Ilicutuo jCriJisrtjc GTouranl Amerikaanse wapens luchtbrug naar India via Cuba is twee dagen vrij van blokkade Commentaar Nederlanders op top in Himalaya Premier Nehroe hersiet standpunt Automatisch geweer kan Chinezen stoppen Tijdens bezoek van secr.-generaal Politieman door hond gebeten President De Gaulle is voldaan na referendum ii I! Hf: DINSDAG 30 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KL ACHTEND LENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangryke korting). Drieënveertigste jaargang no. 12619 Or. e. DIEMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .StantvRitidi i« ffttfclttttt tngn bert ia legljenspttf KOPZORGEN rond de televisie Zie pagina 7 TAE tijden zijn wel veranderd President Kennedy heeft bevel ge- geven nog deze week een luchtbrug naar India te slaan, om dit land van wapens te voorzien, die het nodig heeft om de snel opruk kende communistische Chinese troepen tegen te houden en als het kan; terug te drijven. Kort geleden zou iets dergelijks niet mogelijk zijn geweest, maar sinds premier Nehroe openlijk heeft erkend, dat „India het contact met de werkelijkheid had verloren en in een kunst matige sfeer leefde, die het zelf geschapen had" geneert hij zich niet, een beroep te doen op dezelfde Amerikanen, die hij in Azië sedert 1948 voor de voeten heeft gelopen. Gelukkig heeft Nehroe de moed kunnen opbrengen, zich niet tot de Sowjetunie, maar tot de Verenigde Staten te wenden om daadwerkelijke hulp. En Kennedy heeft onmiddellijk een brief aan de Indische premier gezonden, waarin hij zijn volledige sympathie en steun uitspreekt voor Vijf leden van de Nederlandse Himalaya-expeditie 1962 zijn erin ge slaagd een van de onherbergzaamste terppen van het Aziatische ge bergte, de Nïlgiri (7032 meter hoog) te bedwingen. Op deze top hebben nooit eerder mensen gestaan. Volgens in de Nepalese hoofdstad Kat- mandoe ontvangen berichten van de leider van de expeditie, prof. dr. C. C. Egeler, uit Amsterdam, werd de top op 19 oktober bereikt door drie leden van de familie Van Lookeren Campagne: drs. P., ir. H. C. en drs. P. F. J. van Lookeren Campagne en de door de vermaarde Franse aIpinist Lionel Terray en de sjerpa Sirdar Wongdhi. Nieuws in één oogopslag President Kennedy heeft besloten nog deze week een luchtbrug naar India in te stellen voor het stellen voor het ver voer van wapens Een Britse zending is al ge arriveerd. Ook Canada zal India militaire hulp verlenen. In New Delhi is medegedeeld, dat de In dische troepen na tien da gen van strijd tegen de Chinezen 2000 tot 2500 man aan doden en ver misten hebben verloren. Op verzoek van se cretaris-generaal der VN, Oe Thant, zullen de Ver. Staten de blokkade van Cuba twee dagen onder breken. De Amerikaanse oorlogsschepen blijven echter op hun post. Van de omstandigheden zal het afhangen, of donderdag de blokkade weer van kracht zal worden. De Russische onderzeeboten zijn uit de Cubaanse ha vens vertrokken. De Nederlandse Hima laya-expeditie is erin ge slaagd de top te bereiken van een nog nimmer be klommen berg. de Vilgiri. ruim 7000 m hoog. Radio Havanna heeft „het leger voor de Vene zolaanse bevrijding" ver antwoordelijk gesteld voor het opblazen van de vier energiestations in Vene zuela. In Washington is bekendgemaakt, dat pre mier Fidel Castro een al gemene terreurcampagne in heel Latijns-Amerika had gelast. Volgens de Franse minister van binnenland se zaken, Frey, is presi dent De Gaulle volkomen tevreden over het resultat van het zondag gehouden referendum. Hij zal in functie blijven. Uit de volledige uitslagen blijkt, dat van de geldige stem men 62.1 procent „ja" luidde De Westduitse minister van defensie, Strauss, heeft medegedeeld, dat in het archief van het week blad Der Spiegel tal van documenten zijn gevonden over uiterst geheime de- f en sie-aangelegenheden. Gebleken is ook, dat pogingen zijn onderno men Westduitse officieren om te kopen. De gear resteerde medewerkers van het blad zullen niet in vrijheid worden ge steld. De bergbeklimmers waren op de eerste dog van hun tocht uit het op 6500 meter hoogte gelegen kamp 3 vortrokken en dezelfde dag nog teruggekeerd. Ver volgens waren zij afgedaald naar kamp twee. De vijf klimmers hadden bij het overtrekken van de noordelijke helling nogal moeite gehad. Het had him enkele dagen gekost de westelijke kam te be reiken. Na een rustdag waren zij op 18 oktober aan de laatste etappe begonnen, dóen hen naar de top bracht. Tijdens de tocht was het weer prachtig, wolkeloos en vrijwel windstil. Het slagen van deze bergtocht was volgens insiders, voor een belangrijk gedeelte te danken aan Lionel Terray. De Fransman, diie 40 jaar oud ls, ver toefde enige jaren in Nepal, waar hy werkzaam was voor een Franse onder neming. Terray verwierf grote bekend heid door zün prestatie in het Andes- gebergte. (Voor vervolg zie pagina 7) het volk van India De Amerikaanse president deed tevens een beroep op Pakistan, de „strijdbijl" ten aanzien van Kasjmir te begraven, nu Rood- China India verraderlijk heeft aan gevallen. Ook Canada heeft India militaire hulp aangeboden. De vraag op welke voorwaarden de Amerikaanse wapens geleverd zullen worden, is opengelaten. In het verleden heeft India er altijd op gestaan voor de wapens te betalen, maar nu ontbreken de middelen daartoe en de wapens zijn zeer dringend nodig. Een kleine zending Engelse wapens Is reeds ontvangen en ook aan Frank- ryk en Canada is verzocht wapens te leveren. Het Indiase leger heeft in het bijzon der behoefte aan snelvurende automati sche wapens. De Chinezen gebruiken de zelfde taktiek als in Korea. Ze zetten massale aantallen infanteristen met 6nelvurende wapens in tegen Indiase posten. Slechts met automatische wapens kan aan dergelijke acties tegenstand worden geboden. Maar het Indiase leger is voornamelyk bewapend met geweren uit de tweede wereldoorlog, die te lang- De leverantie van infanteriewapens maakt het niet nodig, dat er Ameri kaanse instructeurs naar India komen Maar als er zwaarder materieel mocht volgen, zou Amerikaans personeel nodig Inbrekers kregen politieseintje Toen de filiaalhoudster van een Amers. foortse fotozaak in de nacht van zondag op maandag gerucht hoorde en onraad vermoedde liep ze van haar slaapkamer naar de winkel om ongezien tot de ont dekking te komen dat daar enkele in brekers aan het werk waren. Zij slaagde zonder gerucht de politie telefonisch haar ontdekking te verwittigen. De politie-auto die even later arriveerde maakte evenwel zoveel lawaai (razende motor, krachtig remmen, dichtgegooide portieren) dat de inbrekers bytyds het hazenpad konden /kiezen. kunnen zyn als instructeurs in de ach terhoede. De Birmese regeringsleider, generaal Ne Win, heeft van de premiers van In dia en China boodschappen ontvangen, die hem noodzaakten zijn reis door Birma af te breken. Ook president Nasser zou Ne Win hebben benaderd Algemeen is men van mening, dat Birma graag zou zien. dat een groep van vier landen Egypte, Indonesië. Cambodja en Birma officieel zou bemiddelen in het con flict. Officieel is in New Delhi medegedeeld, dat de Indiase troepen na tien dagen strijd tussen de 2.000 en 2.500 man aan doden en vermisten verloren. In Ladakh zyn opnieuw twee posten ontruimd. Men vertrouwt er echter op. da' de Indiase troepen de Chinezen vanaf dit moment beter zullen kunnen tegenhouden. Een Indisch militair vaartuig patrouilleert op het Pagongmeer in La dakh, Kasjmir, dichtbij de streek waar Chinese troepen verscheidene Indische voorposten overvielen. Op de voorgrond Indische militairen. Deze foto, genomen vanuit een Indische voorpost, is een van de eerste opnamen van het Indisch-Chinese front. '"PWEE dagen zal de Amerikaanse blokkade van Cuba worden onderbro- •*- ken. Zulks op verzoek van VN-secretaris-generaal Oe Thant, die van ochtend naar Cuba vertrok. De blokkade werd vanochtend opgeschort, om dat er geen Russische schepen meer in de buurt van het eiland zijn. De Amerikaanse marineschepen blijven op haar post. Over twee dagen zal worden uitgemaakt, of de blokkade opnieuw van kracht zal worden. Don derdag zal Kennedy voor het eerst weer een persconferentie houden. Dit is een aanwijzing, dat de scherpe kantjes van de kwestie afgeslepen zijn. zeeën van de wereld Amerikaanse vliegtuigen voeren nog steeds verkenningsvluchten boven Cuba uit. Men laat zich er echter niet uit, of de Russische raketbases op het eiland reeds worden ontman teld, zoals zondag door Chroesjtsjef werd beloofd. Vandaag zal wellich' een analyse mogelijk zijn van de n: zondag genomen foto's. Ook is bekendgemaakt, dat Russi sche duikboten, die vorige week ir de buurt van Cuba opereerden, ver- •rokken zijn. Amerikaanse torpedo- bootjagers en vliegtuigen volgden de Russische boten, totdat zij aan de op- Dervlakte moesten komen om hun bat terijen te laden. Zij zetten daarna hun reis zonder incidenten voort. He' contact is thans verbroken. De Russen hebben een vloot van 400 duikboten die in alle opereren. Volgens onbevestigde berichten zün anti-Castro-gezinde Cubanen enkele dagen geleden op Cuba geland, waar zü in ge vechten zyn gewikkeld. De groep zou on der leiding van een ex-majoor uit Castro's leger bestaan. Delicate taak Oe Thant, die op Cuba een zeer delicate taak heeft (hij moet het fiat van Castro zien te krijgen voor de regeling ontmantelen van de Russische' raketbases en dergelyke), had gisteravond nog onderhoud met Koeznetsof, de Russische onderminister van buitenlandse zaken, die door Chroesjtsjef naar New York is ge stuurd om de Cubaanse crisis te regelen. Hij gaf ook een brief vrü voor publikatie. die hij zondag aan Chroesjtsjef heeft ge schreven, en waarin hy zegt, dat de Cu baanse kwestie nu genormaliseerd kan worden. Kennedy heeft man ingesteld, die moeten onderhandelen over de beëindiging van de crisis. Het zijn McCloy (de vroegere hoge commissaris in Duitsland), Ball (onderminister voor bui tenlandse zaken) en Gil Patrick (onder minister van defensie). De Sowjetunie zal de staat van paraat heid voor het leger intrekken en het af zwaaien van personeel van raket- en ma- Tinestrijdkrachten doorgang laten vinden, als er definitief een eind is gekomen aan de crisis rondom Cuba. Een Russisch vliegtuig, dat van Brazilië op weg wat naar Cuba, heeft geen toestemming ge kregen om te Port of Spain (Trinidad) een tussenlanding te maken. De New Yorkse beurs maakte gisteren een krachtig herstel door na de grote verliezen van vorige week. Er werd gewonnen dan verloren was Vakantiepropa- ganda voor juni De stichting „Recreatie" wil een grote campagne voeren om de maand juni by het publiek populair te maken als vakan tiemaand. De heer J. Swart, die hierover op de gisteravond op het eiland Vlieland be gonnen Waddenconferentie mededelingen deed, verklaarde zeer teleurgesteld te zün over de medewerking van de direct be langhebbenden by deze actie. Met de Horeca-seizoen bedryven, waarvoor het een groot economisch belang is wat meer spreiding te krügen in het seizoen, bleken weinig of niets over te hebben voor de door de stichting te voeren pagne. Honderden brieven met het zoek de actie financieel te steunen bleven onbeantwoord. Men besteedde ruim f600 aan port en ontving tot nu toe f 900 de Horecabedryven als bydrage in deze actie, die meer dan een ton gaat kosten. De premier van Zanzibar. Mohammed Shamte Hamadi, voor een werkbezoek it Nederland, heeft vandaag een bezoek ge bracht aan het Kon. Instituut voor dc tropen om zich een inzicht te vormen van de activiteiten ten Afrikaanse landen. De Sowjetunie heeft zaterdag twee kernproeven genomen, grote hoogte. 1VOG staat de wereld beduusd bij de totale verandering, die er thans in de intevnarionale toestand is gekomen. He laas is in de mees'e commentaren weinig gebleken van een naar boven gerichte dankbaariie'd B~sp'egel'ngen en gissin gen zijn er des te meer. En inderdaad Hgt thans rog veel in raad*-e'en, waarvan de op'oss'ng zal zijn aan de nu komen de tijd. De verandering is ook wel diep ingrij pend en de gevolgen zouden wel nauwe lijks overzienbaar kunnen zijn. Velko- men is de overgave van Chroesjtsjef zeker niet geweest, ook n'et voor wat be treft zijn 'nvloed in het Amerikaanse halfrond. Wat hij behouden heeft is dat zijn ledenop Castro in Cuba aan de macht blijft. Had Chroesjtsjef niet alsnog ijlings het besluit genomen zijn kernwapens uit Cu ba terug te trekken, er was vermoedelijk een Amerikaanse invasie gekomen, die dan tevens he* einde van Castro's bewind had betekend. Diens politieke leven is al thans voor het ogenbl'k gered. In ondersche'dene commentaren Is Chroesjtsjef bedachtzaamhe'd geprezen. Inderdaad, had hij het hoofd verloren, een ramp zou z'ch hebben voltrokken. Maar de bedachtzaamheid op beslissen de moment behoort evengoed tot zijn ka- rak'erstruc*uur als zijn nogen, telkens op- n'euw, te zien hoever hij gaan kan. Hij heef* nu eenmaal een sterke mate van gri'llghe'd en bulitrheid over zich. Wellicht pas veel later zullen wij ver nemen. hoe dit alles binnen het Russi sche Kremlin is verwerkt. Waren er daar in de afgelopen dagen misschien twee stromingen, die zich om beurten hebben doen ge'den? Eerst een agressieve, aan wie dan de atoomwapens op Cuba te wlj*en zouden zijn cn daarna een meer gereserveerde, die haar kans kreeg, toen tegen de verwach*ingen in. Kennedy zo vastberaden bleek? Zo Ja. tot welke van beide stromingen behoorde Chroesjtsjef zelf? Is zijn positfe binnen het Kremlin verzwakt of iu'st versterkt? Onder het Russische volk heeft hij zich thans laten rondbazuinen als de vredesengel, iets wat hem toch zekere verplichtingen oplegt. En dan zijn betrekkingen tot de macht hebbers In het Rode China. Daar zal men van zijn omzwaai hebben kennis genomen met een niet meer te verheimelijken wre vel. Buiten de te verwaarlozen steun van Albanië staat China in het conflict met India toch reeds alleen. En intussen ma ken steeds meer staten zich op om Nehroe hulp te b'eden, daarbij kolen vuur sta pelend op diens tot dusver zo neutrale hoofd. Wil Chroesjtsjef nog iets van Nehroe's neutraliteit redden, dan zal hij zich ook daar van Inmenging moeten onthouden. Trouwens, zijn genegenheid tot Mao Tse Toeng van China is al kil en n'et van een aard dat hij, op dit punt althans, met zichzelf moeite zal hebben. Crita) Prinses Beatrix verlaat een zo genaamde Boeddlia-Stoepa tij dens een bezoek aan de ruïnes van Taxila, in Pakistan. Mevr. Roosevelt ernstig ziek Mevrouw Eleanor Roosevelt, echtge note van de bekende ex-president der Verenigde Staten, is ernstig ziek. Zy heeft in het ziekenhuis een behandeling ondergaan, die evenwel, aldus het me disch bulletin dat over haar toestand werd uitgegeven, niet het gewenste re sultaat heeft opgeleverd. Ait Ali Ahmed, een moslim die ting heeft gehad in de Franse Natonale Vexgaderng, is gisteren doodgeschoten De Amsterdamse politiehondengeleider P. Kok is gistermiddag door een bouvier in zijn borst gebeten. Een bewoner van de Boerhaav.eslraat had de hondenbrigade gebeld eens te komen kyken omdat zijn hond zo kwaadaardig deed. De heer Kok was nauweiyks binnen gelaten toen de bouvier hem besprong en een beet toebracht. Hy kreeg het dier niettemin spoedig in bedwang en heeft het ter observatie naar het asiel over gebracht In het ziekenhuis heeft hy daarop zün wond laten behandelen. Vandaag is hy gevaccineerd. De Franse minister van binnenland se zaken, Roger Frey, heeft gisteren verklaard, dat „de generaal natuur lijk in functie blijft". Hij zei, dat pre sident De Gaulle volkomen tevreden is over het resultaat van de zondag gehouden volksstemming, waarin der tien miljoen Fransen zijn plan goed keurden om voortaan het staatshoofd rechtstreeks door het volk te laten kiezen- men in het referendum, maar met de steun van ruim dertien vam de eenen twintig miljoen deelnemers aan de stemming voor generaal De Gaulles constitutionele hervorming is de kwes tie van het hernieuwd vertrouwen van het volk in zyn leiding tot zijn volle tevredenheid opgelost", aldus minister Frey. Uit de volledige resultaten van de stemming in Frankrijk en in de vier overzeese departementen (Guadeloupe. Frans Guyana. Martinique en Reunion) blijkt, dot van de ruim achtentwintig miljoen stemgerechtigde n ruim een kwart is thuis gebleven of een ongeldi ge stem heeft uitgebracht. Van de gel dige stemmen luidde 62.1 procent „ja" en 37.9 procent ,,/neen". Gerekend naar het totaal aantal stemgerechtigden vorm den de ja-stemmers 46.5 procent en de neen-sbemmens 28.4 procent De tegenstanders van De Gaulle de leiders van de oude politieke party- en van links tot rechts leiden uit de uitslagen af. dat de invloed van de pre sident enigszins is getaand. Zy hopen, dott deze ontwikkeling zich zal voortzet ten by de op 18 en 25 november te hou den verkiezingen voor een nieuwe Na tionale Vergadering. Gaullistische kandidaten zouden graag zien, dat de president hen rechtstreeks steunt, maar diens naaste politieke raad gevers hebben dit sterk afgeraden om dat als de verkiezingsuitslagen voor hem teleurstellend zouden zyn, de positie van het staatshoofd extra moeilijk zou worden. I?EN zwakke rug van hoge luchtdruk trok maandagavond in een snel tem po over ons land en werd gevolgd door het frontensysteem van een depressie bij IJsland. Dit bracht tijdelijk regenterwijl op de nadering ervan de wind aanwak kerde uit richtingen tussen ztiid en zuid west. Achter het frontenstelsel stroomt polaire lucht, waarin enkele buien voor. komen, naar Nederland. Een deel van de IJslandse depresste, dat het zeegebied ten westen van de Britse eilanden zware stormen bracht, beweegt naar het noordelijke deel van de Noordzee In verband hiermee moet er ook in ons land rekening worden gehou den met veel wind uit het westen. De middagtemperaturen zullen morgen onge veer gelijk zijn aan die van vandaag. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Wisselend bewolkt met enkele buien. Krachtige tot stormachtige westeiyke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen. ZON EN MAAN Woensdag 31 oktober: zon op 7.31, onder 17.15; maan op: 10.14, onder 19.10. 4 november: eerste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 31 Oktober: 4.37 v.m.; 16.48 i Tendens dalend HET WEER CS EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur D. Helder Ypenburg Eelde In Siebengewald (gem. Bergen, Lim burg) is een nieuw geval van mond- en klauwzeer geconstateerd op de boerderij van de familie Willems. Er moesten 35 varkens worden afgemaakt. Dit is het tweede geval van mond- cn klauwzeer dat zich sinds vorige week hier heeft voorgedaan. Benoemd tot vice-president van ''e echtbank te Breda: mr. C. A. A. M. van der Kroon, rechter aldaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1