Jlicutue £dfcsrf)c (üourattl Vlaamse mars zet heel Brussel op stelten Had Planta toch niets met huidziekte te maken? WALEN IN GEWEER MET PROIECTIELEN Vijftien gewonden en tientallen arrestaties Vier echtparen door kolendamp bevangen Hassan roept zich tot koning uit Hypothese is te snel aanvaard „Gij zult niet doden" I I MAANDAG 15 OKTOBER 1962 r KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Driaetvyeeftis&te jaargang CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .Stantats&tft is gijtblmn ro§n bert ia legfjeaspott" UNtCK FM l«0€N OMOCViMG Leer autoreden in d« CITROËN ID 19 (Praktijk en theorie* Autorijschool Dick HaasbroeS Mors weg 176b, Leiden TeL I029Ï TTET was weer eens raak, gisteren in Brussel. Tienduizenden Vlamingen hadden het nodig gevonden, die dag te gebruiken om een protestmars naar de Belgische hoofdstad te maken. Zij willen meer politieke, eco nomische en culturele rechten en een groter gebruik van de Nederlandse taal, met name in Brussel, dat steeds meer een „Frans" karakter Inrijgt. En als men in België zijn eisen kracht wil bijzetten, wel dan gaat men een mars naar de hoofdstad organiseren. Zo was het dan gisteren ook. De Walen waren echter evenmin thuisgebleven. Ze bekogelden de onge veer 50.000 betogers al aan het begin van de mars (bij het Beursgebouw) met rotte eieren, zakken roet, mosterd, mayonaise en zelfs zgn. Molotof- cocktails. De organisatoren van de Vlaamse mars noemden na afloop de betoging een be wijs van de ..verbluffende vorderingen, die de Vlaamse beweging in een jaar tijd heeft gemaakt". Een derde mars naar Brussel zal er niet komen. Deze tweede zou beslissend geweest zijn. De regering zou nu moeten beslissen, wat er zal ge beuren. De Luikse studenten reageerden op hun eigen wijze op de Vlaamse beto ging. Zij stuurden een telegram naar Oe Thant, secretaris-generaal van de V.N., waarin werd gezegd: „Honds dolle Vlamingen vallen de hoofdstad binnen. Zendt politiemacht (Zie ook pagina 5). Een Antwerpse student, die zo'n Ueer dun 4000 politiemannen projectiel opraapte 0m het terug te stonden voor de zware taak. de J. u j- gemoederen in Brussel in be- dooien, verloor een vinger. Het ding dwang te houden: een opgave ontplofte in zijn hand. Een andere die niet lukte. Vlaming werd ernstig aan een been Verstopte kachelpijpen: IN het weekeinde hebben zich vier gelijksoortige gevallen van kolendampvergiftiging voorgedaan. Steeds betrof het bejaarde echtparen van wie de man overleed en de vrouw met ernstige ver giftigingsverschijnselen in een ziekenhuis moest worden opgenomen. De kolendamp ontstond in alle gevallen doordat de tachelpijp vol met vuil en roet zat. Nieuws in één oogopslag Vele tienduizenden Vla mingen hebben gisteren een protestmars naar Brus sel ondernomen om kracht bij te zetten aan hun eisen ter vérkrijging van meer politieke, economische en culturele rechten. Grote groepen Walen hebben hen met rotte eieren ontvangen. Een aantal mensen is ge wond. Het Vlaamse actie comité heeft laten weten, dat er geen derde mars zal worden gehouden: de twee de is beslissend geweest voor de Vlaamse beweging. Naar het oordeel van de Amsterdamse huidarts dr. Simons bestaat er geen twijfel aan de overeen komst tussen de thans heersende huidziekte en de zogenaamde Plantaziekte uit 1960. Naar zijn mening zal zij binnen een of twee maanden weer verdwenen zijn om na een jaar of lan ger elders weer op te tre den. Op het zaterdag in Utrecht gehouden Convent van de ARP heeft minister Zijlstra gewaarschuwd te gen het scheppen van col lectieve behoeften en het onderschatten van de par ticuliere sfeer. Uit het zojuist versche nen boek van de Ameri kaan Alden Hatch over het leven van prins Bernhard blijkt, dat de Prins zeer scherpe kritiek heeft uit geoefend op het beleid van veldmaarschalk Montgome ry bij de slag om Arnhem. Montgomery heeft toen al le adviezen van degenen, die van de situatie op de hoogte waren, in dc wind geslagen. Een commissie uit de Broederschap van Pink stergemeenten in Neder land heeft het breed mo- deramen van de synode der Ned. Herv. kerk het ge schrift „De Pinksterge meente en de Kerk" aan geboden. Het is het ant woord op het in I960 ver schenen herderlijk schrij ven van de Hervormde kerk over de Pinkstergroe- pen. Van het conflict, dat met betrekking tot de belastin gen tussen Frankrijk en Monaco is ontstaan, is naar buiten weinig te merken. Prins Rainier heeft voor de radio gezegd, dat Monaco zich onmogelijk kan aan passen bij het Franse be lastingstelsel en dat het te genvoorstellen heeft ge daan. Een bejaard Schevenings echtpaar, is gistermiddag met kolendampvergifti ging in hun woning aan de Drogersdijk aangetroffen. De 'man, de 79-jarige W. Bal, bleek reeds te zijn overleden Zijn vrouw, de 81-jarige J. Bal-Toet, werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis aan de Zuidwal gebracht. Een huurman, die wist dat dc twee mensen altijd vroeg op zijn, waarschuwde gistermiddag, toen hü geen gehoor kreeg, de politie. Dezo vond het echtpaar in de voorkamer, waar de elleboog van de kachelpijp vol met vuil en roet zat. De 66-jarige heer W. Honebecker uit Almelo is op straat in elkaar gezakt en even later overleden. Een gewaarschuw de arts constateerde als doodsoorzaak kolendampvergiftiging. Het echtpaar Ho nebecker was op bezoek bij kennissen. Mevrouw Honebecker werd onwel, waar op men bestoot in een telefooncel in de buurt een dokter te bellen.. Dicht bij de cel zakte de heer Honebecker in elkaar. Zijn vrouw is met vergiftigings verschijnselen in een ziekenhuis in Al melo opgenomen. In zijn woning aan de Spijkenisse- straat in Rotterdam is zaterdagmid dag de 77-jarige H. de Ruiter door kolen dampvergiftiging om het leven geko men. Zijn 70-jarige echtgenote is in vrij ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen kwam door ko lendampvergiftiging de 85-jarige J. van Rooy van de Noorderbinnensingel om 't leven. Zijn vrouw werd met deztlfde vergiftigingsverschijnselen in een zieken huis opgenomen. gewond door een ontploffend stuk „vuurwerk". Enkele anderen liepen door soortgelijke explosies van don derbussen of eigengemaakte grana ten lichte verwondingen op. Meer dan 4.000 politiemannen waren mobiliseerd om ongeregeldheden te voorkomen. Zij moesten herhaalde lijk de vechtenden scheiden. De ge hele route van de mars was met me talen hekken en prikkeldraad afge zet. Maar de Walen braken er meer dan eens door heen. Toen de strijd 's middags om drie uur was geëindigd door een hardhandig in grijpen van de gendarmerie, waren er vijftien gewonden naar een ziekenhuis gebracht en'had de politie vele tientallen arrestaties verricht. Zo werd een Vla ming aangehouden, die aanstalte maakte om een Molotof-cocktail te „lanceren". Een andere Vlaming werd na de beto ging in de arm gestoken, toen hij in een groep woedende Walen terecht kwam. De meeste gewonden vielen echter aan Waalse zijde Meer dan drie uur achtereen trok de indrukwekkende stoet Vlamingen door het centrum van de Belgische hoofdstad. Zij kwamen uit vijf provincies. Het „Vlaams aktiekomitee", dat de betoging organiseerde, schatte het aantal deel nemers op 200.000. het dubbele van de eerste grote demonstratie, die vorig jaar werd gehouden. Van de zijde van de po litie houdt men evenwel vol. dat er niet meer dan circa 50.000 betogers zijn ge weest Gisteravond hebben nog onge veer 1000 Walen in Brussel betoogd. Ziekenhuis staakt de opname Het r k. ziekenhuis te Enschede zal voorlopig geen patiënten opnemen dat een aantal leden van het verple gend oersoneel aan een darminfectie lijdt. Dj ware aard van de infectie nog niet bekend. Wel staat vast, dat er geen sprake is van typhus. Teneinde uitbreiding van de infectie tegen te gaan, zijn er verscheidene maatregelen genomen, waaronder het niet opnemen van nieuwe patiënten. De directie van het ziekenhuis verwacht echter, dat bin nen enkele dagen de toestand weer De infectie komt. volgens de directie van het ziekenhuis, niet voor onder de patiënten. Strijd in Jemen nog onbeslist JEMENIETISCHE royalisten heb ben verkondigd dat stamkrijgers van Seiful Islam el Hassan, die zich tot koning heeft uitgeroepen, het hele noorden van Jemen in handen hebben. Aan de andere kant beweert de leider van de revolutionairen, brigade-generaal Abdulla el Sallal, dat zijn republikeinse troepen ir Sada invasietroepen van Saoedi- Arabië en Jordanië verpletterd hebben. Sa'da is een grote noorde- Toenemende twijfel onder deskundigen DE mededeling van het ministerie van sociale zaken en volksge zondheid, dat naar de mening van deskundigen het epidemiologische bewijs van de samenhang tussen de Planta-ziekte van 1960 en de con sumptie van dit merk margarine als geleverd moet worden beschouwd, heeft in kringen van huidartsen in ons land kritiek gewekt. In de dermatologische kliniek van het academisch ziekenhuis in Utrecht zijn ruim dertig huidartsen bijeen ge weest voor wie patiënten zijn versche nen, die thans lijden aan een huid ziekte, die volkomen identiek is aan de zogenaamde Planta-ziekte van 1960 De Amsterdamse huidarts, dr. R. D. G. Ph. Simons, die verbonden is aan het Burgerziekenhuis in Amsterdam, ver klaarde desgevraagd aan het ANP, dat er geen twijfel behoeft te bestaan aan de overeenkomst tussen de huidziekte van thans en die van 1960. Hij noemde de gegevens, die van de zijde van het ministerie van sociale zaken en volksge zondheid aan de Tweede Kamer en aan de pers zjjn verstrekt, hoogst merkwaar dig. In de medische uitgave ,,De Genees kundige Gids" acht dr. Simons het epi demiologisch bewijs van de oorzaak van de Planta-ziekte, die slechts op een enquête berust, een zeer precaire aan gelegenheid en niet overtuigend. waarde van de enquête wordt sterk in 1960 twijfel getrokken wegens de slechte Dr. Simons verklaarde tegenover een verslaggever van het ANP, dat de ziekte, die zich thans voordoet als epidemip weer spontaan binnen een of twee maan den verdwijnt om dan na een jaar of langer ergens anders op te treden. Deze epidemieën komen geregeld in Noord- Europa voor en voornamelijk onder vrouwen. Er is geen aanmeldingsplicht ook al zijn sommige patiënten zwaar ziek, maar dit is gelukkig een uitzondering Wanneer aanmelding wordt gestimu leerd, zoals tijdens de Planta-affaire van 1960, waarbij zelfs financiële vergoedin gen in het vooruitzicht werden gesteld, is de toeloop van patiënten uiteraard bij zonder groot. De huisartsen, die niet waren voorgelicht door de dienst volks gezondheid, vulden de formulieren in en raamden het aantal patiënten uit hun praktijk, zo vernemen wij van de zijde van enige huisartsen. Dr. Simons schrijft in De Geneeskun dige Gids. dat tijdens elke epidemie theo rieën naar voren komen, meestal over of andere voedingsmiddel. i dit merk margarine, maar later werden het er ruim dertig. Aange zien vrijwel iedereen margarine of hier mee bereide maaltijden'bf produkten had genuttigd, ontstond een grote coïnciden tie. Men meende toen ook te kunnen aan_ tonen, dat de blaasjesziekte in Duitsland van 1958 met de margarine verband hield. Maar volgens dr. Simons is van een co ïncidentie nauwelijks sprake, omdat deze ziekte ook optrad in landen, waar de ge wraakte margarine niet is verkocht en niet optrad in landen waar deze mar garine wel was geconsumeerd. Na het Planta-incidcnt heeft men in vele inrich. tingen in ons land, maar ook in het bui tenland, proeven genomen. Vrijwilligers hebben grote hoeveelheden „Planta" ge consumeerd. zonder dat de ziekte zich openbaarde. (Zie vervolg op pag. 6) Samenzweerders vrijgelaten Honderdeenentwintig gevangenen zijn hedenmorgen vroeg te Hollandia vrijge laten. Zij waren door het Nederlandse ge zag om politieke redenen veroordeeld en het merendeel was opgesloten in de ge vangenis van Hollandia-Binnen. Onder hen waren 78 Papoea's, Indonesiërs en Chinezen, van de „groep-Tepi", die door de politierechter waren veroordeeld tot anderhalf a twee jaar gevangenisstraf. lijke stad op 170 km ten noorden van Sana, de hoofdstad. De royalistische successen werden ge meld dioör radöo Mekka en de republi keinse door radiio Sana. Zij kwamen een paar uur ma de meldlimgen vam pno- royaiistische raidiio-stations in het mid den oosten dat El Hassan zijn aanwezig heid op Jeminitisch grondgebied had be kendgemaakt en de koninklijke macht aan zich had getrokken. Radio-Mekka kwam vervolgens met een communiqué van het hoofdkwartier van El Hassan dart het republikeinse gar nizoen in het noordelijke berggebied van Rajeh zich aan zijn troepen had overgegeven. De strijd in Sada lijkt de belangrijkste botsing tussen royalisten en republikei nen sinds El Hassan zijn contra-revolutie begon tegen de 13 dagen oude republiek van Sallal, die ingesteld werd na omver werping van het bewind van Imam Mo hammed El Badr, neef van El Hassan (die niet vermoord zou zijn). El Radr zou volgens de royalisten steun zoeken bjj de stammen tegen de revolutionairen in het berggebied, dart zich uitstrekt van Hajia, op 120 km ten n.w. van Sana, naar Beit Elfakim, op 180 km ten z.w. van de hoofdstads Volgens royalistische bronnen is El Badr (die definitief ontsnapt lijkt te zijn aan de beschieting van zijn paleis op de avond van de staatsgreep van Sallal) in voortdurend contact met zijn oom, El "Hassan, als nieuwe imam. Het ziet er naar uit dot El Hassan zich er op concentreert van Sada een spring plank te maken voor zijn opmars naar Sana. Een beeld van de in Brussel ge houden massale betoging van de Vlamingen: tegen-demonstranten zijn slaags geraakt met de betogers en halen de „Vlaamse leeuw" neer. Een van de vlaggen ligt reeds op de grond. Plan voor extra telefoonkabel naar Engeland Nederlandse en Britse PTT-deskundi- gen werken plannen uit om in 1964 tussen beide landen nog een telefoonkabel te leggen, zo heeft een zegsman van de PTT in Den Haag meegedeeld De capaciteit van deze kabel 120 gesprekken ineen: zal de totale capaciteit op 520 gesprek ken ineens brengen. De nu in gebruik zijnde kabels tussen Domburg en Alde- burgh hebben een capaciteit van 400 gesprekken ineens. Het plan is, de nieuwe kabel van Katwijk naar een nog niet bekende plaats in Engeland te leggen. Tegendemonstr anten hadden zich vn Brussel met plakkaten langs de route opgesteld. Toen de Vlaamse betogers langs trokken, bracht een aantal van de tegendemonstranten sarcastisch de fascistengroet. VEILIG-VERKEERSDAG (Van een onzer verslaggevrs) Aan drieduizend kerken is zondag de affi che „Gü zult niet doden" is aangeplakt, ter be schikking gesteld door het Verbond voor Vei lig Verkeer ter gelegenheid van de bezin ningsdag op de nationale ramp van de ver keersonveiligheid, woensdag as. Vele predi kanten besteedden gisteren aandacht aan deze dag en wezen op de verantwoordelijkheid van de mens op de weg en op het gebod der naastenliefde. Bezinningsdag is ingesteld op verzoek van prinses Wilhelmina. welk verzoek werd onder steund door de Koningin. Gevraagd wordt zich op deze dag te bepalen bij de „nationale ramp van de verkeersmoeilijkheid", die jaar lijks 2000 doden eist en 50.000 gewonden. Vo rig jaar gebeurden er 190.246 verkeersongeluk ken (I960: 177.469). waarbij 1992 (1960: 1926) doden waren te betreuren en waarbij 30.618 (28.682) personen ernstig en 19.542 (19.676) personen licht gewond werden. In tien jaar tijd is het jaarlijks aantal do den en gewonden bijna verdubbeld. Een van de belangrijkste oorzaken: gebrek aan ver- keersbeschavïng. (mta) Alleen 't beste... goed genoeg! A VeebleM Binnenvering IJootlwill Schuimrubber HAZET FABRIEKEN ZEVENBERGEN rpiJDENS het weekeinde handhaafde zich boven de Britse eilanden een gebied van hoge luchtdruk. Nederland bevond zich aan de rand hiervan, door enkele zwakke fronten uit het noordwesten tot ons land konden door dringen. Zij brachten zondag hier en daar een regenbuitje. Koudere en droge re lucht drong in de afgelopen nacht een groot deel van ons land binnen. Boven Scandinavië kwam in deze lucht in de ajgelopen nacht plaatselijk niet minder dan 8 graden vorst voor. Een volgende storing die over het zeegebied ten noor den van Schotland naar Scandiiuivië trekt zal de wind in ons land weer doen krimpen naar noordwest tot west en dan zal weer zachtere en vochtige lucht ons land binnendringen. Hierin komt vry veel bewolking voor en kan van nacht plaatselijk mist ontstaan maar de regenkansen blijven klein. De Bilt verwacht tot morgenavond- Op de meeste plaatsen droog weer met veranderlijke bewolking. In de nacht en ochtend hier en daar mist Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen west en noord- Weinig verande ring in temperatuur. (Opgemaakt oni 11.15 uur. Dinsdag: zon op 19.56, onder 10.37 uur; maan op 7.05. onder 17.46 uur. Op 20 oktober laatste kwartier. Tendens langzaam stijgend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Temper. Station Weers •Q - I d gestel dh ^■3 Sr II 53 Zd.-Limb. Helsinki Stockholm De 20-jarige mejuffrouw A. Slaman uit Onderdijk (gem. Wervershoof) is gis teravond toen zij met haar verloofde in haar woonplaats aan het wandelen was. door een auto aangereden. Zij werd dode lijk getroffen. Het paar liep links van de weg. De bestuurder, afkomstig uit Me- demblik, reed na het ongeluk door, doch kon kort daarop worden aangehouden. vindstil 25 16

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1