Jlieume £riiisrije (tfourant f spreekt morgen Witte Huis Commentaar Haast oorzaak meeste ongelukken Ontmoeting op verzoek van Sowjetunie Berlijnse crisis wellicht onderwerp van gesprek Prinses Beatrix vertrekt morgen op lange reis Diensttijd was om: agent liet inbraak gaan Hondje dat jongetje beet, nog spoorloos Maanscliot pas 13 november (Tuta) -7f>' WOENSDAG 17 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (By contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieën veertigste jaargang no. 12608 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvtsticb is «bekleven mgn bert ia tegljeaspvtT Duizenden boeren in moeilijkheden Zie pagina /"AP verzoek van de Sowjetunie zal de Russische minister van buiten- landse zaken, Andrei Gromyko, morgen besprekingen voeren met president Kennedy. Het is een jaar geleden dat Gromyko een bezoek heeft gebracht aan de Amerikaanse president. Het onderwerp van gesprek was toen de Berlijnse crisis. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook dit maal Berlijn de aanleiding is tot deze ontmoeting. Waarnemers in Washington zijn van mening, dat president Kennedy minister Gromyko nogmaals duidelijk zal maken dat een toespitsing van de crisis in Berlijn naar de mening van de Amerikaanse regering tot een kernoorlog zou kun nen leiden en dat de Congresverkiezingen die op 6 november gehouden worden, geen verandering in het Amerikaanse standpunt zullen brengen. De Nederlandse paardenlief hebbers hebben ook op deze derde dinsdag in oktober, zoals ieder jaar, hun hart kunnen op halen op de befaamde Zuid- laarder paardenmarktwaar flinke aanvoer was. De foto toont er de gezellige drukte. Ondanks de verregaande me chanisatie in de Nederlandse landbouw heeft de markt nog weinig aan belang ingeboet. Overigens is Zuidlaarder markt r heel het noorden het sein: de kachel aan! Pierre Salinger, de perssecretaris van de president, zei, dat het initia tief voor de bespreking, één van een reeks, van de Russen was gekomen. Wellicht zal de Russische minister de vraag ter sprake brengen of een spoedig bezoek van premier Chroesj- tsjef aan de V.S. wenselijk zou zijn. Vieuws in één oogopslag Morgen zal de Russi sche minister van buiten landse zaken, Gromyko, de kwestie-Berlijn met president Kennedy be spreken. Waarnemers ver wachten, dat Kennedy de Rus nogmaals duidelijk zal maken, dat de toespit sing van de Berlijnse cri sis tot een kernoorlog zal kunnen leiden. Door de ondertekening van een wapenstilstands overeenkomst tussen de centrale Kongolese rege ring en Katanga is offi cieel een einde gekomen aan gevechten tussen het Kongolese leger en de Ka- tangaanse gendarmerie. Waarnemersgroepen van beide partijen zullen wor- 1 gevormd, waaraan V.N.-functionarissen zullen deelnemen. Het is de bedoeling de eenheden van de twee partijen sa men te voegen. Opnieuw heeft gisteren in Genève de Sowjetunie het Brits- Amerikaanse voorstel voor een kernwapenverbod in de ruimte, de atmosfeer onder water, verwor pen. Onder meer Joego-, slavië heeft met klem aan gedrongen op een akkoord. Ter gelegenheid van de verkeersbezinningsdag heeft minister Korthals op het Nederlandse volk een dringend beroep ge daan met elkaar het le- i van vele mensen te redden. Ieder dient zich af te vragen wat hij of zij zelf kan doen om s/n de beangstigende toestand een einde te maken Naar het oordeel van mende tijd bijzondere het CNV zal in de ko- aandacht besteed dienen te worden aan de finan ciële positie van de laagst betaalden, de afstand in beloning tussen de ver schillende gemeenteklas sen, de pensioenvoor- waarden en de verlenging van de vakanties. Mo menteel kan er geen spra ke zijn van een verdere werktijdverkorting tot minder dan 45 uur per week. Het gisteren begon nen gesprek tussen het Landbouwschap en de re gering zal op korte ter mijn worden voortgezet. Het Landbouwschap zal een nota opstellen, aan de hand waarvan met mi nister Marijnen eventu ele maatregelen zullen worden besproken. Dui zenden boeren verkeren in moeilijkheden Morgenvroeg om 8 uur vertrekt prinses Beatrix van het vliegveld Soesterberg voor haar reis naar Nabije en Verre Oosten, waarbij zij een bezoek zal brengen aan Iran, Pakistan, India, Thailand, Philip- pijnen, Hongkong en Japan. Het doel van deze semi-officiële reis is in de eerste plaats de Nederlandse banden met deze landen te versterken. Daarnaast is het verlangen van de Prin ses om door persoonlijke kennisneming, zoveel als in de beschikbare tijd moge lijk zal zijn, inzicht te krijgen niet alleen in de cultuur van deze landen, maar voor alles ook in wat daar, in het bij zonder op sociaal, opvoedkundig, admi nistratief en technisch gebied wordt on dernomen en gepresteerd. Daartoe hoopt de Prinses met de verantwoordelijke lei dende personen, maar ook met jongeren te spreken en hun zienswijze te ver- Iran Het eerste bezoek geldt Iran, waar de Prinses op 19 oktober zal aankomen Dit bezoek zal in het teken staan van de aardbevingsramp, die dit land kort geleden heeft getroffen. Deze ramp was aanleiding tol uitstel van het staatsbe zoek, waahbij de Prinses de Koningin en de Prins zou vergezellen. Koningin en Prins willen door dit bezoek van hun oudste dochter op persoonlijke wijze nogmaals hun deelneming betuigen. De Prinses zal de rampgebieden bezoeken om ter plaatse zowel de gevolgen van de aardbeving in ogenschouw te nemen als hetgeen tot leniging van de nood en tot herstel wordt ondernomen. De zus ter van de Sjah, prinses Shams, voor zitster van het Iraanse Rode Kruis, zal de Prinses daarbij van voorlichting die- Pakistan (Van een onzer verslaggevers) Door geen gehoor te geven aan de waarschuwing van een voorbijganger heeft een 45-jarige hoofdagent van de Amsterdamse politie drie inbrekers laten ontsnappen, die in de nacht van maandag op dinsdag voor enkele duizenden gul dens aan kleding hebben gestolen bij een groothandel aan het Amsterdamse Delflandpleln. „Mijn dienst zit erop, bel vijfmaal acht maar", zou hij hebben ge zegd volgens de voorbijganger, die de agent waarschuwde, omdat hij de ge dragingen van de drie mannen niet hele maal vertrouwde. De hoofdagent is inmiddels verhoord door hoofdinspecteur K. Heykink, tegen wie hij verklaarde in de mening te zijn geweest, dat de inbraak al had plaats gehad en dat zijn hulp daarom niet meer nodig zou zijn geweest. De getuige heeft later bij een particulier hij had geen dubbeltje voor de telefooncel inder daad vijfmaal acht nog gebeld, maar toen de radio-auto's aankwamen, bleken de inbrekers al verdwenen te zijn. Enige weken geleden werd eveneens bij de groothandel ingebroken. Toen verdween voor ongeveer 1700 gulden aan textiel uit de zaak. De hoofdagent is een disci plinaire straf opgelegd. aankomen. In Rawalpindi, Pakistans nieuwe hoofdstad, zal de Prinses i; eerste plaats de president Ayub Khan ontmoeten. In Lahore staam gesprekken met de gouverneur van die provincie op het programma, als ook bezoeken aan onderwijsinstellingen en contacten met jongeren. Ook zal de Prinses daar en elders niet alleen monumenten bezienswaardigheden uit het verledeD van deze oude beschaving bezichtigen, maar ook de ontwikkelingsprojecten en moderne bouwwerken, die in het heden tot stand worden gebracht. Hierna volgt nog een kort verblijf in Karatasji, ook voor gesprekken met verschillende per soonlijkheden, terwijl de Prinses daar evenals bij haar verdere bezoeken de gelegenheid wil hebben tot ontmoeting met daar verblijvende landgenoten. De reis wordt begin november voort gezet naar Delhi, waar een soortgelijk programma ten behoeve van de Prinses voor haar bezoek aan het uitgestrekte India wordt voorbereid. Dit programma zal allereesrt gesprekken omvatten met de president dr. Radjakrisjnan, met minister-president Nehoe, met parle mentsleden, professoren, studenten. (Zie vervolg pag. 13) Zoals bekend heeft de Russische pre mier door laten schemeren, dat hij gaar ne het bijwonen van de Algemene Ver gadering van de V.N. zou willen com bineren met een bezoek aan het Witte Huis. Verwacht wordt dat minister Gro myko kort na zijn ontmoeting met presi dent Kennedy naar Moskou zal terugke ren om verslag uit te brengen. De andere onderwerpen die ter sprake komen, zijn Laos en andere belangrijke internationale problemen, waaronder on getwijfeld Cuba en de inbeslagneming van ladingen suiker bestemd voor de Sowjetunie. De Russische regering heeft reeds twee maal tegen deze inbeslagne ming geprotesteerd. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken maakte later bekend, dat bij het onderhoud tussen Kennedy on Gromyko de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, ook aan wezig zal zijn. Er zal een „werkdiner" worden gegeven in de avonduren. Het tijdstip is vastgesteld op tien uur 's avonds. De voormalige ambassadeur in Moskou. Llewellyn Thompson, de onder minister van Europese zaken, William Tyler, en de functionarissen Hillenbrand en Creel zullen mede aanzitten. Gromyko wordt vergezeld van de onderminister van buitenlandse zaken, Semenof, en de Russische ambassadeur in Washington. Dobrinin. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Foy Kohier, heeft gisteren zijn eerste bezoek gebracht aan de Rus sische premier Chroesjtsjef. Het gesprek werd gevoerd in een sfeer van „oprecht heid en wederzijds begrip". De betrek kingen tussen de V.S. en de Sowjetunie vormden de hoofdschotel van dit gesprek. Voor vervolg zie pagina 9 Vele volwassenen en kinderen zijn gisteren bij de Amsterdam se G.G. en G.D. ingeënt tegen hondsdolheid. De drukte voor de spreekkamer. Gistermiddag opende prins Bernhard in Amsterdam het studentenhuis „W estermarkt"Op een teken van de Prins, dat door studenten met seinvlaggen werd doorgegeven naar de vlakbij staande Westertoren, speelde mej. R. Pieffers op het carillon van deze toren het ,Jo Vivat". De foto toont de Prins tijdens de rondgang door het gebouw in gesprek met de derdejaars studente Spaans, mej. E. M. van den Berg. (Verslag op pagina 2). (Van een onzer verslaggevers) TAE Amsterdamse politie speurt U nog steeds naar een klein wit gladharig hondje met een gele hals band, dat op 27 juli het waarschijn lijk aan hondsdolheid overleden jon getje heeft gebeten en daarna nog verschillende andere mensen blijkt te hebben aangevallen. De GGD in Amsterdam heeft een spoedoproep gericht tot een ongeveer 60-jarige vrouw, twee meisjes van ongeveer twaalf jaar, een moeder en een kind en een ongeveer 15-jarige jongen, die door dit hondje volgens getuige-ver- klaringen moeten zijn aangevallen. Hun wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk bij de GGD te melden. Bij huisartsen hebben zich al een groot aantal mensen gemeld, die voor een hondebeet behandeld wensen te wor den. Inmiddels heeft de inspecteur van de veterinaire dienst in Haarlem een zwart hondje in de Amsterdamse Nieuwe Brug steeg laten weghalen omdat het diertje verschijnselen vertoonde, die veel lijken op hondsdolheid. De hond is opgesloten in het politiebureau Overtoom. De G.G.D heeft gisteren 54 mensen voor de eerste maal gevaccineerd en zes mensen voor de tweede maal Een deel van de ge betenen weet welke hond beet en deze honden worden thuis in observatie ge houden. Overigens is er. zo vindt de G.G.D., nog geen aanleiding voor verdere maatregelen, wat betekent, dat het voorlopig niet verplicht zal zijn de Amsterdamse honden binnen te hou den of te muilkorven. De lancering van de Amerikaanse on bemande ruimtecabine Ranger V naar laan is vanmorgen uitgesteld we gens de nadering van een wervel storm. die de codenaam Ella heeft ge kregen. Dit uitstel betekent dat de proef op haar vroegst pas omstreeks 13 november kan worden genomen, aange- voordien de stand van de maan ten opzichte van de aarde niet gunstig De 69-jarige weduwe J. Siertsema-van 'Voren uit Appingedam is gisteren door buren dood in haar woning aangetroffen. ZU bleek aan kolendampvergiftiging te Het signalement van het gevaarlijke witte hondje, dat een aanleiding werd van de vrees voor hondsdolheid en dat waarschijnlijk met een schip uit Duits land in Amsterdam is aangekomen, heeft de politie gekregen van een vrouw, die heeft gereageerd op de G.G.D.-oproep van gisteren. Zij was ook door dit hondje gebeten en had zich laten verbinden in de apotheek Het Witte Kruis. Zondagmiddag is, zo is thans bekend geworden, in het RAI-gebouw een Rot terdamse vrouwelijke arts in de hand gebeten door een lichtbruin pincbertje, dat door een vrouw op de arm werd ge dragen. De G.G.D. verzoekt deze vrouw zich eveneens te melden. (AOK NAAR ONS gevoelen, heeft het C.N.V. er juist aan gedaan, zich voor de eerstkomende tijd uit te spreken tegen een verdere verkorting van de arbeidstijd. Als motief wordt aangevoerd, dat er ln 1963 toch al weinig ruimte zal zijn voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. En die weinige ruimte zal aan urgenter zaken dan verkorting van de arbeidstijd dienen te worden besteed. Het is een juist motief. Daarnaast ware vast te stellen, dat het maatschappelijk bestel nog nauwelijks is ingeschoten op de laatste inkorting, en het is de vraag of een heter inschieten voorlopig is tc verwachten. De vijfdaagse werkweek is als een golf over ons land gekomen. Aanvankelijk was zij bedoeld voor die bedrijven waar zij door gestegen produktie verantwoord he ten mocht en waar ook voor het overige de produktie niet te lijden zou krijgen. Noodgedwongen zijn intussen ook tal van bedrijven tot Invoering overgegaan, waar in aan deze voorwaarden niet of onvol doende kon worden voldaan. Het gevolg is bijvoorbeeld geworden een verarming op onderscheidene sectoren van het openbare leven aan servicebetoon. Met kunst en vliegwerk tracht men in het on misbare te voorzien. Chefs en onderchefs breken zich het hoofd in het oplossen van telkens nieuwe puzzels, en ook dan sla gen zij niet altijd. Wij zullen niet zeggen, dat de verkorte werkweek niet een belangrijk goed ls. Het leven van vandaag is uit zichzelf zeer geënerveerd Er zijn in aller leven aller lei zaken die niet de aandacht verkrijgen welke zij verdienen. Ook is de behoefte aan rust en aan bekomen van de spannin gen wellicht groter dan voorheen. Onder zulke omstandigheden behoeft een ver ruiming van de vrije tijd geen overdaad te betekenen. De kwestie is alleen, dat dit alles in het maatschappelijk bestel moet worden in gepast. En dat is een ontwikkeling die althans voor het ogenblik nog niet is vol tooid. Het gaat in deze zaken ook. doch niet alleen, om de mens en zijn tijdsbe steding. In het geding is daarnaast de bestendiging van het maatschappelijk le ven. Raakt dat achterop, dan raakt ook de mens achterop, en hij zou, zo het maat schappelijk bestel in disharmonie geraakt, wel eens over meer vrije tijd de beschik king kunnen krijgen dan hem lief is. Daarom zijn ook wij van gevoelen: het is voorlopig genoeg. Er zijn in het sociale dringender wensen, voor de bevrediging waarvan ons in deze tijd van voorspoed en welvaart de mogelijkheden en de kan sen zijn gelaten. „Niet helemaal uitdrinken. Het enige schijfje citroen, dat we hebben, zit t dat glas". Oosten. Daardoor komt ons land geleide lijk dichter bij het centrum. Het rustige weer duurt dus voort. De depressieactivi teit op de Oceaan is vrij groot, maar de depressies volgen in een wijde boog een koers via IJsland naar het zeegebied bij Noord-N oorwegen en Spilbergen. Klei nere storingen verplaatsten zich af en toe langs een zuidelijker baan naar Scandinavië maar de fronten van de de pressies die de Noordzee bereiken komen niet zo ver zuidelijk meer als de afgelopen dagen het geval was. In ons land zal mor gen weer tijdelijk laaghangende bewol king voorkomen. De kans op mist is gro ter, maar er zullen plaatselijk ook flinke ipklaringen voorkomen. In het tempera- HOOGWATER SCHEVENINGEN 18 oktober: 6.06 v,m.; 18.25 n.m. De Bilt verwacht tot morgenavond: HET WEER IN EUROPA weer. Vannacht en morgenochtend plaat selijk mist. Zwakke wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. (Opgemaakt om 11.15 uur) Weers. 4* Sr Donderdag: zon op 7.08. onder 17.41 Ypenburg ïur: maan op 21.27. onder 1258 uur. ^,'5!: Zaterdag: laatste kwartier. T^WEE maal heeft de minister van verkeer en waterstaat, drs. H. A. Korthals, zich vandaag tot het Nederlandse volk gewend met een dringende oproep om toch vooral de verkeersveiligheid zoveel moge lijk te bevorderen. Eerst deed hij dit vanmorgen na de nieuwsberichten van zeven uur voor de radio (een uitzending die twee maal werd her haald) en later op de dag Dordrecht, waar hij het Verbond voor veilig verkeer toesprak. De minister zei in zyn eerste toespraak, die hij hield in het kader van de Ver keersbezinningsdag, dat voor de bestrij ding van de verkeersonveiligheid, die een epidemisch karakter draagt, geen universeel middel is aan te wijzen. Ieder heeft zich af te vragen wat hij zelf kan doen om aan de beangstigende toestand een einde te maken. De minister dat de weggebruiker zioh in ernst moet afvragen, of niet in enig opzicht de eigen wijze van rijden correctie behoeft. Daarbij gaat het erom, elkaar het leven van vele redden, aldus drs. Korthals dat wij met i met een lofzang op deze stad (zijn ge boorteplaats), waarna hij onder meer zei niet tevreden te zijn voor het aantal verkeersongelukken niet slechts relatief, maar absoluut sterk daalt. Daartoe moe ten de weggebruikers zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheden voor zichzelf en anderen. Als men maar kon afleren een ieder die zijn weg kruist als een lastige tegenstander of erger te zien en zichzelf zou kunnen dwingen tot inperking van door niets gemotiveerde geldingsdrang en beteugeling van on verantwoordelijke haast, zou daüing van het ongelukkeneijfer reeds mogelijk zijn. meede drs. Korthals. Sprekende over de nageleefde veilig held op autosnelwegen met gescheiden rijbanen, kwam h(j op het in de laatste jaren steeds veelvuldiger wordende „doorschieten' over middenbermen. De oorzaak hiervan is niet door vangcon- structies weg te nemen, dacht h(j. HU vroeg zich af of de autobestuurders zich wel in voldoende mate bewust zijn van de gevaren die z(j voor zichzelf en voor bun medemensen oproepen door mis schien een tekort aan oplettendheid door (onbewuste) geldingsdrang en door hun haast. Daarom, aldus minister Kort hals. is het noodzakelUk zonder ophou den ons volk te wijzen op de angstwek kendheid van het probleem der ver keersveiligheid. De Bilt Twenthe Eindhoven Zd -Limb. Bordet 15 10 0.1 irtndstil 15 6 windstil 1G 4 hndstil 16 11 windstil 15 2 12 'indstil 10 bow. I windstil 24 18

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1