Indisch kabinet zet Menon aan kant Commentaar ïlicutuc geihsttye ÖTourant 25 JAAR SAMENWERKING Chinezen worden nu fel aangevallen Staking bij alle kranten in New York? Jhr. Roëll verlaat AVRO na conflict Televisietoestel teruggezonden Blokkade van Cuba weer ingesteld Vijf gewonden bij autoslag in Delft Strauss roept troepen terug (Tüta) V i> DONDERDAG 1 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigele jaargang no. 12621 Directeur: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantwastich is ahfblturn tnyn bert ia teytjcaspoet" internationale autolijndienste* Holland-Belgil dagelijks Holland-Dene- f marken 3 x per Holland-Zweden Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 TJOOFDREDACTEUR en directeur heb ben in een dagbladonderneming hun eigen taak en verantwoordelijkheid. De hoofdredacteur heeft tot taak, reke ning houdend met de principiële doel stelling van zijn dagblad, iedere dag een wat redactionele inhoud betreft vol komen nieuw produkt te doen verschij nen. Het hoofdredacteurschap van een ..christelijk-nationaal" dagblad in Ne derland, met zijn kerkelijk en politiek versplinterd protestantisme, brengt nog zeer aparte moeilijkheden. In welke richting onze hoofdredacteur in dezen zijn taak ziet, hebt u in het gisteren in onze krant gepubliceerde „geschreven portret" duidelijk kunnen lézen. De taak van de directeur ligt groten deels op geheel ander vlak. Hij heeft in de eerste plaats, rekening houdend met dezelfde principiële doelstelling als waaraan de hoofdredacteur gebonden is te zorgen voor de commerciële zaken. Hij heeft er, in 't kort, voor te zorgen dat de financiële, organisatorische en technische voorzieningen getroffen wor den om de ideële doelstellingen van de krant te verwezenlijken. Het spreekt wel vanzelf dat het werk van de hoofdredacteur en dat van de directeur een veelvuldig contact nood zakelijk maken. Van de hoofdredacteur mag worden verwacht dat hij begrip heeft voor de financiële en technische mogelijkheden en onmogelijkheden. De directeur moet een goed inzicht hebben in wat noodzakelijk is om een krant redactioneel tot een goede krant te ma ken. Hij is een van de trouwste en ook meest kritische lezers van z'n eigen Nu onze Hoofdredacteur zijn zilveren jubileum viert bij onze krant, is het voor de directeur een voorrecht uiting te kun nen geven aan zijn waardering voor ja renlange goede samenwerking. Wat uit die samenwerking is gegroeid, ziet de lezer dagelijks voor zich. Mede door deze eendracht was het mogelijk onze krant op te bouwen en uit te doen groeien. Gaarne bied i'k, mede dewerkers op alle afdelingen, onze hoofdredacteur bij zijn zilveren jubileum onze hartelijke gelukwensen aan. Moge het hem gegeven zijn nog vele ja ren in eendrachtige samenwerking met ons allen zijn beste krachten te blijven geven aan onze christelijk-nationale DE DIRECTEUR. TZRISJNA MENON, de Indische minister van defensie, is gisteren aan de kant gezet. Om de pil wat te vergulden heeft premier Nehroe, die hem vele jaren achtereen de hand boven het arrogante hoofd heeft gehouden, hem tot minister voor de defensieproduktie benoemd. Menon wordt verweten, dat hij de Indische defensie niet voldoende op peil heeft gebracht om het Chinese offensief het hoofd te kunnen bicden. In feite trad premier Nehroe al een week op als minister van defensie. Voorlopig zal hij deze portefeuille blijven be heren. De 73-jarige premier is tevens minister van buitenlandse zaken. Nieuws in één oogopslag De Ver. Staten hebben de afgelopen nacht de blok kade van en de luchtver- kenningen boven Cuba her vat. Oe Thant is (waar schijnlijk onverrichterza- ke) van zijn besprekingen met Fidel Castro in New York teruggekeerd. Een doeltreffende regeling van V.N.-toezicht op de ont manteling der raketbasis is niet gevonden. De Russi sche vice-premier Mikojan zal morgen met premier Castro besprekingen gaan Het Indische kabinet heeft besloten de minister van defensie, Krisjna Me non ontslag te verlenen. Hem wordt verweten de Indische verdediging niet op voldoende peil te heb ben gebracht om de Chi nezen het hoofd te kunnen bieden. Premier Nehroe zal voorlopig de defensieporte feuille beheren. De voorzitter van de AVRO, jhr. Röell, heeft medegedeeld zijn functie neer te leggen. Hij meent ten onrechte verantwoor delijk te worden gesteld voor de verwikkelingen zo wel in het bestuur als in het omroepbedrijf. Jhr. Röell heeft het televisie toestel, dat hij in bruikleen had, teruggestuurd. De tot de liberale partij behorende Westduitse mi nister van justitie, Stamm- berger, heeft zijn ontslag ingediend. Hij zou veel te laat op de hoogte zijn ge steld van de actie van de waarnemend procureur-ge neraal in Karlsruhe tegen het weekblad Der Spiegel. Bondskanselier Adenauer zal spoedig beslissen, of het ontslag wordt aanvaard. Minister De Pous heeft na besprekingen met ver tegenwoordigers van de middenstandsorganisaties en afgevaardigden van het bedrijfschap voor het bak kersbedrijf besloten de prijsmaatregel voor brood voorlopig op te schorten. Het overleg zal op 8 no vember worden hervat. Minister Zijlstra heeft in zijn memorie van antwoord op de algemene financiële beschouwingen van de Tweede Kamer onder meer verklaard, dat er structu reel gezien tot eind 1963 geen ruimte aanwezig zal zijn voor verdere verlaging van de belastingen. In de openbare com missievergadering voor maatschappelijk werk uit de Tweede Kamer is er met grote klem op aangedron gen op korte termijn iets te doen voor de gehandicap- De ontvoerders van Eric Peugeot zijn gisteren veroordeeld tot de maxi mumstraf die voor een dergelijk misdrijf staat: wiratig jaar. Waarnemers zijn van mening, dat het in de kabinetszitting warm is toegegaan, voordat het besluit in zake het afzetten van Menon werd genomen. Op een gegeven ogenblik werd een voorlichtingsambtenaar naar binnen geroepen voor een be langrijke verklaring. Later werd hij teruggestuurd met de mededeling, dat de verklaring pas 's avonds zou komen. Kort daarna besloot het ka binet, het ontslag van Menon bekend maken. De altüd al felle kritiek op Menon is nog sterker geworden nadat de Chine zen hun grote offensief begonnen wa ren. Menon had het land verzekerd, dat de verdediging voldoende was. De Chi nezen slaagden er echter in, op dertien punten het land binnen te dringen. Een van de redenen van Indische te rugtocht was de onvoldoende vuur- kracht tegenover de snelvurende Chi nese automatische wapens. Men neemt Menon in het bijzonder kwalijk dat h(j in gebreke is gebleven, de troepen van de juiste wapens te voorzien. Het is opvallend dat Nehroe zich pas tot de Verenigde Staten en Engeland om wapens heeft gewend, sinds hij .in feite de portefeuille van Menon al had overgenomen. Met bijzonder talent heeft Menon deze twee landen altijd in de VN en elders kunen ergeren Nog opvallender is, dat prompt na het ontslag van Menon aan de Sowjetunie is bericht, dat de wapentransactie met dit land nu geheel van de baan is. De Ver. Staten zetten inmiddels hun pogingen voort, India en Pakistan na der tot elkaar te brengen, opdat India zijn troepen geheel tegen de Chinezen kan inzetten. De Amerikanen zouden vooral bezorgd zijn over de toestand aan de grens tussen Assam en het oostelijk deel van Pakistan, waar zich verschei dene incidenten hebben voorgedaan naar aanleiding van een geschil tussen India en Pakistan over een grensstrook in dat gebied. Intussen wordt er zwaar gevoch ten aan de meest kwetsbare invasie route naar de vlakten van Assam. De Indische aanvallen op de Chinese in dringers gaan voort. Het is echter niet juist, van een offensief te spre ken, zo verklaarde men van Indische zijde. Wat het ontslag van Menon be treft: in Britse kringen is het be richt met nauwelijks verholen in stemming ontvangen. Men meent, dat zijn heengaan ook zal leiden tot een verbetering van de betrekkingen tussen India en Pakistan. Hoewel men in Londen Menon als „een zeer goed Indiër in zijn hart" beschouwt, is men toch van mening, dat de af gezette minister een bijzondere gave bezat om zijn land afbreuk te doen. Russische geleerde krijgt Nobelprijs '62 voor natuurkunde De Russische geleerde Lev Davidovlo Landau van de Nauk Academie in Mos kou is vandaag de Nobelprijs 1962 voor natuurkunde toegekend. Professor Landau (54) werd de on derscheiding toegekend voor zijn ..pio nierstheorieën voor gecondenseerde ma terie, in het bijzonder vloeibaar helium", aldus de Zweedse academie van weten schappen. In de afgelopen nacht om twaalf uur hebben alle redactieleden van het Newyorkse dagblad Daily News het werk neergelegd. Het betreft hier de eerste van een reeks stakingen waar mede de vakvereniging van journa listiek personeel alle zeven grote kran ten (o.a. ook de New York Times en de New York Herald Tribune) van de stad bedreigt als gevolg van een im passe in het loongeschil. Minister Luns naar Verenigde Naties Van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag is vernomen dat de minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, woensdag 7 november naar New York zal vertrekken waar hy de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal bijwonen. De ambassadeursconferentie op Sint Maarten (de Nederlandse Antillen), die de minister zal leiden, zal op 27 en 28 november worden gehouden. Geen steun van meerderheid J'hr. Th. Röell heeft besloten het voorzitterschap van de A.V.R.O. neer te leggen Het dagelijks en het alge meen bestuur zijn van dit besluit en de motivering ervan vandaag dooi middel van de volgende brief van jhr. Röell op de hoogte gesteld: ,,Naar aanleding van de verwikke lingen, die zijn ontstaan met betrekking tot de vervulling van de vacature van de functie van directeur van de A.V.R.O., verwikkelingen in het bestuur, in het be. drijf en daarbuitenwaarvoor ik ten on rechte verantwoordelijk word gesteld deel ik u bij deze mede, dat ik vanaf heden niet langer mede-verantwoordelijk heid voor het bestuur van de verenigng wens te dragen. Het presidium met 81 van de 82 stem- Mikojan naar Castro AMERIKA heeft vanochtend de blokkade van en de luchtverkenningen boven Cuba hervat. De voornaamste reden hiervoor is het uitblijven van een doeltreffende regeling voor het toezicht van de V.N. op de ont manteling van de raketbases op Cuba. Blokkade en luchtverkenningen wa ren slechts voor de duur van het bezoek van Oe Thant opgeheven. Oe Thant is gisteren (waarschijnlijk onverrichterzake) in New York terugge keerd. Aanvankelijk was uit Havana meld, dat overeenstemming met Castro was bereikt over V.N.-i trole op de ontmanteling van de Russische raketbases op Cuba. Maar later bleek, dat dit bericht volkomen De strijd tussen India en Rood China heeft vele bewoners t het grensgebied tot vluchtelingen gemaakt. Dit jonge echtpaar met zijn jonge kind is uit de door communisten bedreigde klooster- stad Tawang naar het laagland van Assam gevlucht. (Tele foto) Ambonezenwoonoorcl wordt opgeheven Het woonoord voor Ambonezer. De Vosseberg. gelegen aan de provinciale weg van Wierden naar Den Ham, zal door het departement voor maatschap- pelyk werk worden opgeheven. Elf jaar lang heeft het kamp dat een school en een kerkje bezit dienst gedaan om de Ambonezen woonruimte te verschaffen. Nu zullen te Wierden. en Almelo voor rekening van het rijk woningen worden gebouwd. In elke plaats komen er vijftig. (Van een onzer verslaggevers) Chaotische tonelen hebben zich gis teravond gedurende twee uur op de beide rijbanen van rijksweg 13 onder Delft afgespeeld. De kettingbotsingen volgden elkaar hier in snel tempo op. Tussen Rijswijk en Rotterdam was de drukste weg van Nederland in een compleet slagveld van auto's veran derd. In totaal werden vijftig auto's ernstig beschadigd; vijf personen moes ten met verwondingen in Delftse zie kenhuizen worden opgenomen. De eerste en omvangrijkste ketting botsing werd even voor half zeven bij de Delftse politie gemeld Het bleek, dat ter hoogte van de Tweemolentjes- brug twaalf wagens op elkaar ingerc den waren. De voorste auto remde plotseling, door onbekende oorzaak, waarna alle volgende auto's tegen hun voorgangers botsten. Het wegdek was ter plaatse spiegelglad, als gevolg van de regen en bovendien bewaarden ver schillende chauffeurs te weinig afstand van de voor hen rijdende auto's. Door dit plotseling remmen en het natie vvegdek slipten de voertuigen en bot singen waren derhalve onvermijdelijk. (Zie vervolg pag. 13) onjuist was. Het gesprek tussen Oe Thant en Castro kwam neer op een alleenspraak van de Cubaanse dic tator. die alleen maar verteld heeft, onder welke voorwaarden hij zijn medewerking aan de V.N.-controle wilde verlenen. De belangrijkste van zijn condities is de ontruiming door de Ver. Staten van de marinebasis Guantanamo op Cuba. Oe Thant heeft zelfs geen enkele medewerker op Cuba kunnen achterlaten. Het ge hele (uit 29 man bestaande) V.N.- gezelschap is in New York terugge keerd. Oe Thant verklaarde bij zijn terug keer in New York slechts, uit betrouw bare bron vernomen te hebben, dat mor gen de Russische raketbases volledig ontmanteld zullen zijn en kort daarna Cuba verlaten zullen hebben. Men ver- wach, dat Oe Thant de Veiligheidsraad bijeen zal roepers om een nieuw mandaat te verkrijgen, dat hem meer bevoegd heden geeft bij zijn besprekingen met Castro. Deze zou vandaag het Cubaanse volk inlichten over de huidige stand van zaken. Intussen is Mikoyan (de belangrijkste plv. premier van de Sowjetunie) naar Cuba vertrokken om Castro te bewegen, mede te werken aan het besluit van Chroesjtsjef. de Russische raketten en dergelijke van Cuba te verwijderen. Ook moet hij er op toe zien, zo meent men in Washington, dat de hele zaak wordt ontmanteld en teruggezonden, voordat waarnemers van de VN toestemming krijgen, de bases te inspecteren. Mikojan zou in de loop van de dag in New York arriveren, waar hij eerst besprekingen zal voeren met Russische diplomaten. Morgen zal hij doorreizen naar Cuba. Communistisch China gaat onder tussen door met verwijdering te ver oorzaken tussen Cuba en de Sowjet unie Het stijft Castro in diens verzet tegen het terugtrekken van de Rus sische bases van Cuba. Vermelden we nog, dat de perscon ferentie van Kennedy vandaag niet is doorgegaan, als gevolg van dc nog onopgehelderde situatie op Cuba en dat de omgekomen piloot van het bo ven Cuba verongelukte Amerikaanse verkenningsvliegtuig naar de Ver enigde Staten zal worden vervoerd. De Westduitse minister van defensie. Franz Josef Strauss, heeft de onmiddel lijke terugkeer naar Duitsland bevolen van de eenheden die op het ogenblik manoeuvres houden in het buitenland. men bekrachtigd in de algemene verga dering van zaterdag 7 juli jongstleden, leg ik derhalve hierbij neer". Naar aanleiding van de mededeling in jhr. Röell. heeft de heer H. de Wolf, Jhr. Th. RÖELL toestel terug id directeur, desgevraagd ver klaard: Het feit dat jhr. Röell heeft kenbaar gemaakt als voorzitter van de A.V.R.O. af te treden zou ook moeilijk anders gezien de huidige omstandigheden, heb ben gekund. Ik zou hetzelfde hebben gedaan wan neer ik tot de slotsom was gekomen, dat de meerderheid zich niet achter m(jn standpunt plaatste. De heer Röell zei nog in een gesprek dat de hele zaak van de directeurs vacature bij de A.VJt.O. door het da gelijks en het algemeen bestuur op een volkomen correote wijze is behandeld. Het dagelijks bestuur kwam na een uitvoerig beraad tot de conclusie, dat er een eenhoofdige leiding moest komen en verzocht toen de voorzitter, de be drijfsleiding hiervan op de hoogte te stellen. Het algemeen bestuur zal zich zaterdag over de organisatie van de di rectie uitspreken. De mededeling van jhr. Röell heeft in het bedrijf, zoals bekend, tot gevolg gehad dat er een lawine van ontslag aanvragen losbarstte. (Zie vervolg pagina 13) T>IJ DE algemene politieke beschouwin gen in de Tweede Kamer heeft en kele weken geleden de voorzitter van de anti-revolutionaire fractie, de heer Bruins Slot, enige beschouwingen gege ven die verdienen de aandacht te be houden. Zij hadden betrekking op de be tekenis van de christelijke levensovertui ging voor de internationale politiek. Hoezeer wij in de ban leven van de in ternationale politiek, is in de afgelopen dagen wel duidelijk geworden. Is het niet, alsof enkele leidende figuren het voor het zeggen hebben? De volken zien ademloos toe, hoe de beslissingen zullen uitvallen. Komt men er als gewoon sterveling nog aan te pas? Onder zulke omstandigheden is het dub bel nodig te bedenken, niet alleen dat het ons allen aangaat, maar dat wij daarin ook een ei een verantwoordelijkheid to beleven hebben. Lang is ook In ons land de beoefening van christelijke politiek overwegend na tionaal van aard geweest. Veel goeds kon worden bereikt, dat ook waard is te wor den beschermd.' bewaard en waar nodig uitgebouwd. Het is bovendien waar, dat reeds in vroeger tijden leidende christe lijke politici een opmerkelijke belangstel ling aan de dag hebben gelegd voor het beweeg der volken en om het zo eens uit te drukken voor de gangen Gods door de geschiedenis. Maar voor de ge middelde burger lag dit figuurlijk zowel als letterlijk buiten de grenzen van alls dag. Het is goed. dat dr. Bruins Slot ln ee* knap betoog de aandacht heeft gevraagd voor het politieke werkterrein dat de wereld zelf is. Nooit minder dan thani is onze menselijke verantwoordelijkheid tot de eigen landsgrenzen beperkt. Er zijn hier mogelijkheden gekomen die even- zovele verplichtingen betekenen. Wij moe ten ons, ook met onze politieke activitei ten, daarop gaan instellen. Er is de laatste tijd onder de politiek belangstellenden binnen eigen land nogal wat te doen geweest. Misschien was er aanleiding toe Wij zouden niettemin wil len waarschuwen tegen overtrekking van bezwaren. Indien fouten zijn gemaakt, bedenke men. dat dit ook onder christen mensen onvermijdelijk is. Te betreuren echter ware het, indien interne verwik kelingen de blik zouden afwenden van de enorme, werkelijk wereldwijde taak waar voor in deze dagen de politici, en eigen lijk wij allen, zijn geplaatst Het is goed, dat de heer Bruins Slot de aandacht daarbij heeft bepaald en daarop heeft gericht. Eigenlijk hebben we voor interne verwikkelingen geen tijd. Want het is heus niet zo, dat slechts weinigen het internationaal voor het zeggen heb ben. De horizonten komen nader. Wèl echter is de tijd kort TkE afgelopen nacht trok een zwakke rug van hogedruk Nederland voorbij. De ermee gepaard gaande opklaringen veroorzaakten in het binnenland een flinke temperatuurdaling tot om het vriespunt. De rug van hoge luchtdruk wordt gevolgd door een nieuwe oceaan- dep ressie. Een regengebied ervan trok vandaag over Engeland naar het oosten, terwijl op d enadering van de regenzone de wind aanwakkerde. Tengevolge van de depressie-invloed zal in het komende nacht minder koud zijn dan de afgelopen nacht. Om het centrum van de depressie heen zal morgen polaire lucht, die een •lange baan over zee heeft afgelegd met zuidwestelijke winden naar Nederland stromen. De temperaturen zullen daar door overdag voor de tijd van het jaar normale waarden bereikenIn verband met de nabijheid van het eerder ge noemde regengebied is de kans op regen aanvankelijk groot, later kunnen er ech ter van het westen uit weer enkele op klaringen doorkomen. De Bilt verwacht tot vrUdagavond: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met tüdeiyk regen en krachtige tot stormachtige zuidelijke wind. Morgen enkele zonnige perioden, slechts hier en daar een bul en matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Minder koude nacht, morgenmiddag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Vrijdag 2 november: zon op 7.35. on der 17.11; maan op 12.17, onder 20.37. 5 november: eerste kwartier. 7/ tendens: styging HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur D. Helder Vpenburg Vliss. Eelde Het gaat om het 314de pantserbataljon dat in Wales oefent en drie bataljons, die by Mourmelon in Frankryk verder opge leid worden. Maandag heeft de Westduit se regering Strauss speciale bevoegdhe den gegeven in verband met de inter nationale spanmnft Genève Wenen Innsbrucl Belgrado 38 I? windstil 6 -Ó

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1