Wegverkeer relatief veiliger geworden jonW yledino Commentaar Jliemue £eiJwrt)e ttTouranf Goedkope haantjes ontketenen oorlog Margriet kon het wel alleen af Voorzitter Verbond Veilig Verkeer: Handel in kneusjes is zeer gevaarlijk Russische opdracht voor echtpaar uit Arnhem Kirihio gaat universiteit stichten in Hollandia Kernproef mislukt C""Q macJit m DESSDAG 16 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12607 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD m§n bert ia t«§|e&sp«tT Zó is prins Bernhard Zie pagina 5 TTET aantal doden en gewonden ten gevolge van A A verkeersongelukken loopt, in verhouding tot het sterk gegroeide auto- en bromfietsenpark, iets terug. Dat bewijzen de cijfers over 1962, terwijl het eerste halfjaar van 1962 een zelfde beeld vertoont. In de ge hele wereld laten jaarlijks honderdduizend mensen het leven bij ongelukken, waarvan 40.000 in Europa 1900 in Nederland. In de afgelopen tien jaar ver loor ons land 16.128 mannen, vrouwen en kinderen in het verkeer, dat is ten naaste bij de bevolking van een stad als Sliedrecht. In dezelfde periode werden 373.596 mensen ernstig of licht gewond, hetgeen onge< veer vier keer de bevolking van een stad als Dordrecht is. Dit heeft dr. G. van der Wal, voorzitter van het Verbond voor Veilig Verkeer, vanmiddag verklaard in Dordrecht, waar het verbond zijn jaar vergadering hield. Niet ontevreden, maar stellig nog niet voldaan, was dr. Van der Wal over 't groeiende samengaan tussen verkeerstechniek, verkeérs- opvoeding en verkeerswethandhaving. De „leefbaarheid" van het verkeer staat of valt met de mate van beschaving en het verkeers- inzicht van de weggebruiker. Tegelijkertijd kan uitkomst worden verwacht van drustische verkeerstechnische verbeteringen en een strenger strafrechtelijk optreden. Dit is, zo zei dr. Van der Wal geen kwestie meer van prioriteiten, maar van integratie en een ge- coödineerde aanpak. Nieuws in één oogopslag Op de jaarvergadering van het Verbond voor vei lig verkeer, die in Dor drecht wordt gehouden, heeft de voorzitter, dr. G. van der Wal, vanmiddag verklaard, dat het aantal doden en gewonden bij verkeersongelukken iets terugloopt, in verhouding tot het sterk gegroeide auto- en bromfietsenpark. In de afgelopen tien jaar zijn in ons land 16.128 mensen in het verkeer om het leven gekomen. Het is de bedoeling, dat in Hollandia nog vóór no vember een universiteit zal worden gesticht met voorlopig twee faculteiten: rechten en bestuursweten schappen. De Papoea-stu dent Kirihio onderzoekt in opdracht van de Indonesi sche regering de mogelijk heden daartoe. In Washington is me degedeeld, dat de Ver. Staten geen prijs stellen op een eventueel aanbod tot bemiddeling in de kwestie Cuba van de Al gerijnse premier Ben Bel la, die gisteren met mili taire eer op het Witte Huis is ontvangen. Ben Bella zal binnenkort een bezoek aan Cuba brengen. Hij heeft drie uur met president Kennedy gespro- Vandaag zou in Brugge de veiling worden gehou den van het grote com plex van scheepswerven van Vlaanderen, een be drijf, dat failliet is ver klaard. Er is een schuld van 700 miljoen franken (waarvan de curatoren dc helft betwisten), terwijl de geschatte opbrengst niet meer dan 20 tot 30 miljoen franken bedraagt. Het merendeel der 784 ar beiders werkt al geruime tijd op andere scheeps werven. Nijmeegse grossiers ge ven deze dagen om zes uur 's morgens voor het slachthuis een claxoncon cert met hun vrachtauto's uit protest tegen het be sluit van de slachthuis- directeur de openingstijd tot zeven uur te verlaten en 't slachthuis m.i.v. 1 no vember op de zaterdagen te sluiten. De grossiers menen, dat de directeur hen wil dwingen de dar men van het geslachte vee aan een bepaalde onder neming te verkopen. In het vliegtuigwrak, dat vorige maand bij graafwerkzaamheden in het Volewijkspark in Am sterdam-Noord werd ge vonden, zijn de stoffelijke resten aangetroffen van vier bemanningsleden. Het blijkt dat de Britse bom menwerper op 20 decem ber 1942 brandend is neer gestort. Er bevond zich aan boord een grote hoe veelheid munitie. In navolging van enkele pluimveeslachterijen in Helmond en Eindhoven heeft nu ook de grootste pluimveeslachterij in West-Europa te Boxmeer besloten tot een drastische prijsverlaging van gebra den mestkuikens. In dit opzicht faalde bijv. de kwestie van de verkeerspleinen. Spreker rele veerde het recht van de Oostenrijkse verkeersrechter om een delinquent naar een verkeersopvoedingscentrum te stu ren. Hij vroeg zich af of een dergelijke methode, zoals die in Delft en Dordrecht ook wordt toegepast, als zodanig ook in de nationale straf, of verkeerswetgeving kan worden opgenomen. Dr Van der Wal wees voorts op de Belgische methodische „operatie weg- veiligheid". Op een uitgezocht wegge deelte (thans Antwerpen-Brussel) wor den verkeerstechnische verbeteringen aangebracht. Op scholen en via publici teitsmedia worden deze verbeteringen voor het publiek „vertaald". De politie haafct hierop in door verscherpt en aller eerst corrigerend optreden. Naar deze vorm zullen wij volgens dr. Van der Wal ook toe moeten, nadat via de kern thema-acties reeds een begin van co- Miljoenen worden in deze tijd besteed voor het onderzoek naar oorzaken van betrekkelijk zeldzame vliegrampen. Thans is hier het eerste, verheugende begin gemaakt met de „stichting weten schappelijk onderzoek verkeersveilig heid", die op haar beurt de voorlichtende taak van het verbond zal gaan voeden. Tevreden bleek de verbondsvoorzitter over de voetgangersactie en over de proeven met maximumsnelheden op twee wegen. Zijns inziens zal het elimineren van het kleine percentage automobilisten dat boven de 100 km rijdt, de verkeers afwikkeling homogener maken, waardoor het verkeersbeeld rustiger en dus veiliger Kneusjes Sprekende over wetenschappelijk on derzoek naar en bestrijding van de oor zaken van ongelukken viel dr. Van der Wal de handel in „kneusjes" en de staat van tal van andere automobielen aan. Honderden in Duitsland als „total loss" beschouwde wagens rijden hier op gelapt rond. Het kentekenbewijs voor die „geïmporteerde auto's" zou niet zon der grondige keuring mogen worden af gegeven, zo zeide hij Ook over de uit wassen in de gehele handel in tweede hands automobielen bleek dr. Van der Wal zeer bezorgd. Het geknoei in tal van kleine bedrijfjes en in de open lucht deed spreker de wens uiten om een veel strenger toezicht op de naleving van het vestigingSbesluit te doen houden. Voor vervolg zie pagina 9 Schepen charteren voor vervoer naar Cuba (Van onze correspondente) Een voormalige actrice van het to neel in Tsjechoslowakije en film ster, de 24-jarige Matsoeska Urba- nova, die sinds drie jaar in ons land woont en getrouwd is met de Neder landse handelaar Anton Fein (wo nende in Arnhem), heeft uit Rusland een opdracht aanvaard schepen te charteren voor vervoer naar Cuba. Mevrouw Fein-Urbanova voert, sinds zij hier woont, handel met een aan tal landen achter het IJzeren Gor dijn. Ze doet dat samen met haar man, die thuis kantoor houdt en van uit zijn grote woonkamer, die tege lijkertijd werkkamer is, telexverbin dingen heeft met zijn connecties in Oost-Europa. Mevrouw Fein, die op een bijzondei wijze ons land drie jaar geleden is bin nengekomen (ze werd over de grens ge- smokke'd, ergens in de Achterhoek om dat ze gen papieren kon laten zien), heeft ons gezegd niet verbaasd te zijn over de gefronste wenkbrauwen van haar Arnhemse buren toen die hoorden dat ze relaties onderhield met communistische landen. Volgens mevrouw Fein is de opdracot een heei normale zaak. De opdrachtge ver voor de charterschepen die op Cuba zullen gaan varen is een Russisch export bureau. In zo goed als vlekkeloos Nederlands met een exotisch accent 'zei ze meer dan eens schepen voor Russen te hebben ge huurd. De kleine Arnhemse handelson- derneming treedt van ons land uit dik wijls op als intermediaire tussen inter nationale handelsbureaus. Er zijn in ons land, ook in Arnhem trouwens meer on dernemingen die handel drüven met Oosteuropese landen. Geen politiek Mevrouw Fein zei dat „de mensen" deze opdracht niet als een op zichzelf- staandc zaak zouden zien, maar tegen de achtergrond van de politieke actua liteit zouden beoordelen. Zij, evt als haar man, wilde zich echter met politiek inlaten, verklaarde ze. hield het op een „normale zaak", dat het niet gaat om de bevrachting van munitie of goederen van dien aard, maar om handelswaar. Ze heeft laten weten het anders niet te doen en elke poging om voor een politiek karretje op de iijn Chroesjtsjef-Fidel Castro te worden gespannen, af te wijzen. Mevrouw Fein, geboren in Opava, in de provincie Moravië, dichtbij de Poolse grens, legt de contacten met de handels- bureaus achter het IJzeren Gordijn. Ze reist daarvoor alleen door de Balkan en bedient zich, als het nodig is, van vloei end Russisch, dat zij in haar geboorte land op school heeft geleerd. De Arnhemse jonge zakenvrouw o kent een communiste te zijn. Als ki stenares zo zal ze zich haar leven lang voelen laat zij zich niet in politieke stelsels, heeft ze gezegd. Ook zonder politieke overwegingen heeft in 1959 haar land verlaten. De enige overweging: liefde voor de Arnhemmer A. Fein, die zij leerde kennen toen hij daar zaken kwam doen. DE MEEST PRACTISCHE Parka met uitknoop- voering. Changeant bruin, blauw of grijs. 6 jaar 43.75 Terlenka broek 19.75 (Van een onzer verslaggevers) DOOR een besluit van de grootste pluimveeslachterij van West- Europa, de Fri-Ki in Boxmeer, om de prijzen van de mestkuikens drastisch te verlagen is een complete „hanen- oorlog" uitgebroken. Met ingang vandaag gaat Fri-Ki de mestkuikens voor f 2.95 per kg. verkopen, wat betekent dat de consument een braden haantje f 1.50 goedkoper op tafel kan krijgen dan tot nu toe het geval was. Met dit besluit is de Fri-Ki een ge heel andere verkooppolitiek gaan vol gen. Werd tot nu toe 95 pet van de „Zeer veel steun voor N.-Guinea" TAE Papoea Frits Kirihio die op het ogenblik in Hollandia verblijft in zijn functie van speciaal adviseur van de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, voor zaken Nieuw-Guinea betreffende. In opdracht van de Indonesische rege ring onderzoekt hij thans de moge lijkheden voor de stichting van een universiteit. De bedoeling is, dat deze universiteit, waar voorlopig on derricht zal worden gegeven in rech- Gistermiddag is koningin Ingrid van Denemarken, die met haar dochters Benedikte en Marga- rethe een particulier bezoek aan het Nederlandse Koninklijke gezin had gebracht, naar Ko penhagen teruggekeerd. De Prinsessen namen de gelegen heid te baat om in de belasting vrije winkel op Schiphol nog gauiv een souvenir te kopen. ten en bestuurswetenschappen, nog vóór november zal worden gereali- Kirihio zal ongeveer een week in Hol landia blüven. H(j is van plan iedere twee weken heen en weer te reizen tus sen Djakarta en Hollandia. De eerste tjjd zal hij zich alleen met onderwijszaken bezighouden. Als eis voor toelating tot de te stich ten universiteit is gesteld het einddiploma van de Papoea-middelbare school On geveer 280 jonge Papoea's zijn in het bezit van dit diploma. Kirihio vertelde dat ongeveer 15 professoren in Djakarta gereed staan om naar Nieuw-Guinea over te komen voor het onderwijs aan de universiteit. Om te onderstrepen hoe ernstig Indo nesië het wel meent met de ontwikkeling van Nieuw-Guinea voegde hij daaraan toe, dat ongeveer 2000 onderwijzers en honderd artsen gereed worden gehouden om zo nodig onmiddellijk naar Nieuw- Guinea te reizen. „Ik ben", zo zei Kirihio, „bijzon der verheugd, dat de ontwikkeling van Nieuw-Guinea van de Indonesi sche regering voorrang krijgt boven alle andere plannen. Het voor Nieuw-Guinea uitgetrokken budget is ongelimiteerd." Hij heeft geconstateerd, dat er onder de Papoea's een enorme belangstelling bestaat, zowel voor het volgen van een spoedcursus in Djakarta voor ambtenaar als voor het volgen van een universitaire opleiding. totale pluimveeslachtproduktie geëx porteerd, thans gaat men de verkoop op de binnenlandse markt richten. De Fri-Ki heeft al 15.000 verkoopplaat- Nederland. Om aan de eventueel snel stijgende vraag te kunnen voldoen zal de slachterij de dagproduktie nodig kunnen opvoeren van 50.000 tot 80.000 mestkuikens. Zoals bekend hebben slachterijen Helmond en Eindhoven al eerder hun prijzen verlaagd. Tot nu toe is dit be sluit een succes gebleken. De slachte rijen willen met deze maatregel een po ging doen het mestkuiken als een maal vleesgerecht op de Nederlandse huistafel te brengen. De consumptie miljoen kilo per jaar vindt mei weinig. Hoewel de Fri-Ki-actie w schijnlijk slechts tijdelijk zal zijn, be tekent zij een uitdaging voor andere slachterijen, die op deze manier wel worden gedwongen mee te gaan met de prijsverlaging. Voor de slagers betekent het besluit an deze pluimveeslachterijen uiteraard an schadepost .tenzij ze zelf goedkope haantjes gaan verkopen. In Eindhoven hebben de slagers al een teruggang in hun omzetten van 10 tot 20 procent ge boekt. Overigens is de voorzitter van het be drijfschap voor de slagerij, de heer C. Burger, niet al te pessimistisch. Hij vraagt zich af of de slachterijen hun lage prijzen zullen kunnen handhaven of zij de markt zullen kunnen hou den. Ook in Duitsland worden de laat ste tijd meer slachtkuikens geconsu meerd en toch hebben de slagers daar iet onder te lijden gehad. De kernproef op grote hoogte, die de Verenigde Staten vandaag In de Stille Oceaan boven het proefgebied rondom het eiland Johnston zouden nemen, is mislukt. De Thor-raket, waarmede het proefwapen tot een hoogte van tussen 48 en 64 kilometer In de dampkring zou worden gebracht, werd zes minuten na de lancering vanaf de grond vernietigd. Ook het proefwapen is vernietigd, zon der dat er gevaarlijke radio-activiteit is ontstaan. Er heeft namelijk geen kern explosie plaatsgevonden. De brokstukken zijn in een tevoren vastgesteld gebied terecht gekomen. )it was de vijfde Amerikaanse poging dit jaar om boven de Stille Oceaan s kernexplosie op grote hoogte tot stand te brengen en de dertigste proef neming in de Operatie Dominic bij de eilanden Ohrisamas en Johnston. Slechts één proefneming op grote hoogte had suc- nl. op 8 juli toen een proefwapen ien hoogte van ruim 330 kilometer n het eiland Johnston tot ontplof fing werd gebracht. De voorlaatste poging mislukte op 25 juli. Toen ontplofte de Thor-raket op de lanceerinstallatie, waardoor deze zwaar beschadigd werd. Ook op 3 juni en op 19 juli moesten raketten vóór de kern explosie vanaf de grond worden vernie tigd in verband met opgetreden storin gen. De proef van vandaag was al 24 uur uitgesteld. In het ziekenhuis te Kerkrade is gis teren overleden de 21-jarige marechaus see eerste klasse F. van Essen uit Kerk rade. De heer Van Essen was zaterdag jeep, nadat die een lekke band had gekregen, op de linkerweghelft te recht gekomen en daar tegen een boom gebotst. Verbazing Over de verhouding Nederland-Indo- nesië merkte hij op, dat de eerste be richten van de Indonesische vertegen woordiger in Hollandia. Soedjarwo, in Djakarta enige verbazing hadden ge wekt, omdat men er nauwelijks op had durven rekenen, dat de Nederlandse autoriteiten een dergelijke mate van loyaliteit zouden betrachten. De diplomatieke betrekkingen zouden, volgens Kirihio, zeker worden hervat, maar niet voor begin volgend jaar. Ten slotte dankte de voormalige student het Nederlandse volk, „dat hem een oplei ding gegeven heeft waardoor h(j zich duidelijk een opinie heeft kunnen vor- Dr. Van Konijnburg naar Djakarta De onderdirecteur van de K.L.M. dr. E. van Konijnenburg is vanmorgen voor een kort verblijf naar Djakarta vertrokken. De K.L.M. heeft medege deeld, dat dr. Van Konijnenburg in Djakarta burgerluchtvaartzaken zal bespreken. VONDAG zijn in België de Vlamingen in beweging gekomen. Ze hebben een demonstratieve mars door de hoofdstad Brussel gemaakt en zoals men heeft kun nen lezen zijn Vlamingen en Walen daar slaags geraakt. De keuze van de zondag voor zulk een demonstratie kan ons Nederlanders ge lukkig weinig aanspreken. In het buiten land pleegt men van de zondag een vrij moediger gebruik te maken voor politieke activiteiten dan bij ons. Verkiezingen op de zondag worden er als gewoon be schouwd. In Nederland worden en politiek en zon dag ernstig genomen. Aan verkiezingen op zondag wordt bij ons zelfs niet gedacht. En wat andere vergelijkbare activiteiten betreft heeft men intussen ontdekt, dat de week lang genoeg is dan dat men er de zondag mee behoeft te belasten. Wat de demonstratie zelf aangaat, zij heeft ook gedemonstreerd de verdeeld heid onder het volk der Belgen. Die ver deeldheid komt uiteraard op het gebied van de taal het duidelijkst aan de dag. De taal kan verenen, maar ook scheiden. België leert deze les. Vanuit de verdeeld heid naar taalgebied werkt dc verdeeld heid verder door. Het in beweging komen van de Vlamingen mag worden gezien als een protest tegen achterstelling, zij ge voelen zich verongelijkt, in zulk een mate dat zij het nodig hebben geoordeeld zich te laten gelden en een vuist te tonen. Of een demonstratie daartoe het geëigen de middel was? Dit moet aan de Belgew ter beoordeling worden gelaten. In een democratisch bestel zijn er gewoonlijk andere en meer voor de hand liggende methoden om de meningen kenbaar te maken. Maar is de democratie daartoe In België bij machte en afdoende? Op zichzelf kan men betwijfelen, of de demonstratie het middel was om een be tere sfeer te scheppen. De bestaande sfeer is er een van emoties, van spot en hoon waarin met name de Walen zich sterk betonen. Van hun kant intussen kunnen thans de Vlamingen voldaan zijn omdat zij tot in het hart van de hoofdstad des lands hun aanwezigheid hebben getoond. Dat is trouwens het probleem; Vlamingen en Walen zij zijn er beiden, en beiden moeten zij leven in een staatsverband. Zonder een gezindheid van erkenning van de ander, van bereidheid tot inschikke lijkheid aan beide kanten, lijkt dit moei lijk te verwezenlijken. De demonstratie van zondag heeft wel licht het nut gehad, dat zij de noodzaak van zulk een eensgezindheid opnieuw heeft aangetoond. Noodzaak wekt plicht, er plicht tot een juiste gezindheid is aan die gezindheid zelf bevorderlijk. rpERWIJL HET in de zuidelijke provin- cies de gehele nacht helder bleef en %l de temperaturen tot een paar graden boven het vriespunt daalden, stroomde elders in het land met een zwakke noord westelijke wind vrij zachte en vochtige lucht van de Noordzee binnen. Hierbij werd ook bewolking meegevoerd. Er is intussen nog weinig verandering gekomen in de luchtdrukverdeling. Boven Enge land handhaaft zich een hogedrukgebied dat ook in de hogere luchtlagen aanwezig is en de doortocht van oceaandepressies blokkeert. De depressies volgen dienten gevolge een vrij noordelijke koers maar de bij behorende fronten weten van tijd tot tijd tot onze omgeving door te drin gen zonder van veel betekenis te zijn. In verband hiermee ziet het het rustige-1: het komende etmaal De Bilt venvacht tot morgenavond: Bewolkt met hier en daar opklaringen en. droog weer. Vannacht en morgenoch tend plaatselijk mist. Zwakke of matige Tendens langzaam stijgend j", HET WEER IN EUROPA vrij zachte najaarsweer n naai voortduurt. Rapporten hedenmorgen zeven uur noordwestelijke wind. Weinig verande- Yoen rin^ in temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 uur). Êêlde De Bilt ZON EN MAAN Twente Eindhoven Woensdag: zon op 20.38, onder 11.52 zd -Limb, uur; maan op 7.07, onder 17.44 uur. Helsinki Op 20 oktober laatste kwartier. Stockholm Ypenburg Rh. bew. X^ONINGIN Ingrid van De- Reeds vroeg was koningin gebruikte, kwam bij de ven: „Dat is waar ook, mijn AV nemarken is gisteren met Juliana met haar drie gasten hoofdingang een kleine, don- dochter komt ook naar haar twee dochters, de prin- «jnesiHüu kerblauwe, Franse sportwa- Schiphol. Dat was ik bijna staande toestellen Mnrp-aroth on Rah,. van Pa'eK »oestdijK vertrok- aanrijden met slechts vergeten." ontvangstkamer. Zij maakten van - - - aanrijden met slechts vergeten." inzittende: een jong gebruik meisje, dat vanachter het Haastig werd de dienst or de Margareth en Bene dikte, in een Caravellc lijn- toestel van de S.A.S. van fraaie herfstwe Schiphol naar Kopenhagen Voor een korte rondrit en be- stuur de verblufte portiers de en "veiligheid gewaar- dc de 19-jarige Prinses zich. teruggekeerd. Naar bekend n. ,-.,.„1,-. vriendelijk groette en de schuwd, doch het was al niet hebben de Deense gasten het z,cni,Saen 0 m- Amsterdam. luchthaven op zwaaide. Ge. meer nodig. Prinses Mar- afgelopen weekeinde een Terwijl het gezelschap in lijktijdig zei koningin Juliana griet kon het alleen af. Ze particulier bezoek gebracht afwachting van het vertrek in de ontvangstkamer tot de reed weliswaar langs aan de Nederlandse konink- een kopje koffie lijke familie. vangstkamer vai Grenoble gh. bew Zllrich gh. bew Locarno gh. bew. Innsbruck gh. bew windstil 6 -2 vindstil 17 2 14 vindstil 10 vindstil 10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1