Broodprijs eigenmachtig met een cent verhoogd Commentaar Jlieumc gtihsctfe Gtmiraiil Fatale tocht van hondje nagegaan Rechter: „Dronkenschap is ziekte" Bakkers zijn het wachten meer dan moe Na drie maanden gered! Reacties Opnieuw Amerikaans maanschot mislukt Adempauze in crisis om Berlijn VRIJDAG 19 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Staiitvasticlr U gfiefcttvea tngn hert io UffjcospotT Drieënveertigste jaargang no. 12610 GROENEN iverd AL TE GRIJS Zie pagina 9 ui Vieuws één oogopslag De bakkers in de grote steden hebben eigen machtig besloten. de broodprijs met één cent te verhogen. Hoewel niets bekend is geworden van het gesprek, dat president Kennedy heeft gevoerd met de Rus sische minister Gromyko. is de algemene indruk, dat in de kwestie-Berlijn voorlopig een adempauze zal intreden en dat er geen tekenen zijn, welke wij zen op een Russisch ulti matum. Na een wilde achtervol ging heeft de politie in New York een Tsjechische diplomaat gearresteerd- Vermoed wordt, dat de man zijn vrouw om het leven heeft gebracht. Bij zijn arrestatie schoot de Tsjech zich door 't hoofd Hij is zwaar gewond in een ziekenhuis opgenomen. De gisteren in de V.S. gelanceei'de Ranger V zal de maan op een afstand van 480 kilometer voor bijschieten. Het contact met de satelliet is verbro ken als gevolg van het feit, dat acht uur na de lancering de instrumen ten, die de enrgie van de zon moeten betrekken, op hielden te werken. Minister Toxopeus voelt niets voor de gedachte aan de lagere en de mid delbare ambtenaren een uitkering ineens te ver strekken bij wijze van compensatie voor het ont breken van winstdelings- regelingcn zoals het be drijfsleven die kent. Wel zal binnenkort worden gesproken over de nabere- kening van de z.g. trend, waarop de salarisverho ging voor de ambtenaren per 1 januari is gebaseerd. Minister Cals heeft zich gisteren bij de opening van de nieuwe sociëteit van S.S.R. in Rotterdam gekeerd tegen de excessen zoals die bij te ontgroe ning ook dit jaar weer zijn (Van onze sociaal-economische redactie) OlNDS maandag hebben de bakkers in een aantal grote plaatsen van ons land de broodprijs eigenmatig met een cent per brood verhoogd. Dit is het geval in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. In andere plaatsen, zo als Utrecht, zijn tot nog toe alleen de grote broodfabrieken tot prijsverho ging overgegaan. De grote bedrijven blijken veelal nog moeilijker uit te kunnen met hun kosten dan de kleinere broodbakkerijen. De bakkerijen lopen hiermee vooruit op een toestemming van minister De Pous tot broodprijsverhoging, waarover aanstaande maandag nog een gesprek tus sen de minister en een vertegenwoordiging van de Nederlandse Bakkerij stichting moet plaats hebben. Aan de minister is reeds om toe stemming gevraagd de broodprijs met twee cent te verhogen, alleen al op grond van de gestegen grond stof fenprij zen. Daarbij hebben de bakkers echter ook rekening gehou den met het deel van de kostenstij ging waarvoor bij een vorig gesprek met de minister een prijsstijging ge weigerd is. Het eigenmachtig optreden van de bakkerijen, wat betreft de broodprijs, lijkt op een ernstige mate van ondermij ning van het regerlngsgezag. Bij de bak kers is men zich hiervan bewust, i men staat op het standpunt dat de minis ter het hier zelf naar gemaakt heeft. Als er reden is tot prijsstijging geeft de minister maar zeer traag en veelal in te geringe mate toestemming. Moeten de prijzen omlaag dan gaat alles ineens veel sneller in zijn werk. Bovendien zijn in het verleden bij eigenmachtige prijsverhogingen door de bakkers slechts in twee gevallen proces sen-verbaal opgemaakt, namelijk ander half jaar geleden in Alphen a.d. Rijn en Zwolle. Het wonderlijke deed zich hierbii voor dat bakkers in Zwolle een proces verbaal kregen voor prijzen die altijd nog vier cent lager waren dan in het naburige Meppel, waar echter niet werd ingegrepen. Bovendien heeft de minister van nomische zaken in 1959 tegenover het bakkersbedrijf verklaard dat zijn prijzen- beleid niet zonder meer van toepassing zou zijn voor het bakkersbedrijf. Deze bedrijfstak zou boven het prijsbeleid den uitgetild, maar in de praktijk de afgelopen drie jaar is hiervan i bitter weing gebleken zo menen de bak kers. Ook is het gebeurd dat de meelfabrie ken onder druk van de minister hun prijzen verlaagden maar dit bleek dan achteraf maar van korte duur te zijn De bakkers waren dan weer een poosje afgescheept maar inmiddels ook weer het kind van de rekenong geworden. In de bakkerij zijn de regering niet alleen de prijzen maar ook de lonen uit de hand gelopen. Over die lonen heeft de looncommissie van de Stich ting van de Arbeid deze week met partijen in het bakkersbedrijf gespro ken. De looncommissie heeft de wen sen van de werknemers in het bak kersbedrijf teruggebracht tot de vol gende desiderata: 0 de werktijd mag niet ineens tot 45 uur per week worden verkort, tot april 1963 mag het 46 uur per week worden en na april 45 uur. 0 de gevraagde 50 procent toeslag op zaterdag zal verminderd dienen te worden tot 25 procent alle loonsverhogingen en aanpassin gen van de pensioenpremie zullen uit de produktiviteit gefinancierd moe ten worden. Maar ook dan nog, zo verklaarde men ons uit de kring van het bak kersbedrijf, zal de broodprijs in to taal met tenminste drie cent per brood omhoog moeten. 0 De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen heeft de minister van eco nomische zaken telegrafisch verzocht maatregelen te nemen tegen het eigen machtig verhogen van de verkoopsprijs van brood door de bakkers. Deze lopen daarmede vooruit op de ten deze nog te nemen beslissing van overheidswege, zo verklaart het hoofdbestuur. 0 Desgevraagd deelde de woordvoer der van het ministerie van economische zaken vanmorgen mede dat de prijsver hoging maandag ter sprake komt tijdens het overleg tussen de minister en de bak kerij. De woordvoerder zei dat er geen prijsbeschikking voor brood bestaat, zo dat de bakkers niet in overtreding zijn. Wel is er een afspraak dat zonder voor overleg gein prijzen worden verhoogd. Deze afspraak is dus geschonden, aldus de woordvoerder. Die maanden heboeu zevenueu opvarenden van een vissersboot van de Tonga-eilanden, die hun scheepje hadden verspeeld, door gebracht op 't wrak van een Ja. panse treiler. De pissersboot was in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan op een rif gelopen en in stukken gesla. I gen. De schipbreu kelingen troffen op hetzelfde rif de omgekeerde trei. 'er aan. Ze brachten SOS.tekens aan, in ie hoop te worden i gered. Vijf van hen overleefden de el- lende niet. Eindelijk, na drie maanden, kwam een Austra- liscli vliegtuig hen oppikken. Boven een van de overleven, den bij het uitstapt pen van het red- dingsvliegtuig. Aan de hand van de verklaringen van talloze getuigen hebben de stanties, die betrokken zijn bij het onderzoek naar en de bestrijding van de hondsdolheid in Amsterdam, een vrijwel volledig beeld gekregen van de fatale tocht van het witte hondje, dat deze gevaarlijke ziekte in de hoofdstad heeft gebracht. Het eerst is het dier gesignaleerd op 27 juli, 's morgens tegen half ne gen, in de Reguliersdwarsstraat ach ter het gebouw van een verzekerings maatschappij. Het glipte gelijk met drie personeelsleden door de achter deur naar binnen en liep precies in de armen van de nachtportier, die prompt door de hond werd gebeten. Deze nachtportier is inmiddels donder dag opgespoord en hem is aangera den zich onder behandeling te stellen. Het beest werd de deur uit geschopt ging op een hoop zand aan de kant van de Herengracht zitten. Enige be ambten trokken zich het lot van het zielig uitziende dier aan en haalden het naai- binnen. Een der beambten bond het een touw om de nek om het gemakkelijker te kunnen vervoeren. Maar tot dit laatste kwam het niet want de beambte (ook hij is nu op- De start t_.. B-rcJcet, met Ranger V «eus, verliep gisteren gelukkiger ton het verdere verloop Radiofoto Ranger V zal doel niet bereiken Opnieuw is een Amerikaans schot op de maan mislukt. De met veel tam tam aangekondigde lancering van de Ranger V had gisteren plaats, maar na korte tijd bleek, dat de ruimtecabine de maan niet zal bereiken, doch dit hemellichaam op ongeveer 480 kilo meter aistand zal passeren. Ook bleek al spoedig, dat de apparatuur voor het gebruik van zonne-energie voor de zen der niet goed functioneert. Hierdoor is het contact met de Ranger V ver broken. De batterij in het ruimtevaar tuig was na aclit uur en 44 minuten uitgeput Daarna had de zon voor energie moeten zorgen. De plannen waren zo mooi. Het was de bedoeling, dat de Ranger V op een at. stand van ongeveer vierduizend kilo meter van de maan televisiebeelden van het maanoppervlak zou gaan uitzenden. Op een afstand van 25 km van de maan zou een deel van de instrumenten worden afgestoten om met behulp van een rem- raket „zacht" op de maan te lander». Deze instrumenten zouden gedurende twee weken gegevens over eventuele maanbevingen naar de aarde moeten zenden. De Ranger zelf zou met een snelheid van 9000 km per uur op de maan te pletter slaan Geen van de voorgenomen onderzoe-, kingen kan nu voortgang vinden. Het ls nu de derde maal. dat een dergelijk schot op de maan is mislukt. De eerste maal werd de maan op grote afstand gepasseerd, de tweede maal sloeg de ca bine te pletter op de achterkant van de maan, zodat geen gegevens konden wor den doorgeseind. De volgende periode, die geschikt is voor een maanschot, valt in het mid den van november De Amerikanen zullen daarvan geen gebruik maken. Hun program is echter nog niet uitge put. Voor het volgend jaar zullen vier ruimtecabines, uitgerust met tv-appa- ratuur. voor een tocht naar de maan gereed zijn. gespoord) werd in de hand gebeten en nadat het dier ook Jjet touw had door gebeten nam het weer de vlucht. Vervolgens werd de ongeluksbren ger om kwart over negen op het Ko ningsplein gesignaleerd, waar het mid den op de rijweg bleef zitten. Een vrachitautochauffeur kon daardoor niet optrekken en verzocht een passerende dame het beest weg te nemen. Zij vol deed aan het verzoek en- werd in de hand gebeten. Deze dame had zich het begin van deze week ail bij GG en GD gemeld. Daarna vertoonde het diier zich op de Westermarkt. waar een moeder met kind en een jongen volgens getuigen moeten zijn gebeten. Maar deze drie personen hebben zich tot nog toe niet gemeld Vanaf dit punt was de verdere tocht van de hond al hekend. Maar men wist nog niet of hij ook op de Egelantiers- gracht en op het aarlemmarplein enke le kinderen (wier identiteit eveneens nog onbekend is) en een hond moet hebben gebeten. De volgende ochtend heeft de hond in de Marnixgtraat de 3-jarige Arie E de beet toegebracht waaraan het jongetje op 8 september aan hondsdolheid is overleden. Nadat het beest, dat volgens alle ge tuigen soms bewegingloos bleef zitten en dan weer plotseling als een dolle ging rennen en iedereen aanviel, in de Kartihuizerstraat nog een moeder met kind had gebeten, is het door de politie gevangen en in het asyl afgemaakt. (Advertentie) KLAASSENS' KLEDING KLASSE KLEDING Breestraat 114 b LANDBANK DOET BOD OP BRITANNIA De Landbank doet na overleg met het bestuur een bod van 100% op de aan delen van N.V. Grand Hotel Britannia te Vlissingen, waarvan de grote aandeel houders: de gemeente, Heinekens Brou werijen Nederland en de Koninklijke Mij. De Schelde zich bereid hebben ver klaard dit bod te aanvaarden, doch de verkoop door de gemeente kan pas ge schieden na het fiat van de raad en de provincie Zeeland. Het bod past in de recreatieplannen voor het Delta-gebied. De exploitatie zal op de gebruikelijke wyze voortgaan. oor 1 januari nieuwe cao metaalindustrie In de eerste bespreking over de ver nieuwing van de collectieve arbeids overeenkomst voor de metaalindustrie in de Vakraad is, van de zijde van de werkgevers bereidheid uitgesproken om te onderhandelen. Er zal van beide kan ten naar worden gestreefd de onderhan delingen tijdig voor 1 januari te be ëindigen. Te dien einde is een aantal data voor bijeenkomsten van de Vak- raad vastgesteld. De eerste van die bij eenkomsten zal begin november worden gehouden, wanneer meer bekend kan zijn over het advies dat de Sociaal- economische raad thans voorbereid over de begrenzing van de loonkostenstijging. Zoals bekend zijn de standpunten van werkgevers en werknemers op dit punt verdeeld. Het is duidelijk, dat de Sowjetunie streeft naar onderhandelingen over Ber lijn, welk doel zij daar dan ook mee voor ogen heeft. Daaruit kan worden gecon cludeerd, dat in Berlijn zelf voorlopig een adempauze zal intreden. Er is dan ook reeds een einde gekomen aan de pessimistische voorspellingen. Het meest typerend is wel de verkla ring van Willy Brandt, burgemeester van West-Berlijn, nL dat inzake Berlijn een rustperiode zal intreden. Brandt is van oordeel, dat een nieuwe onderhande lingsfase is aangebroken, die gisteren is ingeleid door de besprekingen tussen pre sident Kennedy en Gromyko, de Russi sche minister van buitenlandse zaken. Gromyko weigerde gisteren taar te leveren op het gesprek, dat hij met Kennedy had gevoerd. Het was nut tig geweest, zei de Rus, die weigerd® te zeggen of premier Chroesjtsjef inderdaad van plan ls, naar de Verenigde Staten to komen ter bijwoning van een deel van de zitting van de algemene vergadering van de Ver. Naties en om een bezoek aan president Kennedy te brengen. Later confereerde Gromyko nog langdurig met Rusk, zijn Amerikaanse collega. Tijdens dit „werkdiner" is uitsluitend over Ber lijn gesproken. Er kwam geen wijziging in de beide standpunten en er was (vol gens een Amerikaanse woordvoerder) geen enkele waarneembare vordering ge maakt in de richting van een oplossing. In Washington acht men het niet uit gesloten, dat Chroesjtsjef als hij In derdaad naar New York reist een ac tie in de Verenigde Naties zal ontketenen om zijn zin te krijgen met betrekking tot de positie van de westelijke mogendhe den in West-Berlijn. Wat Kennedy betreft: deze zou Gro myko duidelijk te verstaan hebben ge geven, dat de eis van Chroesjtsjef, de Westerse troepen uit Berlijn terug te trekken, onaanvaardbaar is. De Weste lijke mogendheden zijn het geheel met elkaar eens, dat West-Berlijn en de ci viele bevoorradingskanalen naar de stad tegen elke communistische actie be schermd dienen te worden. TNEZE WEEK zijn we opnieuw met onze aandacht geplaatst voor de proble men van het moderne verkeer. Verkeer is noodzakelijk, maar hoe komen we aan een verkeer dat aan de eisen van veilig heid voldoet? Aan de ene kant moeten we de openbare weg delen met steeds meer mensen die daar allen evenzeer recht op hebben als wij. Aan de andere kant geeft het hedendaagse vervoermiddel een macht die in feite onvoorstelbaar heten mag. We zijn gewoon om te zeggen, dat het verkeer zijn slachtoffers vergt. Door het zo uit te drukken maken we het verkeer tot een anonieme, een naamloze zaak. Eigenlijk is dat niet helemaal eerlijk. Want het verkeer zijn wij allen, en allen ook hebben wij voor de wijze waarop dat verkeer zich voltrekt, onze verantwoor delijkheid. Waarop het aankomt, is. dat bij het verkeer altijd mensen betrokken zijn. Het zijn mensen die zich op straat bevinden. Het zijn mensen die er zich voortspoeden. Het zijn ook mensen die als slachtoffer vallen. En men behoort zich af te vragen, of van velen van wie we zeggen dat zij gevallen zijn als lachtoffer van het verkeer in wezen niet geldt, dat zij zijn gevallen door gebrek aan verant woordelijkheidsbesef bij anderen. Gejaagdheid is een wezenskenmerk van onze tijd geworden. Slaaf zijn we van de tijd die ons altijd weer stuwt en opdrijft. Veelal worden we meer geleefd dan dat we leven. En het ergste is wanneer we ons dit niet meer bewust zijn en ons wil loos overgeven aan dit levenspatroon, de jacht maken tot een onvermijdelijkheid en het oog verliezen voor waarden die voor het leven nochtans wezenlijk zijn. Het is goed dat er grote sommen worden besteed aan de oplossing van fe'telijke verkeersproblemen. Schrielheid moet zich wreken, en in allerlei cpziclit. Maar ook buitendien blijft het grote probleem, dat van de gezindheid. Geeft de jacht van de tijd ons nog de tijd om te beseffen dat de samenleving een menselijke samenle ving is en dat het daarbij altijd om men sen praat? Hoe veler lot ligt niet in onze hand? Ook op dit alles heeft men ons deze week weer opmerkzaam willen maken. Maar we zouden het iedere dag en zelfs ieder ogenblik indachtig moeten zijn. Ook dan blijkt het leven zelf nog gecompliceerd genoeg, maar krijgt het niettemin aan waarden ingedragen. (Advertentie) rSMYRNA LOPERS voor trap en gang. 57 cm breed22.60 70 cm breed 27.55 een grote sortering bij WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 - (wry) (Advertentie) SWAN GEEFT DE MODE AAN IN ZAKDOEKEN! I7EN ac.'leve depressie, die gisteren Scandinavië trok, heeft zich snel naar Rusland verwijderd. Het front er van passeerde In de nacht ons land, wel zonder regen van betekenis. Onder tussen blijft Nederland aan de flank van een omvangrijk hogedrukgebied, waar van het centrum nu bij Ierland ligt. In verband hiermee zijn er geen belangrijke veranderingen in het weer te verwacht- TendenS ,angzaam dalend ten en olijven de regenkapen klein (JET WEER IN EUROPA De Bill verwneht tot ntor,en»vond: Rapporten hedenmorgen zeven uur Veel bewolking en op de meeste plaat- sen droog weer. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige noord- esterna u» - q- westelUke wind. (Opgemaakt om 11.15 u.). scsteian g i a Hoogwater Scheveningen 20 oktober: 7.46 v.m., 20.16 n.: in Gent en In eerste instantie werd liet hof van beroep in Gent verkocht en de fabrikant echter vrijge- Dit is tot de conclusie geko- JgEN Belgische rechter in aantal café's Gent heeft de uitspraak omgeving wer 1". dro.nkenschaP da* b£zoekuerL die tctveeï sproken. Zijn verdediger men, dat hier wel degelijb Gentse rechter veroordeeld een ziekte is en dat een nnd- gedronken hadden zou kun- had aangevoerd, dat ver- sprake is van een genees- totvijftig gulden boete. del om dronkenschap te ver- nen ontnuchteren. Het kwam raoeidheid en dronkenschap middel, bedoeld om onder l.I?1 worden aanFr ï1. eICnurech.tsz"k omdat de seen ziekten zijn en dat dus invloed verkerenden snell Dat de boete werd opgelegd merkt als een geneesmiddel. Belgische justitie meende. Aktivit ook niet als een ge- te ontnuchteren. Vastgesteld in guldens en niet in de na dat hiermee een geneesmid- neesmiddel kon wordea aan- was, dat in drie kwartier tionale franken komt door Aanleiding tot de uit- de. in de handel werd ge- gemerkt. Het openbaaar ml- het ,a1roholSrSntage In het het feit, daf de deSfeefta- derfabrikanetCênPvï^r 122 5 T dat daarvoor "isterie tekende tegen deze bloed daarmee kan worden de wet op de geneesmldde- ?!-! Jttiïi» 5S de vereiste vergunning was uitspraak beroep aan en de teruggebracht van 2.90 tot len nog stamt uit de jaren Aktivit, dat in een verkregen. iaak werd verwezen naar 0.71. 1 Elndhovet Zd.-Lirnb. Helsinki Stockh. Luxomb. zw. bev Parijs gh. bew Bordeaux onbev Grenoble mis Berlijn Frankfort MUnchen ZUrieh AJaccio Mallorca Lissabon windstil 18 n 2 19 windstil 16 vindstll 17 -0 no 4 22 14 0.3 windstil 22 11 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1