Jlieutuc friterljc (ürmranl Alle cao's half jaar verlengd? Commentaar Voorronde van 1 a 4 procent Spaans dodencijfer sterk gestegen Levenslang geëist tegen Leibbrand Regering wenst op-de-plaats-rust aan het loonfront Rel dronken Papoea's veroorzaakt paniek Koelhuisboter voor 85 cent Troepen steunen Meredith VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2.80 per maand; 0.65 per week CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .Stontvasticfe K abrblrtfn mgn bert ia UfbeBspatt" Drieënveertigste jaargang no. 12593 Dierendag 4 oktober Voor al uw dieren iets lekkers bij VLIELAND NIEUWE RIJN 50 (Van onze sociaal-economische redactie) TTOEWEL de Sociaal- economische raad nog moet beginnen met AA het opstellen van een advies over de toelaatbare stijging van de loonkosten in 1963, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de raad de regering zal daviseren om alle c.a.o'S met ingang van 1 januari aan staande met een half jaar te verlengen om enige tijd rust te krijgen in de loonontwikkeling door middel van een soort loonpauze, die door die verlenging zal ontstaan. Het Duitse zangeresje Conny Froboess kwam gistermiddag op Schiphol aan. Zij is morgen avond een van de vele sterren Naar bekend staat het nu wel vast dat de economische situatie volgend jaar geen forse loonstijgingen zal toe laten. Voorts zal rekening moeten worden gehouden met de per 1 januari aanstaande te verwachten premiestij gingen voor enkele sociale verzeke ringen. De compensaties, die hiervoor moeten worden gegeven, zullen een deel van de toch al geringe ruimte voor loonsverhogingen vergen. De suggestie om tot verlenging de cao's over te gaan, is afkomstig van minister Veldkamp (sociale zaken), die deze gedachte reeds in juli aan het bedrijfsleven heeft voorgelegd bij gelegenheid van het overleg tussen regering en Stichting van de Arbeid iver een verdere loonmatiging in 1963. Vaar verluidt zouden de werkgevers de suggestie van de bewindsman wil j len overnemen en omzetten in eer j >ER-advies aan de regering. De werk nemers zouden evenwel weinig voelen voor de voorgestelde loonpauze, die neerkomt op bevriezing van de hui dige lonen. Om aan de bezwaren van de werk- Nieuws iu pslag een oogroi Waarschijnlijk zal de SER de regering adviseren ter verkrijging van rust aan het loonfront alle cao's vanaf 1 januari met een half jaar te verlengen. Mede ter compensatie van de hogere premies voor di verse sociale wetten zou dan een algemene loons verhoging van drie of vier procent worden gegeven. Daarna zou dan weer op de gedifferentieerde loon vorming volgens nieuwe maatstaven worden over geschakeld. In het centrum van Hol- landia hebben pro-Neder landse Biakkers gister avond bloedige gevechten geleverd met pro-Indone sische Seroeiers. In een bioscoop, waarheen de ge wonde Biakkers vluchtten, ontstond paniek. Voor van avond heeft de Papoea- politie versterkingen aan gevraagd. De vechters zou den onder de invloed van alcohol hebben verkeerd. De Amerikaanse minis ter van justitie, Robert Kennedy, heeft zijn voor nemen om dc toelating van de Amerikaanse neger student Japies Meredith tot de universiteit van Mississippi te bewerkstel ligen laten varen, omdat het gevaar bestond, dat zich ernstige ongeregeld heden zouden voordoen. Het escorte van Meredith werd te klein geacht om zijn toelating te kunnen afdwingen. VBFz. Prins Mohammed el Badr, de nieuwe imam van Je men, die door rebellen zou zijn gedood. Legereenheden van Je men ter sterkte van 20 000 man hebben de macht in handen genomen en Iman Mohammed in zijn paleis vermoord. Hij was pas en kele dagen aan de macht na het overlijden van zijn vader. De militaire leiders, die door alle sjeiks zouden worden gesteund, hebben de republiek uitgeroepen. Opstand in Nepal bedwongen Het Indische persbureau PTI heeft ge meld, dat in Bajang, in het westen van Nepal, een opstand is uitgebroken. Een heden van het koninklijke leger zijn naar het betrokken gebied gezondenen trach ten de rebellen te omsingelen, aldus PTI. De opstand zou geleid worden door de ozon van een plaatselijke autoriteit. Bajang ligt op ongeveer 110 kilometer van de zuidelijke grens en ruim 55 ki lometer van de westelijke grens met India. Het Indische persbureau heeft ge meld, dat de opstandelingen zich na zwa re verliezen in een botsing met het le ger hadden teruggetrokken. De rege ringstroepen waren er 'in geslaagd de ontsnappingsweg van de rebellen af te snijden. nemers tegemoet te komen, zou inmid dels van werkgeverszijde de gedachte zijn gelanceerd tijdens de loonpauze een uniforme loonsverhoging van 3 a 4 pro cent te verstrekken aan alle werknemers, die onder een cao of loonregeling val len. Deze uniforme verhoging zou te gelijkertijd moeten dienen als compen satie voor de premiestijgingen, die met 4 procent ruimschoots worden gedekt. Na afloop van de loonpauze zou de loon vorming weer als vanouds gedifferen tieerd ter hand kunnen worden genomen, mogelijk volgens het systeem als door de SER onlangs is aanbevolen. Leeuw beet dompteur van circus Boltini De dompteur Alberto Althoff heeft gisteravond zijn twintigste beet van een roofdier opgelopen. Tijdens een voor stelling van het circus Boltini in Vlis- singen werd hij gebeten door de leeuw Simba, die vier jaar oud is. Het gebeur de toen hij de leeuw Simba streelde. Een hoektand drong in zijn rechterhand. Ondanks de bloedende wond heeft hij zijn programma geheel afgewerkt. Gouverneur mr. N. Debrot van de Ne derlandse Antillen heeft de aftredende minister van justitie, de heer R. J. Isa verzocht te onderzoeken of het moge lijk is een kabinet op zo breed mogelijke grondslag te vormen. Hy heeft zich hier toe bereid verklaard. Na een uur alles weer rustig T^EN bloedige vechtpartij tussen A-4 Papoea's is gisteravond ontstaan te Hollandia, waarbij vijf Biakkers (bekend om hun Nederlandse sym pathieën) slaags raakten met tien Seroeiërs (die voor pro-Indonesisch doorgaan). Zij gingen elkaar met kapmessen, stokken en stukge slagen bierflessen te lijf. Toen de Biakkers allen gewond waren, vluchten zij de bioscoop in de Oran jelaan in. Een van hen moest naar het ziekenhuis. TN het gebied rond Barcelona telde A. men gisteren 414 doden, terwijl het Spaanse Rode Kruis bekend maakte, dat er 391 vermisten en 202 gewonden zijn. Men vreest echter dat de cijfers nog aanzienlijk hoger zullen komen te liggen. Vijf Spaan se arbeiders zijn als vertegenwoor digers van hun landgenoten, die it de Twentse textielindustrie werk zaam zijn, gisteravond met eer vliegtuig van de textielindustrie naai Barcelona gevlogen om te proberen inlichtingen te verkrijgen over het lot van hun familie. Veel arbeiders zijn afkomstig uit het getroffen ge bied. Uit Madrid is vernomen,' dat het gebied in Catalonië, dat door de ramp is getroffen, in het algemeen weinig door toeristen wordt bezocht. De kans dat Nederlandse toeristen slacht offer van de ramp zijn geworden, wordt dan ook niet erg groot geacht. De meeste vermisten telde men in de omgeving: van Rarrasa waar 130 men sen door kolkend water en vallend pnin werden verrast. Het gebied tussen de rivieren de Llobregat en de Besos staat voor het grootste gedeelte blank en biedt een troosteloze aanblik. Overal zyn huizen, bomen en telegraafpalen door het water weggeslagen. Over grote afstanden zün de belangrijkste wegen en spoorwegen van Barcelona landin waarts volledig verwoest. Tarrasa biedt de aanblik van een door oorlogshande lingen verwoeste stad. Grote gedeelten zijn volledig vernield. De schade is nog niet te overzien Rubi. een voorstad van Barcelona, behoort eveneens tot de zwaarst getrof fen gebieden. De schade aan de hoofd verkeersweg en de spoorlijn naar dc Frans-Spaanse grens levert zeer grote moeilijkheden op. Van alle zijden wordt hulp geboden aan de getroffen gebieden. Eenheden van het Spaanse leger zijn behulpzaam bij de evacuatie van de duizenden dak lozen. Hefschroefvliegtuigen zoeken de overstroomde gebieden af naar even tuele overlevenden. De Spaanse autoriteiten, onder wie vice-premier Grandez, hebben zich on middellijk naar het rampgebied bege ven. Ook het Spaanse staatshoofd, gene raal Franco, bevindt zich in het gebied. Grandez verklaarde, dat het aantal do- Evacuatie De autoriteiten hebben de evacuatie gelast van ongeveer 1500 inwoners van buitenwijken van Barcelona waar nog gevaar dreigt voor overstromingen Enige woningen zijn reeds door het wa ter ondermijnd en dreigen in te storten. Ten noorden van de stad is men inmid dels begonnen met vaccinaties op grote schaal als voorzorgsmaatregel tegen epidemieën. Hulpgoederen en deskundigen stro men Barcelona binnen uit alle delen van het land. bij het vallen van de duisternis werden overal schijnwerpers ontstoken om te speuren naar slacht offers in de buitenwijken van Barce lona. Men verwacht niet dat er nog vermisten levend zullen worden aan getroffen in de driehoek van voorsteden van Barcelona, waar de watervloed doorheen is geraasd. Er worden plannen geopperd om in het rampgebied een grote door de re gering te financieren industriële zone te scheppen, waar in grote fabrieken een aantal van de huisindustrieën, di" door het water zijn vernietigd, zullen worden ondergebracht. (Vo volg zie pagina 19) Russen lanceren weer kunstmaan De Sowjetunie heeft gisteren een kunst maan gelanceerd, die de naam „Kosmos 9" heeft gekregen. De satelict bevat in strumenten voor een verdere bestude ring van de ruimte overeenkomstig het in maart bekendgemaakte program. Dc kunstmaan beschrijft een baan, waarvan het verste punt 353 km en het dichtst bijzijnde punt 301 km van de aarde is verwijderd. De haan maakt een hoek van 65 graden met de evenaar en de omloops tijd bedraagt 90 minuten. Het hoofd van het observatorium van Bochum, dr. Heintz Kaminski heeft ver klaard. dat dc hoogte waarop de nieuwe Russische sateliet Kosmos 9 zich bevindt, erop wijst dat het hier een proef betreft r een latere belangrijke vlucht met bemand ruimtevaartuig. Uit signalen de kunstmaan valt op te maken dat satelliet naar de aarde zal worden teruggebracht, zo zei hij. ten allemaal tegelijk duxxr de kleine uit- gaog naar buiten te rennen. Inmiddels kwam de Papoea-politie en wist met gewersn in de aanslag de orde wat te herstellen. De gewonde Biakkers werden op het politiebureau verbonden. Van de Seroei. ers werden er. drie gearresteerd. Bij de vlucht uit .de bioscoop werd een Neder-1 landse vrouw door de Papoea's vast gegrepen. doch door een poetambt®-, naar en een marine-officier ontzet. Nau welijks een uur later was de rust terug gekeerd. Dc bioscoop word gesloten Alle vechtersbazen waren onder in vloed van alcohol. Hert politiekorps, dart de laatste dagen geheel uit Papoea's bestaat, heeft voor hedenavond ver sterking gevraagd. Rikhye latei- De Indiase brigade-generaal Rikhye zal langer in Djakarta bl(jven zodat h(j later in Nederland aankomt. Aanvan kelijk was hy zondag op Schiphol ver wacht. De generaal gaat tezamen met de Indonesische minister van buiten landse zaken Soebandrlo naar Bali, waar Soekarno vakantie houdt. Prinses Beatrix, die gisteren in de Westerkerk in Amsterdam de vie ring van het tienjarig bestaan van de Nederlandse orde van advoca ten bijwoonde, zou voor de foto grafen poseren, samen met buiten landse gasten. Mr. Van Hall, de Amsterdamse burgemeester, die vreesde voor een ,MÜf" plaatje, verzocht daarom de Prinses, om. hoewel dat niet in het protocol stond, quasi te tekenen in het gas tenboek. De Prinses speelde het spelletje olijk mee en vermaakte zich, evenals de gasten, bijzonder. „De Nederlandse militairen gaan na 1 oktober maar zwemmen!" zei onlangs een V.N.-vertegen woordiger op Nieuw-Guinea. Het komt nog uit ook: op deze telefoto uit Hollandia ziet men hoe onze soldaten zich in de buurt van het zwembad amu seren terwijl Pakistaanse troe pen, met wie ze hier in gesprek zijn, hun taak overnemen. Minister Marijnen zal begin volgende week het Voedselvoorzlenings- en ver koopkantoor machtigen over te gaan tot afgifte van koelhuisboter aan de handel tegen een gereduceerde prijs. Op voorstel van het Produktschap voor zuivel is de groothandelsprijs voor de koelhuisboter bepaald op f 2,90 per kilo gram, welke prijs overeenkomt met een verbruikersprijs van circa 85 cent per pakje van 250 gram Na een proces van ontdooien, ompalc- ken en distribueren zal de koelhuisboter dan in de tweede week van .oktober voor de 'consument beschikbaar komen. In een bespreking met het bestuur van het produktschap voor zuivel is ten departemente in principe goedkeuring verleend aan voornemens tot stimule ring van de boterconsumptie in ons land Het produktschap zal bestuderen op welke wijze het boterverbruik in de ge zinnen kan worden bevorderd. KLM-toestel liep van rolbaan Het KLM-vliegtuig PH-LLK „Pallas", een Lockheed Electra, dat gisteroch tend om 10 uur van Schiphol naar Bag dad zou vertrekken, is met 22 passa giers aan boord van de taxibaan gere den. Volgens mededeling van de zijde der KLM werd de tweede vlieger, die het toestel langzaam naar dc startbaan taxiede, even afgeleid door een op de hoofdbaan landend vliegtuig. Daardoor ging zijn eigen machine iets uit de koers en reed met het linkerwiel van het landingsgestel in het gras naast de verharde rolbaan. Na enige tijd was de machine weer „vlot getrokken" door een trekker van de KLM. r- VAST TAPIJT wol-frlsé, 366 cm breed 29,75 p. M2 uit één stuk geweven. I WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 EEN eenheid van 110 man genie troepen is naar Memphis in de staat Tennessee vertrokken om steun te verlenen aan dc federale politie die betrokken is bij de pogingen de Amerikaanse overheid om te be- erkstelligen dat de ncgerstudent Jamcs-Meredith zal worden inge schreven aan de universiteit Oxford in Mississippi. Dit deelde het Amerikaanse ministerie van defen- mede. Volgens dit ministerie zul len zij zich niet rechtstreeks in het geschil mengen. Minister van justitie Robert Ken nedy had gisteren besloten voorlopig af te zien van pogingen om de neger te doen inschrijven in verband met de mogelijkheid van bloedvergieten. Hij zei dat Meredith uiteindelijk zou orden toegelaten, doch dat niet bekend was, wanneer hij een nieu- poging zou doen. r waren gisteren berichten bin nengekomen, dat zich een grote nigte in Oxford had verzameld. Het politie-escorte dat Meredith moest beschermen, werd te klein geacht om het hoofd te kunnen bieden aan de relletjes. De vijf politie-agenten die Meredith eergisteren hadden verge zeld, werden naar hun standplaats Memphis teruggeroepen. Enige hon derden federale agenten zijn daarop naar deze plaats vertrokken. Een woordvoerder van het ministerie m defensie deelde mede, dat de genie troepen verbindingen zullen verzorgen en administratieve bezigheden zullen ver richten. doch dat ze zelf niet 'tussenbei de zullen komen in het geschil rond de toelating van de negerstudent Ook Meredith zou naar Memphis zijn vertrokken. Gisteren wilde hij voor de vierde maal een poging wagen zich aan de universiteit te laten inschrijven. Ro bert Kennedy's ingrijpen voorkwam dit echter. Bloedvergieten zou onvermijde lijk zijn geweest. Dreigementen Vierhonderd man bewaken de univer siteit om te voorkomen dat Meredith wordt ingeschreven. De politie van Ox ford, voorzien van helmen, gasmaskers gummistokken, kreeg in- de loop van de dag versterkingen van enige honder den politiemannen uit alle delen van de staat. Uit Alabama, waar men ook tegen op heffing van de rassendiscriminatie Is, komt eveneens dreigende taal aan het adres van de regering in Washington: u probeert de regering van Missis- ip'pi geweld aan te doen. maakt u de fe deral e regering tot een dictatuur van de ergste soort", heeft gouverneur Patter- lan president Kennedy getelegra feerd. De advocaten van Meredith hebben verklaard, dat ze zullen wachten tot de federale regering de student voldoende bescherming kan bieden. V rijwilligers De veelomstreden ex-generaal Walker, i van de uiterst rechtse John Birch- vereniging, heeft voorgesteld om een vrij willigerskorps op te richten, dat tussen beide moet komen om de federale re gering te dwingen af te zien van hun plannen met James Meredith. WAT THANS WEER in de Amerikaanse staat Mississippi de negerstudent moet ervaren, is niet van een strekking om het aanzien van Amerika in de we reld te verhogen. Het is een nieuw staal van vernederende rassendiscriminatie. Het lieet. dat Amerika gekant is tegen kolonialisme, waar zich dit ook voordoet. Nederland, hoezeer het ook de zelfstandig- wording van Nieuw-Guinea in zijn pro gramma had geschreven, heeft moeten on dervinden, hoe ver dat zich uitstrekt. Te gelijk echter blijkt, dat in de Verenigde Staten zelf n'et alle burgers gelijk zijn voor de wet. Er zijn gebieden, waar de blanke als zodanig een belangrijk streepje voor heeft. Men kan zeggen, dat dit niet de instem ming heeft van de Amerikaanse regering, zoals deze althans zetelt te Washington. Het is waar. cn dit is een belangrijk ver schil met landen waar het onderscheid tussen rassen lot het regeerpatroon be hoort. Maar ook voor Amerika moet wor den vastgesteld, dat ook daar gezagsdra gers bliiken te zijn die, zelf blanken, zelfs reehterliike uitspraken aan hun zwarte laars wensen te lappen. Het is voor de reeds zo geplaagde Ameri kaanse president een nieuwe pijnlijke situatie. Van buiten irriteert hem een Chroe«i'sief door zelfs in de omgeving van Anier'ka's kust een vissershaven fc gaan exnlo'teren, daarmee, dc president prik kelend en onder diens volk onenigheid zaaiend. B'nnen de grenzen van Amerika maakt bovendien een eigen gouverneur het hem moe'liik door hem in ziin poli- Mek van integratie te dwarsbomen. In heide gevallen s«aat hü voor het probleem, hoe h'er te handelen. Wü m'spHizen hem n'e», dat hii tegen gewe'd opziet. Om terug te komen op de feitelijke ras- send'scrim'nat'e, ook in het Amerika van vandaag blijkt de integratie tussen de ras sen zich langzaam te voltrekken, teleur stellend langzaam. Maar voltrekken doet zij zich en aangenomen mag worden, dat de weerstand tegen de Integratie, een weerstand zoals die zich nu in deze gou verneurs belichaamt, te feller is naarmate de integratie zelf te onontkoombaarder voortgaat. Onze svmnathie is bij deze student cn zijn lotgenoten, We zouden het toejuichen In dien hem een uitnodiging gewerd om aan een Nederlandse universiteit te komen studeren. Alleen, de strijd om de gelijk heid tussen de rassen moet ginds worden gestreden, niet hier. Aan ons dus om helaas te moeten vaststellen, dat door dc moeizaamheid waarmee deze strijd blijkt te moeten wor den gestreden, het aanzien van Amerika tot ver over zijn grenzen vooralsnog niet wordt verhoogd. IN het zeegebied tussen Groenland en IJsland ligt een vrijwel stationaire depressie met een barometerstand in zijn centrum van 970 millibar. In het kou front van deze depressie ontstond giste ren ten westen van Ierland ei daire storing, die aanvankelijk zuidoosten bewoog, maar in de loop van de nacht een naar het noordoosten gerich te koers ging volgen In deze omgeving bleef dier,tengevolge de gehele nacht de wind zwak, hetgeen een sterke uitstra ling bevorderde. In het oosten van het land kiv van 2 tot 4 graden De komende nacht zal het bij de se cundaire storing behorende front Neder land in langzaam tempo passeren. Dit zal met enige regen gepaard gaan. Morgen zijn nog enkele verspreide buien moge lijk, maar geleidelijk zullen van het wes ten uit ueer opklaringen voorkomen. De lucht achter het front is van polaire oorsprong, zoadt morgenmiddag lagere tempera'uren worden verwacht dan van- daag. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Overwegend matige zuid oostelijke wind later ruimend naar zuid- Tendens langzaam stijgend temperaturen morgea OVerdag iets lagere temperalu- dan vandaag (Opgemaakt te 11.15 u.) op 06.34, onder 18.26, maan op 05.51, onder 18.45. 28 september, nieuwe maan. Mn JQE OPENBARE aanklager heeft gisteren levenslange tuchthuis straf zwaarder kan niet in de Bondsrepubliek geëist tegen prof. dr. Kurt Leibbrand. vermaard ver- keersdeskundige en oud-adviseur van Haagsche Tramweg-Maatschappij. In het proces, dat in Stuttgart wordt gevoerd, is Leibbrand ervan beschul digd, dat hij in augustus 1944 commandant van een Duitse compag- in Frankrijk Italiaanse vrijwilli gers van zijn onderdeel heeft laten doodschieten. Aanklager ar. Fritz Schneider zei In zijn requisitoir, aat Leibbrand in min stens tweeëntwintig gevallen schuldig was aan moord en in elf gevallen aan poging tot moord. Vandaag kwam de verdediging aan het woord en volgende week wordt het vonnis verwacht. Leibbrand, die na een borgstorting van een kwart miljoen mark op vrije voeten is gelaten, heeft tot nu toe volgehoudeu rich niet schuldig te voelen. De Italia nen waren, naar zijn zeggen, aan het muiten geslagen. In opdracht had hij toen bevolen hen te fusilleren, omdat zijn eigen mensen gevaar liepen. In het pro ces is Leibbrand echter niet in staat ge bleken te bewijzen, dat er inderdaad ge muit werd en dat hij bevel had gekre gen dc Italianen ter dood te doen bren gen. Leibbrand ontkent zelfs bij de exe cutie aanwezig tc zijn geweest. Leibbrand. die indertijd een dertig jarige luitenant der spoorweggenietroe- pen was, heeft zich na de oorlog ont popt als een bekwaam verkeersdeskun- dige. wiens adviezen in vele belangrijke steden zijn opgevolgd. Sinds 1950 was hij als hoogleraar verbonden aan de tech nische hogeschool in Ziirich. Dc H.T.M. was dan ook de overtuiging toegedaan, dat h(j een Zwitser was. Toen hij werd gearresteerd, is de Haagse opdracht uiteraard ingetrokken. Mfadn'd Mallorca Lissabon windstil windstil windstil 21 10 0.4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1