Jlicuwc £riltsrf)e GFtmronl China en India elkaar: 60 met slaags doden bij Commentaar Schipper haalde onderzeeboot op LATIJN Hevigste gevechten van de laatste drie jaar Amerika dichter de EEG gekomen Afgekeurde militairen mogen aanblijven Bewindslieden C.H.U. in 63 niet in Kamer Prinses Beatrix ook naar V.S. Schittering in de Sint-Pieter VRIJDAG 12 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.2f. per kwartaal; 2,80 per maand; 0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 126Q4 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantvaiticb if ahfblma myn hert in Ugljensp«tf issers Tr-\ Sinkiang volgens India volgens China KASJMIR j Ladakh CHINA INDIA Tibet J India fÏ2659 Bij het vuurduel hebben de Chine zen gebruik gemaakt van mortieren, automatische wapens en granaten. Nieuws in één oogopslag Indische -troepen, die .in het grensgebied met China tot de aanval zijn overgegaan, hebben 33 Chinezen gedood. Aan In dische zijde zijn 17 mili tairen gesneuveld. De Chi nezen waren ver op In disch grondgebied doorge drongen. New Delhi heeft gemeld, dat de acties zul len worden voortgezet De gisteren door pre sident Kennedy getekende wet op de uitbreiding van de handel geeft hem de bevoegdheid de rechten op vele goederen te ver lagen of af te schaffen en samen te werken met de EEG. Volgens Kennedy kan deze wet een dvna- misch tijdperk van groei inluiden. In de noordelijke grensgebieden van Jemen worden bloedige gevech ten geleverd tussen repu blikeinse strijdkrachten en troepen, die prins Hassan steunen. Laatstgenoemden zouden in opmars zijn naar de hoofdstad, maar dit is door de tegenstan der ontkend In Bonn is officieel tegengesproken, dat het Westduitse leger zal wor den opgeroepen voor de verdediging van Berlijn. Gezegd werd. dat alle bruikbare eenheden van genoemd leger ter be schikking van de NAVO zijn gesteld en dat de wes telijke geallieerden de vrij heid van de stad garan- De vrijwillig dienen de militairen van de Ko ninklijke landmacht die niet meer volledig ge schikt zijn voor de mili taire dienst, maar die in vredestijd nog nuttig werk kunnen doen in admini stratieve functies, zullen in dienst kunnen blijven. Ontslagen, die na 1 januari j.l. wegens medische on geschiktheid zijn verleend, zullen ongedaan worden gemaakt. Het bedrijfschap voor het schildersbedrijf heeft in een nota aangedrongen op een ander loonbeleid. Men is van oordeel, dat het produktiviteitscrite- rium, waarop de huidige loonpolitiek is gebaseerd, voor het schildersbedrijf niet te handhaven is. Westberlijnse studenten hebben op verzoek van de Amerikaanse televisie maatschappij NBC de afge lopen zomer een tunnel on der een der drukste ver bindingswegen van de ver deelde stad gegraven. Van deze tunnel hebben 59 Oostduitsers gebruik kun nen maken om in West- Berlijn te komen. De tun nel is kort daarna onder gelopen. De NBC heeft van de graafwerkzaamheden ?en film gemaakt. TN het bergachtige grensgebied tussen India en communistisch China -1- hebben gisteren gevechten gewoed, die de hevigste van de drie afgelo pen jaren worden genoemd. De Indische troepen, die de aanval openden op Chinese militairen, die ver op Indisch grondgebied waren doorgedron gen, doodden drieëndertig tegenstanders, zelf verloren zij zeventien man De Indische operaties, die ten doel hebben de Chinezen te verdrijven uit een grensstreek, die de Chinezen pas een maand geleden hebben bezet, zul len worden voortgezet, zo werd in New Dehli vernomen. De strijd vindt plaats in een betrekkelijk klein gebied op enkele kilometers ten zuiden van Thag la Ridge, dat India als zijn grens beschouwt. Verwacht wordt, dat zij voortgaan me! het versterken van hun posities in het omstreden gebied. Het heeft lang geduurd, voordal India zo ver was, dat het zijn toevlucht tot geweld durfde nemen in het con. flict met China over het noordelijke grensgebied. Jarenlang heeft de rege. ring van premier Nehroe geweigerd een krachtige houding aan te nemen. Zü volstond met het zenden van pro testnota's en het vragen om onderhande lingen. Intussen zetten de Chinezen hun opmars voort. In het voorjaar (na de demonstratieve actie tegen Goa dere Portugese overzeese gebieden op het Indische vasteland) kwam daarin verandering. En vorige week heeft pre mier Nehroe nog verklaard, dat India pas over onderhandelen denkt, als de Chinezen Indisch grondgebied hebben Intussen heeft rood China in een aan de Indiase regering gerichte nota krach tig en hoogst ernstig geprotesteerd tegen acties van Indiase militairen in het noordoostelijk grensgebied. In deze nota die aan de ambassade van India in Peking werd gezonden, behield de Chi nese regering zich het recht voor om schadevergoeding te eisen ten behoeve van de Chinese grenswachten, die door Indiase militairen die Tsjedong binnen drongen en Tsjitoeng bezetten, zijn |e- dood of verwond. China protesteerde voorts tegen schending van het luchtruim boven Lhasa en het binnenland van Tibet door een Indisch vliegtuig op 10 oktober. Het communistisch-Chinesc persbureau Nieuw-China berichtte donderdag, dat grensbewakers Indische indringers bi» Tsjedong. aan de noordoostgrens van India, hadden verjaagd De Indiërs had den behalve uitrustingsstukken zes doden moeten achterlaten, die door de Chinezen zyn begraven. In dit jongste treffen was. volgens het persbureau, het Chinese ver liescijfer van de laatste tüd gestegen tot drieëndertig. De Indiërs zouden voort gaan versterkingen aan te voeren. Kennedy tekent handelswet ORESIDENT KENNEDY mag voortaan de rechten op vele goede- ren verlagen of afschaffen en samenwerken met de Europese Economische Gemeenschap. Gisteren tekende hij de wet op de uit breiding van de handel, die nu door beide huizen van het Ameri kaanse Congres is aanvaard. Kennedy noemde de wet een nieuw vitaal wapen voor de zaak van de vrede. Er kan nu een dynamisch tijdperk van groei aanbreken, aldus de president, die de betekenis van de wet vooral zag in verband met de E.E.G. Een andere belangrijke gebeurtenis was gisteren het besluit van het congres van de Britse conservatieve partij, met overweldigende meerderheid genomen, de vorderingen toe te juichen die ge maakt zijn bij de onderhandelingen tus sen de E.E.G. en Engeland over de toe treding van dit land tot de Europese gemeenschappelijke markt. Slechts twaalf van de 4500 afgevaardigden stemden te- In een resolutie werd vertrouwer gesproken in de vastberadenheid Macmillans kabinet, voldoende verzeke ringen voor het Gemenebest en de Britse partners in de Europese vrürandelsor- ganisatie te verkrijgen. In een te Eindhoven gehouden rede voering voor het Verbond a werkgevers heeft prof. dr. W. Hallstein (voorzitter van de economische c< sie van de E.E.G.), verklaard, dat gehele proces van onderhandelingen, dat de gemeenschap met betrekking tot toe treding en associatie voert, het streven naar opneming van Engeland EE.G een sleutelpositie inneemt. Wat de houding van de Verenigde Staten betreft, zeide Hallstein. het tiatief van Kennedy toe tejuichen tot het in het leven roepen van een deelge nootschap met de E.E.G. Een van d« grote opgaven van deze tijd is de bun deling van de krachten van de vrije wereld aan beide zijden van de Atlan tische Oceaan. ,,Wij zijn voor een grote opgave geplaatst en voor een grote kans", zo zei hij. „Zij aan zij met de V.S. zouden vele tegenstrijdigheden, die het huidige stelsel van de wereldeconomie kenmer ken, verzacht of zelfs opgeheven kunnen worden. Vermelden we nog. dat acht hoog leraren (onder wie de Nederlandse prof. D. B. Schouten) na een diepgaande studie tot de conclusie zijn gekomen, dat de landbouwprijzen in de EE.G. niet het hoge Duitse prijspeil moeten worden aangepast. Zij achten evenwel aanpas- 1 sing naar- beneden van de Duitse prijzen evenmin uitvoerbaar, zonder directe sub sidies aan de Duitse boeren, in afwach ting van een moder nisering van dt Duitse landbouw. Jongen stal f 10,000 - vriend gestraft De Haarlemse rechtbank heeft dc twintigjarige L. F. K. uit Heemstede wegens heling van een bedrag f 10.000. overeenkomstig de eis. deeld tot een gevangenisstraf vi maanden met aftrek. Zijn eenentwintig jarige vriend had uit de safe vader een bedrag van f 10.000 genomen en daarna hadden de jonge mannen plan nen gemaakt voor een zeereis naar En geland of Frankrijk. In Hansweert koch ten zii een jol voor f 2000 maar het bleek dat de boot niet zeewaardig was. Daar na trokken zij naar Bergen op Zoom oir een speedboot met attributen voor d( reis te kopen. Toen zij echter in Zierik- zee de reis wilden beginnen, werden zij door de politie ingerekend. Zij hadden nog f 450 over. Aangezien de vader geen aangifte heeft gedaan van diefstal, zal de eenen twintigjarige jongeman zich niet voor de rechter te verantwoorden hebben. Ontploffingsramp op Aruba Drie mannen zün om het leven ge komen cn meer dan 20 gewond door een ontploffing in de grote olieraffina derij van Lago Oil Co. in een tank met anderhalf miljoen liter zuur op Aruba De raffinaderij was juist onderscheiden voor haar veiligheid. Strijd in Jemen woedt voort DERICHTEN dat het geïsoleerde -L* Jemen zichzelf in oorlog be schouwt met Saoedi-Arabië. waar de Jemenitische vluchtelingenprinsen proberen een tegenrevolutie kaar te zetten tegen de twee weken oude republiek, heeft aan het gissen gebracht. Het conflict is opgelaaid om Sada, nabij de grens van Saoedi-Arabië, tussen het leger van Jemen en bergstammen, die klaarblijkelijk prins Al Hassan stei die aanspraak maakt op de troon. In centraal Jemen is het echter tig. De sterke man van de Jemenistische revolutionairen, brigade-eeneraal Ab- doella Al Sallal, heeft verklaard, dat zijn leger en luchtmacht een door Saoedi- Arabië gesteunde inval in Noord-Jemen teruggeslagen hebben. Premier Nehroe verklaarde vandaag dat het Indische leger opdracht heeft gekregen de communistisch Chinese strijdkrachten uit het Indische grens gebied in het noordoosten te verdri.j- Zij krijgen een bureaubaan De minister van defensie ir. S. H Visser, heeft bepaald, dat de vrijwillig dienende militairen van de Koninklijke Landmacht, die niet meer volledig ge schikt zijn voor de militaire dienst naar die in vredestijd nog in administratieve functies nuttig werk kunnen doen, in dienst gehandhaafd kunnen blüven. In verband hiermee worden de veertig ontslagen wegens medische ongeschikt heid. die per 1 januari reeds waren ver leend, en de 300 ontslagen om dezelfde reden, die reeds waren aangezegd, maar in afwachting van een meer bevredigen de regeling nog waren aangehouden, on gedaan gemaakt. Een uitzo-nd'srin.* zal worden gemaakt >or hen, die zijn afgekeurd wegens (Von onze parlementsredactie) Naar wij vernemen hebben de c.h. ministers Beerman en Oe Pous en de staatssecretarissen Calmeyer en Scholten de leiding van de C.H.U. desgevraagd meegedeeld, dat zij om redenen, die door het hoofdbestuur de Unie volkomen worden ge respecteerd, geen plaats op de kandi datenlijst voor de Kamerverkiezin gen van 19963 ambiëren. Van de zittende C-H. Tweede-Kamei- leden nebben jkvr. Wttewaall van Stoet egen r.n de heren Beernink, Diepen horst. Van Gelder. Kikkert. Van der Mei, Mollema en Van der Peyl zich be- verklaard een nieuwe kandidatuur te aanvaarden. Zoals bekend wensen dr. Tilanus en de heren De Ruiter en Schmal LEIDE'fj iftU.WIJK Breesiraat Voorstraat niet moer kandidaat te worden gesteld. Verwacht wordt, dat de opvolger van wijlen dc heer Van de Wetering, de heer Gerbrandij, in 1963 evenmin zal terug- In de C.H.U. is de kandidaatstelling voor do komende verkiezingen in volle gang. Vroeger kon elke kiesvereniging ten hoogste tien personen opgeven, die zij voor het Kamerlidmaatschap in merking wenste te brengen. Zittende Kameriunen konden daarbij worden opge geven. In verband met de nieuwe statu ten voor de Unie is hierin verandering gebraent. De zittende Kamerleden die willen terugkeren, zijn automatisch op de groslijst geplaatst, terwijl elke kies- verenigii g vóór 16 november a.s. nog ten hoogste drie personen geen Twee de-Kamerleden kan opgeven. De groslijst wordt op 22 december a.s. in het hoofdbestuur van de unie bespro ken en gaat daarna, voorzien van een door of vanwege het hoofdbestuur opge maakt advies, naar de kiesverenigingen. Soekarno: Ik maakte Nederland vrij Bij het bezoek van de Roemeense president Georghiu Dej heeft Soekarno verklaard dat Indonesië door het win nen van de strijd tegen Nederland het Nederlandse volk heeft bevrijd. Volgens Marx kan een land, dat een ander land onderdrukt, niet zelf vrij zijn. „Dus kon het Nederlandse volk niet vrij zijn, toen Nederland door de imperialisten cn ko lonialisten werd gebruikt om Indonesië I te onderdrukken", aldus Soekarno. breken waarbij handhaving ja dienst ge vaar voor eigen of andermans gezondheid zou opleveren. Uitgezonderd zijn ook de afgekeunden die er de voonkeur geven ontslagen te worden of die hun instemming reeds eervol ontslagen De militairen, die op grond vao hur gezondheidstoestand onder moeilijke om stan-d'gheden niet meer ten volle bruik baar zijn, zullen er rekening mee moeten houden dat zij in het algemeen geen promotie meer zullen kun-nen maken. Hun handhaving in de dienst mag voorts de bevordering of opleiding van de vol ledig geschikten niet in de weg staan. Een en ander is gisteren namens de minister van defensie meegedeeld commissie voor georganiseerd overleg in zaken betreffende de rechtstoestand van land- en lucht macht-militairen. Bij de in januari Jl. begormen periodieke keuringen van vrijwillig landmacht-per soneel is gebleken, dat een aantal offi cieren en onderofficieren in verband met hun gezondheidstoestand uitsluitend geschikt is voor administratieve func ties niet te velde. Het advies van de militaire genees kundige dienst kan in die gevallen niet anders zijn dan dat deze militairen niet meer ten volle voor de dienst geschikt zün en dus behoren te worden afge keurd. Een veertigtal is overeenkomstig dit advies eervol ontslagen, anderen zyn van het voornemen tot het verlenen van eervol entslag in kennis gesteld. Van de kant van het militair georga niseerd overleg is tegen deze maatregel bezwaar gemaakt. Ook in de Tweede Kamer trok de kwestie de aandacht. In het g-o. is meermalen gepleit voc belangen van hen die door de maatregel zouden worden getroffen. Betoogd werd dat zij voor het merendeel zonder al te veel bezwaar voor de dienst zouden kunnen wonden gehandhaafd. Voor vervolg zie pagina 7 In Amsterdam-noord zestig kinderen met huidinfectie In Amsterdam-Noord zijn op het ogen blik vrij veel kinderen, volgens een grove schatting van een huisarts circa 60. die huidinfectie zijn besmet. Dit komt overigens niet alleen in dit stads deel voor. De besmetting wordt via bac teriën overgebracht. Deze huidinfectie komt vaak seizoensgewijs voor, vooral ns ochtige periode of als er veel gal bulten voorkomen. Dit laatste is thans het geval. Er zijn meer kinderen met galbul ten dan gewoonlijk het geval is. De be smetting kan door direct contact of via contactvoorwerpen worden overgebracht F)E AAN DE GRENS van China en India sinds lang bestaande spanningen heb ben weer eens het karakter aangenomen van schermutselingen, ditmaal bovendien van tamelijk grote omvang. Reeds zijn enkele tientallen doden gevallen. Het heet, dat het Nehroe thans ernst is met zijn voornemen, de Chinezen, die zijn land waren binnengedrongen, daaruit te verdrijven. Toen hij destijds Portugees Goa binnenviel heeft hij het verwijt moeten horen, dat hij wel d't ondernam, maar in het hoge noorden de Chinezen in feite oneemoeid liet. De veronderstelling werd zelfs geopperd, dat hij toen zijn actie tegen Goa ondernam om bij zijn verhitte onderdanen de aandacht wat af te leiden. Goa maak' nu deel uit van India. Lange tijd heeft Nehroe het niet nodig geacht het te verwerven. Heeft hij daaruit moed geput om nu ook tegen Ch'na krach'iger op te treden"' In elk eeval is er thans bui ten dit conflict me' China niet veel meer. waarheen de aandacht zou kunnen wor den afgeleid. Wat China zelf betreft, daar kunnen de machthebbers zelf wel enige afleiding ge bruiken. Dc binnenlandse toestand van het land is slecht. Er wordt door miljoe nen honger geleden. Lang heeft de com munistische top deze situatie kunnen ver heimelijken. maar op de duur gaat ook dit niet. In zulk een situatie is een al dan niet vermeende bedreiging van de lands grenzen welkom; zij kan dc aangevreten eenheid weer wat versterken. Nehroe pleegt in de bepaling van zijn po litiek niet de voetstappen te treden van zijn grote voorganger Gandhi, die immers de man was van de vredelievendheid en geweldloosheid. Dat hij van geweld niet afkerig was om zijn zin door te drijven, daarvan heeft Nehroe al nicer blijk ge geven. In dit seva! zal hij op meer sym pathie van bui'en mogen rekenen dan in de andere gevallen. China heeft geen \riendcn. behalve dan het te verwaarlozen Albanië dat eens. nogal onberaden, zijn lot aan he' Aziatische rijk heeft verbon den. Een v-iend van Ch'na is ook het Rus land van Chroesitsief niet. De verhoudin gen tussen beide landen ziin koel. Men betwist elkaar de plaats in de communis tische rangorde. Op ziin best zal Rusland dit conflict onverschillig aanzien, in feite zal het India genegen zijn. Er is daar aan dc grens wel iets gaande. Nehroe schijnt nu eens voor goed te wil len aanpakken. China op zijn beurt schijnt, gezien de aard van de bewapening ter Dlaatse, daarop wel te liebhen gerekend. De schermutselingen zijn dus ernstiger dan tj te' dusver waren. Maar het blijven schermutselingen tussen machten van enorme omvang, die als zodanig niet spoe dig in beweging zullen komen. De kans op beperking en lokalisering zit er dan ook volop in. Als zodanig zijn dew schermutselingen niettemin tekenend. (K1TA) lievaders en hun assistenten en gasten stemden gisteren zin gend in toen de paus bij de opening van het concilie in Rome de hymne „Veni Creator Spiritus" inzette. Via luidsprekers kan de menigte op het plein voor de Sint Pieter dit horen. De cofl cilieva. ders hadden zich ver. zameld in de Paulijnse kapel, zich daar in hun bisschoppelijk habijt gestoken en zij schreden van half negen af in een onafzienbare lange rij tussen de opeenge- pekte menigte door over het plein naar de Sint Pieter. Witte gewa. den en mijters van de 2800 bisschoppen schit terden. Daartussen het zwart van de hoog. waardigheidsbekleders uit het Oosten. Lang. zaam schreed de stoet de Sint Pieter in. Daar. na de kardinalen ten slotte de paus. die in zijn draagstoel, omge ven door in het paars geklede kamerheren naar het conqilie.al. taar werd gedragen, tijdens de plechtige op tocht. Een half uur na de openingszitting ver scheen de paus aan een raam van zijn apparte. ment en gaf zijn zegen aan de vele duizenden die op het plein waren achtergebleven. Afgevaardigden van andere christelijke ker. ken die het concilie als volgden van zeer nabij het ritueel. Prinses Beatrix zal aan het eind van haar reis door een aantal Aziatische lan den ook een bezoek brengen aan de Verenigde Staten Dit bezoek zal een volkomen particulier karakter dragen. Er was op dit ogenblik geen bevestiging te krijgen over een bezoek, dat de Prin ses eventueel nog aan Canada zou bren gen De Prinses wordt tegen 22 decem ber in Nederland terug verwacht De 14-jarige fietser W Kroezen uit de Rechthuisstraat te Haarlem is gisteren door een autobus van de Noord-Zuid- hollandse vervoermaatschappij, die op de rijksstraatweg naar rechts uitweek, om een bushalte te bereiken, overreden en kort daarop aan de opgelopen ver wondingen overleden. streken blijft onder n hogedrukgebied nabij Noord-Schot land is gelegen. Om dit hogedrukgebied wordt lucht naar ons land gevoerd waar. in wolkenvelden meedrijven, die even- wel aan oplossing onderhevig zijn. Er zuilen dan ook morgen meer op klaringen voorkomen dan vandaag. De nachtelijke afkoeling bij heldere hemel wordt getemperd door wat wind. zodat slechts op enkele plaatsen mist zal ont- het weer in europa hoge, zit* dan vonden, omdol de nnnoe. Rapporlcn hedenmorgen ze voerde lucht afkomstig is van noordelijke streken. 69^7 1\\ Tendens langzaam dalend met plaatselijke opklarin- station gen en ln de nacht en ochtend hier en daar mist. Weinig verandering in tempe- D Helde, ratuur. Zwakke tot Amatige wind uit Ypenburg oostelijke richtingen. Vliss. (Opgemaakt te 11.15 uur). Dc'Büt ZON EN MAAN eSover Zaterdag 13 oktober: zon op 7.00, onder Hei^nkl13' 17.52; maan op 18.24, onder 6.26 Stockholm Zaterdag 13 oktober, veile maan. Oslo Weert. L .emper. 1 Sï S, E s -- l-l CCHIPPER Stanley Drake manning aan het vissen bij stuurde alleen maar wat bij. kabels van het net te kap- aan en zei, dat hij deelnam van de 62 ton metende een vuurtoren toen plotse- 25 minuten lang hadden we pen". aan NAVO-manoeuvres. Zijn trawler Flete Lady heeft ling het net strak kwam te een snelheid van drie of Vijf minuten later kwam boot. de Spaekhuggeren. gisteren in Plymouth ver- staan en de trawler achter- vier knopen", vertelde de mijn vangst boven water, verborg zich voor torpedo- teld. hoe hij zaterdag de uit werd getrokken. schipper. ..Het net bleef Het was een onderzeeboot, bootagers, die er achteraan grootste vangst van zijn le- „Ik besefte dat wij iets echter rukkenHet was De toren ging open en de zaten. Hij zei dat hij me in ven heeft gemaakt een gevangen hadden, dat wij duidelijk dat er wat inzat Deense commandant klom Plymouth wel verder zou Deense onderzeeboot. onmogelijk konden ophalen, dat los wilde komen. Ten naar buiten- Hij bood in ge- spreken over de regeling van Drake was met zijn be- dus zette ik de motor af en slotte gaf ik opdracht de broken Engels zijn excuses de schade. Berlijn Frankfort h. bew windstil 20 15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1