische blok met wie wij spreken heeft straal. Wanneer deze straal schuwd voor de communlsti- a,c van Pla» zijn reizen ui naar sciiatting 300.000 ge- misschien wel een miniatuur van buiten een kamer op een sche spionagemethoden. die of door het communistische trainde agenten in dienst microfoon in een dasspeld., trillend voorwerp binnen de uiteenlopen van een zender blok te maken of congressen hebben. een recorder in een polshor- kamer gericht wordt, kunnen in een hak van een schoen bij te wonen waar commu- logo kan het gehele gesprek de gesprekken in de kamer tot het gebruik van infrarode nistische geleerden en In deze richtlijnen worden bij de lunch vastleggen.een „afgelezen" worden door detectors om gesprekken in spionnen aanwezig kunnen dc volgende spionagemetho- zendertje kan verborgen zijn middel van deze niet waar zijn- den genoemd: zenders niet in een holle schoenhak." neembare trillingen. een kamer af te luisteren. AJaccic Madrid windstil 22

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1