Streng prijsbeleid blijft noodzakelijk Jlicuwe £riltsrfje (fléuranl roniiiifiitaar Engeland-E.E.G. bijna geregeld Grootse reddingsactie bij Superconnie duurt voort flmtotia Aalsmeerse bus gaat naar Perzië MINISTER DE POUS WAARSCHUWT DINSDAG 25 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12590 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasttcft is ghfbleoeo tngn hert ia legljeospotf KLEIN LAND één groot VAKANTIEOORD Zie pagina 7 (Van onze parlementsredactie) GEZIEN de huidige economische situatie en de voor de naaste toekomst te verwachten ontwikkeling is het noodzakelijk, dat de overheid ook in 1963 een stringent prijsbeleid blijft voeren. Juist als in de hoogcon junctuur de opwaartse druk tegen de prijzen zo krachtig mogelijk is, dient de tegendruk van de overheid sterk te blijven, wil het prijsniveau niet in beweging komen. Deze waarschuwende woorden laat minister De Pous (economische zaken) horen in de toelichting op zijn begroting voor 1963. MINISTER DE POUS met beleid iieuvvs in GOEDE BEKENDEN ONDER ELKAAR! noemt de ober bij zijn voor- am. Hij weet al wat u het efst gebruikt. U vindt er altijd ernand met wie u gezellig kunt I. U voelt zich prettig als oede bekenden onder elkaar. Is de sfeer in een buurtcafé, 'aar het goed is org even bij b komen van de dagelijkse eslommeringen. Waar u uw frlenden eens royaal tracteren cunt als u bij een feestelijke jelegenheid 'n Horeca-cheque- >oekje cadeau gekregen hebt. Chequeboekjes a 10.- of f25.-, in coupures van 2.50 verkrijgbaar bij: Bedrijfschap ■ioreca. Koninginnegracht 58- >9, Den Haag (giro 63.53.00; vermelden: Chequeboekje). één oogopslag In Brussel is van offi ciële zijde verklaard, dat de onderhandelingen tus sen de E.E.G. en Engeland over dc toetreding van Engeland tot de gemeen schap voor de Kerstdagen beëindigd kunnen zijn. De ministerraad van de E.E.G. heeft besloten met Israël (onderhandelingen te be ginnen over het Israëlische associatieverzoek. Zwit serland heeft nu officeel een verzoek ingediend tot associatie met de E.E.G. met behoud van zijn neu traliteit. Tijdens de ontvangst van de Russische president Brezjnef. die een bezoek brengt aan Zuidslavië, heeft president Tito ge zegd, dat de geschillen, die tussen de twee landen be staan, geen belemmering behoeven te zijn voor een blijvende samenwerking. Tito sorak in lovende bewoordingen over de prestaties van de Sowjet- unie. In een decreet van de Opperste Sowjet zijn de Russische plannen tot ge leidelijke afschaffing van de inkomstenbelasting op geschort. Dit geschiedde om interne redenen en door de toeneming van de agressieve acties van het imperialisme, aldus werd verklaard. Tot heden zijn stoffe lijke hulsels van vijftien inzittenden van het Ame rikaanse vliegtuig, dat zondagavond laat een noodlanding moest maken in de Atlantische Oceaan geborgen. Er zijn nog twaalf vermisten. Negenen veertig mensen ziin gered. Schepen en vliegtuigen zijn no? op zoek naar de vermisten. Het rijk wil in het ko mende jaar acht miljoen gulden beschikbaar stel len voor de bevordering van het toerisme. De helft is bestemd voor propagan da (via de A.N.V.V.) in het buitenland, de andere helft zal worden besteed voor de aanleg van toe risme bevorderende pro jecten in de zg. probleem gebieden. Ook de Troonrede achtte waakzaam heid t.a.v. de handhaving van het even wicht tussen middelen en bestedingen vereist. Minister De Pous werkt dat in zijn memorie nader uit. Naar zijn oor deel maakt de handhaving van het exter ne evenwicht in 1962 nog geen verdere maatregelen noodzakelijk. Wat de inter ne spanningen betreft: deze zijn verge leken met 1961 dit jaar verder toege nomen. De arbeidskosten zullen na de stijging in '61 met bijna 5 pet. in '62 nog eens met 5,5 pet. hoger komen te lig gen. De druk op het prijspeil blijft daardoor zeer groot. Voor 1963 wordt weliswaar verwacht dat de produktie zich niet' meer langs de uiterste grens van de capaciteit zal bewegen, maar de stijging van de arbeidskosten zal zich voortzetten. Volgens de ramingen van het Centraal Planbureau zullen de ar beidskosten in '63 met ca. 3.5 pet. om hoog gaan. Om deze reden zal volgend jaar een voortzetting van het stringente prijsbeleid geboden zijn. Volgens minister De Pons is thans het punt bereikt, dat verdergaande stij ging van de Nederlandse arbeidskosten boven die van het concurrerende bui tenland de Nederlandse ultvoerontwik- keling ernstige schade kan berokkenen. Indien dc opwaartse druk op Ionen er prijzen en de spanningen op de arbeids markt niet voldoende worden beteugeld, zullen ook ernstige verstoringen niet uitblijven. Het blijven voeren van een stringent prijsbeleid is volgens de minister juist vandaag van zo groot belang, omdat vóór alles moet worden voorkomen, dat de druk op het loonpeil, die bij de ge spannen arbeidsmarkt toch al groot is. nog eens zou worden versterkt als bij de loononderhandelingen de prijsontwik keling mede een rol zou gaan spelen. Hier grijpen dus prijs- en loonbeleid in elkaar. Een noodzakelijke voorwaarde tot het slagen van het prijsbeleid is het voeren van een loonbeleid, dat er op gericht is om, macro-economisch gezien, loonkostenstijgingen die uitgaan boven de produktiviteitsontwikkeling, te mijden. De handhaving van het interne zowel als van het externe evenwicht staan daarbij op het spel, aldus minister De Pous. In de afgelopen periode bleek het re van eenvoudig een stabiel verloop van het gemiddelde prijspeil te realise ren. De neiging om prijzen te verhogen was in verschillende sectoren overduide lijk aanwezig, terwijl het moeilijker werd kostenverlagingen vooral lagere externe kosten in de prijzen te doen doorberekenen of bepaalde prijsverlagin gen als uitvloeisel van loonpolitieke spel regels door te voeren. Een en ander had tot gevolg, dat van het bedrijfsleven een grotere inspanning werd gevraagd ■om aan het prijsbeleid mee te werken. (Zie vervolg op pag. 6) TT ET W nri DE Urn eigenlijke onderhandelingen tussen de Europese economische gemeenschap en Engeland over het Britse lidmaatschap van de E.E.G. kunnen voor de kerstdagen worden beëindigd. Daarna zal de bereikte overeenkomst nog in de gewenste juridische vorm moeten worden gegoten, aldus hebben officiële kringen in Brussel laten weten. Geen van de punten, waaromtrent tot dusverre overeenstemming is bereikt, NEGENENVEERTIG mensen zijn tot nu toe gered uit het koude water van de Atlantische Oceaan, nadat het Amerikaanse verkeersvliegtuig, zondag een noodlanding moest maken. Een internationale vloot van sche pen en vliegtuigen is nog op zoek naar 12 vermisten. Twaalf lijken zijn geborgen, terwijl er drie in de diepte zijn verdwenen. Het toestel had 76 passagiers aan boord. Vliegers die van de plaats van de ramp terug keren, hebben verklaard, dat de vermisten een redelijke kans hebben om in leven te blijven, mits zij nog op het vlot zijn. Een stormachtige wind jaagt de golven echter meters hoog op, waardoor het zicht van de zoeken de schepen wordt belemmerd. 49 GEREDDEN 15 DODEN EN 12 VERMISTEN De overlevenden zijn door het Zwit serse vrachtschip Celerina (9.000 ton) op gepikt van de reddingvlotten, die op de woelige golven dobberden. De Zwitser heeft de gewonde overlevenden overge geven aan het Canadese vliegdekschip Bonaven-.ure, dat betere medische hulp kon bieden. Het betreft hier vier wonden, van wie er twee ernstig ge wond zijn. Ook de doden zfjn naar het Canadese schip overgebracht. Zy zullen, evenals de gewonden, per helikopter naar Shannon worden gevlogen. De niet-gewond overlevenden zullen met de Celerina naar Antwerpen varen. Vier vrouwen bevinden zich aan boord. Het laatste vlot dat nog niet is gevon den, be' ond zich waarschynlijk in de lin kervleugel van het verongelukte toestel, die bU het neerkomen zwaar werd be schadigd. De gezagvoerder van het toe stel verklaarde, dat zowel bemanning als passagiers zich voortreffeiyk hebben ge dragen. Mede daardoor is men erin ge slaagd nog vier vlotten te stryken. Dramatisch De piloot van een met radar uitgeruste Amerikaanse marinevliegtuig, dat Is op getreden als gids naar het gebied van de ramp, heeft een dramatisch verhaal ge geven van het zoeken naar overlevenden: „Het „was pikdonker toen we daar aan kwamen, maar een Canadees vliegtuig wierp lichtkogels uit. Ondanks het felle licht konden we niet zien of er iemand op de vlotten was. want niemand bewoog zich. Er stond een zware zee. Het leek er op dat niemand dit zou kunnen overle ven". Ploot Knapton vervolgde: „De Ca nadees non maar drie kwartier by ons blijven, want zyn brandstof raakte uitge put. Voo*- hy vertrok gooide hy langbran- dende lichtbakens uit en binnen een paar minuten stroomden de vliegtuigen uit Schotland toe. Het eerste schip waar mee wo kontakt kregen was de Adanla, dat voor ons de verbinding met de Cele rina verzorgde, dat geen radiotelefonl- sche apparatuur aan boord had. Na enige tyd bevonden zich op de plaats van de ramp wel zes schepen die moeite hadden om niet op elkaar te varen. De zee bleef stormachtig". Toen de eerste berichten binnen kwa men dat er een vlot was gevonden, ont stond grote verwarring want na net praaien kwam er geen antwoord van het vlot. Nadat was vastgesteld, dat er in derdaad overlevenden waren begon men aan het redden van de drenkelingen. Dit leverde nogal wat moeilykheden op. want de hoge zee belemmerde het red dingswerk". Geluk „Een half uur later meldde de Ada- nia, dat er nog een vlot was gevonden, maar dat dit totaal verlaten was. Al leen wat kleren lagen aan boord rondom het vlot dreven ook pen". „Een kwartier later werd nog een vlot ontdekt, maar dat was ook leeg. Onze brandstof begon toen op te raken eD we moesten weg. Het begon reeds te dagen en acht vliegtuigen zes schepen waren vlakbij en boven elkaar." De commandant van het radarvlieg tuig zei tenslotte: „Ik dacht werkelijk dat ze geen enkele kans hadden toen Ik de ruwe zee en de inktzwarte dui sternis zag. Ze hebben veel geluk ge had." behoeft opnieuw in het gedrang te ko men. Hoogstens zullen bepaalde formule ringen, aie op onbegrip om wantrouwen van de afgevaardigden van het Britse Gemenbost zyn gestuit, nader moeten worden omschreven, zo werd aan de ver klaring toegevoegd. Twee kwesies moe ten nog geheel worden uitgewerkt. Het zyn de speciale regelingen voor Hong kong en voor Nieuw-Zeeland. Maar met het opstellen daarvan behoeven niet meer dan drie maanden te zyn gemoeid. In Brussel heeft - in de vergadering van de ministerraad van de EEG - Zwit serland gisteren een officiële aanvraag ingediend voor een associatie met de ge meenschap. Het door de Zwitserse mi nister van buitenlandse zaken, de heer F. Wahlen. toegelichte verzoek bevat de clausule, dat de traditionele neutraliteit Zwitserland moet worden gëeerbie- digd en dat het land vry moet zyn in het bepalen van zijn handelspolitiek te genover landen buiten de gemeenschap- peiyke markt. De EEG-ministerraad heeft gisteren voorts besloten binnenkort on derhandelingen te beginnen met Israël het verzoek van dit land tot asso ciatie met de EEG. Op korte termyn zul len oon inleidende besprekingen worden gevoerd met de regering van Perzië. (Zie vervolg pagina 6) Nieuwe bevelhebber zeestrijdkrachten H.M. de Koningin heeft het verzoek in gewilligd van de huidige bevelhebber der zeestrijdkrachten, tevens chef va: marinestaf, vice-admiraal L. Brouwer, begin januari 1963 te worden ontheven zyn functie. Als opvolger van vice- admiraal Brouwer zal vice-admiraal A. H. J. van der Schatte Olivier, thans vlag officier materieel der Koninklijke Ma- worden benoemd. De chauffeurs N. van den Burg en H. van den Heuvel bij de bus die zij naar Perzië brengen. té*T. Een vrolijk lachende Boudewijn e zijn gemalin Fabiola bij een bt zoek aan Namen. Meer en betere bescherming van de consument (Van onze parlementsredactie) In afwachting van een meer fundamen tele herziening van de Warenwet zal worden nagegaan welke aanpassingen reeds op korte termyn in deze wet tot stand kunnen worden gebracht voor betreft de prijsaanduidingsvoorschriften voor goederen, die geen direct aanra kingspunt met de volksgezondheid heb ben. zoals produkten waarin wol is ver werkt. Aan deze aanduidingsregelingen blykt behoefte te bestaan, zo deelt minis ter De Pous (econ. zaken) mee in de toelichting op zyn begroting voor In het kader van de Pryzenwet, aldus de bewindsman, worden reeds voorschrif ten gegeven voor de aanduiding van prijzen. En wat de aanduiding van de hoedanigheid en de hoeveelheid betreft opent de Warenwet zekere mogeiykhe- den. Maar deze hebben tot dusver alleen betrekking op goederen, waarbij de volksgezondheid in het geding is, in het by zonder eet- en drinkwaren. Met zyn ambtgenoot van sociale zaken en volks gezondheid is minister De Pous nu eengekomen dat zal worden onderzocht in hoeverre binnenkort de werking van de Warenwet op dit punt ook tot andere goederen kan worden uitgebreid. De minister heeft de indruk, dat de reclame in ons land in het algemeen ge sproken niet verantwoord is. Hy is ech ter wel gevoelig voor de opvatting, dat de huidige wettelijke bepalingen de con sument slechts op beperkte wyze be scherming bieden tegen eventuele notoir misleidende reclame of de gevolgen daar in verband hiermee heeft hij ook met zijn ambtgenoot van justitie over leg geopend om na te gaan of, en zo ja op welke wijze een aanvullende wette lijke voorziening kan worden getrof fen. BEZOEK dat de Sowjetrussische president in deze dagen aan Tito van Zuid-Slavië brengt, bevestigt de nieuwe verhoudingen die tussen hun beide landen zijn gegroeid. Het begint langzamerhand zelfs op vriendschap te lijken, meen noemt elkaar al kameraad, een aanduiding waar mee men anders zuinig pleegt te zijn. In de tijd van Stalin was de situatie wel een gans andere. Voor Stalin was Tito een verachtelijke ketter. Tito trachtte in zijn land onafhankelijk van het communistische moederland een eigen communistisch systeem te ontwikkelen en werd deswego in de ban gedaan. Sindsdien neemt hij een tussenpositie in tussen oost en west en be hoort hij tot de dusgenaamde neutralen. Vorig jaar werd in de hoofdstad van zijn land het belangrijke maar machteloze congres van de neutrale staten gehouden. Onder de nieuwe Russische dictator Chroesjtsjef heeft Rusland de vijandige houding losgelaten. De toenadering tot.de ketter van gisteren behoort tot de wijzi gingen waardoor de nieuwe politiek wordt gekenmerkt. Tito zelf, in zijn hart toch een communist, was van zijn kant tot die toe nadering niet ongenegen. Hij kan trouwens de Russische economische hulp wellicht moeilijk ontberen. Wie bij dit beklinken van de vriendschap gramstorig toezien, zijn communistisch China en, dicht bij Zuid- Slavië, het vereenzaamde Albanië. Nadat diens eigen land Stalin is gaan verguizen, beschouwt de Chinees Mao Tse Toeng zich als de eigenlijke opvolger in de commu nistische leer. In zijn ogen maken de hui dige Russische machthebbers zich schuldig aan het welhaast ernstigste vergrijp waar toe een communist komen kan, te weten het revisionisme, oftewel het doen van kapitalistische water in de rode wijn. Chroesjtsjef echter trekt zich van de Chi nese verwijten weinig aan. Vanuit al zijn revisionisme kan hij overigens nog hinder lijk genoeg zijn, zowel in Berlijn als in Cuba. De toestand blijft de aandacht verdienen. Wat brengt Chroesjtsjef ertoe, communis tisch China tot steeds groter balorigheid te dwingen? Is de speculatie juist, dat hij eveneens beducht is voor wat dat enorme rijk, straks wellicht ook in het bezit van de atoombom, aan macht ontwikkelen kan? Er is in elk geval tussen Rusland en China een nog groeiende afstand. China zelf morrelt aan zijn grenzen. Bij India zijn er schermutselingen. In Indo nesië voelt men zich bedreigd, Amerika zou Indonesië in de aanspraken op Nieuw- Guinea niet tegengehouden hebben om China elk voorwendsel te ontnemen zich in deze kwestie te mengen. Juist onder deze omstandigheden bezegelt Rusland de vriendschap met een ketter. Maar in China zien dc machthebbers mokkend en wrok kend toe. (""A) MENSEN DIE HET GOED BEKIJKEN KIEZEN ARISTONA Ku een Aristona kopen Woensdag 26 september 19 uur DENEMARKEN-NEDERLAND TAE AUTOBUS, die onlangs docr de autobusonderne ming Maarse en Kroon ge schonken is aan het Neder- landsche Roodc Kruis voor de hulpverlening aan Perzië, zal donderdag 27 september om tien uur 's morgens uit Aalsmeer vertrekken. Twee chauffeurs van het vervoerbedrijf, de heren N. van der Burg en A. H. van den Heuvel, zullen de bus naar Iran rijden, waar zij vrij dag 12 oktober hopen aan te komen. De afdeling Aalsmeer van het Rode Kruis heeft in af wachting van het vertrek van de autobus een geldinzame ling op touw gezet, die tot nu toe f 6205,61 opbracht. Voor dit geld zal het Rode Kruis materiaal aankopen voor de tweede fase van de hulpver lening. Woensdag zal dit ma terieel in de bus worden ge laden. De volgende materialen zul len met de bus worden mee gestuurd: 6540 meter stof (een afstand van Aalsmeer naar Amstelveen), 45 naaimachi nes, 144 slaapzakken, 1536 blikjes cacaopoeder, 380 kin- derlakens, 50 babydekens. 600 eenpersoonslakens, 90 een persoonsdekens, 250 jeugdpa- ketten, bijeengebracht door leden van het Jeugd Rode Kruis te Aalsmeer en inhou dende stukjes zeep, tandpasta, toiletartikelen e.d. Op verzoek van het Rode Kruis is de bus geheel wit ge schilderd met rode kruisen aan iedere kant. De totale afstand, die de beide chauffeurs door Duits land, Oostenrijk, Joegoslavië, Bulgarije, Turkije en Iran zullen afleggen, bedraagt 5520 kilometer. Zij zullen per vliegtuig uit Perzië terug keren. IJet hogedrukgebied, dat gisterochtend boven Frankrijk lag, heeft zich zeer snel naar het oosten verplaatst en neemt nog voortdurend in omvang en beteke nis toe. Het centrum ervan bevond zich vanmorgen met een barometerstand van 1034 millibar in centraal Rusland. Te gelijkertijd verplaatste een diepe de pressie zich van IJsland naar Spitsber gen. In het koufront van deze depressie ontstond een kleine storingdie in diep te toeneemt en tussen IJsland en Schot land naar het noordoosten trektAndere kleine storingen trekken van de Golf van Biscayc in ongeveer noordelijke richting en kunnen morgen ook enige invloed op het weer in ons land uitoefe nen Enkele verspreide buien zijn daar om mogelijk. In het temperatuurverloop komt niet veel verandering. ZON EN MAAN 26 september: zon op 6.31, onder 18.31; maan op 3.42. onder 18.04. 28 september nieuwe maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 26 september: 1.50 v,m.; 14.12 n,m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1