IHettme £dJisrljc (üourmil Toxopeus benoemt te veel liberalen Commentaar Kamer heeft kritiek op burgemeestersbeleid Lonen: „Herrie gaat nu goed beginnen" Klacht tegen burgemeester geseponeerd Chroesjtsjef wil met Kennedy spreken Prinses vertrok in dichte mist naar Perzië Spaarregeling voor ouders emigranten Poliofonds wil geen geld van piratenzender Zes meisjes sliepen de open lucht in DONDERDAG 18 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Prieenveertipete jaargang no. 12609 CHRISTELIJK'NATIONAAL DAGBLAD .Staatvastid) is gMltven mgn bert ia UgfceaspotT internationale autolijndiensten Holland-Belgii dagelijks Holland-Dene- k marken 3 x per mmtöLV Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbns 209 - Telex 22166 (Van onze parlementsredactie) TXE eerste openbare commissievergadering van de Tweede Kamer heeft gistermiddag een levendige discussie opgeleverd over het beleid van minister Toxopeus voor wat betreft de benoeming van burgemeesters. In de vaste commissie voor binnenlandse zaken, die bijeen was ter bespreking van de begroting van dit departement, werd op dit beleid van verschillende kanten forse kritiek geleverd. Het waren vooral de heren Smallenbroek (a.r.) en Scheps (soc.) die zich in dit opzicht geducht weerden Beiden wa ren van oordeel, dat de minister bij zijn benoemingsbeleid in bepaalde ge vallen de WD (dan wel niet bij die partij aangesloten liberalen) heeft voor getrokken ten koste van partijen, die beter bij het geestelijk en politiek klimaat van de betrokken gemeenten passen en die dus met meer recht aanspraak konden maken op het burgemeesterschap. Mr. TOXOPEUS ,...Hemd nader dan rok? SER verdeeld over de ruimte (Van onze sociaal-economische redactie) „De herrie gaat nu goed beginnen." Dit zei vanmorgen een zegs man uit de kring van de vakbeweging in commentaar op het advies over de mate waarin volgend jaar de lonen kunnen worden verhoogd, dat de SER bezig is uit te brengen aan de regering. Het wordt een verdeeld advies. Werkgevers en werknemers hebben elkaar niet kunnen vinden. Nieuws in één oogopslag Van verschillende kan ten is in de openbare com missievergadering van de Tweede Kamer kritiek ge oefend op heit benoemings beleid van minister Toxo peus, die in bapaaildie ge vallen VVD-burgemeesters heeft benoemd in plaat sen, waar zü niet geheel De verkiezingen voor de Tweede Kamer zuüen worden gehouden op 15 mei 1963, ruim een week voor Hemelvaartsdag, zo heeft het kabinet beslo ten. Deze week zullen 'voorsteilen tot wijziging van de grondwet worden ingediend tot verlaging van d« leeftijdsgrens voor het aotief kiesrecht van 23 tot 21 jaar. Met kracht heeft minister Toxopeus zich verzet tegen de sug gestie de kiesdeler te brengen op 1 procent van het aantal stemmen. Gebleken is, dat het witte langharige hondje, dat vermoedelijk door hondsdolheid was besmet, nog meer mensen in Am sterdam heeft gebeten. Gisteren zijn in de hoofd stad negentig vaccinaties verricht en het is de be doeling. dat daarmee ook het komende weekeinde zal worden doorgegaan- In Amsterdam is be kend geworden, dait bij de ontgroening een eerste jaars-student met een hookey-stick een slag te gen het hoofd heeft ge kregen, als gevolg waar van zijn hersenen zijn be schadigd. Het is de vraag, of de jongeman zijn studie zal kunnen voortzetten. Prof. Diepenhorst heeft zich uitgesproken voor de afschaffing van de groen tijd. Het is zeer waarschijn lijk, dat de Russische pre mier Ohroesjtsjef eind no vember enkele vergade ringen van de VN-Assem- blee zal bijwonen en van zijn aanwezigheid in de Ver. Staten gebruik zal maken om met president Kennedy de kwestie-Ber- lijn te bespreken. De Nederlandse Bakke- rijstichtimg heeft minister De Pous Laiten weten, dat zij een verhoging van de broodprijs met twee cent noodzakelijk acht op grond van de stijgingen van de bloemprijs in de laatste weken. Gisteren heeft de commissie ontwik keling nationale economie (ONE) van de SER het ontwerp-advies, zoals dat in een speciale werkgroep is opgesteld, be handeld. De meningsverschillen tussen werkgevers en werknemers over de vol gend jaar te verwachten ruimte kwamen daarbij duidelijk tot uitdrukking. Voor vervolg zie pagina 11 Prins Rainier van Monaco heeft het Internationale posttarief ingesteld post naar Frankrijk. Frankrijk had dit al gedaan voor Monaco. De heer Scheps wees bv. op Zwolle, Hat- tem. Middelburg, Amersfoort en Doetin- chem, waar de P.v.d.A. een meerderheid de raad heeft of er sterk in vertegen woordigd is, maar waar niettemin een niet-socialist tot burgemeester is be noemd. In Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben twee P.v.d.A.-leden zit ting, maar in die hele provincie is er maar ■één socialist burgemeester. De heer Scheps vroeg zich af of de minister be noemt volgens bepaalde richtlijnen en ja, hoe die er dan uit zien. De heer Smallenbroek meende dat de .v.d.A. niet zo erg heeft te klagen, maar /er het algemeen kon hij de socialis tische kritiek op het benoemingsbeleid wel onderschrijven. Hij wees met name op het geval van de Noordoostpolder, waar de protestantse groeperingen 42 pet. van het kiezersvolk vertegenwoordigen en de V.V.D. maar 9 pet., maar waar des ondanks een liberaal tot burgemeester werd benoemd. Dit kan niemand verdedi gen, ook de minister niet. De heer Smal lenbroek zei dat een burgemeestersbe noeming plaats moet vinden volgens de normen van bekwaamheid en geschikt heid. Déze Tiegrippen dienen in nauwe relatie tot elkaar gehanteerd te worden. De geschiktheid van een kandidaat-bur gemeester hangt samen met het geestelijk en politiek karakter van de betreffende gemeente. Als in een gemeente met meerderheid van hervormde antirevolu tionairen een gereformeerde a.r. wordt benoemd, dan is dat onjust. Een hervorm de a.r. is voor zo n gemeente de geschikte man. ook al is hij misschien minder be kwaam dan zijn gereformeerde partijge noot. (Voor vervolg zie pagina 11) (Van veralaggevers) De Arnhemse substituut-officier van justitie acht geen termen aanwezig om de aanklacht wegens smaad van de Nij meegse gemeenteambtenaar H. van Mil tegen Nijmeegs burgemeester, mr. Ch. M. J. Hustinx, in behandeling te nemen Hij heeft de aanklacht derhalve ge seponeerd. De heer Van Mil had de aanklacht ingediend naar aanleiding van bedekte uitlatingen van de burgemeester over een eventuele verduistering van een do cument uit het gemeentelijk archief door de heer Van Mil. Burgemeester Hustinx had deze uitlatingen gedaan nadat de heer Van Mil de inmiddels berucht ge worden Nijmeegse fraudezaak aan het had gebracht. Zoals bekend is het be trokken document later in een ander dos sier gevonden. De officier heeft nu meegedeeld dat uit de aan hem voorgelegde letterlijk" tekst van de woorden van de burgmees. ter bleek dat er juridisch zeker geen belediging of smaad in zat. Mr. Hustinx had namelijk gezegd dat de verdwenen pagina van het bewuste document zou kunnen berusten bij degene die de foto- copie heeft laten publiceren. Dat is geen strafbaar feit, aldus de officier In de gemeenteradsvergadering in Nij megen, gisteren, is de fraude-zaak nog even ter sprake gekomen. De burge meester deelde echter mee. dat hij han gende het onderzoek van de officier van justitie in Den Haag. geen verklaring kon afleggen. Hij zei dit in antwoord od vragen van de fractie-voorzitter van de Katholieke Democraten Partij, de heer F. S. van den Ing. Voornamelijk over Berlijn Russische minister Gromiko de Amerikaanse president Kennedy bij hun onderhoud vanavond in kennis zal stellen van het besluit van pre mier Chroesjtsjef om eind november naar de V.S. te komen. Chroesjtsjef zou willen vertrekken na de bijeen komst van het centrale comité van de Russische communistische partij, die van 15 tot 20 november wordt gehouden. In de eerste plaats zou Chroesjtsjef met Kennedy over Berlijn willen pra ten. Verschillende Oosteuropese diplo maten hebben een nieuwe tijdslimiet voor het afsluiten van een vredesver drag met Oost-Duitsland laten door schemeren. Deze limiet zou nu gesteld zün op januari 1963 na de bijeenkomst van het Oost-Duitse partijcongres. De diplomaten legden er de nadruk or dat de Russische bereidheid om de kwes- tie-Benlijn te laten rusten tot na de Amerikaanse verkiezingen in november niet moeten worden gezien als een tild- grens. Maar alleen als het tijdstip waar op de intensieve onderhandelingen over Berlijn weer kunnen wonden hervat. Het Franse blad Aurore berichtte gis teren dat de Italiaanse minister van bui tenlandse zaken, Piccionl, onlangs aan de Amerikaanse regering een uit dne punten bestaand plan voor Berlijn heeft voorgelegd, dait het gehele probleem in handen van de V.N. zou stellen Dit plan zou in werking moeten tie- pRINSES BEATRIX is vanmorgen acht uur van het vliegveld Soesterberg vertrokken naar Iran, het eerste land Verre Oosten zal bezoeken. De Prinses dat zij op haar tocht naar het Nabije en werd op het vliegveld uitgeleide gedaan door koningin Juliana, prins Bernhard en prinses Marijke. De Prinses maakt de reis naar Iran in de regeringtf-Friendship PH-PBF „Gerben Sonderman". Toen de Friendship opsteeg hing er een dichte mist op de vliegbasis. De Prinses en haar gezelschap zullen via Brindisi en Rho- dos naar Teheran vliegen, waar zij mor genavond aankomt. De Prinses zal op haar reis vergezeld worden door mevrouw E. La Baronesse Sweerts de Landas Wyborghde Meyier, dame du palais honoraire van de Ko ningin, mejuffrouw M. C. C. Wijnen, particulier secretaresse van prinses Beatrix, luitenant ter zee-vlieger le klasse, G. Pauli, adjudant van de Prins der Nederlanden, de heer C. Sesink, hoofd veiligheidsdienst van het Konink lijk Huis en mr. C. J. van Schelle, amb tenaar van de buitenlandse dienst van het ministerie van buitenlandse zaken. den onmiddellijk nadat Rusland een af zonderlijk vredesverdrag met Oost-Duit» land heeft ondertekend. Het Westen zou dan moeten voorstellen: 1. Overdracht van het Berlijnse pro bleem aan de V.N. 2. Een status quo voor een periode van tien Jaar waarna in beide delen van Duitsland volksstemmingen moeten worden gehouden. Tijdens deze periode zoudten de geallieerde troepen in West. Berlijn onder V.N.-bewind staan, daar na zouden zij geleidelijk worden ver vangen door neutrale, bijvoorbeeld Zweedse troepen. 3. Een erkenning de facto, van het Oostduitse bewind en van zijn mffliiitaaire zeggenschap over OoSt-BerliJn. GOMOELKA Ook de Poolse communistische leider Gomoelka. heeft zich uitgelaten over de sou vereimi'teiit van Oost-Duitsland. En wel in verband met de toegangswe gen naar Berlijn. Hij stelde voor deze toegang te garanderen in een akkoord tussen de grote mogendheden. Alleen zou dit akkoord tot stand moeten komen op basis van de erkenning van de ter ritoriale onschendbaarheid van Oost- Duitsland. Gomoelka zei niet dat Oost- Duitsland algehele controle op de toe gangswegen zou moeten krijgen. De Westduitse minister Schroder heeft gisteren een ontmoeting gehad met pre sident Kennedy ter voorbereiding van het bezoek van Adenauer aan de V.S. Schroder verklaarde dat er volkomen overeenstemming bestond tussen de V.S. en Duitsland over de te volgen gedrags lijn- De drie organisaties, die zich bezig houden met de stimulering en voorbe reiding van het contact tussen ouders of andere familieleden en geëmigreerde Nederlanders in de vreemde, zijn met de centrales van Boerenleenbanken en raif- fe.isenbanken een akoord aangegaan betreffende een spaar- en voorschot regeling. De regeling biedt de leden van de drie organisaties de mogelijkheid de benodigde reissommen tegen gunstige spaarcondities bijeen te brengen. Een voorschot wordt in het algemeen ver strekt als de spaarder tenminste 50 pro cent van het benodigde bedrag op een spaarrrekening bij een van de 1500 Boe renleenbanken of raiffeisenbanken heeft bijeengebracht. Soms is ook een soepeler regeling mogelijk, terwijl de organisaties voorts nog over een noodfonds beschik ken voor hulp in ernstige omstandig heden. Een van de organisaties ..Weer zien Overzee" (orgaan van de Chr Emigratie Centrale en de Ned. Chr. Reis Vereniging) verstrekt desverlangd in lichtingen (Adres C.E.C.. Heulstraat 3. Den Haag). GEVANGENIS DINER Kom gezellig dineren in de Bar of Restaurant van de Gevangenis Vi Kip 3.75 Kinderdiner 3.25 Galgemaal 5.50. 't Oude Koningshuys van 1628 SASSENHEIM, TEL. 8240 Woensdags gesloten. ■yANDAAG gaat prinses Beatrix haar reis ondernemen naar een aantal lan den in Azië. Wij vinden die reis heel be langrijk en de hoge reizigster mag zich van de beste wensen van het Nederlandse volk overtuigd weten. Een goede reis worde het, en in alle opzichten. Van bij zonder gewicht achten wij het, dat lei dinggevende figuren, ook uit de westelijk® wereld, op de hoogte komen van hoe men elders reilt en zeilt. Onze aardbol is een geworden en meer dan ooit het geval was zijn de werelddelen en zijn de landen op elkaar betrokken. Een conflict kan ge makkelijk uitgroeien tot een conflict dat allen raakt. Aan de andere kant zijn de mogelijkheden tot benadering en tot toe nadering ook toegenomen. Onbekend maakt onbemind, zegt 't spreek woord. Zeker is. dat in onze tijd de be kendheid ook met wie ver van ons wonen en leven in ruime mate kan worden be oefend. Die bekendheid zal vooral ook begrip moeten omvatten voor allerlei ver scheidenheden, waartegen men vreemd aanziet zolang men ze alleen in het af- getrokkene ervaart. Het beste middel tot de verwerving van deze kennis is nog altijd de persoonlijke ontmoeting. Daartoe biedt onze tijd wel zeer de kans. De reis van prinses Beatrix zal een aantal weken in beslag nemen en zal een vrij uitvoerige reeks van landen omvatten. Voor een gedegen kennisma king lijkt ook zulk een tijdsbestek wat kort, maar er is beschikking over snelle reisgelegenheden en bovendien, alles is naar wij aannemen voortreffelijk voor bereid. De voorwaarden voor een nuttig profijt zijn dus aanwezig. Het wordt een reis naar Aziatische lan den. Indonesië is daarbij niet inbegrepen, allicht niet, nu de betrekkingen nog niet zijn hersteld. Maar het zou ons niet ver bazen indien ook deze reis, zij het indi rect, aan herstel van de betrekkingen be vorderlijk is. Oost is oost en west is west, zei men destijds, eraan toevoegende dat deze twee elkaar nimmer zouden ontmoe ten. Onze tijd is er om deze veronderstel ling te logenstraffen. Erkend mag worden, dat wie deze woorden schreef, aan meer heeft gedacht dan aan een altijd vluchtig bezoek cn een gesprek. Een wezenlijke ontmoeting eist meer. Maar een samen leven op een globe in een gezond klimaat is dat meerdere ook waard. Dat in het verleden nimmer een regerend vorst uit Nederland het Indië van toen heeft bezocht, blijft te betreuren. Over het bezoek van onze Kroonprinses aan het Azië van vandaag verheugen wij ons echter van harte. Wij herhalen gaarne: het worde in alle opzichten een goede reis. RITA „We hebben dit spaarvarken gemaakt, omdat we voor een auto gaan sparen". In de herfst klinkt de roep van de hertebok; de aanvoerder van een roedel roodwild, op zoek naar mededingers voor het leiderschap over de troep. Het bestuur van het Prinses Beatrix Poliofonds heeft zijn besluit, de f 10 000 niet te accepteren welke door de „Vrien den van Veronica" aan dit fonds onlangs werden aangeboden, gemotiveerd. Het poliofonds zou ook deze gift bij zonder goed hebben kunnen gebruiken, zo zegt het bestuur. Men dient echter te weten, dat een fonds, dat weliswaar onaf_ hankelijk is van de regering, doch wel op initiatief der regering is opgericht en de naam van zijn beschermvrouwe Prinses Beatrix mag dragen, geen bijdragen kan aanvaarden, welke afkomstig zijn uit activiteiten, welke notoir niét de instem ming der regering hebben. Om dezelfde redenen zal het fonds bijvoorbeeld ook geen gelden mogen accepteren uit lote rijen, waarvoor geen wettelijke vergun ning is verkregen. Weggelopen uit tehuis Negen meisjes van elf tot en me zestien jaar hebben maandag ei dinsdag op de hei bij Oosterbeek door gebracht nadat zij uit hun tehuis De Lindenhof in Schiedam zijn weggelo pen. De meisjes zijn in twee groepen naar Arnhem gelift waar ze maan dagmorgen heel vroeg aankwamen. Een aanwijsbare oorzaak voor hun weglopen is er niet. De meisjes zouden spontaan maandag morgen op weg naar school zijn weggelo pen. Ze beschikten over wat schoolgeld e.d. dat zij voor aankoop van mondkost wilden gebruiken. Ze spraken af dat ze tot de Rotonde in Utrecht zouden liften en ze vandaar dan weer in twee groe- naar Arnhem zouden gaan. ene groep echter kreeg bij Kralingen lift regelrecht naar Oosterbeek. Bij Utrecht hebben deze meisjes aan de an dere, die bij de rotonde stonden te wach ten, verteld dat ze verder gingen. In Oosterbeek hebben zij gewinkeld contact gezocht met vriendjes die ze de vakantie hebben leren kennen, 's Avonds zouden enkele jongens drie meisjes naar een boshut voor het nacht verblijf brengen Deze meisjes geraakten zo in paniek dat zé zich omstreeks dernacht bij de politie hebben gemeld. Heel bevreemdend is echter dat deze po litie niet naar de andere zes meisjes heeft gezocht. Het drietal werd in een auto naai Schiedam gebracht. De zes overigen slie- in een greppel onder wat mos en takken. Ze hebben ook dinsdag weer in de omgeving gewinkeld en zich vermaakt bij wat kennissen uit de vakantietijd. Toen enige meisjes in de armen van politie agenten liepen, werd een verder onder zoek ingesteld. De politie vond de meisjes in het bos bij Oosterbeek waar zij in ge zelschap van enkele jongens waren. Van morgen zijn ook deze meisjes naar Schie dam gebracht. Hondsdolheid staat vast Het kleine witte, langharige hondje dat vermoedelijk met hondsdolheid was besmet, blijkt nog meer mensen, dan de drie waarvan gisteren melding werd ge maakt, te hebben gebeten. Mevrouw G. Spier-Rond, die zelf in de omgeving van de Westermarkt werd gebeten, heeft zich gisteren bij de Amsterdamse geneeskun dige dienst gemeld. Zij vertelde, dat er voorts nog een moeder met een kindje cn een oudere jongen door het dier zijn aangevallen. Mevrouw Spier heeft meegedeeld, dat men zich gezamenlijk in een apotheek aan de Rozengracht heeft laten verbin den. De laatste drie personen hebben zich evenwel nog niet bij de geneeskun dige dienst gemeld. Intussen heeft zich gisteren nog een vrouw gemeld die in de omgeving van de Westermarkt door het hondje is aan gevallen, terwijl een 55-jarige vrouw en een driejarig kind een beet van een hondje hebben opgelopen dat grote ge lijkenis vertoont met het besmette dier. De Amsterdamse dienst voor volks gezondheid heeft gisteren van het rijksinstituut voor de volksgezond heid te Utrecht bericht ontvangen dat de diagnose hondsdolheid van het seerde met grote snelheid het gebied ten noorden van Schotland en vervolgt zijn weg naarr midden Scandi navië. Het hogedrnk.gp.bied boven Enge land. dat een uitbreiding heeft naar mid den-Europa, werd door de storing nau welijks aangetast. Wel vertoont het een verplaatsing in westelijke richting, waar, door nieuwe drukstijgingen, zijn flank - versterkt wordt. Het koufront van de depressie bij Noorwegen zal morgen waarschijnlijk het Waddengebied be reiken. maar of het verder zuidelijk komt lijkt onwaarschijnlijk, ons land blijft niettemin aan de rand van het hogedrukgebied zodat er over het alge meen nog niet veel in de weerstoestand verandert. De regenkansen blijven klein en de westelijke wind zal nog vrii zachte lucht ons land binnenvoeren. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Veranderlijke bewolking met later kans op wat regen, matige tot vrij krachtige wind tussen zuidwest en noordwest. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. (Opgemaakt om 11.15 uur). Zon en maan Vrijdag: zon op 7.10, onder 17.39 uur; HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Station Wecrs. ■éz éi emper. a .1,5 5 £3 O In Arnhem is de negenjarige Alfrina Knoops onder een auto gekomen en later overleden. Twee andere meisjes werden bij hetzelfde ongeluk gewond. op 8 september overleden 3^4 jarig jongetje Adrie Egthuizen definitief vaststaat De GG en GD heeft gis teren negentig vaccinaties verricht de dienst zal ook zaterdag en zondag zijn werkzaamheden voortzetten Gisteren heeft de Amsterdamse politie reer een hond gevangen en in quaran taine genomen. Het betreft hier een fox- terrier die zich op straat zeer venijnig gedroeg en een nog onbekende ongeveer 18-jarige jongeman een beet heeft toe gebracht. Op advies van een voorbijgan- s de jongen naar het binnengasthuis gegaan om zich te laten behandelen. hij heeft zich niet bij enige medi sche instantie gemeld. indstll 18 5 2 13 10 7 22 12 vindstil 17 vindstil 23 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1