Jlicumc £rihsri)e (Courant Weer jongen overleden aan hondsdolheid Scheepsramp voor Noorse kust; meer dan 40 doden Indiërs onder de voet gelopen WIE Jongen beet meisje MAANDAG 22 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 81441. KL ACHTEND IE NST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58938. w Drieënveertigste jaargang no. 12612 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stoatoastttt h ohf Urnen tert ia Ugljcaspotf speelde de EERSTE VIOOL Zie pagina 5 Iteitws in gopslag een w> Vanmorgen moest wor den aangenomen, dat meer dan veertig personen het teven hebben verloren bij een scheepsramp, die zich gisteravond ten noordoos ten van Trondheim heeft afgespeeld. Enkele red dingboten van het Noorse passagiersschip St. Svit- hiin hebben op het eiland Nbrdoeya overlevenden aan land gebracht. Het schip moet op de rotsen wjn gelopen. Een grote overmacht van Chinese troepen heeft de Indiase voorposten op tenminste drie plaatsen in het omstreden grensgebied onder de voet gelopen. De Chinezen zouden zes kilo meter verder op India's grondgebied zijn doorge drongen en pogingen on dernemen het Indiase vliegveld Choeshoel in handen te krijgen. India zou van plan zijn wapens te vragen aan Engeland en de VS. In Washington heerst enige opwinding na de on verwachte beslissing van president Kennedy onmid dellijk terug te keren van een verkiezingscampagne. Verondersteld wordt, dat de VS op het punt staan een sensationele stap te doen in de Cubaanse crisis. De afgelopen dagen zijn Amerikaanse vloot- en luchtstrijdkrachten gecon centreerd in het Caribische gebied. De Sowjetunie zal het Duitse vraagstuk voorleg gen aan de Verenigde Na ties, wanneer de bespre kingen met de Ver. Staten na de verkiezingen voor het Amerikaanse congres op 6 november geen resul taat zullen opleveren. Dit heeft premier Chroesjtsjef gezegd in een gesprek met het Belgische parle mentslid Scheyven. Volgenfe de Amerikaanse atoomgeleerde dr. Ralph Lapp zijn verscheidene met kernbommen geladen vliegtuigen in de loop van de laatste jaren neerge stort Tot nu toe is alles goed afgelopen, hoewel dikwijls het ergste wordt De diensten van de KLM op Biak zullen dras tisch worden beperkt en het is niet uitgesloten, dat de lijn tegen het eind van dit jaar zal worden opge heven. Waarschijnlijk zal de Kroondudf. tot 1 mei '63 de verbindingen in Nieuw- Guinea zelf blijven onder houden. De Pers Djalal Abdoh heeft de benoeming tot VN-administrateur voor Nieuw-Guinea offi cieel aanvaard. Een zestienjarige jon gen is zaterdag in een Am sterdams ziekenhui s aan hondsdolheid overleden. Het is het tweede slacht offer in de hoofdstad. De jongen is maar enkele da- gene ziek geweest. De po litie onderzoekt nog steeds de juistheid van het ver haal over de kleine witte hond, die de veroorzaker van de hondsdolheid zou kunnen zijn. Met uitzondering van premier De Quay en de staatssecretarissen De Jong en Jansen hebben alle KVP-be winds li eden zich bereid verklaard kan didaat te zijn voor de Tweede-Kamerverkiezin gen van volgend jaar. Prinses Beatrix is i Teheran, de Perzische hoofdstad, ontvangen door keizerin Farah. De foto toont de Keizerin en de Prinses in gesprek. (Verslag op pag. 7 Het tweede slachtoffer van honds dolheid is zaterdagmorgen in het Wilhelmina-gasthuis overleden. Het is een zestienjarige jongeman, die vierentwintig uur tevoren het zie kenhuis was binnengebracht. De jongen zou hersenvliesontsteking hebben en werd daarom in het zie kenhuis opgenomen op aanraden van zijn huisarts. In het ziekenhuis werd echter hondsdolheid geconsta teerd. De jongen was enige weken voor zijn ziekte gebeten. De eerste die aan deze besmettelijke ziekte ten offer viel was de driejarige Adrie Regthuizen. Zoals bekend werd dit jongetje door het beruchte „witte hondje" gebeten. Het Rijksserum instituut maakte gisteravond bekend, dat de kat, die Vliegtuig van de Prins maakte tussenlanding Het vliegtuig waarmee prins Bernhard van Cadiz naar Parijs reisde, heeft za terdag in Madrid een tussenlanding ge maakt omdat de chauffeur van de Prins, de heer Verkade, plotseling ziek is ge worden. Artsen op het vliegveld Baraja ver klaarden dat de heer Verkade aan an gina leed. Hij is in een ziekenhuis in Madrid opgenomen. De Prins zette korte tijd later zijn vlucht naar Parijs voort. Hij heeft drie dagen in Zuid-Spanje gejaagd. De Indiase minister van oliewin ning en mijnbouw, K. D. Malaviya, heeft verklaard dat hij op reis gaat om in de Sowjetunie, Roemenië en Italië hulp voor het onderzoek naar olie te zoeken en dat hij in Polen machines voor steenko- lenwinning hoopt te vinden. 0 De minister van financiën van Iran. Behnia, heeft verklaard dat zijn land zal aandringen op hogere inkomsten uit de oliewinning door het consortium dat de zuidelijke olievelden exploiteert r het Noorse schip Sanct Svithun (2172 ton), dat bij de Vikna-eilanden, voor de kust van midden-Noorwegen, wordt vermist. Van het schip konden 47 opvarenden met reddingsboten de kust bereiken, zodat er nog naar 35 wordt gezocht. Er zijn namelijk ook 8 lijken geborgen. Aanvankelijk was de Sanct Svithun aan de grond gelopen, maar later meldde het schip, dat het op eigen kracht vlot was gekomen doch een lek had. Sedertdien heeft men niets meer van het schip, dat in een in kracht toenemende zuidwester storm moet drijven, vernomen. De ramp heeft zich gisteravond vol trokken. Om kwart over twee vannacht meldde de vuurtoren van Nordoeya, dat een der reddingsboten veilig de wal had bereikt en dat alle vijftien inzitten den in goede welstand waren. Een half uur later bereikte een tweede boot, met acht personen, de kust. Intussen was al van alle kanten hulp naar de plaats van de ramp onderweg. Nog meer schepen voeren uit om bU het reddingswerk hulp te verlenen toen de melding kwam, dat drie boten waren neergelaten en dat allen het schip zou den verlaten. Het slechte zicht en de zware zeeën maakten het echter zo goed als onmogelijk om doeltreffende steun te verschaffen. De havenmeester van Roervik. die het reddingswerk coördineert, deelde mee, Grote Chinese overmacht De pogingen van India, de commu nistische Chinese troepen van zijn grondgebied te verdrijven, hebben zaterdag geleid tot grootscheepse Chi nese aanvallen op Indiase posten in het grensgebied tussen beide landen. Indische soldaten vechten thans op ten minste drie punten langs hun noord grens tegen een overweldigend grote Chinese overmacht, terwijl hun lei ders beloofd hebben, het verloren grondgebied te zullen heroveren. Toen de Chinese troepen zich golf na golf op de Indische voorposten stortten, werden deze letterlijk onder de voet gelopen. De Chinezen zouden onge veer zes kilometer verder op Indisch gebied zijn doorgedrongen. Zij heb ben ook een Indische helikopter, die gewonden moest vervoeren, neerge schoten. De strijd woedt in het noordoostelijke grensgebied en op twee plaatsen in La- dakh in het noordwesten. Waarnemers achten het mogelijk, dat de Chinezen het vliegveld Choeshoel bij de Pangong- meren in handen proberen te krijgen. Dit is het enige Indische vliegveld ach ter de Karakoroem, dat de bevoorra ding van de Indische troepen in het omstreden gebied mogelijk maakt. Het Crisis bij de AVRO Vijf topfunctionarissen dienen ontslag in T7IJF TOPFUNCTIONARISSEN van de A.V.R.O. hebben dit week- V einde hun ontslag aangeboden. Het zijn de heren Siebe van der Zee (hoofd televisie-sectie), Ger Lugtenburg (chef produktie en regie), Karei Prior (produktieleider gevarieerde programma's), W. van Brakel (chef programma organisatie) en J. Dubbelboer (chef algemene zaken). Verwacht wordt dat nog meer personeelsleden hun voorbeeld zullen volgen, als de moeilijkheden, waar het om gaat, niet spoedig worden *Aan het conflict ligt ten grondslag het reeds jaren bestaande streven van de televisie een zelfstandige plaats ten opzichte van de radio ui te nemen De grief van de televisie heus niet alleen bij de A.V.R.O. is dat mensen, die van huis uit in de radio-sector thuishoren, dikwijls het laatste woord in beeldschermzaken hebben. In het verleden loze malen tot verkeerde beslissingen hebben geleid^ i dit tal- (Zie ook pagina 7). verlies van dit vliegveld zou dan ook een zware slag zijn. Inmiddels heeft Nehroe verklaard, dat er geen reden voor alarm is en dat het verloren gebied heroverd zal worden. „Oorlog" Menon, de Indiase minister van de fensie, verklaarde dat India niet met de Chinezen wil onderhandelen op basis van overgave. „Wij sterven liever op onze voeten, dan dat we op onze knieën leven. Voor iedere Indiër, die door de Chinezen wordt gedood, zullen wij er meer van hen doden, want de Indische militairen zijn bijzonder geharde strij ders," aldus Menon. Hij verklaarde voorts, dat in een oorlog iedere boer op het land en iedere arbeider in de fa briek een frontsoldaat is en dat iedere corlog zijn keerzijden heeft, zijn goede en slechte dagen, waardoor het land op de proef zal worden gesteld. Hij werd luid toegejuicht, toen hij zei, dat er zal worden doorgevochten, wat er ook zal gebeuren, tot er een eind aan de agres sie is gemaakt. Verliezen Menon deelde ook mede. dat de ver liezen aan Indische zijde waarschijnlijk het viervoudige zijn van die der Chi nezen. „Wij zullen ons terugtrekken uit gebieden, die niet verdedigd kunnen worden, maar de strijd voortzetten, waar dit noodzakelijk is. We zullen echter geen troepen opofferen om ons gezicht te redden," zo zei Menon. Hij herinnerde er aam, dat de Chinezen gewoon naar het grensgebied kunnen rijden (door de aanleg van grote wegen), maar dat de Indische troepen zich door het onher bergzaam terrein moeten begeven en op uit de lucht zijn aangewezen. Hulp Gemeld wordt, dat India van plan is. Engeland en de Ver. Staten om de leve ring van wapens te vragen. Hoewel in Washington de Chinese opmars met be zorgdheid wordt gadegeslagen, heerst er de indruk, dat Peking slechts beperkte militaire doelen heeft, voor het ogenblik althans. Bovendien zo meent men In regeringskringen zal de naderende winter een eind maken aan verdere gro te operaties in het hoge bergland. dat de Sanct Svithun aanvankelijk verkeerde positie had opgegeven, zodat de te hulp gesnelde schepen moest worden medegedeeld, dat zij hun reddingspogin gen elders moesten uitoefenen. Het enige van het schip te bespeuren viel vannacht om twee uur een lichtbundel, die spoedig daarna verdween. Drama Geredde bemanningsleden vertelden, dat de Sanct Svithun niet onmiddellijk na het strijken van de boten was gezon ken. De elektriciteit was uitgevallen, zo dat niet precies gezegd kon worden hoe veel personen in staat zijn geweest zich In veiligheid te brengen. Men neemt dat het schip inmiddels geheel door de golven is verzwolgen, gezien het frit dat men nog steeds geen enkel spoor heeft kunnen vinden. Ander schip Men is e zesendertig uur na de aanvaring geslaagd de vlammen aan boord van het gestrande Noorse schip Boheme te blus sen. Het schip kwam zaterdag op de Mississippi in aanvaring met de sleep boot Bonnie die vier olieschuiten stroom opwaarts sleepte. Tot dusvemre zijn er twaalf slacht offers. de meesten zwaar verminkt, ge borgen terwijl er nog zeven opvaren den van het Noorse schip worden ver- De 13.500 ton metende Boheme trans porteerde een zeer brandbare lading die volgens een woordvoerder van de Andership Steamship Co. de eige naars van de Boheme nog geheel in tact zou zijn. De Amerikaanse kustwacht stelt onderzoek in naar de toedracht van ze aanvaring. Een woordvoerder noemde het nog te vroeg voor een schatting van de schade maar zij dat de voor- en achtersteven van het Noorse schip grote schade heb ben opgelopen. De machinekamer er bijgelegen bemanningsruimten hebben ook erg te lijden gehad van de brand. Drama in Zwagerveen Man doodt vrouw en dochtertje van vijftien jaar De 52-jarige betonwerker B. de B. te Zwagerveen heeft zaterdag zijn echtge note en zijn vijftienjarige dochter het leven gebracht. Een achtjarig z> tje wist te ontsnappen. Pas uren later ontdekte de politie welk drama zich in de Kerkstraat te Zwagerveen had afge speeld. Bij het uitbreken van de echtelijke twist was het zoontje naar de buren ge vlucht, die de dokter waarschuwden. Deze vond echter het huis verlaten. Toen de arts later op de dag nog eens ging kijken, vond hy nog niemand thuis, waarna hij de politie waarschuwde. In de kelder van het huis vond de politie de lijken van de vrouw en de dochter, die door messteken om het leven w gebracht. Op de vliering vond me man, die een poging had gedaan zichzelf van het leven te beroven. Aangenomen wordt dat de man heeft gehandeld in een vlaag van verstands verbijstering. Hij is vorig jaar drie maanden verpleegd geweest in de psy chiatrische inrichting te Franekar. Tijdens een kledingshow in Brussel heeft prinses Paola de verleiding niet kunnen weerstaan en is be zweken voor een luipaardmantel. Linksboven: „Dat is een heel bij zondere mantel". Rechtsboven: ,,En hoort dat hoedje er ook bij?" Linksonder: „Ziezo, mijn mantel uit en even die bontjas passen". Rechtsonder: „De jas zit heerlijk en de „coupeur vind hem geknipt voor me; Ik neem de mantel maar...." de vorige week aan de Amsterdamse Reijnier Vinkeleskade is gestorven, aan hondsdolheid is bezweken. Het dier was op 2 oktober in een ge vecht met een hond of een kat ern stig gewond geraakt. Het werd ge vonden door de twee kinderen uit het gezin, waartoe de kat behoorde Naar de mening van deskundigen is dit een ernstige complicatie in ver band met de bestrijding van de hondsdolheid. Enkele leden van het uit vier personen bestaande gezin, dat aan de Reijnier Vinkeleskade woont, zijn door de kat gebeten. Ze zijn thans onder medische behande ling. Het 14-jarige Amsterdamse meisje J. W. V. is zaterdags vond tijdens de drukt* Hondebeten voorkomen Op verzoek van de veeartsenij- kundige dienst laten wij hier enige aanwijzingen volgen, die, wanneer zij door het publiek worden opqevolad, naar de me ning van deze dienst het aantal hondebeten sterk zouden kunnen doen verminderen Sveel geen balspel met een hond rijd niet per fiets naast een op gewonden hond, wanneer hem dit te veel opwindt. Maak een hond niet plotseling wakker, pas op de moeder als u jonge hondjes oppakt en wees voorzichtig met zieke dieren. Leer kinderen goed met dieren omgaan en honden niet misbruiken of plagen. Haal een hond niet aan en laat hem niet schrikken, terwijl hij wordt gevoederd en haal geen voedsel bij hem weg. Vermiid het in een hondengevecht tussen beide te komen. Kom met uw gezicht niet te dicht bij een hond of kat ten einde wonden aan het gelaat te voorkomen. Trek niet met uw hond buiten de stad om ze daar uit te laten. Zeer verwerpelijk is dat sommige mensen zoals geble ken is met hun hond buiten de stad gaan en ze daar laten zwer ven. op het plein voor het Centraal station ir. Amsterdam door een onbekende man. circa 25 jaar, zonder enige aanleiding in de rug van haar rechtertiand gebeten. Zij liep twee kleine wondjes op en heeft zich uit voorzorg onder doktersbehande ling gesteld De Amsterdamse politie zet intussen haar speurtocht naar het ..witte hondje" voort Zaterdagavond vervoegde zich op het politiebureau Warmoesstraat in Amster dam een man die vertelde dat hij in een café in de binnenstad, waar hij zojuist vandaan kwam, een verhaal over een hondje had gehoord, dat wel eens be trekking kon hebben op het bewuste „witte hondje". De politie kreeg van de caféhouder en enkele bezoeekrs een ge lijkluidend verhaal te honen. Op vrijdag 31 augustus waren deze mensen in het café aanwezig toen zich die middag de zeeman J. S. binnenkwam Hij had een hond aan een touwtje bij zich. Het beest deed „erg druk" en beet naat iedereen volgens getuigenverkla ringen. De zeeman vertelde dat hij dit hondje met nog twee andere exem plaren uit Iran had meegenomen en klandestien Nederland had bin nengesmokkeld. Eén van de hond jes had hij in een Franse haven plaats laten afmaken omdat het „zo erg beet". De veearts daar. die het dier had onderzocht verklaarde toen, dat het hondsdol was. De twee overige honden had hij mee naar Nederland genomen. Inmid dels was het hondje zo lastig ge worden, volgens getuige, dat men hem verzocht het café te verlaten, hetgeen de zeeman dan ook deed. Ruim anderhalve maand later op 19 otkober bezocht de zeeman het café weer. maar nu zonder hond. Het hondje was hU. zo vertelde hü de nieuwsgierige aanwezigen, nog die zelfde dag. op 31 augustus, kwijt ge raakt. Op de opmerking, dat zijn hondje wel eens het door de politie gezochte dolle hondje kon zijn. omdat hte beant woordde aan het opgegeven signalement, antwoordde de zeeman, dat hij niet naar de politie zou gaan. Hij wUde geen last krijgen. Ook zijn kapitein wilde hij door de hondensmokkel niet in moeilijk heden brengen. De politie weet inmid dels het adres van de zeeman, doch hij kon niet worden gehoord, omdat hij juist zaterdag met zijn schip uit Botterdam naar zee is vertrokken. Ook in Den Haag en Groningen wor den nu preventieve maatregelen geno men met het oog op de hondsdolheid. Ook de Hagenaars zullen him honden aan de liji moeten houden. En hier zal eveneens een brigade .jhondenmeppers" loslopende honden vangen. (Zie vervolg op pag. 6) ..Als ik mijn levn zou mogen overdoen, dan zou ik mijn zakgeld van vorige maand toch niet naar de spaarbank hebben gebracht". gestegen. Het hogedrukgebied, dat zich zaterdag boven de Britse eilanden be vond, breidde zich in verband hiermede tot over ae Balkan uit. Hoewel het boven de Noordzee nu iets in betekenis af. neemt, vertoont het nog een vrij grote stabiliteit. Er komt dan ook weinig ver. andering in het thans heersende weer. De wind blijft oostelijk tot zuidoostelijk en de aanvoer van continentale lucht gaat door. 's Nachts vindt een sterke uitstraling plaats, die hier en daar leidt Stationair tot vorming van ochtendmist. Deze lost enkele uren na zonsopgang op en daar na verkrijgt het weer in het gehele land een overwegend zonnig karaktera Regen is er de eerstkomende dagen niet HET WEER IN te verwachten. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Droog weer met in de nacht en ochtend hier en daar mist of lage wolken. Ove rigens weinig bewolking. Zwakke tot ma tige oostelijke tot zuidoostelijke wind. Konde nacht, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. (Opgemaakt om 11.15 uur). v?iw ZON EN MAAN Dinsdag 23 oktober: zon op 7.17 onder Twer 17.31; maan op 7.15, onder 16.11. f'nd' 28 okt. nieuwe maan. EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur emper. Station cesteldb iz SE Hh Suikerprijs een cent omhoog Met ingang van vandaag gaat voor de suiker van de oogst 1962 de door de mi nister van landbouw en visserij eerder vastgestelde af-fabrieksprüs van f 62,20 per 100 kilogram (exclusief accijns en omzetbelasting) in werking, nu de ge garandeerde hoeveelheid van de oogst 1961 is geruimd. Dit resulteert in de reeds aangekondigde verhoging van de consu mentenprijs voor suiker met 1 cent per kilo. -indstt! 21 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1