Jlicuiue £ciiis<1)e GTouranl PERMANENTE V.N.-ZITTING Commentaar Garandeer Oostduitsers zelfbeschikkingsrecht Groepssurveillance begon prima Rijn on-rein Nederlands voorstel in Alg. Vergadering: Scherpe kritiek op Russische houding Binnenscheepvaart voor problemen WOENSDAG 10 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 XL ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12602 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticb is ghebltven mgn bert ia tegijcnspatt" Zie pagina 7 NE, EDERLAND is van oordeel, dat een herziening van de werkwijze van de Ver. Naties vereist is om de volkerenorganisaties doeltreffender en beter in staat te stellen, gezag van zich te doen uitgaan. Een van de voor stellen, die grondige overweging verdienen, is de suggestie dat de Alge mene Vergadering permanent in zitting blijft. Daardoor zou het mogelijk ji«,,<>*- een heel jaar spreidt. volgend jaar af zijn bijdrage aan het speciale fonds verhogen van 2,6 miljoen tot ongeveer 4 miljoen dollar en de bij dragen voor het uitgebreide programma technische hulp van 1J> tot 1,8 mil joen per jaar. Verder heeft Nederland besloten 1.5 miljoen dollar ter beschikking te stel- het wereldvoedselfonds van de de voedsel- en landbouw-orga- nisatie voor de eerste periode van drie Ten slotte zal een miljoen dollar ter beschikking van de secretaris-generaal van de V.N. worden gesteld voor een in ternationaal instituut, dat vijf jaar lang ■etenschappel'j k werk op sociaal en economisch terrein zal doen. Voor vervolg zie pagina 9 worden, dat zij haar activiteiten Onder een dergelijk stelsel zouden de gedelegeerden een algemeen debat (zoals nu wordt gehouden) kunnen hebben dat drie of vier weken duurt. Staatshoofden, regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken kun nen elkaar dan als vanouds ontmoeten. Daarna zal men kunnen vaststellen, wanneer bepaalde onderwerpen be handeld worden. Een dergelijke pro cedure zal meer eisen van de perma nente vertegenwoordigingen, aldus mr. C. W. A. Schürmann, de Neder landse V.N.-gedelegeerde- Daar staat echter tegenover dat de meeste ge delegeerden slechts voor drie of vier weken in New York behoeven te zijn en niet drie of vier maanden hun werk in de steek behoeven te laten. Voorts verklaarde mr. Schürmann, dat zijn delegatie het plan van de Ver. Naties om tien jaar lang bijzondere aan dacht te besteden aan de ontwikkeling van minder ontwikkelde landen, als een van de belangrijkste punten van de hui dige agenda beschouwt. Als het parle ment akkoord gaat, zal Nederland van In deze immeuee ruimte de Sint-Pieter te Rome begint morgen het oecumenisch cohnci- lie" der R.K. Kerk. Duidelijk is te zien hoe over de gehele lengte van de basiliek tribunes zijn ge bouwd om de 3000 bisschoppen, adviseurs en waarnemers een plaats te bieden. Nieuws in één oogopslag Mr. Schürmann, de Ne derlandse permanente af-" gevaardigde bij de V.N. heeft de suggestie gedaan de Algemene Vergadering permanent in zitting te doen blijven. De activitei ten van de volkerenorgani satie zouden dan over het gehele jaar kunnen worden gespreid. Bondskanselier Aden auer heeft de Sowjetunie opnieuw gewaarschuwd geen afzonderlijk vredes verdrag met Oost-Duits- land te sluiten. Hij deed een beroep op Moskou de Oostduitsers het recht op zelfbeschikking te garan deren en verklaarde, dat het Westen West-Berlijn nooit zal prijsgeven. Voor de eerste maal heeft het nieuwe republi keinse regime in Jemen toegegeven, dat zich in het grensgebied in het noorden van het land schermutse lingen hebben voorgedaan tussen republikeinse leger eenheden en stammen, die prins Hassan steunen. Generaal Rikhye, de mi litaire adviseur van Oe Thant, heeft bij zyn terug keer in New York ver klaard, dat de bestuurs- overdracht in Nieuw-Gui- nea vlot en zonder inci denten verloopt. De vroe gere vice-voorzitter van de Nieuw-Guinea Raad, de heer M. Kaisiepo, heeft de Nederlandse regering me degedeeld, dat hij voorlo pig niet naar Nieuw-Gui nea terugkeert, maar in Nederland blijft. Twee leden van de so ciëteit van het Amster dams Studenten Corps zijn door de senaat van dit corps berispt, omdat zij ge durende de groentijd Jood se eerstejaars-studenten bij herhaling op grove wijze hebben gekwetst. De rec tor magnificus van de ge meentelijke universiteit in Amsterdam, prof. Kok, heeft voorts een klacht ontvangen over de hard handige bejegening van een aantal groenen. De binnenscheepvaart verkeert in moeilijkheden door de ongewoon lage wa terstanden in de Rijn, de Waal en de IJssel. Nog steeds zet de val door en regen van betekenis wordt de eerste dagen niet ver wacht. In Duitsland zijn de waterstanden nog lager. Van 13 tot 20 oktober zal de stichting .,Oog en bril" onder het motto „Zie goed rijd beter" een propagandaweek houden. Een drietal testwagens zal door het land rijden, waar bij aan de weggebruikers de gelegenheid zal worden gegeven hun ogen te laten beproeven. Adenauer tot Chroesjtsjef: IN zijn rede ter gelegenheid van de opening van de nieuwe zitting van de Westduitse Bondsdag heeft bondskanselier Adenauer gistermid- De Gaulle „ter dood veroordeeld" De buiten de wet gestelde Franse „nationale raad van het verzet" heeft bekendgemaakt, dat „het militaire tri bunaal op 3 juli 1962 generaal De Gaulle wegens hoogverraad ter dood heeft ver oordeeld". Volgens een aan de Parijse bladen gezonden communiqué was de bekendmaking van het vonnis „om vei ligheidsredenen" uitgesteld. Drie mannen die waren aangehouden in verband met de aanslag op de pre sident eind augustus, hebben maandag verklaard, dat hun eerste doel was ge weest, het staatshoofd te ontvoeren, op dat hij zou kunnen terechtstaan. In de bekendmaking van de C.N.R. werd hierover gezegd, dat het comman do van het „eerste regiment voor spe ciale operaties", dat op last van „het militaire opperbevel in Frankrijk" eind augustus nabij Parijs de auto's waarin De Gaulle en zijn gevolg reden, aanviel, opdracht had niet te schieten op de lijf wacht van het staatshoofd. Edith Piaf gehuwd De 46-jarige Franse chansonnière Edith Piaf is gisteren in Parijs in het huwelijk getreden met de 26-jarige zan ger Theo Sarapo, een voormalige kap per die thans samen met haar optreedt in een Parijs theater, nadat zij hem had ontdekt. Verscheidene duizenden mensen toon den belangstelling voor het huwelijk dat door een onderburgemeester in het name zestiende arrondissement var Franse hoofdstad werd gesloten. Zes forse politiemannen moesten het paar te gen het opdringen der menigte bescher men. Politiemannen die in vijf vracht auto's waren aangevoerd trachtten de mensen in bedwang te houden, men moest vijf minuten lang worstelen om het paar veilig naar binnen te kun nen loodsen. Na de plechtigheid verschenen Edith, die vooral het middelpunt van de be langstelling was, en haar echtgenoot op het balkon. Voedselvergiftiging na Zweedse maaltijd Het ministerie van sociale zaken er volksgezondheid heeft een onderzoek in gesteld naar de oorzaak van de voed selvergiftiging, die zich vorige week donderdag bij ongeveer dertig mensen in Gennep heeft voorgedaan. De ziekte verschijnselen koorts en buikkram pen traden bij enkele tientallen de 500 deelnemers op na het nuttigen van ccn Zweedse maaltijd ter gelegen heid van de opening van een nieuwe papierfabriek. De Zweedse maaltijd was verzorgd door een Zweeds restaurant in Haarlem. De keuringsdienst voor wa ren in Haarlem heeft eveneens een on derzoek ingesteld. Volgens een woordvoerder van hel ministerie van sociale zaken en volks gezondheid is de toestand van geen der patiënten ernstig. dag Chroesjtsjef nogmaals met klem gewaarschuwd geen afzonderlijk vredesverdrag met Oost-Duitsland te sluiten. Hij deed tevens een drin gend beroep op de Sowjetregering de bevolking van de Duitse Sowjet- zone het zelfbeschikkingsrecht te ga randeren. „Het Westen zal West- Berlijn nooit prijsgeven", zo riep Adenauer uit. De bondskanselier verklaarde verder dat West-Duitsland niets zal nalaten om de betrekkingen met de Sowjetunie te verbeteren. Deze pogingen hebben ech ter alleen kans van slagen wanneer de Russen hun agressieve politiek wijzigen en de Duitsers in de Oost-zone in de ge legenheid stellen hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Menselijke over wegingen spelen in de kwestie der her eniging een veel grotere rol dan natio nale, aldus de Westduitse regeringsleider. De bondskanselier sprak zich uit voor een politiek van betrouwbaarheid tegen over de westelijke bondgenoten en hij wees dan ook het verlangen van de Westduitse politici om het Westen een eigen politiek op te dringen met krapht van de hand. Hij voegde hieraan toe dat de nauwere samenwerking met Frank rijk geen ondermijning is 'van de poli tiek van de overige westelijke landen. ma3r slechts tot doel heeft de gehele vrije wereld te dienen. In het vervolg van zijn rede kondigde dr. Adenauer uitgebreide maatregelen tot stabilisatie van de Westduitse ec Bulgaars communisme verkiest de vrijheid De Bulgaarse communistische party heeft besloten de leden „volledige vrij heid van meningsuiting in partijzaken" te geven, zo meldt het partijorgaan Ro- bitnichesko Delo. Het blad schrijft dat deze vrijheid, die, tot dusverre beknot werd door strenge partijdiscipline, het voorn; ste doel zal zijn van een herziening van het partijstatuut. Deze herziening zal besproken worden op het achtste partijcongres dat op 5 november in fia begint. „Alle herzieningen van het statuut zullen een garantie zijn tegen pogingen de persoonlijkheidscultus te doen her leven", aldus het blad/ Westerse waar nemers zien hierin een aanwijzing dat Bulgarije, dat lange tijd een bolwerk van het stalinisme is geweest, heeft aangesloten bij de „demooratise- ringscémpagne" die in andere landen van het Sowjetblok gaande is. aan. De periode van stormachtige ontwikkelingen is voorbij, zodat we opnieuw hoge loon- en salariseisen kun- ;n inwilligen. We mogen profiteren 2 welvaart, echter met mate, zo zei Wat de ontwapening betreft, w schuwde Adenauer tegen een gedeeltelij ke ontwapening in Midden-Europa, die slechts vergroting van het oorlogsgevaar zal inhouden. Hij drong nogmaals universele gecontroleerde ontwape- Ten slotte wijdde de bondskanselier nog enkele wooorden aan de aanvrage van Engeland om toe te mogen treden tot de E.E.G. Hy voorspelde grote moei lijkheden bij de onderhandelingen daar steeds meer rekening gehouden moet worden met de overige landen van het Britse Gemenebest. Overigens juichte hU het toe, dat Engeland, Ierland, Noorwe gen en Denemarken zich tot Europa heb ben gewend. 9 OKTOBER 1962 (II) Is er ooit op 9 oktober in Neder land in de openlucht geschaatst? Gisteren echter schaatste kampioe- ne-langébaan Willy de Beer op de Deventer kunstijsbaan, die zater dag officieel open gaat. Door de lage waterstand 9 OKTOBER 1962 (I) Zomer aan zee wie er deze „zo mer" niet van genieten kon, kan nu terecht. Deense Koningin naar Soestdijk Koningin Ingrid van Denemarken ei haar beide dochters, de prinsessen Mar- grethe (22) en Behedikte (18), brengen dit weekeinde een privé-bezoek aan het Nederlandse koninklijke gezin op pa leis Soestdijk PRINS BERNHARD IN PORTO ERCOLE Prins Bernhard is gisteravond per vlieg tuig in Grosseto (Italië) aangekomen vandaar doorgereisd naar het zomerv blijf van de koninklijke familie in Porto Ercole, na een kort oponthoud in Porto Santo Stefano. Hij is later in Porto Er cole aangekomen. Herkomst Eindhovense vondeling is bekend De baby, die in de woning van een kinderloos echtpaar in Eindhoven tij dens afwezigheid van dit echtpaar te vondeling is gelegd, blijkt het kind v een ongehuwde moeder te zijn. Het de politie niet bekend, •wie de moeder is. maar zij heeft de vrouw, die voortvluch tig is, nog niet kunnen aanhouden. In dit stadium van het onderzoek is d» Eindhovense politie niet bereid nadere bijzonderheden te verstrekken. De baby bevindt zich nog steeds In het ziekenhuis in Eindhoven. (")OK DIT JAAR is in de wereld van het hoger onderwijs de groentijd niet zonder betreurenswaardige incidenten ver lopen. Ons dunkt, de senaat van menige universiteit en hogeschool zal een zucht van verlichting slaken, zo er niets pijn lijks is voorgevallen. Dikwijls is er wel een of andere bittere nasmaak. Bijzonder ergerlijk is, wat zich thans heeft voorgedaan bij het studentenkorps aan de Amsterdamse stedelijke universiteit. Het is een bewijs, hoe groot hier de gevaren zijn van verruwing. Men mag zich wel afvragen, of in de omstandigheid dat zich zulke dingen voordoen niet reeds een Ver oordeling ligt van de groentijd zelf. Men is nogal eens geneigd tot vergoelijken van hetgeen in een ontgroeningsperiode gebeurt. Men spreekt van een exces doch bij voorkeur niet te vroeg. Intussen pleegt het groenen in tal van gevallen neer te komen op kwetsen, vernederen en onteren door opvoeders van de koude grond, die niet zelden worden voortge stuwd door de herinnering aan hetgeen ze destijds zelf hebben moeten ondergaan. In theorie kan het ontgroenen een zekere waarde hebben. De aankomende student wordt dan bevrijd van nutteloze ballast Iri de praktijk komt het helaas neer op een geestelijke breekpartij. Tekenend moet het wel heten, dat ook studentenorganisa ties die aan een christelijke levensbeschou wing hechten, er niet altijd in kunnen slagen, in het groenen iets te brengen van een eigen stijl. Dat is jammer, want nu wordt het spoedig een normloos geval waarin diegenen een boventoon voeren, die tot deze moeilijke taak wel het minst be kwaam moeten worden geacht. Gelukkig weten we ook van pogingen uit de studentenwereld zelf om het ontgroenen aan zeker, noodzakelijke restricties te hinden. Maar in het algemeen blijken tel- kenjare weer de risico's van de verleiding tot laakbaar optreden nauwelijks te be zweren. De ontgroeners zelf hebben in zo verre pech, dat hetgeen dan aan laakbaars geschiedt, meer en meer in de publiciteit pleegt te komen. De studentenmaatschappij verkeert niet meer in het isolement van voorheen. Daar over ware veel te zeggen. Wij volstaan met als onze mening weer te geven, dal het niet alleen onvermijdelijk is, maar bo vendien niet moet worden betreurd. De openbaarheid kan ertoe leiden, dat men zijn verantwoordelijkheid te beter beseft. En wie dan nog ontgroenen wil, moge rus tig bedenken, dat het hier een verantwoor delijke bezigheid betreft, waarover men bereid moet zijn ook publiekelijk verant woording af te leggen. Zonder die bereidheid late men heel het groenen liever na. Trouwens, zou er veel verloren gaan? C RITA) „De volgende, alstublieft De scheepvaart heeft grote pro blemen door de ongewoon lage waterstanden, die de Rijn, Waal, en IJssel nog moeilijk bevaarbaar ma ken. Zo erg als in Duitsland, waar nu al waterstanden worden afgele zen die sinds het droogtejaar 1959 niet meer zijn voorgekomen, is het in Nederland niet. Doch veel mankeert daar niet meer aan en terwijil de va'l nog steeds doorzet en nog geen regen van betekenis wordt verwacht, bereidt de binnenscheepvaart zich voor op grote moeilijkheden. De moeilijkheden zijn trouwens al be gonnen. De Rijkswaterstaat heeft zich ge noodzaakt gezien diepgangsbeperkingen in te voeren. Dat moest wel, gezien d« vele ondiepten die in de rivieren opdui ken. Ze komen slechts plaatselijk voor, maar niemand weet precies waar. „Wan delende" zandbanken zijn dagelijkse pas santen op de rivierbodems. Zo zal in de IJssel tussen de kop bij Westervoort en Doesburg en ook in de Rijn tussen He veadorp en het Amsterdam-Rijnkanaal alsmede in de Rijn bij Wageningen, het water reeds doorwaadbaar zijn. De ster ke stroomsnelheid maakt dit soort wan delingetjes echter niet raadzaam Vergeleken by Ryn en IJssel schynt de Waal er nog het best af te komen. Doch ook op deze drukbevaren rivier, moeten de schepen al belangrijk onder- bevracht varen. In kringen van rede rijen en scheepsbevrachters wordt reeds gesproken over grote schadeposten. Het gebrek aan scheepsrulmte is vooral op Ryn en IJssel groot. Rijkswaterstaat is er fel op. dat de diepgangsbeprekingen worden nageleefd, hetgeen ook voor de hand ligt. Bij laag water in de rivieren wordt de vaargeul automatisch smaller en varen de sche pen dus dichter bij elkaar. Wanneer een te diep geladen schip in een vaargeul aan de grond loopt, is de kans groot dat de hele scheepvaart gestremd wordt Een dergelijk enorm risico wil men niet lo pen. Onverbiddelijk worden daarom te diep geladen schepen naar de wail gewe zen. Overigens zijn er hier en in Duits land reeds verscheidene schepen vastge- Alleen een langdudige en zware regen val in Zuid-Duitsland zou de Rijn weer op krachten kunnen brengen en een eind kunnen maken aan de noodsituatie. Doch daar ziet het bepaald niet naar uit FEW omvangrijk hogedrukgebied strekt zich nu uit van Midden-Europa over onze streken naar het zeegebied tussen IJsland en Noorwegen. Door de zwakke wind daalde de temperatuur de afge lopen nacht aanzienlijk met het gevolg, dat zich uitgebreide mist vormdedie vanmorgen op vele plaatsen alweer be gon op te trekken. De komende 24 uur verandert er nog maar weinig in de weerstoestand. In de nacht zal zich opnieuw op vele plaat sen mist vormen, die in de middag gro tendeels zal zijn verdwenen. Ook in het temperatuursverloop komt niet veel ver andering. De Bilt verwacht tot donderdagavond: In de nacht en ochtend op vele plaat sen mist, morgenmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Weinig verandering in temperatuur. Overwegend zwakke wind. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Donderdag 11 oktober: zon op 6.56. on der 17.57; maan op 17.32, onder 3.36. Zaterdag 13 oktober: volle maan. Tendens langzaam dalend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur TAE Amsterdamse politie dan via portofoons onderhou- surveillance op. Eerst ver- toen ze door zeven politie- de hand van het opgegeven J-' heeft gisternacht zeer den. De Amsterdamse politie scheen een surveillancegroep mannen tegelijk tot de orde signalement en door het feit, gunstige ervaringen opge- heeft thans de beschikking als „vrederechter" tussen werden geroepen. dat de zes daan met de groepssurveil- over drie van dergelijke mo- twee groepen vechtende stu- errotor <mrre« hohaairi» afhankelijk lance, een voor Nederland biele brigades, die voortaan denten. Een uur later was zij wel via de Porit nieuw patrouilleringssysteem. tussen elf uur 's avonds en bij een vechtpartij op de Zee- B p" kaar verbonden, Het is een soort vliegende bri- zeven uur 's ochtends in Am- dijk. In beide gevallen gaven Dat was bij het opsporen konden afzoeken, kon de jon gade (zes politiemannen en sterdam zullen patrouilleren, de vechtersbazen zich gauw van een jeugdige inbreker, geman worden gegrepen. Het een chef), die in een busje gewonnen. Ze waren over- Een getuige waarschuwde de bleek een goede vangst te surveilleert en op elk punt De generale repetitie lever- rompeld. „Nu houden we er politie, die meteen 'n groeps- zijn, want hij bleek tien a van de stad kan uitzwermen, de al meteen het bewijs van maar meteen mee op", gaven surveillanceauto naar de op- vijftien inbraken op zijn ge- Het onderlinge contact wordt het grote nut van deze groep6- de vechtersbazen te kennen gegeven buurt dirigeerde. Aan weten te hebben. dat de zes politiemannen on wel via de portofoon met el- Stockh. Kopenh. Aberdeen Luxemb. KXn MUnchen Zürlch jeh. bow. goh. "bow 2 23 12 0 3 24 12 0 windstil 24 12 4 no 2 20 13 0.2 windstil 28 13 0 windstil 27 is 0 I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1