Moord op christen tachtig Pap oea s Jlteuaie GTouranl Jemen kan leiden tot Arabische oorlog Commentaar Tijdens kerkdienst in Baliemvallei Grote spanning in Zullen stamoorlogen gaan herleven? Midden-Oosten Verkeer ondervond hinder van mist Verf met voldoening Treinongeluk in Polen: 34 doden, 67 gewonden Plechtige opening van het Vaticaans concilie 19i DONDERDAG 11 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12603 CK1ISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StantMiticft is ghcbltvea min hert ia levenspart" Zaak-Van der Putten Bij u, over if, zonder u Zie pagina 11 Met een air van wie-doet-ons- wat zitten Jemenitische soldaten op en bij de.... troon van de imam in het paleis van Ta'izz. Triomfantelijker kan het niet, maar of het nieuwe regime wer- j kelijk al zo vast in het zadel zit. Nieuws in één oogopslag Het nieuwe republikein se regime in Jemen be schouwt zich in oorlog met Saoedi-Arabië van wege de hulp, die dit land verleent aan de troepen van prins Hassan. De Ver enigde Arabische Repu - bliek heeft alle mogelijke steun toegezegd aan het republikeinse bewind. De wees bestaat, dat het tot een algemene strijd zal komen in het Midden- Oosten. Bij de Poolse plaats Pjotrkof, ten zuidwesten van Warschau, zijn bij een spoorwegongeluk tenmin ste 34 mensen om het leven gekomen. Toen de passa giers van een ontspoorde exprestrein bezig waren de wagons te verlaten, werd de trein gegrepen door de exprestrein uit Moskou, die onderweg was naar Wenen. Met alle pracht en praal, die de Rooms-Ka- tholieke Kerk kent. is vandaag in Rome 't twee de Vatikaans concilie of ficieel begonnen. Radio en televisie zorgden voor uit zending van de plechtig heden naar vele delen van de wereld. Berichten uit Hollandia wijzen erop dat in de Ba liemvallei tachtig christen- Papoea's door heidense be woners tijdens een kerk dienst zijn vermoord. In Nieuw-Guinea groeit de vrees dat op vele plaatsen weer stamoorlogen zullen ontstaan, nu het Neder landse bestuur goeddeels is weggevallen. IN het noorden van de Baliemvallei in Nieuw-Guinea is enige dagen ge leden een hevige strijd uitgebroken tussen christen-Papoea's en om wonende stammen, waarbij tachtig mannen, vrouwen en kinderen om het leven zijn gekomen, zo meldt Ass. Press uit Hollandia. Meer dan duizend Papoea's, bewapend met pijl en boog, vielen het dorp Maki aan. De ge vechten duurden vijf dagen. Meer dan tachtig groepen huizen zouden tot deg rond toe zijn afgebrand en 76 Papoea's werden gewond. In het dal werkt een Australische baptisten zending, die drie gezinnen omvat. Secretaris Charles Craig deelt mede, dat de aanval begon on der een kerkdienst op zondag 30 septehmber, toen men met ruim tweehonderd Papoea's in gebed was. De aanval was bedoeld om alle D iE „republikeinse regering" van Jemen heeft verklaard zich in oorlog te dclijke ingang van de Rode Zee liggende vroegere rijk der Imams. Oor zaak van deze stap is de steun, die Saoedi-Arabië naar mening van het nieuwe Jemenitische bewind aan de aanhangers van het vroegere bestuur verleent. Uit de hoofdstad van Jordanië, Amman, werd woensdag gemeld, dat troepen van imam Hassan, die zich opvolger van de afgezette imam Mohammed beschouwt, Hodeida, de Jemenitische Rode Zeehaven, hebben bereikt Bij gevangen genomen opstandelingen zouden zich drie Russische officieren bevinden. Ztf zouden zijn gepakt, toen krijgslieden van Hassan een grensversterking Bin Maarab in bezit namen. De val van dit fort werd later echter door de leider der opstandelingen, Abdoella Sallal, ontkend. toegezegd in geval van agressie. Maar dinsdag nog werden de orders aan Egyptische torpedobootjagers die vanuit Suez in zuidelijke richting zouden varen geannuleerd. Zij bleven in de haven, hoewel aan boord nog steeds een alarm- toestand gold, aldus welingelichte woord voerders. Het Egyptische persbureau voor het Midden Oosten berichtte, dat de „natio nale verededigingsraad" van het nieuwe bewind in Jemen woensdag in de hoofd stad Sanaa een vergadering heeft gehou den waarop honderdzestig stamhoofden besloten een leger van 10.000 man en een bataljon van de nationale garde naar het oosten van het land te zenden om daar wonende Bedoeïnen, die van nature al moeilijkheden geven en die door de Brit ten met geld en wapens worden gesteund, tot rust te brengen. Kolonel Abdoellah Sallal, de nieuwe premier van Jemen, heeft vanmorgen vroeg verklaard, dat iedereen dient te weten, d&t de Verenigde Arabische repu bliek al zijn faciliteiten ten dienste van de Jeminitische revolutie heeft gesteld ten einde eventuele aanvallen daarop te rug te slaan. „Aan de oostgrens worden onder commando van Sherif Beegan Britse troepen geconcentreerd en in het noorden Saoedische troepen onder com mando van Prins Khaled Ibn Saoed. On ze republiek is sterk genoeg geworden om deze troepen te verslaan indien zij ons pogen aan te vallen", aldus Sallal. De opmerkingen over een oorlog zijn te Kaïro met voorbehoud ontvangen, hoewel er aanwijzingen zijn, dat de re gering der V.A.R. voorbereidingen voor eventualiteiten heeft getroffen. Woens dag heeft de regering alle steun aan Je- Luchthaven zaten dicht "I7LIEGTUIGEN konden niet landen. De auto's op de grote wegen reden langzamer. felle lichtbundels van de koplampen vooruitwerpend op de weg door de zware mist. Dit was gister avond het beeld op vele plaatsen in Nederland. „De binnenstromen de lucht is tamelijk vochtig, waardoor er in de nacht op uitge breide schaal mist ontstaat" zei het KNMI te De Bilt. Het slechte zicht hierdoor heeft zelfs een botsing met een autobus veroor zaakt, waarbij tien mensen wer den gewond. Ondanks een flinke opklaring, die omstreeks negen uur begon, heeft het luchtverkeer naar en van Schiphol gisteravond ernstige hinder onder vonden van de mist. Van half zeven tot half negen was iedere landing onmogelijk, zodat vliegtuigen onder weg r.aar Schiphol genoodzaakt ren, hetzij naar andere luchthav uit te wfjken, hetzij op de plaatsen van tussenlandingen, waar zij reeds stonden, beter weer op Schiphol af te wachten. Zo bleef een KLM-machi- ne ui. Curacao in Frankfort staan werden in het Europese verkeer vele vluchten geannuleerd, met name op de routes van en naar Londen, Brus- Ml en Zürich. _>ok Rotterdam zat dicht. In de Rotterdamse binnenstad bedroeg ht zicht soms minder dan twintig meter, hoewel het verkeer daar bijna geen vertraging had. Het luchtverekeer od Zes'ienhoven ondervond echter wel grote moeilijkheden. Sinds half acht is dc luchthaven volledig stilgelegd. Het laatste toestel dat landde was een van Schiphol uitgeweken machine. Het scheepvaart-verkeer ondervond van de mist weinig hinder. Enkele schepen gingen voor Hoek van Hol land voor anker Ook in het noordoosten van Dren. te en in het zuidoosten van Gronin gen bezorgde dc mist de weggebrui kers vele moeilijkheden. Herhaalde, lijk werden op de verkeerswegen gro te files auto's gevormd, die slechts met een matige snelheid konden rij. den. Ook hier was het zicht soms min der dan twintig meter. In Ter Apel is gisteravond eer autobus van de G.A.D.O., die op weg was van Ter Apel naar Emmen. frontaal tegen een boom gebotst door dat de chauffeur door de dichte te laat een bocht opmerkte. Van de vijftien inzittenden werden tien ge wond van wie twee ernstig. De chauf feur bleef ongedeerd. De gewonden zijn naar het ziekenhuis te Emmen gebracht. De niet-gewonde passa giers hebben hun reis voortgezet me! een andere bus. revolutionaire regering beweert, dat i twee dagen tijds heer en meester zal zijn in geheel Jemen. Deze verkla ring is in tegenspraak met andere offi ciële verklaringen volgens welke de re volutionaire regering reeds overal in het land heer en meester is. Het is een aan wijzing, dat de stammengebieden nog een vraagteken vormen en dat de toestand nog verre van normaal is, hoewel hulp uit de V.A.R. naar de grootste steden stroomt. H.K.H. prinses Beatrix vertoeft in Den Haag. Vandaag woonde zij de herdenking van het tienjarig be staan van het Institute of Social Studies bij en gisteren de gala première van de film „De langste dag" waarover op pagina 9 van dit nummer méér. De foto toont onze goedlachse Kroonprinses bij de aankomst. (Advertentie) Een produkt van de Sikkens Groep, christenen te vermoorden en de ge hele zendingspost uit de weg te rui- Nadat de politie was te hnlp gekomen en de aanvallers waren verdreven, zag men in het dal slechts verbrande hulzen i kaalgeblakerde bananenbomen. Bij de gevechten heeft een vlieger van de zending in een Cessnavliegtuig ge tracht de aanvallers te verdrijven door over hen heen te vliegen, doch er werden zoveel pijlen op hem afgescho ten, dat hij moest wegvliegen. Ook van elders komen berichten dat men nu de Nederlandse bestuursamb tenaren verdwijnen een herleving van de stammenoorlogen vreest Raketinstallaties aan Cuba's kust Op Cuba zullen binnenkort zes instal laties voor het lanceren van raketten met middelmatige reikwijdte worden ge bouwd. De raketten zouden het Panama kanaal of het Amerikaanse Hartland ge> makkelijk knnnen bereiken. Dit heeft de Amerikaanse republikeinse senator Ken neth Keating gister enin een rede voor de Senaat medegedeeld. In een communiqué heeft „Alpha 666", de in Miemi gevestigde organisa tie van Cubaanse uitgewekenen in de Ver. Staten, gisteren bekendgemaakt dat enkele tientallen Cubanen n dag de Cubaanse haven Isabella de Sagua hebben aangevallen. Hierbij den twintig vijanden, onder wie Rus sen, zijn gedood. De Cubaanse opstan delingen wisten, met buit gemaakte wapens, Miami weer te bereiken, aldus de verklaring. Wellicht sabotage in het spel? DE exprestrein Moskou-Wenen-Ro- me is dinsdagavond ingereden op een andere ontspoorde exprestrein, waarbij 34 mensen om het leven zijn gekomen en op zijn minst 67 passa giers werden gewond, van wie ve len ernstig. Het ongeluk gebeurde om negen uur, ongeveer 150 kilo meter ten zuidwesten van Warschau. Het Poolse persagentschap ver wacht, dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen, daar nog passagiers worden vermist. Onder de dertien geïdentificeerde slachtoffers be vindt zich één Hongaarse vrouw. In totaal zijn zestien rijtuigen en twee locomotieven een verwrongen sta len massa geworden. Voorzover be kend bevinden zich onder do doden en gewonden geen Nederlandse en Belgische passagiers. Functionarissen van de Poolse spoor wegen gaven het volgende verslag van de ramp: De Balkan-Polen expres ontspoorde, toen een rail bij het pas seren van de vijfde wagon in elf stukken sprong. Elf rijtuigen ont spoorden. Enkele rijtuigen kwamen terecht op de baan voor het verkeer in tegengestelde richting. Terwijl de passagiers uit de eerste trein bezig waren uit de gebroken vensters te klimmen, boorde de Chopin-expres, die van Moskou naar Wenen onder weg was, zich door de mist en vloog op de rijtuigen, die drie minuten eer der waren ontspoord. Twee minuten later „Indien het slechts twee minuten later was geweest, zou het misschien mogelijk zijn geweest de machinist van de andere trein mot een vlag te waarschuwen", zo verklaarden functionarissen. Volgens een ooggetuige is de machinist van de trein naar Wenen, die met snelheid van honderd km per uur reed, slechts dertig tot vijftig meter vo botsing gaan remmen. Hij werd uit de cabine geslingerd en brak een been. Zijn assistent vond de dood. De elektrische lo comotief werd totaal vernield. Het laatste wat de machinist vo botsing deed, was de stroomafnemer omlaag te halen. Anders, aldus de func tionaris, zou een verschrikkelijke brand zün uitgebroken en zou het aantal doden nog groter zijn geweest. Er is nog geea verklaring voor de veelvoudige breuk in de rail. Er is een grootscheeps onderzoek ingesteld, omdat wordt gedacht aan de moge lijkheid van sabotage. YERHEUGD ZIJN WIJ over de bereid- V heid van de Nederlandse regering om onze financiële steun aan de verheffing van de in welstand achtergebleven volken belangrijk te verhogen. De Nederlandse vertegenwoordiging bij de Verenigde Na ties heeft, zoals wij gisteren meldden, van die bereidheid mededeling mogen doen. Er zijn ook in de wereld van vandaag nog schrijnende tegenstellingen. Er zijn lan den die in welvaart leven, ook Nederland behoort daartoe. Reeds is het ons mogelijk gebleken, in eigen land groepen die op de ach ergrond leefden uit de grootste zor gen te haien. Maar de menselijke verant woordelijkheid houdt daarmede vandaag niet op. Bekendheid met de toestanden elders, als waartoe wij in onze dagen in de gelegenheid zijn, schept nieuwe ver antwoordelijkheden waaraan behoort te worden voldaan. De anders dreigende communistische be ïnvloeding van die landen is een motief, maar waarschijnlijk niet het enige. Laat men ginds niet behoeven te denken dat er geholpen wordt omdat het communis me wordt gevreesd. De hulpverlening is reeds een plicht op zichzelf, de plicht die op ieder rust die welvarend heten mag. Ieder bezit wat hij bezit uiteindelijk ten nutte van het geheel. Over de gebleken bereidheid dan verheu gen wij ons. De gang van zaken met be- trekk.ng tot Nieuw-Guinea is voor heel ons volk teleurstellend geweest. Daar had den wij ons in oprechtheid willen geven met onze toewijding en onze energie. Het is ons helaas niet vergund geweest Moe ten we nu ons mokkend terugtrekken? Het zou onjuist zijn. De gedwongen verdwij ning van Nieuw-Guinea uit ons recht streeks gezichtsveld zal integendeel het oog openen voor heel een veld van mo gelijkheden. Wij wisten ons als volk niet behept met welke kolonialistische gevoelens ook. Onze bedoelingen jegens Nieuw-Guinea waren zuiver. Maar desondanks werden ze in tal van landen beoordeeld als koloniaal, hoe ook ten onrechte. Nu deze periode, zij het geforceerd, tot een afsluiting is gekomen, kunnen we in onze benadering van andere volken des te onbevangener staan. Verlening van hulp is geboden. Ook hierbij echter zal verstandig moeten worden op getreden. De hulp zal werkelijk dat ka rakter moeten dragen en dus moeten te rechtkomen op de juiste plaatsen. Zij zal op de juiste wijze dienen te worden be steed. En niet alleen dat, maar de econo mische wereldpolitiek zal ook zodanig die nen te zijn, dat er openheid is voor de produkten die, dank zij de hulpverlening, op de markten gaan komen. Problemen te over dus. Zij verdienen in een goede gezindheid te worden aangevat. (RITA) tjet centrum van hel gebied met hoge I V* luchtdruk boven Europa heeft zich thans verplaatst naar het zeegebied ten noorden van Schotland. Daardoor ont stond in ome streken een zwakke ming uit het noordoosten waarmede wol kenvelden van de Noord- en Oostzee vannacht het land binnendrongen. De mist werd daardoor geleidelijk verdre ven. De komende vierentwintig uur blijft het weer onder invloed van het bij Schotland gelegen hogedrukgebied, waar bij de aanvoer van wolkenvelden aan- De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Tendens langzaam dalend zon 4AN Droog weer met veel bewolking en in de nacht en ochtend op slechts enkele plaatsen mist. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind tussen noord en oost. (Op gemaakt te 11.15 uur). Vrijdag 12 oktober: zon op 6.58, onder 17.54; maan op 17.58, onder 5.00. Zaterdag 13 oktober: volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 12 oktober: 1.46 vm.; 14.10 n.m. TT EN plechtige processie van kardinalen, patriarchen, aarts bisschoppen, bisschoppen en andere prelaten van de r.k. kerk is van ochtend paus Joannes de 23ste voorgegaan vanuit het Vaticaanse paleis naar de Sint-Pietersbasiliek voor de opening van het 21ste alge mene, het tweede Vaticaanse conci lie. In de basiliek wachtten de deelnemers aan een grote processie op hun plaatsen de paus op. Deze stapte in het voorpor taal van zijn draagzetel af en ging te voet het kerkgebouw binnen. Het ,,Tu es Petrus" (Gij zijt Petrus) werd gezongen. Langs het zes meter brede pad tussen de twee opgaande tribunes van de concilie aula in het middenschip door schreed de paus naar voren. Ter hoogte van het al taar der confessie, bij het in bisschops gewaad gestoken beeld van Petrus, kniel de de paus de mijter afgezet op een bidstoel en hief dc hymne tot de Heilige Geest, het ,,Veni Creator Spiritus" aan. Na nog, vergezeld van kardinaal Tisse- rant, aan de voet van het speciale con cilie-altaar de gebeden van de voor-mis gezegd te hebben, begaf hij zich naar zijn troon op het podium voor het hoog altaar onder de bronzen baldakijn op de vier reusachtige gedraaide kolommen. Kardinaal Tisserant celebreerde hierop verder aan het concilie-altaar, met pau selijke assistentie, de mis van de Heili- Na het laatste evangelie van de mis, dat in 't Letijn en 't Grieks werd voor gelezen, begon de eigenlijke openings zitting van het concilie. OEGSTGEEST KEMPFNAFRSTR 71 TELEFOON 50105 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 4S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1