Jlicuwr jCriftsdje GTouranl V.N.: Eerst boycot en dan uitwijzing van Zuid-Afrika Kennedy's partij boekt winst Apartheid oorsaak Russen houden in Cuba hun belofte WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTEL1JK-NAT10NAAL DAGBLAD .Staotrasttc* is gfetlmn nu n bert in aspect" Drieënveertigste jaargang no. 12626 MATRASSEN BEPROEFD C.C.O. waakt over onze nachtrust Zie pagina 7 Nieuws in één oogopslag De Algemene Verga dering der Ver. Naties heeft besloten strafmaat regelen te nemen tegen Zuid-Afrika vanwege de apartheidspolitiek. De Veiligheidsraad is ver zocht uitwijzing van het land te overwegen, 'als de boycot door de V.N.-leden niet tot gevolg heeft, dat Zuid-Afrika van deze po litiek afziet. Bij de verkiezingen voor de Amerikaanse se naat en het Huis van af gevaardigden hebben de democraten hun (ruime) meerderheid behouden. Er is echter geen sprake van een overwinning van de democraten in verband met Kennedy's actie tegen Cuba. Het is duidelijk, dat de Russen bij de besprekin gen met de Cubaanse pre mier Fidel Castro (die door de Chinese commu nisten worden gesteund) op grote moeilijkheden stuiten. De V.S. blijven bij hun eis aan de Sowjet- unie, dait alle Russische offensieve wapens van 't eiland worden verwijderd. In een zeer scherpe nota heeft Peking-China India opnieuw voorge steld een conferentie te houden tussen de premiers van beide landen ter rege ling van het grensgeschil. In antwoord op Russische beschuldigingen heeft Washington met nadruk ontkend, dat de Ameri kaanse wapenleveranties aan India ten doel heb ben dit land zijn neutra liteit te ontnemen. De openbare aankla ger in Karlsruhe heeft medegedeeld, dat in de brandkast van het week blad Der Spiegel een aan tal documenten en foto's is gevonden met zeer ge heime gegevens, welke betrekking hebben op de defensie van West-Duits- land. In Madrid is be kendgemaakt, dat de Spiegelredacteur Ahlers is aangehouden op verzoek van de Westduitse afde ling van Interpol. De regering zal na gaan, of binnen de begro ting voor 1963 zodanige verschuivingen kunnen worden aangebracht, dat de Nederlandse hulp aan de ontwikkelingslanden kan worden verhoogd. Maar dit zal pas gebeuren als de regering een over zicht heeft van de wen sen, welke de Tweede Ka mer in de komende maan den bij de behandeling van de diverse begrotin gen naar voren zal bren gen. De tweede dag van het Softernon-proces in Luik heeft een zeer rumoerig verloop gehad. De pu blieke opinie is kennelijk tegen dr. Weerts de zei kenhuisarts, die geweigerd had mee te werken aan de plannen van de ouders inzake het misvormde dochtertje Carine. In aanwezigheid van koningin Juliana zal morgen de miljoenste na-oorlogse woning officieel in gebruik worden gesteld. Het is een huis in een nieuwe wijk in het noord-westen van Zwolle, dat door de uit Brum- men afkomstige familie J. W. Hendriks betrokken wordt. In het omlijnde blok op de foto bevindt zich de woning die als nationale-mijlpaal in de bouwsector is aangewezen. Op pagina 5 gaan onze redacteuren op de achtergrond' van dit gebeuren in, o.m. met een interview met de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, mr. J. van Aartsen. (Foto KLM-Aerocarto N.V.). Verkiesingen in Amerika DE DEMOCRATISCHE PARTIJ van president Kennedy heeft bij de gisteren gehouden verkiezingen de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden behouden en haar positie verstevigd. In de Senaat behaalden de democraten een kleine winst. President Kennedy heeft tot dusver geen commentaar geleverd op de uitslagen. Hij begaf zich voor middernacht ter ruste na op het kantoor van zijn perschef, Pierre Salin ger, via radio en televisie van de eerste uitslagen kennis te hebben geno- Nixon geen gouverneur Zo hoorde hij nog dat zijn jongste broer, de 30-jarige Edward, voor de staat Massachusetts in de Senaat was gekozen, waarmee „Ted', de jongste senator werd. Voor president Ken nedy zich terugtrok zei hij tot Salin ger, dat hij alleen gewekt wilde wor den bij een fikse nederlaag of een overweldigende overwinning. Gouverneurs Wat de gouverneursposten betreft: in New York behaalde de republikein Nel son Rockefeller opnieuw een overwin ning waarmee zijn kansen om voor de presidentsverkiezingen van 1964 kandi daat te worden gesteld, zijn gestegen De 54-jarige miljonair, een kleinzoon van oliemagnaat John D. Rockefeller, versloeg de niet zo bekende democraat Robert Morgenthau. In Califonrië wezen de uitslagen erop, dat de voormalige vice-president Richard Nixon de strijd om het gouverneurschap gaat verliezen Vele Europese landen stemden tegen Zeventien doden te Kokonau De Verenigde Naties hebben offici eel bekend gemaakt, dat rondom Koko nau thans zeventien mensen aan cholera zijn overleden en dat er 46 lijders in het ziekenhuis liggen. De ziekte is waar schijnlijk door enige jonge Papoea's overgebracht, die uit Agats waren ge komen o.m de school te bezoeken. Nog steeds Teizen ploegen artsen en ver pleegsters dag en nacht rond om de ve le dorpen rondom te vaccineren. Twee schepen van de Pakistaanse vloot va ren voortdurend 'langs de kust om te voorkomen dat mensen over zee in en uit het besmette gebied trekken In Hollandia is vandaag een grootse in entingsactie begonnen. Tientallen Pa poea's stonden in de rij voor de pollkli niek waar verpleegsters en artsen de eerste dag reeds honderden hebben in- In Heesch is gisteravond A. J. Diks uit Uden door een klapband geslipt en met zijn auto in de berm terecht gekomen. Hij was op slag dood. Een mede-inzit tende. H. Heis uit Uden werd ernstig gewond. TAe Algemene Vergadering van de V.N. heeft met 67-16 stemmen en 23 onthoudingen krachtige strafmaatregelen aanbevolen tegen Zuid- Afrika vanwege de apartheidspolitiek van dat land. In de resolutie wordt de Veiligheidsraad verzocht uitwijzing van Zuid- Afrika te overwegen als de diplomatieke- en handelsboycot door de leden van de V.N. niet tot gevolg hebben, dat het vasthouden van Zuid-Afrika aan zijn blanke suprematie verzwakt wordt. van zijn minister van buitenlandse za ken Louw de volkerenorganisatie ge waarschuwd. dat als zij ertoe over gaan leden buiten de deur te zetten dit «het begin van het einde der orga nisatie" zou zijn. Volgens hem was de ontwerp-resolu tie. waarin de politieke commissie om sancties tegen zijn land verzocht, ge baseerd op onware en ongefundeerde beschuldigingen". Minister Louw zei ze ker een aantal leden te kunnen opsom men, waartegen op grond van beweer de schending van het Handvest opgetre den zou kunnen worden. „Ondergrondse Bantoe-organisaties" deden volgens de minister hun uiterste best de „vooruit strevende maatregelen" van zijn rege ring te ondermijnen. Premier Verwoerd- heeft laten v Vier leden waren niet aanwezig. Tot de tegenstemmers behoorden o.m. Ne derland. België, Luxemburg, Groot- Brittannië, Frankrijk, Canada, Austra lië, Japan, Portugal, de Verenigde Sta ten en Zuid-Afrika zelf. Argentinië, Oostenrijk, vele Zuidame- rikaanse landen. Italië, Finland, Dene marken en Zweden zijn enkele van de leden, die zich van stemming onthiel- oen. Niet aanwezig waren de Centraal- Afrikaanse republiek. Equador. Gabon en Paraguay. De voorstellen om bovengenoemde maatregelen te treffen waren afkomstig van de bijzondere politieke commissie. Tevoren had Zuid-Afrika, bij monde Iljoesjins niet meer uitgepakt De Verenigde Staten blijven con stant militaire en politieke druk uitoefenen voor een bevredigende regeling inzake Cuba. De Sowjet- unie blijkt nu het uitpakken van de middelzware bommenwerpers van het type Iljoesjin op Cuba te heb ben gestaakt na een nieuwe drin gende waarschuwing uit Washing ton. Amerika heeft de Russen nog eens laten weten, dat deze bom menwerpers uit Cuba moeten ver dwijnen. De Russen hebben laten weten dat de belofte van Chroesjtsjef gestand zal worden gedaan, maar ze hebben nog eens gewezen op de moeilijkheden die door Caatro worden veroorzaakt. Dit is gisteren door gezaghebbende krin gen in de V.S. beschreven als de essen tie van de geheime Amerikaans-Rus sische onderhandelingen die in New York worden gevoerd. De besprekin gen van Castro met de Russische vice- premier Mikojan in Havanna duren nog steeds voort. De Ierse minister voor het transport wezen heeft gisteren bekendgemaakt, dat Cubaanse en Tsjechoslowaakse vliegtui gen die Shannon aandoen, op wapens en munitie zullen worden onderzocht. De Ierse regering baseert deze maatregel op artikel 35 van de internationale conven tie van de burgerluchtvaart, dat zij nu in toepassing brengt. De afgelopen dagen hebben passagiers van deze vliegtuigen herhaaldelijk verklaard, dat zij Russische of Oosteuropese raketdeskundigen zijn. De voormalige president van het In ternationale Rode Kruis, de Zwitser Ruegger. is gisteren in New York aan- gekomen voor besprekingen met de heer Thant over inspectie door het Rode Kruis van schepen die op weg zijn naar Cuba. Hij zei, dat hij van de V.N. de verzekering heeft ontvangen dat Cuba inspectie door zijn organisatie aanvaard heeft. De Sowjet-partijtheoreticus Soesl'of heeft gisteren op het congres van de buitenlandse afdeling van de partij verklaard, dat de Cubaanse crisis nog niet is opgelost, hoewel het gevaar van een kernoorlog minder was geworden Er zouden stappen moeten worden ge daan om te verhinderen dat de crisis weer acuut wordt. Het enige alternatief voor een kernoorlog noemde hij het vreedzaam naast elkaar bestaan. dat zijn land „niet zal toestaan uit de een of andere organisatie gezet te wor den waarin het recht heeft zitting te hebben" Dit was het Zuidafriikaanse ant woord op het optreden van twintig Afrikaanse landen die uit de verga dering van de voedsel- en landbouw organisatie van de V.N. liepen uit protest tegen de deelneming van Zuid- Afrika. Een door de recherche meentepolitie in Boxtel, i king met de districtsrecherche rijkspolitie in 's-Hertogenbosch, ingesteld onderzoek naar de oorzaak brand in Boxtel, waarbij de heer Beek mans en vijf van zijn kinderen zijn gekomen, heeft uitgewezen, dat in leunsteoel naast de kachel in het achter kamertje de avond tevoren smeuling is ontstaan. In de vroege ochtend stoel in brand gevlogen. Prinses Beatrix in Bombay (In dia) in gesprek met de inheemse dansers Sathyavathi en Panikkar, welke laatste de traditionele kroon draagt. van de democraat Brown, die daarmee herkozen zou worden. In Michigan versloeg George Romney. een toegewijd mormoon, zijn democra tische tegenstander John Swainson. die opnieuw voor twee jaar wilde worden gekozen. De overwinning van Romney. die zich pas kort in de politiek heeft gestort, dient hem als mogelijke kan didaat voor het presidentschap aan. Ir Pennsylvania werd de republikein Wil liam Scranton tot gouverneur gekozen terwijl zich in Oklahoma ook een teleur stelling vbor de democraten voordeed met de verkiezing van Henry Bellmon. waarmee voor de derste maal in de ge schiedenis een republikein gouverneur van deze staat is geworden. De democraten sloegen echter terug in Vermont, waar zij met de overwin ning van Philip Hoff op de republikein Ray Keyser de eerste democratische gouverneur in deze staat in 108 jaar kregen. De democratische gouverneur van kansas, Orval Faubus, bekend door de crisis in Little Rock over de rassen scheiding. werd voor de vijfde keer ge kozen wat nog niet eerder in de V.S. is voorgekomen. In Nevada werd de democratische gouverneur Grant Sayer herkozen, het geen in Maine het geval was met de republikeinse gouverneur John Reed. In Wyoming kwam de republikein Clifford Hansen als gouverneur uit te verkiezingen tevoorschijn door een ov winning op de democraat Jack Gage. Senaat De oudste republikein in de Senaat, de 79-jarige Alexander Wiley, werd in Wisconsin onverwachts verslagen door de democraat Gaylor Nelson. De democraat Daniël Inouye versloeg de republikein Ben Dillingham bij de verkiezing van een senaatszetel voor Hawaii, waarmee voor het eerst iemand van Japanse afkomst toegang tot de Se naat krijgt. De voorzitter van de se naatscommissie voor buitenlandse be trekkingen, de democraat Fulbright, werd in Arkansas herkozen. De leider van de republikeinen in de Senaat, Everett Dirksen, behaalde in Illinois benauwde overwinning. Hoewel senator Dirksen meermalen kritiek heeft gele verd op enkele punten van president Kennedy's programma, heeft hij in het algemeen de regering in de buitenland se politiek gesteund. Hij is voor de der de maal voor de Senaat gekozen. Presi dent Kennedy heeft de vorige maand nog een bezoek aan Cchicago gebracht in het bestek van de verkiezingscam pagne om daar voor Dirksens tegenstan der, Sidney Yates, te pleiten. De laatst bekende stand luidt: Senaat: democraten 21, republikei nen 13, nog onbekend 5. De democra ten hebben nu 64 en de republikeinen 31 zetels in de Senaat. Huis van afgevaardigden: democra ten 231, republikeinen 159, nog onbe kend 45. Gouverneurs: democraten 17, repu blikeinen 12, nog onbekend 6. Achttien doden hij ontploffing in kolenmijn Bij een ontploffing in een kolenmijn te Ny Aalesund op Spitsbergen zijn gisteravond 18 mijnwerkers om het leven gekomen, zo is vanmorgen bekend ge worden. De oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Men weet ook niet precies hoe veel mensen in het getroff engedeelte van de mijn waren, omdat op het ogen blik de overgangsperiode naar het win terseizoen valt. In deze periode varieert het aantal mijnwerkers van dag tot dag. Ny Aalesund, een klein plaatsje dat 400 inwoners telt, is een van de meest noordelijk gelegen nederzettingen ter wereld. De 28-j. Engelsman George H. Hawes uit Leicester, opvarende van het Britse oorlogsschip Berwick, dat op het ogen blik in Amsterdam ligt, is gisteren tenge volge van een val aan boord var schip overleden. TAE VERENIGDE NATIES hebben bij grote meerderheid besloten, Zuid- Afrika uit haar midden te verwijderen tenzij men daar alsnog de apartheidspoli tiek opzij zet. Het was te vrezen, dat het zover komen zou. Tegen de Zuid-Afrikaanse apart heidspolitiek rijst toenemend verzet en het nog immer groter wordend aantal jonge staten betekent even zovele stem men tegen. Tegen de politiek die in Zuid-Afrika wordt gevoerd hebben ook wij bedenkin gen, ook wanneer wij erkennen, dat een oordeel op een afstand moeilijk of misschien juist al te gemakkelijk is. Elke politiek echter waarin elementen schuilen van discriminatie is principieel laakbaar en is bovendien in een tijd als de onze minder dan ooit vol te houden. Niettemin gevoelen wij de uitspraak van de Verenigde Naties als gevaarlijk en bo vendien als onbillijk. Zij doet het voor komen, alsof Zuid-Afrika de zondebok bij uitstek is, die nu ook uit de kudde dient te worden gestoten. Maar wat gebeurt er een onrecht in andere staten, die niette min rustig in hun lidmaatschap worden gelaten. Het is onrecht van onderdrukking, van onthouding van vrijheid, van discri minatie. Men treft eronder staten die nu de vinger vermanend tegen Zuid-Afrika uitsteken. Het is gevaarlijk, want zij die Zuid-Afrika van discriminatie betichten en deswege willen uitstoten bedrijven zelf discrimina tie doordat zij in hun midden anderen dulden die hetzelfde en nog veel erger doen. Naar haar aard vormen de Verenigde Na ties eigenlijk een zwak geval. We doen voor het ogenblik ook verstandig, er niet al te hoge eisen aan te stellen. Een rechts gemeenschap Is het nauwelijks, de poli tiek en dan niet zelden in minder gun stige zin heeft er kansen. De waarde van de Verenigde Naties is betrekkelijk, maar in deze betrekkelijke waarde kan zij nuttig zijn. Bedenkelijk evenwel wordt het, wanneer men er gaat moraliseren met een eenzijdigheid die als zodanig reeds aanleiding moet geven tot wrevel. Hetgeen Intussen de regering van Zuid- Afrika niet ontheft van de plicht, zich te blijven afvragen, of en in hoeverre de po litiek welke zij voert de juiste is. Voor een zelfonderzoek van deze aard zal een uitspraak van de Verenigde Naties ove rigens nooit nodig behoeven te zijn. TAE TWEEDE KAMER heeft gisteren be- raadslaagd over de in ontwikkeling achtergebleven landen. Het is buiten kijf, dat daaraan meer behoort te worden ge daan. Moet het staatsuitgave zijn? Moet het dus uit de belastingen komen? Liever ware het ons indien het kwam uit de particu liere sfeer. Maar te vrezen is, dat er dan niet veel van terecht komt. Dan zou het vermoedelijk blijven bij mooie woorden. Wat niet zeggen wil, dat nu de particuliere sfeer afzijdig heeft te blijven. Dus als staatsuitgave en dus uit de be lastingen. De regering is tot groter hulp bereid, doch verbindt daaraan een mits. Het is de mits, dat de volksvertegenwoor diging zich dan op andere gebieden zekere beperkingen oplegt. We achten dit een billijke eis. Het is toch al niet prettig, dat de grootste steun voor de achtergebleven landen moet komen uit de staatskas. Die staatskas heeft iets van een naamloos ding, men kan er gemakkelijk hulp van vragen en de gedachte van het offer, dat men zelf heeft te brengen, is er vrijwel bij uitge schakeld. En ook wanneer ruimere hulp aan de achtergeblevenen tot gevolg zou moeten hebben, dat de belastingen wor den verhoogd, ook dan is het weer een verhoging van de totale belastingsom en staat men allicht te weinig stil bij het doel van deze verhoging. De redenering van de regering Is nu: goed er kan meer voor de achtergeblevenen worden gedaan, maar onder beding dal gij, volksvertegenwoordiging, andere wen sen opzij legt. Met andere woorden: dan krijgt de te verlenen steun ook werkelijk iets van een offerbereidheid, dan ontzegt men zich iets ten bate van anderen die heel veel tekort komen. De gedachte van de offerbereidheid ach ten wij waardevol. Zij komt weinig tot haar recht wanneer men ,alleen maar van de staat verlangt, dat deze uit zijn kas een hogere bijdrage op tafel legt. Men behoort er zelf aan te pas te komen. Nog een ander punt kwam gisteren aan de orde, namelijk of de staat het werk van zending en missie in achtergebleven landen dient te subsidiëren. Wij zijn daar tegen. Het zou de zending geestelijk niet ten goede komen. Evenals de kerk be- houde zij haar zelfstandigheid, opdat zij de blijde boodschap, naar de kracht dlc deze zelf heeft, geheel onbevangen kan uitdragen en verkondigen. Wl'Oaïg 1 Frankrijk aan, maar de regenzone zal ons nog niet kunnen bereiken. De wind wordt echter weer oostelijk gebied van lagedrukdat gisteren ten westen van de Britse eilanden lag, is opvullend naar het zuid-zuid oosten getrokken. Het centrum ervan lag vanmorgen voor de Portugese kust Boven het vasteland is de luchtdruk voortdurend gestegen. Er handhaafde zich dientengevolge in onze omgeving een zwakke zuidoostelijke stroming Hierin kwamen enkele onregelmatighe den voor, die de afgelopen nacht Neder land passeerden en daarbij kortdurende buien veroorzaakten. In het westelijk deel wan de Middel landse zee is een nieuwe storing ontstaan deze trekt, vergezeld van zware regen val langs de oostkust van Spanje naar het noorden. Morgen komt ze in Zuid- en neemt in kracht toe. De Bilt verwacht tot morgenavond: Aanvankelijk weinig, later toenemen de bewolking en tegen morgenavond kans op enige regen. Overwegend matige wind tussen zuidoost en oost. Weinig verandering ln temperatuur. ZON EN MAAN HDonderdag 8 november: zon op 7.46 u., onder 17.01; maan op 15.58, onder 2.31. 11 november volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 8 november: 11.59 v.m.; n.m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1