Jlieumc geihict) t(üourant Nederland droeg gezag over Federale politie bezet universiteit Oxford Professor wil dubbelganger kwijt Rustige plechtigheid zonder vlaghijsing OP N.-GUINEA VANDAAG MAAR EEN V.N.-VLAG Pres. Kennedy weerstreeft gouverneur Bloedige onlusten na aankomst Meredith Geen concessies Berlijn in ruil voor Cuba MAANDAG 1 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,2." per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaarpang no. 12595 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantpöslicft is ahrbltofn mijn bert ia ltf|easpfff GEEN ANGST voor vleermuizen Zie pagina TTET Nederlands gezag in Nieuw-Guinea is hedenmorgen om acht uur -IA (gisteravond hall twaalf Nederlandse tijd) overgedragen aan de Verenigde Naties. Het plechtig hijsen van de vlag der Verenigde Naties naast die van Nederland bleef echter achterwege omdat men de Papoea's niet wilde kwetsen. De vlag van West-Papoea mag namelijk niet officieel gehesen worden, doch de pas benoemde tijdelijk bestuurder van de V.N. Rolz Bennett, zeide dat het niet verboden is deze officieus te hijsen. „Het is geen geheim dat de gevoe lens rondom de Papoeavlag een pro bleem vormen. De vlag wordt niet gehesen op het openbare plein", al dus de heer Rolz Bennett.. De twee Politiemannen van de staat Mis sissippi met helmen en gasmas kers hebben met hun patrouille auto's het terrein van de univer siteit van deze staat te Oxford gebarricadeerd om op order van gouverneur Barnett te voorko men dat de 29-jarige neger Ja mes Meredith als student aan deze „blanke" universiteit zal worden ingeschreven. Vieuws in één oogopslag Met het hijsen van de VN-vlag in de tuin van het gouvernementshuis in Hol- landia is thans officieel een einde gekomen aan het Nederlandse bestuur over Nieuw-Guinea. Op het grasveld bij het ge bouw van de Nieuw-Gui nea Raad (waar géén vlag- genplechtigheid plaats vond) werden later rede voeringen gehouden, o.a. door de tot tijdelijk VN- admdnistrateur benoemde heer Rolz Bennett. De Amerikaanse minis ter van buitenlandse za ken, Dean Rusk, heeft ont- kend, dat de Ver. Staten van plan zouden zijn een ruil aan te gaan met de Sowjetunie in dien zin, dat de Amerikanen enkele overzeese bases zouden sluiten, als de Russen de handen van Cuba aftrek ken. Onder die bases zou dan ook Berlijn zijn ge rangschikt- De Amerikaanse neger student James Meredith zou vandaag worden in geschreven aan de uni versiteit van Oxford in de staat Mississippi. President Kennedy had een grote legermacht naar de stad gezonden om, door groot machtsvertoon, de nale ving van de gerechtelijke uitspraken inzake de ras senscheiding af te dwin gen. Bij onlusten op het terrein van de 'universiteit is een dode gevallen en zijn enkele mensen ge- De Britse Labourpartij heeft de regering gezegd, dat zij bij de komende be sprekingen in Brussel be tere voorwaarden moet verkrijgen voor de toetre ding van het land tot de EEG. Indien dit niet mo gelijk is, dient Engeland buiten de EEG te blijven. •De Sowjetunie heeft het nieuwe regime in Jemen volledige militaire en eco nomische hulp toegezegd Behalve Rusland heeft ook Egypte dit regime erkend. Dit weekeinde zijn weer vijf leden van de Konink lijke familie terechtge steld. Het aantal vermoor de personen van Konink lijken bloede zou daarmee tot zeventig zijn gestegen. Op een vergadering van de Sint-Adelbertvereni- ging is scherpe kritiek geleverd op de handel wijze en de geestesge steldheid van de Romeinse curie. Gezegd werd om., dat mede als gevolg hier van elk jaar honderden jong rooms-katholieken hun geloof verliezen. De vraag werd gesteld, of de humaniteit bij de r.k. nog wel veilig is. O Tot voorzitter van de Prot. Chr. bond van ver voerpersoneel is gekozen de heer L. C. van Dalen te Utrecht. Hij is opvolger van mr. T. J. den Hartog, die bstuurder van het C.N.V. is geworden. GOUVERNEUR Ross Barnett van Mississippi heeft gecapituleerd. Hij heeft ondanks de brallende verzekering dat hij liever naar de gevan genis zou gaan dan de negerstudent Jamer H. Meredith in te laten schrij ven aan de universiteit van Oxford niet kunnen verhinderen dat Meredith gisteravond laat op het terrein van de universiteit is aangekomen, omringd door een cordon tot de tanden bewapende politiemannen, die zich in de rug gesteund wisten door een enorme troepenmacht die op speciaal bevel van president Kennedy naar Mississippi is gedirigeerd. Tot twee keer toe hebben woedende studenten opgezweept en geleid door de gepensioneerde generaal Walker, die in 1957 in opdracht van president Eisenhower de onlusten in Little Rock smoorde, getracht in te grijpen. Het is niet gelukt. Weliswaar zijn er bloedige onlustén uitgebroken, die een dode en een nog onbekend aantal gewonden hebben geëist, maar president Kennedy is niet bezweken. Vlak voor het uitbreken van de gevechten heeft hij zich tot het Amerikaanse volk gericht en in een bewogen rede verklaard, dat niemand, hoe machtig ook de wetten van het land kan trotseren. Meredith bevindt zich op het ogenblik in de gebouwen van de universiteit en hij zou vandaag worden ingeschreven. Vanmorgen voor het aanbreken van de dag zijn 200 speciaal opgeleide militairen de bewaking van het inschrijvings gebouw komen versterken. Tijdens het weekeinde naderde het conflict tussen de federale regering van Amerika en de staat Mississipi over de toelating van Meredith snel zijn kookpunt. Honderden militairen en politiemannen onder federaal ge zag zijn gisteren in de staat Tennes see samengetrokken, gereed om zo nodig in actie te komen voor een krachtmeting met de overheid van Mississippi. De man öm wie de crisis gaat, de negerstudent James H. Meredith is gisteravond laat per vliegtuig in Ox ford aangekomen. Hij vertrok on middellijk van het vliegveld in een vrachtwagen naar de universiteit. Vijftig gehelmde federale agenten hebben geen toeschouwers kans ge geven een glimp van de neger op te vangen. Hoe dichter het convooi het terrein van de universiteit naderde hoe zwaarder de bewaking werd. De gehele nacht van zaterdag op zondag hebben -grote -viermotorige Hercules-transporttoestellen militai ren en uitrustingsstukken overge bracht naar de garnizoensplaatsen rondom Oxford, waar zich reeds hon derden soldaten en federale politie mannen bevonden De militaire poli tie droeg gevechtskleding en zij was bewapend met pistolen en geweren. Een enorme hoeveelheid traangas- bommen stond de troepen ter be schikking. President Kennedy die zich inten sief met de kwestie heeft bezigge houden, heeft voor vandaag de legr- en luchtmachteenheden van Mississi pi onder de wapenen geroepen. Hij had zich te voren drie keer persoon lijk met gouverneur Barnett in ver binding gesteld. De gesprekken heb ben echter geen verzekering opgele verd dat orde en rust gehandhaafd zullen worden, zo maakte het Witte Huis bekend. De ongeregeldheden die een bij zonder ernstig verloop hebben gehad ondanks de krachtige rede van presi dent Kennedy begonnen even nadt de president zich tot het Amerikaanse volk richtte. Ongeveer 2500 studenten onder wie zich volgens waarnemers ook vele nozems bevonden, keerden zich tegen de federale troepen die de gebouwen van de universiteit hadden omsingeld. Zij begonnen stenen, bran dende sigaretten en flessen naar de militairen te werpen en stoorden zich niet aan de wanhopige pogingen van senator Yarbourgh uit Mississip pi die temidden van de opgewonden jongelui stond en tot kalmte maande. De opgezweepte studenten, die zich aanvankelijk onder leiding van ex-gene raal Walker Schaarden, maar later naar geen opdracht meer luisterden, grepen na de onschuldige projectielen vuurwapens, waarop de troepen traan- gasbommen in de strijd wierpen. Tijdens de gevechten is in ieder geval een dode gevallen. Een verslaggever van het Brit se blad Daily Sketch kreeg een schot In de rug waaraan hij is bezweken, an dere journalisten werden gewond cn vele camera's van fotografen en van televlsiemenscn sneuvelden. Tegen d>e troepenovermacht bleek echter geen verzet bestand. Bovendien zijn de autoriteiten van de universiteit door de bliksemsnelle actie van de fe derale troepen eigenlijk volkomen ver rast. Voor iemand het wist stoven poli tiemannen met de revolver in de aan slag via een zijingamg de terreinen van de universiteit -op. De wacht van de ver keerspolitie van Mississippi, die het ter rein moest bewaken had geen gelegen heid in te grijpen. Voor iemand het wist ■tonden de zwaarbewapende troepen scnouder aan schouder rondom het m- scbrij vingsgebou w. (Zie vervolg pagina 6 De 65-jarige J. J.van der Linden uit Brakel is zaterdagavond aan ver wondingen, die hij bij een val van een ladder opliep, overleden. De man was aan het fruit plukken en stond aarbij op een ladder, ie onverwacht brak. vlaggemasten voor de Nederlandse en de V.N.-vlag werden te elder ure weggehaald, en alle openbare vlag- genparades zijn afgelast. De waarnemend gouverneur van Nieuw-Guinea, de here H. Veldkamp, voergde bij de plechtigheid het eerst het woord en zeide, hoe dit de eerste maal was dat de V.N. een regerende macht zou worden. Dit zal geen gemakkelijke taak zijn. De ontwikkeling van het land zal voortgezet en gehandhaadf worden, zeide hij. Het leek hem een gelukkige omstan digheid, dat de voorbereiding van de bestuursoverdracht in goede harmonie tussen alle betrokkenen was verlopen en dit doet verwachten dat het V.N.-bestuui steun zal krijgen van allen, wier mede werking onontbeerlijk is. Hij sprak de hoop uit dat het V.N.-bestuur zou slagen tot welzijn van land en volk. „Uniek" Rolz Bennett las een boodschap van de waarnemend secretaris-generaal der V.N.. Oe Thant. Deze hoopte, dat de V.N. ieders welgemeende medewerking zou ontvangen. Met de medewerking allen zouden de V.N. zeker in staat de uitvoering van het akkoord in o eenstemming met het handvest te vol brengen. Rolz Bennet noemde de bestuursover dracht uniek en verklaarde dat het suc ces in grote mate zou afhangen van de samenwerking der regeringen van Nederland en Indonesië, de bijdragen Rusk spreekt geruchten tegen TAE Amerikaanse minister van A-A buitenlandse zaken, Dean Rusk, heeft een einde gemaakt aan de spe culaties in het Congres en in di plomatieke kringen, als zou de Sow jetunie de kwestie-Cuba kunnen ge bruiken om van Amerika concessies te verkrijgen in Berlijn. Rusk verklaarde categorisch in een vraaggesprek voor de Amerikaanse tele visie, dat de V.S. er niet aan denken een ruil met de Sowjetunie te doen, in die zin, dat de Amerikanen enkele bases overzee zouden sluiten als de Russen de handen van Cuba aftrekken. Onder de verzamelnaam „Bases" werd de stad Ber lijn kennelijk ook gerangschikt. In het door de verschrikke lijke icatersnoodramp getroffen gebied van Spanje, in de buurt van. de stad Tarassa. werd de grond onder een spoorlijn vol komen weggevaagd door de kolkende stroom. De rails kwa- x in de lucht te hangen en vormden zo een triest bewijs van het water Men kan niet de vrijheid in het ene gebied steunen door deze in een ander gebied prijs te geven, aldus Rusk. „Wij hebben", ging hij verder, „in ieder ge val speciale verplichtingen hier op dit halfrond, en wij kunnen geen onderhan delingen over het Cubaanse probleem samenvoegen met de verdediging van de vrijheid in andere landen". De minister verklaarde voorts dat Amerika, met andere landen in het Ca ribische gebied, er op zal blijven toezien dat van Cuba uit geen onwettige wapen handel wordt bedreven. Een van West-Duitslands grootste re ders, Oetker uit Bielefeld, heeft bekend gemaakt, dat geen van zijn 70 passagiers schepen, tankers en vrachtschepen meer goederen of passagiers naar Cuba zal vervoeren. Verleden week heeft de West- duitse regering al aan de Amerikaanse regering meegedeeld, dat zij alle vervoer naar Cuba zal verbieden, dit in tegenstel ling tot de Britse regering, die slechts „adviseerde" om geen goederen naar Cuba te doen vervoeren. Deze kwestie is ook ter sprake geko men bij het onderhoud van de Britse mi nister Home met president Kennedy. Een woordvoerder van de Britten zei, dat dit een „vanzelfsprekend" onderwerp van gesprek is geweest. H(j noemde het teleurstellend dat de meerderheid der ambtenaren hun post zou verlaten ondanks het aandringen van de Nederlandse regering om te blijven, doch hjj sprak zijn grote dank uit jegens hen, die blijven wilden. Zoveel mogelijk Papoea's zouden technische en admini stratieve teken krijgen en het bestuur zou dankbaar gebruik maken van het Indonesische personeelsaanbod (Zie vervolg op pag. 6) Prinses Irene voor rust naar Majorca Prinses Irene zal op medisch advies enige tijd rust moeten nemen. Daartoe j naar Majorca vertrokken, waar zij enkele weken hoopt te verblijven. In aansluiting daarop zal de Prinses nog enige tijd bij familie In Engeland door brengen. Het vertrek van Schiphol geschiedde gisteren in alle stilte. Met uitzondering een vertegenwoordiger der K.L.M. en lid van de marechaussee was vrijwel niemand er getuige van. De ko ningin kwam zelf met de prinses in een hofauto mee naar Schiphol en nam daar afscheid van haar dochter. De prinses, die incognito reisde, nam m half elf plaats in het normale K.L.M.-lijnvliegtuig, dat via N:ce naar Palma vloog. Gouverneur dr. P. J. Platteel is zater dagochtend uit Nieuw-Guinea op Schip hol teruggekeerd. Overgelukkig was hij, toen hij op de luchthaven ook zijn tek kel zag, die onlangs met mevrouw Platteel was gerepatrieerd. De vreugde ivas trouwens wederzijds. STAAT VAN BELEG IN BOLIVIA De Boliviaanse regering heeft zater dag de staat van beleg afgekondigd, na dat er eenkom plot was ontdekt om de regering omver te werpen. „Kom zo zachtjes mogelijk naar binnen. Als we eenmaal aan het repeteren rijn, dan laat mijn moeder me heus wel naar buiten gaan". zeer diepe depressie die langs Ierland naar het zeegebied ten zuiden van IJs land trok. De laagste luchtdrukwaar de in het centrum bedroeg ongeveer 943 milibar. Aan ziin flank kwamen een aan tal stormvelden voor Ons land blee) daarbij juist buiten de invloedssfeer van een zuiderstorm die over de Noordzee trok. Het front van de depressie passeer de zondagavond ons land. Daarna stroom de drogere en iets koudere lucht binnen. Er trekken nu randstoringen, die ver gezeld gaan van buien, om het hoofd centrum langs Engeland naar het noor den. Voor dinsdag verwachten we iets kouder weer, meer wind, maar overwe gend opklaringen. De randstoringen ko men dichter langs ons land zodat cc kans op enkele buien wat groter is dan Tendens langzaam stijgend De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Opklaringen, maar ook plaatselijk e bul. Matige, tijdelijk krachtige wind tus- V n Ben zuid en zuidwest. Dezelfde tempera- yf,*' turen als vandaag of iets lagere. Eeid (Opgemaakt te 11.15 uur). D»-- E ZON EN MAAN guid 2 oktober: zon op 06.41, onder 18.17; £df maan op 10.10, onder 20.09. 6 oktober: eerste kwartier. Oslo Temper. f.iteldh Jt li i4l li medede- J)E OOK BUITEN onze landstreken beroemde Amsterdamse chirurg prof. dr. I. Boerema heeft een be loning van honderd gulden beschikbaar gesteld voor wie erin slaagt de man te iden tificeren, die zich nu al ja ren op allerlei plaatsen cn allerlei gelegenheden talen „omdat hij prof. Boe- Dit blijkt uit eer ling in W.G.-nieuw tactorgaan voor personeel {Jên") van het Amsterdamse Wil- ron(j 'm*gt helminagasthuis. prof. Boerema uitgeeft. wend uit een restaurant ge- naar het W.G. kunnen komen gens prof. Boerema een goed zet onder protest „denk er- om door hem, prof. Boere- geklede man te zijn, die als dat ik prof. Boerema ma, te worden behandeldheer optreedt en veel haar !- de trein loopt hij heeft. Dit laatste heeft hem een zakmes, zeg- De gedragingen van deze week gemaakt, want hij gend dat hij (prof. Boerema) zonderling, gaan prof. Boere- doorziet dat als dames op ad- n„ kk ?e passagiers daarmee wel ma nu vervelen. Hij wil wel vies van de zonderling in het f i dubbelgan- kan opereren en op straat eens weten wie het is. want ziekenhuis komen, zij een ger in de tram niet be- laat hij dames weten dat hij de reputatie van zijn kliniek felle teleurstelling zullen on- s~ hem teveel waard. De dergaan wanneer zij met hem ■*tuTj orden geconfronteerd.... aardig vindt en dat ze in rema is". Hij wordt schreeu- geval van nood onmiddellijk practical-joker schijnt vol- 18 :o 06 22 12 O.S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1