Jlicuwe £ditsrl)e GTmirattl mi Engeland verwerpt boycot van Cuba Commentaar Rikhye had geen boodschap van Soekarno bij zich Stervende schonk schat in een mand Waarschuwing aan Ver. Staten Verhoogde samenwerking zou VN. welkom zijn Weer treinramp bij Dijon 10 doden, vele gewonden Z VTpRPAG 6 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18-19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no.. 12599 In 'n woelige wereld veilig verzekerd CHRISTELIJK-NATIOKAAL DAGBLAD .Stanlrasütlj is gbebltvea myn hert ia UgbenspotT Kromme Nieuwegrachl 8—10 UTKEGSX In Frankrijk worden grote mili taire manoeuvres gehouden, waarbij de nieuwste apparatuur en wapens gebruikt worden. Op deze foto een draagbare radarap- paratuur, Rasuragenaamd, welke op de ruggen van twee manschappen vervoerd kan wor den. Het bereik van de installatie is ongeveer 5 km. GROOT-BRITTANNIE zal de Verenigde Staten laten weten, dat de maatregelen, die de Amerikaanse regering wil nemen om de handel met Cuba aan banden te leggen niet de verwachte resultaten zullen op leveren en zelfs kunnen leiden tot een zekere spanning in de betrekkin gen tussen de V.S. en hun bondgenoten. Dit werd vrijdag van bevoegde zijde in Londen meegedeeld. Men wees er voorts op, dat de Britse regering diplomatieke betrekkingen met Cuba onderhoudt en dat dit land met geen enkel land in oorlog is. Dit maakt, dat de Britse regering de Britse reders niet kan verbieden goederen naar Cuba te brengen voor rekening derden. Wel werd verklaard, dat het over leg tussen de V.S. en Engeland over Vieuws in één oogopslag Engeland verwacht, dat de maatregelen die de Verenigde Staten willen nemen om de handel met Cuba aan banden te leg gen, niet de verwachte re sultaten zullen opleveren en zelfs kunnen leiden tot een zekere spanning in de betrekkingen tussen de Amerikanen en hun bond genoten. Engeland is niet in oorlog met Cuba en kan de Britse reders niet ver bieden, goederen naar Cu ba te vervoeren. Dit zal de Britse regering binnen kort aan de Ver. Staten mededelen. Walter Schirra zou waar schijnlijk niet levend naar de aarde zijn teruggekeerd als zijn ruimtecapsule door de stralingsgordel was gevlogen, die ontstaan is door een Amerikaanse kernproef op grote hooe- te. Schirra's vlucht zou fataal zijn geweest zodra hij boven de 640 km hoog te was gekomen. Bij zijn vertrek naar New York heeft de Indi sche generaal Rikhye (mi litair adviseur van V.N.- secretaris-generaal Oe Thantop Schiphol ver klaard, dat hij geen be middelende rol heeft ge speeld voor het herstel van de diplomatieke betrek kingen tussen Nederland en Indonesië. Niettemin zijn reeds verscheidene stukken uitgewisseld. President Kennedy (zelf rooms-katholiek) heeft een brief geschreven aan paus Joannes de 23ste. waarin hij zegt, dat men overal ter wereld hoopt, dat het concilie te Rome de zaak van de vrede en het begrip ten goede zal komen. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat het concilie speciale aandacht zal besteden aan de grote sociale en economische problemen, die dagelijks op de lijdende mensheid in vrijwel alle delen van de wereld drukken. Prins Soevannah Phoe- ma. de „neutralistische" premier van Laos, heeft het parlement van zijn land verzocht, hem voor een jaar de absolute macht te geven om te trachten, in het verdeelde land vre de en eenheid te brengen. Hij wil blijkbaar de inte gratie van de rechtse, linkse en neutralistische delen van het leger tot stand brengen. Er werkt volgens hel Joodse wereldcongres een goed georganiseerde nazi- beweging in vele landen, die ieder jaar twee of drie internationale congressen houdt. De beweging zou tenminste 100.000 militan te volgelingen hebben in 64 landen. Er werd een studie gemaakt naar aan leiding van anti-semieti- sche uitbarstingen in Zuid- Amerika en elders en de fascistische 'wedergeboor te' in Engeland. De negerstudent James Meredith werd gisteren in de universiteit van Oxford (Mississippi) uitgejouwd door ongeveer 50 studen ten. toen hij na een college politieke wetenschappen het lokaal verliet. 'Je leeft niet lang meer' schreeuw de een van zijn mede studenten. Meredith werd vergezeld door agenten van de federale politie. (Advertentie) ALS U TÓCH OVER EEN NIEUWE C.V.-KETEL DENKT... Is Uw centrale verwarming aan een nieuwe krachtbron toe? Er zijn nu ook oliestook units (met INgebouwde bran der), die in elke moderne keuken passen. Het grondvlak van de Centr-O-Therm is slechts 30 x 80 cm. Cap. 25.000 tot 50.000 Kcal./h. Fraai, compact, zuinig, degelijk. U kunt ze zien bij het Bouwcentrum te Rotterdam of bij een van de honderden gebruikers. Referentielijst en/of beschrij ving vragen bij AWB n.v. - BEEK EN DONK. Tel. 04929—203 of 497. op de achtergrond voortdurend het ge schut van de legerartillerie Naar eerst thans is bekend geworden was prins Wan Waithayakon van Thai- "OIJ zijn vertrek naar New York heeft de Indische generaal Rikhye, mili- -■-* tair adviseur van de secretaris-generaal van de V.N., gistermiddag op Schiphol verklaard, dat hij geen bemiddelingsrol heeft gespeeld voor het herstel van diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. Hij voegde er aan toe dat wel reeds uitwisseling van verscheidene stukken heeft plaats gehad. (Een woordvoerder van het minis terie van buitenlandse zaken heeft naar aanleiding van deze uitlating van Rikhye inmiddels medegedeeld, dat de generaal ongetwijfeld de do cumenten heeft bedoeld die aan de Nederlands-Indonesische overeen komst zijn toegevoegd aangezien er verder geen uitwisseling van schrif telijke stukken is geweest). De Indonesische generaal voegde aan zijn verklaring toe dat een verhoogde samenwerking tussen de twee landen de taak van de V-N. ongetwijfeld verder zou vereenvoudigen. ..De V.N hebben velerlei diensten beschikbaar en zullen die zeker van nut willen maken indien de twee landen dit zouden wensen". Bij Koningin Uitvoerig heeft Rikhye gesproken met de Koningin. „Zij bleek buitengewoon goed op de hoogte te zijn", zei hij. Op de vraag of hij bevestigen dan wel ont kennen kon een boodschap van Soekarno aan de Koningin te hebben overgebracht, zei hij: „Dat is niet juist. Ze was natuur lijk bijzonder geïnteresseerd in'alles wat ik in de kwestie Nieuw-Guinea heb ge daan en jn alle inlichtingen, die ik haar daarover kon geven". De generaal, die thans zijn functie in New York weer gaat opnemen als lid van Oe Thants persoonlijke staf, sprak ten slotte de hoop uit, dat de toekomst zijn persoonlijke terugkeer naar Nieuw Guinea niet meer nodig zou maken. Parade In een rede ter gelegenheid van de zeventiende Indonesische legerdag heeft president Soekarno er bij zijn troepen op aangedrongen niet de wapens neer te leggen, nu het probleem van „West- Irian" is opgelost. Hij deed een dringend beroep op hen stevig vast te blijven houden opdat „het Indonesische volk beschermd kan worden door een sterke gewapende macht". Soekarno oefende uitvoerige en scherpe kritiek op de Nederlanders wegens hun „onwilligheid in het ver. leden om hun greep op West-Inan op te geven". Hij beloofde dat Indonesië zich tot het uiterste zou inspannen om West-Irian zo spoedig mogelijk te ont. wikkelen en de levensstandaard van de bewoners „op hetzelfde peil te brengen als dat van de overige Indo nesiërs". De rede van de president werd vooraf gegaan door een van de meest indruk wekkende wapenschouwingen die ooit in Indonesië op touw zijn gezet. Afdelingen van alle onderdelen van de strijdkrach ten namen er aan deel. en terwijl 8.000 manschappen langs Soekarno marcheer den. waarbij verscheidene elite bataljons m volledige gevechtskleding. dreunde land, oud-voorzitter van de Algem. Verga, dering van de V.N., de eerste keus van Nederland en Indonesië voor de functie van V.N.-bestuurder dn Nieuw-Guinea. Maar deze oude diplomaat weigerde enige tijd geleden op deze suggestie in te gaan omdat zijn gezondheid mogelijk niet tegen het klimaat in het gebied bestand zou zijn, zo werd in gezaghebbende krin. gen in New York gezegd. Oe Thant zoekt nog naar een kandidaat die voor beide zijden aanvaardbaar is, zo wordt ver nomen. Zoals bekend treedt Jose Rolz- Bennett thans voorlopig op als V.N.- bestuurder. 9 Op 1 november zal 4/81ste deel vat 3% grootboekschuld-1946 f 32.516.000 v den afgelost. deze kwestie wordt voortgezet, maar een wijziging in de Britse houding valt niet te verwachten. President Kennedy heeft opdracht ge geven tot maatregelen tegen schepen van alle nationaliteiten, die militairen en andere voorraden naar Cuba trans porteren. Eén van de maatregelen, die waarschijnlijk binnen veertien dagen van kracht wordt, is. dat alle Amerikaanse havens zullen worden gesloten voor de schepen van elk land, waarvan een vaar tuig wapens naar Cuba brengt. „Dit maakt het de Russen mogelijk wapens te verpakken in kisten, waarop „margarine" staat, als ze met Britse char terschepen worden vervoerd", stelde een Britse functionaris als voorbeeld. „En", zo zei hij, „als de Amerikanen dit dan ontdekken. wat de Russsen natuur lijk hopen dan kunnen de Amerika- Prins Bernhard in Tanganyika Prins Bernhard heeft vrijdag te Mi- kumi in Tanganyika verklaard, dat Ne derland bereid is dit Afrikaanse land te helpen „met geld, kenniis en arbeid" De Prins zei dit, toen hij de opening bijwoonde van de Nederlands-Tanganyi- kaanse suikeronderneming „Kilomber* Sugar Co. Ltd." door premier Kawawa Groter ongeluk werd, voorkomen TENGEVOLGE van een treinongeluk bij Dijon zijn gisteravond tien per sonen om het leven gekomen, tien werden ernstig gewond en er \Varen vele licht gewonden. Het ongeluk ge beurde in het dorpje Saint Remy door dat de sneltrein MilaanParijs, de „Cisalpin", 55 kilometer ten noordoos ten van Dijon in botsing wam met een goederentrein, die even voorbij Montbard, waar de personentrein juist had gestopt, uit de rails was gelopen Volgens de politie zou zich onder de doden Edouard de Bondellie leider van liet Internationale Rode Kruis in Geneve bevinden. Een grotere ramp kon worden vermeden doordat een derde trein de „Aquillon" vlak bij de resten van de beide met elkaar in botsing geokmen treinen tot staan kun worden gebracht. De slachtoffers zaten in de snelle diesel-elektrische trein „Cisalpin" waar van alle drie de rijtuigen uit de rails vlogen en op hun kant naast de spoor baan terecht kwamen. Het spoorwegver keer was in beide richtingen gestremd. De „Cisalpin" vernield de baan over een afstand van 200 meter, stortte in een, doorboorde een leegstaande overweg- wachterswoning en kantelde. De meeste doden en gewonden vielen in de eerste wagon. Volgens spoorwegfunctionaris sen zou dit aantal veel hoger zijn ge weest, wanneer zich niet zoveel passa^- giers zich in bet achterste rijtuig had den bevonden, een restauratiewagen, waren. De doden zijn vermoedelijk Fran- waar zij de maaltijd aan het gebruiken sen. De gewonden zijn naar mer. meent Fransen of Italianen De trein was om 14.55 uur plaatselijke Leer om leer: deze week werden twee Russische diplomaten bij de Ver. Naties uit de Ver. Staten ge zet omdat ze defensiegeheimen van een Amerikaanse zeeman hadden gekocht.en prompt wordt n Mos kou een Amerikaan beschuldigd van spionage. Het betreft Raymond D. Smith, assistent marine-attaché. De Izvestia van gisteravond publi ceerde als bewijs deze twee foto's Lnks Raymond Smith, gesnapt terwijl hij in Leningrad trachtte, haveninstallaties te fotograferen. Rechts de spionage-attributen die Smith bij zich had (volgens Izves tia): miniatuurcamera, bandrecor der e.d tijd uit Milaan vertrokken en moest om tien minuten voor elf in Parijs aankom en Onmiddellijk na het ongeluk kregen eerste hulpdiensten van Dijon opdracht naar de plaats van de ramp te gaan. Ho ge autoriteiten van de regering gingen deze plaats. Ongeveer twee en een halve maand geleden verloren 41 mensen het leven bij een spoorwegougetuk eveneens in de omgeving van Dijon. Westduitse schepen zullen met ingang van maandag een speciale vergunning nodig hebben om in charter voor i munistische landen te kunnen vare: die vergunning zal niet gegeven worden voor vrachten naar Cuba. In tegenstel ling tot Engeland, wenst de Bondsrepu bliek dus wel Kennedy's wensen ln te willigen. Prinses Beatrix bij keizer van Japan iVan i parlementsredactie) Prinses Beatrix zal, wanneer zij Japan bezoekt, door de keizer van Japan worden ontvangen. Dit zei de Japanse minister van buitenlandse za ken, de heer M. Ohira, gisteren op een persconferentie in Den Haag. De heer Ohira heeft een reis van twee weken door Europa gemaakt en arri veerde donderdag in ons land. Hij voerde o.m. besprekingen met minister Luns en is vanmorgen vanaf Schiphol naar Tokio teruggekeerd. De reis van de heer Ohira had vooral tot doel, een indruk te krijgen van de toekomstige ontwikkeling van de Euro pese Economische Gemeenschap. Japan streeft ernaar, de handel met de EEG. die momenteel slechts vijf procent van de totale export omvat, uit te breiden. Minister Ohira toonde zich wat dit be treft niet ontevreden. Hij had gemerkt, dat de handelspolitiek van de EEG zich kenmerkt door een liberale houding en een open blik naar buiten Hierdoor wordt ook de handelspolitiek van Japan gekarakteriseerd. De heer Ohira deelde nog mee. dat nieuwe investeringen door Japanse on dernemingen in Nieuw-Guinea momen teel niet worden overwogen. Hij zei. dat tussen Nederland en Japan geen problemen bestaan en dat de betrek kingen zich harmonieus en in vriend schap ontwikkelen. Treinramp Z.-Afrika eist 11 mensenlevens Twee treinen zijn vrijdagavond bij Pot- chefstroom 115 km ten zuidwesten van Johannesburg op elkaar ingereden. Er kwamen bij de botsing elf personen om het leven. Vijf van de slachtoffers waren vrouwen en twee kinderen. Volgens het hoofdkantoor van de spoorwegen zijn alle slachtoffers blanken. Het was de tweede treinramp in Zuid-Afrika deze week. Dinsdag zijn 17 Afrikanen omge komen bij een ontsporing. Alle elf doden bij de ramp vna vandaag zaten in het voorste rijtuig. Het tweede rijtuig is er bij de botsing overheengeschoven. WANNEER dan volgende week, na lange voorbereiding, te Rome het concilie der r.k. kerk een aanvang neemt, betreft dit een zaak waaraan niet alleen van de rooms-katholieken aandacht en belangstel ling toekomt. In niet weinige protestantse kerken ook zal morgen voor het concilie om de leiding van de Heilige Geest worden gebeden. En wat kan men een kerk, ook de r.k. kerk, beter toewensen? Het mag niemand, ook niet de protestant, onverschillig laten. dat. zo het schijnt, zicb binnen de r.k. kerk iets voltrekt van een wijziging die ook de protestantse opmerk zaamheid verdient. Zeker, de kloof blijft diep en wezenlijk en zal ook op dit concilie niet worden ge dempt. Maar is het al niet van waarde, wanneer men. ook tot verschillende ker ken behorend, zicht op elkaar krijgt? Waarom te ontkennen, dat eveneens bin nen de r.k. kerk iets gaande is? Het voor nemen tot dit concilie is er een eerste vrucht van. Ook wanneer zich binnen het enorme lichaam dier kerk veranderingen voltrekken, zij het dan in langzaam tempo en niet zonder het overwinnen van tegen standen. Er zi.in daar stromingen en tegenstromin gen. Er is een stroming, waaraan de naam van de kardiaal Bca verbonden is. die open staat voor de noodzaak van verande ring. Er is ook een stroming, die in de kar dinaal Ottaviani haar gestalte heeft, die hier gereserveerd en meer afwijzend staat. Deze verscheidenheid in opvatting mag reeds tekenend heten. Tot welke conclu sies zal het beraad binnen het concilie leiden? Gewichtige vraagstukken komen tijdens dit concilie aan de orde. Zij raken niet zel den essentiële punten. Er is bij tal van rooms-katholieken een oprecht verlangen naar vernieuwing. Bij veel dat tot voor kort werd aanvaard vindt het geloofsleven vandaag minder bevrediging. De paus heeft als een motief voor het con cilie genoemd, dat dc kerk dient te wor den „bij de tijd gebracht". Men hoopt bin nen de r.k. kerk op iets wezenlijks, hoopt zozeer zelfs dat reeds tegen al tc hoog ge spannen verwachtingen moest worden ge waarschuwd. Is dit alles niet al de aandacht waard? Er is binnen de r.k. kerk waarlijk iets gaan de. Het heeft iets van een zoeken dat be vrediging verlangt. En tegelijk is er een andere instelling aan het komen jegens de andere kerken; de uitnodiging tot het con cilie van waarnemers is ervan een opmer kelijk symptoom; er is mogelijkheid en be reidheid tot gesprek. In hoeverre echter zal wat begonnen schijnt in staat zijn. vorm aan te nemen? Om het te zeggen in de bewoordingen van de boodschap waarmede onderscheidene protestantse kerken voor morgen tot ge bed zijn opgeroepen: mogen de beraadsla gingen gegrond zijn in de gehoorzaamheid aan de Wil en het Woord van God en zo leiden tot besluiten in de geest der waar heid. We zouden eraan toe willen voegen: de Geest Gods is machtig, ook vandaag. Dat is bij menselijk onvermogen wel bij uit stek bemoedigend en vertroostend. (Advertentie) I BANANEN JN ZUID-EUROPA blijven nog zi -® se temperaturen voorkomen. In Por tugal werd gisteren nog ruim 30 graden Celsius gemeten, tegen 17 graden in on ze omgeving. Deze eerste oktoberweek is belangrijk warmer dan normaal ge bleven en ook tijdens het weekeinde zal de middag temperatuur nog boven 15 graden blijven stijgen. Een oud oceaanfrontje veroorzaakt vandaag meer bewolking maar morgen zijn weer zonnige perioden te verwach- Het hogedrukcentrum bij Zuid-Enge- land brengt ons een periode met rustig en droog najaarsweer. Wel ontstaat er in de nacht en och tend mist, maar deze mist verdwijnt vrij snel in de voormiddag. De Bilt verwacht tot zondagavond: Rustig, overwegend droog weer, met op vele plaatsen mist of laag hangende be wolking, vooral in de nacht en ochtend. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uur). Tendens langzaam stijgend op 15.11, onder 23.45. Maandag: zon op 6.51, onder 18.04: ma op 15.55, onder 13 oktober volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN Prof. dr. P B. Wessels, hoogleraar in de Duitse letterkunde te Nijmegen zal. daartoe uitgenodigd door de filosofische faculteit in Bonn. gedurende het winter semester 1962'63 colleges geven aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universl- tat aldaar. TVIKOLAI RUSSOF. een Rus- sische ingenieur, was in het jaar 1917 één van de vele dui zenden, die voor de vloedgolf der Bolsjewistische revolutie de wjjk namen naar het bui tenland. Hij kwam in de Finse hoofdstad Helsinki terecht cu daar is Russof nu op 81-Jarlge leeftijd overleden. Dit bericht zou ons nooit hebben bereikt, als Russof in dat revolutie, jaar 1917 niet een mand met zich over de grens zou hebben gedragen. Russof, die in al die 45 ja ren na zyn vlucht, zich in Helsinki vrijwel nooit op straat vertoonde, een waar kluize naarsleven leidde en zelfs de Finse taal niet leerde spreken, liet kort voor zijn dood de stadsadvocaat van Helsinki bij zijn ziekbed komen. Hij bood een oude, versleten mand aan die pas na zijn dood geopend zou mogen worden. Hü deed dat uit dankbaarheid voor de gastvrijheid, die hij in Fin land als vluchteling had ge noten. De stervende grijsaard had niets losgelaten over de inhoud van de mand en toen Russof dan overleden was, besloten de magistraten het onooglijke geschenk open te maken. Dat werd een ogenblik van verbluf te verrassing, want er kwam een unieke schat tevoorschijn: kostbare edelstenen, tsaristische antiquiteiten en oude munten, tol een totale waarde van 18 miljoen gulden. Fijne antieke gouden en zil veren voorwerpen, een zeer kostbare collectie juwelen, ta felzilver, elf horloges, dikke rollen, reeds lang vervallen bankpapier en rollen gouden munten vormden het geschenk van de stervende, die slechts weinig contact met zijn mede mensen heeft gehad. „Hij woonde wel hier, maar zijn hart was in Rusland", ver klaarde één van de weinige personen, die hem gekend hadden De Finse autoriteiten zullen de schat voor een deel over dragen aan het stedelijk mu seum en voor de rest verko. vast. Een deel vervallen bankpapier zou en kele jaren geleden nog voor een kwart van de nominale waarde in Zwitserland kunnen zijn verkocht. Over dc schat ten in de mand zei een des kundige: „Een handelaar in antiquiteiten zou er gemakke lijk van kunnen leven". Nikolai Russof rust thans in een eenvoudig graf op het kerkhof van Helsinki. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur station gesteldh Wind. J richt. fï «S temper.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1