Jlieume £ciitsrl)e (iloumiU In 1963 loonsverhoging van gemiddeld 2,7 procent Commentaar Geen „pauze5 maar wel voorzichtigheid Moet het Rode Kruis op Cuba controleren? Politici hebben het druk met wapenleveranties 32041 If fc Penningmeester in arrest VRIJDAG 2 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12622 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD .5tant»as«ch is ahebfeven myn hert ia tegtieaspaei" DE ACHTERGROM) VAN INDIA—CHINA- CONFLICT Zie pagina 15 Sociaal-economische raad adviseert eenstemmig: Aen de Russische professor Lev Davidovitsj Landau is de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend. Hij ontvangt de hoge onderscheiding op zijn ziekbed. (zie pagina 7) Nieuws in één oogopslag Naar het oordeel aan de SER thans medege deeld aan de regering zullen de loonsverhogingen voor het volgend jaar de grens van 2.7 procent zeer beslist niet mogen over schrijden. De loonsverho gingen zullen kunnen va riëren van nul tot vier procent. Zij zullen kunnen gelden voor in totaal 1.8 miljoen werknemers. Het is waarschijnlijk, dat de Russische vice-pre mier Mikojan de Cubaanse premier Fidel Castro tzal voorstellen de controle op de ontmanteling van de Russische raketbases op het eiland te doen geschie den door het internationale Rode Kruis. Amerikaanse vliegtuigen patrouilleren thans weer boven Cuba Zij hebben gisteren de no dige foto's gemaakt. vliegtuigen met lichte in- fanteriewapens uit West- Duitsland opgestegen voor India. Turkije heeft inmid dels een zending bergge- schut naar India gestuurd. In New Delhi wordt over wogen vierduizend Tibe taanse vluchtelingen tegen de Chinezen in te zetten. Zij zouden daarom zeil hebben gevraagd. Gisteren heeft de Sow jetunie een ruimtevaartuig in de richting van Mars gelanceerd. Het zal zeven maanden over de tocht doen. Vanmorgen werd me degedeeld dat de satelliet dc uitgestippelde koers volgt. Eerst werd een re kunstmaan in een om de aarde gebracht, .c, waaruit het ruimtevaartuig later werd weggeschoten. De leden van de televi siesectie van de AVRO hebben hun ontslagaanvra gen ingetrokken, nu het be stuur hen in de gelegen heid heeft gesteld alsnog een toelichting te geven op het rapport over de be drijfsleiding. Dit zal ook kunnen geschieden in een vergadering van het alge meen bestuur. Naar het oordeel van het bestuur van de Partij van de Arbeid zal een algeme ne en volledige ontwape ning alzijdig en gecontro leerd moeten zijn. Zells wanneer het daartoe komt, izal het geruime tijd duren voordat de enorme en zeer ingewikkelde vraagstukken tot een oplossing zullen zijn gebracht. De politieke commissie ad hoc van de Algemene Vergadering der Verenig de Naties heeft gister avond met 60 tegen 16 stemmen bij 21 onthoudin gen een resolutie goedge keurd, waarin de verga dering aanbeveelt een strenge boycot voor Zuid- Afrika af te kondigen en het land om zijn apart heidspolitiek eventueel als lid van de volkerenorga nisatie te royeren. ("Van onze soc.-econ. redactie) "l^OOR de werknemers die vallen onder een c.a.o. welke 1 januari of in de loop van 1963 herzien moet worden, zijn geringe loonsverhogingen van enkele procenten mogelijk. In totaal komen 1,8 miljoen van de drie miljoen werknemers in Neder land volgend jaar voor deze loonsverhoging in aanmerking. De loonsverhogingen zullen gemiddeld zeer beslist de grens van 2,7 procent niet mogen overschrijden, daar anders nationaal-economisch risico's worden gelopen, die onaanvaardbaar zijn. De loonsverhogingen zul len variëren van nul tot circa vier procent. Binnen deze verhouding zal uiteraard niet veel gedaan kunnen worden aan de zogenaamde loondifferentiatie, zodat op de kortst mogelijke ter mijn het nieuwe loonsysteem dat de Sociaal-Economische Raad op 6 juli nu aan de regering adviseerde, dient te worden ingevoerd. De mogelijkheid tot loonsverhoging voor genoemde 1,8 miljoen werk nemers bedraagt eigenlijk slechts 1,2 procent, maar omdat op deze basis geen loononderhandelingen in de bedrijfstakken gevoerd kunnen worden, is dit percentage verhoogd tot gemiddeld 2,7 procent. Handhaving van het percentage van 1,2 procent zou in feite een loon stop betekenen. Voor een dergelijke ingrijpende maatregel zijn de econo mische omstandigheden thans echter niet ernstig genoeg. De risico's verbonden aan een verhoging van het gemiddelde stijgings percentage voor de lonen boven 1,2 procent kunnen wellicht opgevangen worden, door een meevallen van de extra lasten voor de sociale verze kering en een verwachte lichte verruiming van de arbeidsmarkt met da lende zwarte lonen en minder incidentele loonsverhogingen. Dit zijn de grote lijnen van he loonadvies dat de Sociaal-Economi sche Raad thans aan de regering heeft uitgebracht en waarop waar schijnlijk het loonbeleid voor het volgend jaar zal worden gebaseerd. De S.E.R. heeft dit advies, zoals wij reeds berichtten, unaniem uitge bracht. De aanvankelijke verdeeld heid binnen de SER tussen werkge vers (loonstop) en werknemers (ge middelde loonsverhoging van 3 pet.) werd vorige week weggenomen. Dit geschiedde onder invloed van een aantal Ki-oonleden, die in beginsel de zijde van de werknemers kozen en even eens pleitten voor een geringe loonsver hoging. omdat een loonstop in dit sta dium een te rigoureuze maatregel werd geacht. Unaniem Bij de nog aanhoudende spanningen op de arbeidsmarkt zou een loonstop op grote weerstanden stuiten. De loonontwikkeling, die zich thans reeds voor een deel voltrekt buiten de offi ciële contracten om, zou dan op deze weg nog verder voortgaan. De nagestreefde beperking van de loonsverhoging zou bij een loonstop in haar tegendeel kunnen verkeren. Het georganiseerde bedrijfsleven gaat dan bovendien in toenemende mate de greep op de loonontwikkeling ver- De waarde van deze argumenten is ten slotte ook van werkgeverszijde er kend, waarna de S.E.R. zich eensgezind achter het standpunt heeft geschaard, dat voor 1963 toch nog geringe loonsver hogingen mogelijk zijn, die echter ge middeld niet meer dan 2.7 procent mogen bedragen. Pr rognose De S.E.R. heeft zich in zijn advies aan de regering gebaseerd op de prognose voor 1963 van het Centraal Planbureau. Het is daarbij uitgegaan van het centrale gegeven dat in 1963 het volume van- onze uitvoer met zeven procent zal toenemen. Over 1962 is dit percentage waarschijn lijk 5,5 procent en over 1961 3,1 procent. De verwachting bestaat, dat de indus triële arbeidskosten bij onze vóórnaam ste buitenlandse concurrenten in 1963 zullen topnemen met 3,5 procent. Voor DE MODE A IN ZAKDOEKEN! Nederland zal dan dit percentage ook niet meer dan 3.5 procent mogen bedra gen. Uitgaande van de produkticiteits- stijging van ongeveer 2,5 procent zal dan het loonpeil in het algemeen niet meer mogen stijgen dan 6,5 procent. Daar een deel van de kostenstijgingen voortvloeit uit verplichte loonmaatrege len, staat de S.E.R. op het standpunt. dat het in 1963 onvermijdelijk zal zijn, in een aantal gevallen prijsaanpassingen door te voeren. Er valt dan ook een prijsstijging te verwachten van 2,5 a 3 Arbeidskosten Indien wordt uitgegaan van een streefcijfer voor de gemiddelde loons verhoging voor 1963 van 6.5%, bete kent dit echter nog niet, dat ieder die bij een c.a.o.-herziening is betrokken in 1963 nu reëel 6,5 procent meer loon gaat verdienen. Er moet namelijk twee procent af getrokken worden voor loonsverho gingen. die in 1962 tot stand zijn ge komen en ook naar 1963 overlopen. Hierin is ook de huurcompensatie van 1 september 1962 begrepen. Een tweede 2 procent is uitgetrokken voor de zogenaamde incidentele loonsverhogingen, die periodieke loonsverhogingen omvatten en verho gingen, op grond van promoties e.d De compensatie van de hogere pre mie voor de A.O.W. gaat op 1 januart 0,8 procent omhoog en voor de invoe ring van de interim-regeling invali den zal een premie van 1 procent ge compenseerd dienen te ivorden. De optelling van deze percentages leert dan dat nog maar 0,7 procent over blijft voor reële loonsverhogingen in 1962. Omgerekend over de 1.8 mil- wen werknemers, voor wie de c.a.o in 1963 vernieuwd wordt, betekent dit 1.2 procent. Zoals gezegd heeft de S.E.R. gemeend dit percentage tot ge middeld 2.7 te moeten verhogen om werkelijke loononderhandelingen mogelijk te maken, zonder nog onze nationale economie in ernstig gevaar te brengen. De S.E.R. acht liet ecliter van belang, dat na een half jaar de economische si tuatie van ons land opnieuw wordt be zien. want op betrekkelijk korte termijn zouden opnieuw wijzigingen in het eco nomische beeld kunnen optreden. Ook hierin ziet de raad een reden voor de regering, het advies van 6 juli over een nieuw systeem van loonvorming snel (Voor vervolg zie pag. 11 In de herfstvakantie is dit een onverwachte attractie: in Amsterdam had Rob van Ret/n een dankbaar, jong publiek, toen hij even zijn repetities voor zijn nieuwe pantomimeprogramma onderbrak om de kinderen zijn Pierrot-creatie te laten zien. NU Fidel Castro botweg heeft ge weigerd, Cuba te onderwerpen aan een V.N.-inspectie van zijn ver dedigingswerken, wordt verwacht, dat de Russische vice-premier Miko jan de Cubaanse dictator zal voor stellen, de controle van de ontman teling der Russische raketbases op het eiland door het internationale Rode Kruis te laten geschieden. Mikojan werd vandaag in Havana verwacht. Castro vertelde gisteren in zijn radio- en tv-rede. dat strategische wapens uit Cuba teruggetrokken zul len worden, maar dat hij weigert, rekenschap af te leggen van de ver dedigingsmiddelen van het eiland. T an Indische front geen nieuws Drie dagen na het officiële verzoek van premier Nehroe om Amerikaanse militaire steun heeft het ministerie van buitenlandse zaken van de VS bekend gemaakt, dat in de afgelopen nacht de eerste vliegtuigen met lichte infanteriewapens van een vliegveld bij Frankfort zijn opgestegen. Een woordvoerder van de Indiase regering, die het bericht bevestigde, verklaarde opgelucht en dankbaar te zijn voor het medeleven en de steun van de re gering van de Verenigde Staten, „ons te helpen aan dc uitrustingsstukken die wij voor onze verdediging zo broodnodig hebben". Ook de wapenleveranties van andere larften beginnen op gang te komen. Nog voor de Amei-ikaanse wapens zullen aankomen verwacht de Indiase regering een zending berggeschuit uit Turkije. Bovendien is er een zending uit Ca nada onderweg. Overigens zijn er nog geen voorwaarden bepaald voor de wa penleveranties van Amei-ika en Enge land. Premier Nehroe, die de taak var- minister Menon gisteren heeft overge nomen, heeft persoonlijk de afwikkeling van de ondei'handelirrgen op zich ge- Hij zal ook toezicht oefenen op de situatie aan het front. Gisteren heeft de premier met de hoogste militaire leider» geconfereerd. Waarnemers in New Delhi hebben verklaard, dat de zaken bij hei ministerie van defensie zo slecht waren georganiseerd, dat hooggeplaatste func tionarissen van het ministerie van bui tenlandse zaken in opperste verbazing in dc dagbladen moesten lezen dat tol de Canadese regering een verzoek om militaire hulp was gericht. Het bleek dat minister Menon een Canadese hoge commissaris direct benaderd heeft zon der de overige leden van de Indiase regering in te lichten. Intussen wachi Ottawa nog steeds op een gespecificeer de lijst van orders. Het verzoek aan Engeland kwam op soortgelijke wijze tot stand. Het werd Informeel gedaan, hetgeen de Britse re gering voldoende achtte om toe te zeg gen. dat er wapens beschikbaar waren (Voor vervolg zie pagina 11) H.M. de Koningin heeft gister middag een bezoek gebracht aan dc tentoonstelling „7000 iaar Perzische kunst" in het Haagse gemeentemuseum. Terwijl de Vorstin werd rondgeleid, kon- toevallig aanivezige teen agers gewoon meelopen. Naast koningin Juliana mevrouw A. Mogdaham. chef van de biblio theek van het archeologisch in stituut te Teheran, bij wie prin- es Beatrix zeer onlangs heeft gelogeerd. 0 De bedrijfsleider van een café Wiesbaden en een dienster zullen vol gende maand terecht staan wegens hun weigering vijf Nigeriaanse studenten te bedienen toen deze in maart het café be zochten. De 41-jarige Hans Pfalzgrat er de 20-jarige Anna Winter zullen worden berecht wegens misdrijven tegen dc selijke waardigheid. ten." aldus Castro, die blijkbaar heeft ergetcn, dat de Sowjetunie inspectie an de V.N. zonder enig bezwaar heeft aanvaard. Hij herhaalde zijn eis, dat de Verenigde Staten de ma rinebasis Guantanamo zullen verla ten. Intussen hebben twee republikeinse leden van het Amerikaanse congres aan president Kennedy gevraagd, of de voor gestelde overeenkomst over Cuba be tekent, dat de Russische straalbommen- werpers en militairen op Cuba zullen blijven. Zij willen ook weten, of het akkoord met de Sowjetunie zal inhou den. dat de zgn. „vissershaven" voltooid mag worden. Deze haven zal volgens veel deskundigen in werkelijkheid eén basis worden, voor met raketten uitge ruste Russische duikboten. Losprijs verhoogd Amerikaanse vliegtuigen zijn gisteren teruggekeerd met opnamen nadat zij boven Cuba hadden gevlogen. Alle be trokken toestellen zijn zonder incidenten te hebben meegemaakt behouden ge land. Over het onderzoek van de foto's zal vandaag wellicht nog niets worden meegedeeld. Vermelden we nog, dat een regimerit Argentijnse pantsertroepen naar het Caribische gebied zal worden gezonden samen te werken met de Amerikaan- strijdkrachten en dat Fidel Castro de losprijs voor de meer dan 1100 ge- .ngenen, die hij aan de Amerikanen wil. uitleveren, opnieuw heeft verhoogd. (Advertentie) JAN DE NIE ZONEN I NIEUW TELEFOONNUMMER I voor alle afdelingen. TTET meest verheugende in het advies, dat de Sociaal-Economische Raad thans aan de regering heeft uitgebracht over de begrenzing van de stijging van de loonkosten in 1963, is het feit dat het advies een unaniem standpunt vertolkt. De S.E.R. heeft bewezen ook onder moei lijke omstandigheden en vanuit tegenge stelde belangen tot een advies te kunnen komen, dat in de eerste plaats gericht is op de nationale belangen. De S.E.R. heeft hiermee getoond bepaalde verantwoordelijkheden te kunnen dragen, wanneer de omstandigheden dit eisen. Wij achten dit gelukkig, omdat de raad nog maar enkele maanden geleden bij de re gering ook nog een ander advies heeft In gediend. namelijk een advies, waarin een nieuw svsteem van loonvorming wordt voorgesteld, dat aan het bedrijfsleven een gm'ere mate van verantwoordelijkheid geeft. Het gaat hier om verantwoordelijkheden, die inderdaad in grote lijnen bij het be drijfsleven thuishoren, maar dit bedrijfs leven zal nok moeten tonen deze verant woordelijkheden te kunnen dragen. Dit heeft de S.E.R. thans getoond. (Hiermee is uiteraard nog niet gezegd, dat de rege ring het S E R.-adv'es tot herziening van het loonsysteem in Nederland ongewijzigd zou d'enen over te nemen). De S.E.R heef» 7:ch unaniem on 't stand punt geefPid dat in 1963 voor de werkne mers. die vallen onder een aflonende c.a.o. ma»:?* Jooosve-horino-en doorgevoerd kunnen worden, d'e pemid^eld de 2,7 pro cent niet te hoven gaan. De loonsverho gingen ziil'en dus met groot rijn. maar het is in ieder geval meer dan bij een loon- panze mogelijk ws geweest en boven dien heeft d« F R. b'er begrip getoond voor de moeilijke positie, waarin de vak- heweg'ng gemanoeuvreerd zou zijn, in- d'en elke loonsverhoging was afgewezen. In de nraHiik zou er dan toch wel wat eeb«"rd ziin. maar dan ten koste van de nositie van hef georganiseerde hedriifs- leven. Fn achter de loonmatiging had men dan ook een groot vraagteken kunnen zetten. De loonsverhogingen zullen nu iets ver der gaan dan strikt verantwoord wordt geacht. Maar cr mag niet voorbij gezien worden aan het feit, dat de prijzen ook met 2 tot 3 procent omhoog gaan. zodat de werknemers in hun loonsverhoging alleen nog maar de prijsverhogingen ge compenseerd zullen krijgen. Bovendien is er volgend iaar enige ontspanning op de arbeidsmarkt te venvachten De arbeids reserve zal toenemen van 35.000 tot 50.000 personen. Dit zal ongetwijfeld ook een matigende invloed hebben op de betalin gen van zogenaamde zwarte lonen. De 1.5 procent, waarmee men thans boven de verantwoord geachte loonstijging uit schiet, zou wel eens een heel eind gecom penseerd kunnen worden door de vermin derde betalingen in „zwart" loon. Al met al menen wij, dat het unanieme advies van de S.E.R. een verstandig ad- RITA „U zult een andere baby-sitter moeten zien te krijgen, mam, want die we hadden, is zojuist weggelopen. JJET frontenstelsel van e depressie bewoog vertraagd over En geland naar het oosten. Samenhangend daarmee kon de temperatuur in ons land ook de afgelopen nacht in het binnen land tot dicht bij het vriespunt dalen. De zuidelijke wind in het Noordzeegebied wakkerde voor het front uit tot storm achtig aan. Ondertussen beweegt de depressie langzaam uia hel zeegebied ten westen van Ierland in zuidoostelijke rich ting naar het Kanaal. Tegelijkertijd ko men er in Scandinavië stijgingen van dc luchtdruk voor. Daardoor wordt de wind in ons land zuidoostelijk. In de continen tale lucht, die dan wordt aangevoerd, is de temperatuur iets beneden normaal. Plaatselijk kan er wat regen vallen. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Half tot zwaar bewolkt met hier en daar enige regen, weinig verandering in tem peratuur. Krachtige tot matige, aan de Waddenkust aanvankelijk nog harde wind tussen zuid en zuidoost. Zaterdag 3 nov.: zon op 7.37, onder 17.10; maan op 13.09, onder 21.34 uur. 5 nov.: eerste kwartier. Tendens dalend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Ypcnburg Eeldc"gen Dc Bilt Eindh. Zd.-Limb. Helsinki Stockholm (Advertentie) De penningmeester van dc Kon. Roei vereniging De Hunze te Groningen, die ervan verdacht wordt zijn vereniging voor 34 mille te hebben benadeeld, is in arrest, De politie kreeg de tip, dat de maxi, de 33-jarige accountant A., na een buitenlandse reis weer in Groningen zou zijn teruggekeerd en zich in het huis van zijn ouders zou bevinden. Dit bleek inderdaad juist te zijn. A. is thans ingesloten. Hij was nog maar enkele uren in Groningen. rindstil 9 -2 windstil 15 -2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1